Vamzdžių nekeitė – vis tiek mokėk

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-10 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų gin­čus su ad­mi­nis­truo­jan­čia įmo­ne ne­re­tai su­ke­lia bet ko­kių bend­ro nau­do­ji­mo sie­nų, sto­gų, šil­dy­mo sis­te­mų ar van­den­tie­kio vamz­dy­nų re­mon­tas, už ku­rį žmo­nės ver­čia­mi su­mo­kė­ti.

Tri­jų kam­ba­rių bu­tą vie­na­me sos­ti­nės se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­ty­je prieš me­tus įsi­gi­ju­si LŽ skai­ty­to­ja Ra­mu­nė B. (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma - aut.) ėmė­si ka­pi­ta­li­nio re­mon­to. Be ki­tų dar­bų, bu­vo pa­keis­tas vi­sas bu­te esan­tis vamz­dy­nas ir net da­lis ma­gis­tra­li­nio. Šei­ma sky­rė re­mon­tui vi­sas san­tau­pas ir me­tus nau­juo­se na­muo­se gy­ve­no ra­miai. Kol vie­ną die­ną į du­ris pa­si­bel­dę dau­gia­bu­tį ad­mi­nis­truo­jan­čios bend­ro­vės san­tech­ni­kai par­eiš­kė at­ėję keis­ti jų bu­te esan­čio vamz­dy­no. Šei­mi­nin­kai pa­aiš­ki­no jiems, kad vi­sus vamz­džius sa­vo būs­te vos prieš me­tus pa­kei­tė pa­tys. Už tą dar­bą šei­ma su­mo­kė­jo spe­cia­lis­tams dau­giau kaip tūks­tan­tį li­tų. „Į bu­tą užė­ję san­tech­ni­kai ap­žiū­rė­jo nau­jin­tė­lai­tį vamz­dy­ną ir už­ti­kri­no, kad vis­kas ge­rai, jo­kių dar­bų jie ne­siims. Ta­čiau na­mą pri­žiū­rin­čiai įmo­nei tai nė mo­tais – ji lie­pė su­mo­kė­ti už vamz­dy­no re­mon­tą“, – LŽ pa­sa­ko­jo Ra­mu­nė B. Po ke­lių sa­vai­čių šei­ma ga­vo pra­ne­ši­mą, kad na­mą ad­mi­nis­truo­jan­čiai bend­ro­vei yra sko­lin­ga 1,9 tūkst. li­tų, esą šią su­mą gy­ven­to­jai pri­va­lo su­mo­kė­ti net ir tuo at­ve­ju, jei­gu jų bu­te ne­bu­vo at­lie­ka­mi jo­kie vamz­džių kei­ti­mo dar­bai.

„Vamz­dy­no re­mon­to iš­lai­dos pa­skirs­ty­tos vi­siems bu­tams. Nors, ma­no ži­nio­mis, be­veik pu­sė mū­sų na­mo gy­ven­to­jų per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pa­tys pa­kei­tė bu­tuo­se se­nus vamz­džius. Dau­ge­ly­je jų da­bar jo­kie dar­bai ne­bus at­lie­ka­mi“, – kal­bė­jo vil­nie­tė.

Mo­te­ris sa­kė, kad prieš im­da­mie­si vamz­dy­nų re­mon­to na­mo ad­mi­nis­tra­to­riai gy­ven­to­jų su­ti­ki­mo ne­pra­šė. Nors kai bū­da­vo tvar­ko­mas sto­gas ar lau­ko du­rys, par­ašai, anot šio dau­gia­bu­čio sen­bu­vių, bu­vo ren­ka­mi, ir net ta­da, kai bend­ra dar­bų su­ma siek­da­vo tik ke­lis tūks­tan­čius li­tų.

Siū­lo de­rė­tis

Res­pub­li­ki­nių būs­to val­dy­mo ir prie­žiū­ros rū­mų Tei­sės sky­riaus ve­dė­jas Al­gir­das Glo­de­nis LŽ mi­nė­jo, kad to­kie gy­ven­to­jų skun­dai yra kas­die­ny­bė. Pa­sta­rai­siais me­tais žmo­nės ne­dve­jo­da­mi skun­džia Būs­to rū­mams ar­ba sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tams prieš­ta­rin­gus na­mo ad­mi­nis­tra­to­rių spren­di­mus ir abe­jo­nių ke­lian­čias, iš pa­žiū­ros ne­pag­rįs­tas sąs­kai­tas.

„De­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad į vi­so na­mo bend­ro vamz­dy­no kei­ti­mo dar­bus įei­na ne tik vamz­džiai kon­kre­taus sa­vi­nin­ko bu­te, bet ir van­den­tie­kio ma­gis­tra­li­nių vamz­dy­nų, jų sto­vų kei­ti­mas. Na­mo ad­mi­nis­tra­to­riaus spe­cia­lis­tai tu­rė­tų įver­tin­ti, kiek žmo­gus in­ves­ta­vo į vamz­dy­no, esan­čio jo bu­te, re­mon­tą, ar kei­tė vi­sus vamz­džius, ar tik da­lį jų, kiek rei­kė­tų ati­mti iš ga­lu­ti­nės sąs­kai­tos. Tai­gi to­kiais at­ve­jais bu­tų sa­vi­nin­kams siū­lau de­rė­tis su na­mą ad­mi­nis­truo­jan­čia bend­ro­ve“, - aiš­ki­no A.Glo­de­nis.

Jei­gu ku­rio nors bu­to sa­vi­nin­kas pa­kei­tė bend­ro nau­do­ji­mo vamz­dy­nus, na­mą ad­mi­nis­truo­jan­ti bend­ro­vė tu­ri tai įver­tin­ti ir iš­da­ly­ti mo­kė­ji­mus pa­gal sąs­kai­tą vi­siems na­mo gy­ven­to­jams. Anot pa­šne­ko­vo, kar­tais nu­tin­ka ir taip, kad ku­rio nors bu­to šei­mi­nin­ko ini­cia­ty­va vamz­dy­nai pa­kei­čia­mi ne­tin­ka­mai - juos de­rė­jo ties­ti ki­to­kius. „Jei­gu dar­bus at­li­ku­si įmo­nė yra Res­pub­li­ki­nių būs­to val­dy­mo ir prie­žiū­ros rū­mų na­rė, ga­li­me pa­dė­ti to­kį gin­čą spręs­ti. Prie vie­no sta­lo su­sė­dus bu­to sa­vi­nin­kui ir na­mą ad­mi­nis­truo­jan­čios bend­ro­vės at­sto­vams pa­pras­tai pa­vyks­ta ras­ti abiem ša­lims pri­im­ti­ną spren­di­mą“, - pa­žy­mė­jo A.Glo­de­nis.

Jis kal­bė­jo, kad daž­niau­siai dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai skun­džia­si dėl vamz­dy­nų re­mon­to, taip pat dėl iš­ori­nių tarpb­lo­ki­nių siū­lių tvar­ky­mo. „Kai ku­rie žmo­nės ne­sup­ran­ta, kad iš­ori­nė sie­na yra bend­ro nau­do­ji­mo ob­jek­tas, to­dėl už jos re­mon­tą rei­kia mo­kė­ti vi­siems. Ne­re­tai prie­kaiš­tai bū­na ne­pag­rįs­ti, bet gy­ven­to­jai tu­ri tei­sę skųs­tis ir ga­li ja nau­do­tis“, - tvir­ti­no Būs­to val­dy­mo ir prie­žiū­ros rū­mų Tei­sės sky­riaus ve­dė­jas.

Sa­vi­val­dy­bė­se to­kius gy­ven­to­jų ir na­mus ad­mi­nis­truo­jan­čių įmo­nių gin­čus spren­džia už ko­mu­na­li­nį ūkį at­sa­kin­gas de­par­ta­men­tas ar sky­rius.

Dėl pri­va­lo­mų dar­bų neklausia

Pa­sak A.Glo­de­nio, kai dau­gia­bu­čio re­mon­to dar­bai yra įtrauk­ti į pri­va­lo­mų dar­bų są­ra­šą, na­mo ad­mi­nis­tra­to­rius, prieš at­lik­da­mas juos, ne­tu­ri pra­šy­ti gy­ven­to­jų su­ti­ki­mo. „At­lie­kant pri­va­lo­mus dar­bus dau­gia­bu­čiuo­se gy­ven­to­jų klaus­ti ne­rei­kia. Tai nu­ma­ty­ta Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se ir įsta­ty­mų įgy­ven­di­na­mai­siais ak­tais įtvir­tin­to­se nor­mo­se. Taip jau yra - kai ku­rie dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai no­rė­tų už nie­ką ne­mo­kė­ti. To­dėl teis­mų pra­kti­ka, taip pat Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo pri­im­ti spren­di­mai nu­ro­do, kad bū­ti­nus dar­bus na­mo ad­mi­nis­tra­to­rius at­lie­ka ta­da, kai to rei­kia“, - pa­brė­žė A.Glo­de­nis.

Būs­to val­dy­mo ir prie­žiū­ros rū­mų Tei­sės sky­riaus ve­dė­jas pri­mi­nė, jog dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jams ne­su­tin­kant mo­kė­ti pa­teik­tų sąs­kai­tų, nes šios, jų ma­ny­mu, yra iš­pūs­tos, na­mo ad­mi­nis­tra­to­rius pri­va­lo pa­teik­ti de­ta­les - kiek kai­na­vo kon­kre­tūs dar­bai. Ar nu­ro­dy­tos kai­nos pa­grįs­tos, ga­li įver­tin­ti Būs­to rū­muo­se ir sa­vi­val­dy­bė­je dir­ban­tys spe­cia­lis­tai. Be to, sta­ty­bos dar­bų ir me­džia­gų kai­nos, anot A.Glo­de­nio, skel­bia­mos vie­šo­jo­je erd­vė­je, sta­ty­bų sri­ties kai­no­da­rą nor­muo­ja at­es­tuo­ta bend­ro­vė „Sis­te­la“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami