Vandenį filtruoti gali būti ir pavojinga

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-02-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-02-20 06:00
Osmosiniu filtru perkoštas vandentiekio vanduo, mokslininkų teigimu, yra mažiau vertingas negu nefiltruotas, o vaikams – net žalingas. LŽ archyvo nuotrauka
Nors Lie­tu­va ga­li pa­si­gir­ti ne­men­kais šva­raus ge­ria­mo­jo van­dens iš­tek­liais, kai ku­rie gy­ven­to­jai įsi­ren­gia ne­rei­ka­lin­gus bran­gius van­dens fil­trus, ku­rie ga­li net ir pa­kenk­ti.

Ten, kur nė­ra ga­li­my­bės tiek­ti ge­ria­mo­jo van­dens cen­tra­li­zuo­tai, at­okiau nuo mies­tų ir kai­mo vie­to­vė­se esan­čių in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai įsi­ren­gia grę­ži­nius. Spe­cia­lis­tai pri­pa­žįs­ta, kad pa­tiems siur­biant ge­ria­mą­jį van­de­nį fil­trai ne­re­tai pra­ver­čia, mat pa­ša­li­na ge­le­žies per­tek­lių ar kal­kes. Te­rei­kia pa­si­rink­ti tin­ka­mą prie­tai­są.

Daž­nai ap­tin­ka nitratų

„Ne­daug yra ma­žų grę­ži­nių, ku­rių van­dens ko­ky­bė ne­prie­kaiš­tin­ga. Pa­vyz­džiui, nuo ge­le­žies per­tek­liaus van­duo ru­duo­ja. Tai žmo­gaus svei­ka­tai ne­kenks­min­ga, bet var­to­ti par­uda­vu­sį van­de­nį ne­ma­lo­nu. O van­de­nį minkš­ti­nan­tys fil­trai pa­ša­li­na kal­kes, ku­rios nu­sė­da van­dens šil­dy­tu­vuo­se ir bui­ti­nės tech­ni­kos prie­tai­suo­se. Bet ten, kur įreng­tas cen­tra­li­zuo­tas van­den­tie­kis, van­dens fil­trai ne­bū­ti­ni. Nors ne vi­sa­da van­duo iš­va­lo­mas ko­ky­biš­kai. An­tai Šiau­rės Va­ka­rų Lie­tu­vo­je, kur van­duo yra dvi­gu­bai kie­tes­nis nei Vil­niu­je, kal­kes ša­li­nan­tys fil­trai ga­li bū­ti tin­ka­mas pa­si­rin­ki­mas“, - aiš­ki­no įmo­nės „Ak­va­tech­ni­ka“ va­do­vas Vid­man­tas Ba­cys.

Ki­ta ne­men­ka prob­le­ma yra šu­li­niuo­se ap­tin­ka­mi ni­tra­tai. „Vi­sa­da siū­lo­me grę­ži­nio van­de­nį iš­tir­ti. Daug kur, ypač kai­mo vie­to­vė­se, pa­di­dė­jęs ni­tra­tų kie­kis ap­tin­ka­mas 7 iš 10 šu­li­nių. Kie­me iš­kas­tas šu­li­nys, o už pen­kio­li­kos me­trų sto­vi tvar­tas ar­ba mėš­lo krū­va. To­kiu at­ve­ju nuo ni­tra­tų ap­sau­gan­tis fil­tras yra ne kom­for­tas, o bū­ti­ny­bė“, - tei­gė pa­šne­ko­vas.

Įsiū­lo „ste­buk­lin­gų“ produktų

Vi­sa­da be iš­im­ties rei­ka­lin­gi van­dens ty­ri­mai no­rint nu­sta­ty­ti, ar fil­tras bū­ti­nas, ir ko­kio rei­kė­tų. Ne­tu­rint ty­ri­mų re­zul­ta­tų, mo­der­niuo­se prog­ra­muo­ja­muo­se fil­truo­se ne­pa­vyk­tų nu­sta­ty­ti rei­ka­lin­gų par­ame­trų ir įjung­ti pa­pil­do­mos van­dens va­ly­mo sis­te­mos. V.Ba­cio tei­gi­mu, tiek fil­tra­vi­mo sis­te­mos, tiek ir jų prie­žiū­ra bei fil­trų kei­ti­mas kai­nuo­ja.

Pa­pras­čiau­sias kei­čia­mas me­cha­ni­nis fil­tras ga­li kai­nuo­ti nuo 5 iki 100 li­tų. Ge­le­žį pa­ša­li­nan­tys fil­trai pa­sta­ruo­ju me­tu itin at­pi­gę, o kal­kes pa­ša­li­nan­tys fil­trai at­siei­na bran­giau: prie ku­bi­nio me­tro van­dens kai­nos pri­dė­ki­te 1,2-1,5 li­to. Dar bran­giau at­siei­na va­di­na­mų­jų os­mo­si­nių fil­trų, ku­riuos nau­do­jant, anot par­da­vė­jų, van­duo tam­pa itin šva­rus ir pa­pil­do­mas mi­ne­ra­lai, prie­žiū­ra – iki 200-300 li­tų per me­tus.

„Van­dens fil­trus siū­lan­čių įmo­nių įvaiz­dį smar­kiai pa­ga­di­no nuo du­rų prie du­rų vaikš­tan­tys ir įvai­riau­sias pre­kes siū­lan­tys pre­ky­bos agen­tai. Vie­ną die­ną jie par­da­vi­nė­ja ste­buk­lin­gus puo­dus, ki­tą - van­dens fil­trus. Pa­de­mons­truo­ja to­kių triu­kų, kad su­vi­lio­ja ne­iš­ma­nan­čius žmo­nes ir 500 li­tų kai­nuo­jan­tį fil­trą jiems par­duo­da už 3-4 tūks­tan­čius. Ap­ga­vys­tės žmo­gus daž­niau­siai ne­pas­te­bi. Van­dens ko­ky­bės juk taip pa­pras­tai ne­nus­ta­ty­si“, - aiš­ki­no „Ak­va­tech­ni­kos“ va­do­vas.

Kal­kės svei­ka­tai nekenkia

Ne taip en­tu­zias­tin­gai van­dens fil­trų at­žvil­giu yra nu­si­tei­kęs vie­nu kom­pe­ten­tin­giau­sių šios sri­ties spe­cia­lis­tų Lie­tu­vo­je lai­ko­mas che­mi­kas, bend­ro­vės „Van­dens ty­ri­mai“ va­do­vas Val­das Šim­či­kas. Jo tei­gi­mu, van­de­nį gy­ven­to­jams cen­tra­li­zuo­tai tie­kian­čios įmo­nės su ko­ky­bės už­duo­ti­mi su­si­do­ro­ja pui­kiai. Pa­šne­ko­vas pri­pa­žįs­ta: kal­bant apie bui­ti­nius var­to­to­jus, kai ku­riais at­ve­jais fil­trų rei­kia in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, tu­rin­čiuo­se at­ski­rą grę­ži­nį.

Van­dens eks­per­tas fil­tra­vi­mo sis­te­mas skirs­to į tris gru­pes. Pir­mo­ji ka­te­go­ri­ja - nau­dą tei­kian­tys fil­trai, an­tro­ji – pla­ce­bo efek­tą su­ke­lian­tie­ji, o tre­čio­ji – kenks­min­gos prie­mo­nės.

„Van­dens minkš­ti­ni­mo, ge­le­žies ar ni­tra­tų ša­li­ni­mo, o re­tais at­ve­jais - os­mo­si­niai fil­trai ga­li bū­ti nau­din­gi, kai siur­bia­te van­de­nį iš in­di­vi­dua­lių grę­ži­nių. Ta­čiau cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mą van­de­nį jie tik ga­di­na. Ga­li­ma minkš­tin­ti ne­bent tik bui­ti­nei tech­ni­kai skir­tą van­de­nį, kad jo­je kaup­tų­si ma­žiau kal­kių. Nė vie­nas iš gau­sy­bės moks­li­nių ty­ri­mų nė­ra nu­sta­tę, kad kal­kės yra kenks­min­gos žmo­gaus or­ga­niz­mui, grei­čiau prieš­in­gai – kie­tas van­duo tu­ri sa­vo pra­na­šu­mų“, - pa­žy­mė­jo V.Šim­či­kas.

Che­mi­ko tei­gi­mu, van­de­nį minkš­ti­nant fil­trais, kal­kes ir mag­nį ja­me pa­kei­čia na­tris. Tech­ni­kai toks van­duo ge­rai, ta­čiau - ne ger­ti. Nau­din­gų mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų trū­ku­mas ypač ne­igia­mai ga­li veik­ti au­gan­tį or­ga­niz­mą – vai­kams tin­ka­mai ne­si­for­muo­ja kau­lai, o vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms kau­lai ima re­tė­ti.

Bep­ras­mis pils­ty­mo žaidimas

„Pla­ce­bo fil­trai“, pa­sak moks­li­nin­ko, ne­da­ro nei tei­gia­mo, nei ne­igia­mo po­vei­kio. Prie to­kios ka­te­go­ri­jos jis pri­skir­tų ir prieš ke­lio­li­ka me­tų ta­pu­sius po­pu­lia­rius fil­trus, va­di­na­mus „Bri­ta“.

„Per­koš­tas per juos van­duo tam­pa lyg pu­siau at­skies­tas dis­ti­liuo­tu van­de­niu. Toks ma­žos mi­ne­ra­li­za­ci­jos van­duo tin­ka ža­lia­jai ar­ba­tai ga­min­ti, nes ja­me ji ge­riau at­sklei­džia sa­vo sko­nio sa­vy­bes. Ta­čiau ki­tais at­ve­jais šiuos fil­trus ver­tin­čiau kaip bep­ras­miš­ką van­dens pils­ty­mo žai­di­mą“, - tvir­ti­no V.Šim­či­kas.

Prie va­di­na­mų­jų pla­ce­bo prie­mo­nių jis pri­ski­ria ir spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­tį iš Ja­po­ni­jos at­ke­liau­jan­tį ko­ra­lų kal­cį. Pa­sak pa­šne­ko­vo, ja­po­niš­kas, lie­tu­viš­kas ar ukrai­nie­tiš­kas, iš ko­ra­lų, iš mar­mu­ro ar kiau­ši­nio lukš­to gau­tas kal­cis – toks pat. "Ja­po­niš­kam rūgš­čiam van­de­niui ko­ra­lų kal­cis gal ir tin­ka­mas, ta­čiau lie­tu­viš­ka­me ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je jis ne­tirps­ta ir ne­rei­ka­lin­gas", - kal­bė­jo jis.

Dis­ti­liuo­tas van­duo kenksmingas

Prie daž­niau­siai bep­ras­miš­kai nau­do­ja­mų moks­li­nin­kas pri­sky­rė ir os­mo­si­nius fil­trus. Juos įsi­ren­gu­sių žmo­nių na­muo­se ša­lia pa­grin­di­nio čiau­po iš­vy­si­te ir pa­pil­do­mą plo­nes­nį čiau­pe­lį – iš jo, pri­klau­so­mai nuo pa­si­rin­ki­mo, esą bė­ga kal­nų ty­ru­mo ar­ba pa­pil­do­mai mi­ne­ra­li­zuo­tas van­duo.

„To­kie fil­trai skir­ti tam, kad ti­krai ne­šva­rų van­de­nį pa­vers­tų sau­giu ge­ria­muo­ju. Pa­vyz­džiui, to­kiu fil­tru ga­lė­tu­me fil­truo­ti Ne­ries van­de­nį ir jį ger­ti. Bet juo va­ly­ti van­den­tie­kio van­de­nį vi­siš­kai ne­tiks­lin­ga. Iš van­dens pir­miau­sia iš­va­lo­mos mi­ne­ra­li­nės me­džia­gos, o ta­da spe­cia­li ka­se­tė jų vėl pri­de­da. Be­je, kaip par­odė šim­tai mū­sų at­lik­tų ty­ri­mų, fil­tras tų nau­din­gų me­džia­gų de­da ne­pa­kan­ka­mai, ma­žiau, nei bu­vo van­de­ny­je prieš iš­va­lant“, - įsi­ti­ki­nęs V.Šim­či­kas.

Tuo tar­pu net kai ku­riuo­se vais­ti­nė­se par­da­vi­nė­ja­mas iš Ka­re­li­jos at­ke­lia­vęs šun­gi­to ak­muo, van­dens ty­rė­jo pa­teik­tais duo­me­ni­mis, ga­li bū­ti ne nau­din­gas, o pa­vo­jin­gas. Iš­va­lius juo van­de­nį, su­nkių­jų me­ta­lų kie­kis pa­di­dė­ja 20-30 kar­tų.

Nie­ka­lu moks­li­nin­kas lai­ko ir kai ku­rių ga­min­to­jų jau dvi­de­šimt me­tų rek­la­muo­ja­mus van­de­nį jo­ni­zuo­jan­čius įren­gi­nius. Pa­sak V.Šim­či­ko, elek­tros sro­ve vei­kia­mą van­de­nį iš tie­sų ga­li­ma šar­min­ti ar rūgš­tin­ti, ta­čiau rūgš­ti­nis van­duo yra kenks­min­gas, o šar­mi­nis ne­su­tei­kia aiš­kios pa­pil­do­mos nau­dos. „Ne vel­tui dėl van­dens va­ly­mo fil­trų po­pu­lia­ru­mo Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja jau re­ko­men­duo­ja ne tik mak­si­ma­lias van­de­ny­je iš­tir­pu­sių me­džia­gų ri­bas, bet įve­da ir mi­ni­ma­lius rei­ka­la­vi­mus. Kiek mi­ni­ma­liai ga­li bū­ti mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų ge­ria­ma­ja­me van­de­ny­je, jau įtvir­ti­no ir kai ku­riuos vals­ty­bės. Dis­ti­liuo­tas van­duo žmo­gaus or­ga­niz­mui ne­tin­ka­mas. Cen­tra­li­zuo­tai van­de­nį gau­nan­tiems var­to­to­jams, iš­sky­rus kar­tais pa­si­tai­kan­čias iš­im­tis, ti­krai nė­ra dėl ko ne­ri­mau­ti“, - re­ziu­ma­vo spe­cia­lis­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami