Vasarą langams – akiniai nuo saulės

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-04 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-06-04 06:00
Medinės lauko žaliuzės ne tik saugo patalpas nuo karštos saulės, bet ir puošia pastatą. Gamintojo nuotrauka
Lie­tu­viams, skir­tin­gai nei pie­tie­čiams, va­sa­ros sau­le daž­niau no­ri­si mė­gau­tis, o ne nuo jos slėp­tis. Ta­čiau ke­lios kai­trios die­nos pa­ver­čia bu­tus pir­ti­mis, ku­rio­se leis­ti lai­ką nė­ra nei ma­lo­nu, nei svei­ka. Ne­įper­kant kon­di­cio­nie­rių, nuo va­sa­ros kai­tros pa­de­da efek­ty­viai ap­si­sau­go­ti lau­ko ža­liu­zės, ri­ti­ni­nės užuo­lai­dos, įvai­rūs sto­ge­liai, mar­ki­zės.

„Lau­ko ža­liu­zės, pa­ly­gin­ti su vi­du­je mon­tuo­ja­mo­mis, yra nau­din­ges­nės tuo, kad ši­lu­ma iš tie­sų lie­ka iš­orė­je. Tai pats efek­ty­viau­sias bū­das ap­si­sau­go­ti nuo va­sa­ros kai­tros, gau­sių sau­lės spin­du­lių. Įkai­tu­sios vi­du­je mon­tuo­ja­mos ža­liu­zės pa­pil­do­mai kai­ti­na pa­čią pa­tal­pą. Lau­ko ža­liu­zė­mis taip pat pa­to­giau val­dy­ti į pa­tal­pą įei­nan­tį švie­sos srau­tą“, – sa­kė įmo­nės „Skir­pus“ at­sto­vas Alek­sand­ras Ži­gi­lė­jus.

Me­di­nės puo­šia pastatą

Ši įmo­nė lau­ko ža­liu­zes ga­mi­na ne iš aliu­mi­nio pro­fi­lio, o iš me­džio. Tech­no­lo­gi­ją, kaip ter­miš­kai ap­do­ro­ti me­dį, kad jis bū­tų tin­ka­mas nau­do­ti lau­ke, iki ga­my­bos te­ko to­bu­lin­ti net aš­tuo­ne­rius me­tus. Ta­čiau re­zul­ta­tai iš­kal­bin­gi: lie­tu­viai šiuo me­tu 90 proc. sa­vo pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­ja į Vo­kie­ti­ją, Aus­tri­ją, Švei­ca­ri­ją, Skan­di­na­vi­jos ša­lis. Jų pa­ga­min­to­mis me­di­nė­mis ža­liu­zė­mis Kor­ko mies­te, Ai­ri­jo­je, pa­puoš­tas ne­tgi mo­der­nios ar­chi­tek­tū­ros stik­li­nis „App­le“ bend­ro­vės būs­ti­nės pa­sta­tas.

„An­tai vo­kie­čiai la­bai pra­ktiš­ki žmo­nės. Dau­ge­ly­je jų nuo­sa­vų na­mų ra­si­te pa­sta­to iš­orė­je su­mon­tuo­tą vie­ną ar ki­tą spren­di­mą, sau­gan­tį pa­tal­pas nuo sau­lės. Daž­niau­siai tai bū­na aliu­mi­nio ža­liu­zės, ku­rios yra ke­lis­kart pi­ges­nės nei me­di­nės. Ta­čiau aliu­mi­nis ne vi­suo­met tin­ka prie pa­sta­to eks­ter­je­ro. O me­di­nės ža­liu­zės ne tik kon­tro­liuo­ja sau­lės švie­są ir ši­lu­mą, bet ir tam­pa pa­sta­to de­ko­ro ele­men­tu“, – dės­tė A. Ži­gi­lė­jus.

Dar vie­nas me­di­nių ža­liu­zių pri­va­lu­mas, į ku­rį rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, yra akus­ti­nis. Anot pa­šne­ko­vo, skir­tin­gai nei aliu­mi­ni­nės, me­di­nės lau­ko ža­liu­zės, pu­čiant vė­jui, ne­tarš­ka. „Skir­pus“ at­sto­vo tei­gi­mu, ter­mi­nis me­die­nos ap­do­ro­ji­mas už­ti­kri­na me­di­nių ža­liu­zių il­gaam­žiš­ku­mą – jos, ga­li­ma sa­ky­ti, am­ži­nos. Ži­no­ma, bė­gant me­tams sau­lė­kai­to­je jos ga­li po tru­pu­tį pra­dė­ti keis­tis, bet bai­min­tis, jog vei­kia­mos šal­čio ar drėg­mės de­for­muo­sis – ti­krai ne­rei­kia.

Pa­sak „Skir­pus“ at­sto­vo, vi­sos jų par­duo­da­mos lau­ko ža­liu­zės yra au­to­ma­ti­zuo­tos, ga­li bū­ti val­do­mos tiek pa­pras­tu val­dy­mo pul­te­liu, tiek ir pri­jun­gus prie iš­ma­nių­jų pro­tin­gų na­mų sis­te­mų.

Markizių audiniai yra impregnuoti, nepraleidžia vandens ir greitai džiūsta po lietaus. /www.markizes24.lt nuotrauka

Pa­sle­pia iš­orės apdailoje

Pla­tų lan­gų ap­sau­gai iš lau­ko skir­tų ga­mi­nių asor­ti­men­tą Aly­tu­je ga­mi­nan­čios bend­ro­vės „Is­ve­ta“ di­rek­to­rius To­mas Ko­re­va sa­kė, jog šian­dien dau­gu­ma pri­va­čiuo­se na­muo­se die­gia­mų spren­di­mų yra au­to­ma­ti­zuo­ti. Ran­ki­nį ža­liu­zių val­dy­mą ren­ka­si re­tas.

„Po­pu­lia­rė­ja ir pro­tin­gos sis­te­mos, ku­rios ža­liu­zes re­gu­liuo­ja, pri­klau­so­mai nuo da­vik­lių sig­na­lų, taip pat ga­li­ma jas val­dy­ti nuo­to­li­niu bū­du, in­ter­ne­tu. Dar vie­nas pa­si­rin­ki­mo ar­gu­men­tas yra tas, jog ap­sau­gi­nių lau­ko ža­liu­zių dė­žu­tė pa­sle­pia­ma ir ne­dar­ko na­mo vaiz­do. Ža­liu­zių me­cha­niz­mas mon­tuo­ja­mas į pa­sta­to iš­orės ap­dai­lą. Tik dėl to bū­ti­na ap­sisp­ręs­ti dar sta­ty­bos me­tu, o ne at­li­kus iš­orės ap­dai­los dar­bus“, – pa­žy­mė­jo T.Ko­re­va.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, po­pu­lia­riau­sios tarp klien­tų iš­lie­ka ap­sau­gi­nės ža­liu­zės. Ta­čiau vis dar ma­no­ma, jog ap­sau­gi­nės sau­go tik nuo įsi­lau­ži­mo.

„Pab­rė­žia­me, jog ap­sau­gi­nės ža­liu­zės vi­sų pir­ma ap­sau­go nuo karš­čio, šal­čio, vė­jo ir tik vie­na iš funk­ci­jų yra ap­sau­ga nuo įsi­lau­ži­mo. Šios ža­liu­zės ga­mi­na­mos iš aliu­mi­nio, ku­ris už­pil­do­mas po­liu­re­ta­nu. Pa­gei­dau­jan­tie­ji itin tvir­tų ža­liu­zių, tu­rin­čių ser­ti­fi­kuo­tą sau­gu­mo kla­sę, ren­ka­si ga­mi­nius iš su­tvir­tin­to, eks­tru­duo­to aliu­mi­nio. Daž­nai klien­tai taip pat tei­rau­ja­si dėl spal­vos, nes vy­rau­ja nuo­mo­nė, jog tam­sios ža­liu­zės, va­sa­ros me­tu įkai­tu­sios, ga­li pa­pil­do­mai kai­tin­ti pa­tal­pą, ta­čiau skir­tu­mo pra­ktiš­kai nė­ra. Nors da­bar po­pu­lia­rė­ja ir to­kio at­spal­vio kaip an­tra­ci­tas“, – tei­gė T.Ko­re­va.

Apsauginės žaliuzės saugo nuo karščio, šalčio, vėjo ir tik viena iš funkcijų yra apsauga nuo įsilaužimo. /www.regila.lt nuotrauka

Ri­ti­ni­nių ža­liu­zių ne­bū­ti­na suvynioti

T.Ko­re­vos tei­gi­mu, vis daž­niau lie­tu­viai tiek es­te­ti­kos, tiek pra­kti­niais su­me­ti­mais ren­ka­si ir lau­ko ri­ti­ni­nes ža­liu­zes, ku­rių au­di­nys, iš­to­bu­li­nus me­džia­gas, ta­po iš tie­sų la­bai at­spa­rus.

Kaip vi­daus ri­ti­ni­nės ža­liu­zės, taip ir fa­sa­do yra mon­tuo­ja­mos tie­siai prie lan­go. Jos pa­de­da ap­sau­go­ti pa­tal­pą nuo per­kai­ti­mo, mat su­lai­ko 81–100 proc. sau­lės švie­sos. Tai­gi jo­mis ga­li­ma re­gu­liuo­ti, kiek švie­sos pa­teks į pa­tal­pą. Lau­ko ri­ti­ni­nės ža­liu­zės su­da­ro pui­kų ekra­ną nuo sau­lės spin­du­lių, to­dėl su­ma­žė­ja ir iš­lai­dos oro kon­di­cio­na­vi­mui. Jų ga­my­bai nau­do­ja­mi la­bai stip­rūs, tvir­ti, spe­cia­liai ap­do­ro­ti, ta­čiau lai­dūs orui au­di­niai, ku­rie ne­bi­jo nei drėg­mės, nei kai­tros: net esant blo­gam orui, pa­vyz­džiui, stip­riam lie­tui, jų ne­bū­ti­na su­vy­nio­ti.

Ri­ti­ni­nių ža­liu­zių kons­truk­ci­ja ga­mi­na­ma iš mil­te­li­niu bū­du da­žy­to ir ypa­tin­gu po­li­me­ru deng­to aliu­mi­nio, to­dėl ji ne­rū­di­ja ir yra at­spa­ri ul­tra­vio­le­ti­niams spin­du­liams. Prie pa­sta­to fa­sa­do sti­lis­ti­kos ir ko­lo­ri­to ga­li­ma pri­de­rin­ti ne tik ža­liu­zių au­di­nį, bet ir kons­truk­ci­ją, par­en­kant jai spal­vą iš RAL pa­le­tės.

Po­pu­lia­rūs nuo­sa­vuo­se na­muo­se ir sa­vo­tiš­ki sto­ge­liai, skir­ti te­ra­soms ir bal­ko­nams. Pa­grin­di­nė jų funk­ci­ja – su­kur­ti no­ri­mo plo­to pa­vė­sį. Mar­ki­zių au­di­niai yra im­preg­nuo­ti, ne­pra­lei­džia van­dens ir grei­tai džiūs­ta, to­dėl leng­vas va­sa­ros lie­tus ne­ken­kia, ta­čiau jei­gu ly­ja smar­kiai, ant au­di­nio su­si­kau­pęs van­duo ne­nu­bė­ga, to­dėl bū­ti­na už­ti­krin­ti tin­ka­mą pa­svi­ri­mo kam­pą, o dar ge­riau jas to­kiu oru su­vy­nio­ti.

Taip pat rei­kė­tų elg­tis ir pu­čiant stip­riam vė­jui: mar­ki­zių plo­tas ga­li siek­ti net 28 kv. m, tai­gi to­kią bu­rę stip­rus vė­jas ga­li nu­plėš­ti. Kad bū­tų pa­to­giau, ver­ta įsi­reng­ti au­to­ma­ti­nį mar­ki­zių val­dy­mą: su­rea­ga­vus vė­jo ar lie­taus da­vik­liui mar­ki­zė au­to­ma­tiš­kai su­su­ka­ma į ka­se­tę. Kaip ir fa­sa­do ri­ti­ni­nių bei ki­tų ža­liu­zių, mar­ki­zių kons­truk­ci­ja daž­niau­siai ga­mi­na­ma iš aliu­mi­nio, ku­ris, pa­ly­gin­ti su plas­ti­ku, yra at­spa­res­nis il­ga­lai­kiam sau­lės ir šal­čio po­vei­kiui bei at­spa­rus ko­ro­zi­jai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami