Vasarai įpusėjus atakuoja vapsvos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-14 06:00
Vapsvos pastarąsias vasaras Lietuvoje itin aktyvios. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Kai na­mus užp­lūs­ta ken­kė­jai, to­kia ne­pra­šy­ta kom­pa­ni­ja grei­tai tam­pa ne­pa­ken­čia­ma. Gy­ven­to­jams dau­giau­sia prob­le­mų šil­tuo­ju me­tų lai­ku ke­lia pe­lės, skruz­dė­lės ir vaps­vos. Pa­sta­ro­sios, kaip pa­žy­mi spe­cia­lis­tai, šie­met itin ak­ty­vios.

„Šie­met il­go pa­va­sa­rio Lie­tu­vo­je ne­bu­vo, to­dėl ma­nė­me, jog vaps­vų ne­spės gau­siai už­si­veis­ti. Ta­čiau va­sa­rą dėl šios prob­le­mos krei­pia­si la­bai daug žmo­nių. Įžvel­gia­me ten­den­ci­ją, kad vis dau­giau gy­ven­to­jų tam­pa aler­giš­ki vaps­vų įkan­di­mams, tad ke­ti­nant nai­kin­ti jų liz­dą bū­ti­na im­tis vi­sų sau­gu­mo prie­mo­nių“, – pa­ta­rė įmo­nės „De­zin­fa“ rin­ko­da­ros va­do­vė Kris­ti­na Kut­kai­tė.

Įsi­ku­ria kregž­džių lizduose

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, kai ku­rie žmo­nės įsi­ti­ki­nę, jog pa­purš­kę vaps­vų liz­dą iš pre­ky­bos cen­trų įsi­gy­to­mis prie­mo­nė­mis, iš­kart iš­spręs bė­dą. Ta­čiau ne­re­tai vaps­vos ši­taip tik dar la­biau su­er­zi­na­mos. Da­lis jų tuo me­tu, kai nai­ki­na­mas liz­das, bū­na iš­skri­du­sios, o jei grį­žu­sios ne­be­ran­da na­mų, tam­pa daug ag­re­sy­ves­nės ir ge­lia iš kar­to.

„To­dėl vi­suo­met pa­brė­žia­me: jei­gu jau nu­spren­dė­te vaps­vas nai­kin­ti pa­tys, da­ry­ki­te tai tin­ka­mai ap­si­sau­go­ję – už­si­den­gę vi­sas kū­no vie­tas“, – sa­kė K.Kut­kai­tė.

Šių vabz­džių ak­ty­vu­mas, anot jos, per­nai ir šie­met pa­ste­bi­mas ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir ki­to­se ša­ly­se. „Ma­to­me ten­den­ci­ją, kad dau­gė­ja va­di­na­mų­jų vaps­vų-kar­je­ris­čių. Jos ne­su­ka sa­vo liz­dų, o nau­do­ja­si tuš­čio­mis kregž­džių gūž­to­mis. Šie­met bu­vo at­ve­jų, kai gre­ti­muo­se liz­duo­se įsi­kū­rė ir kregž­džių šei­ma, ir vaps­vų spie­čius. To­kiu at­ve­ju lau­kia­me, kol kregž­džiu­kai su­augs, kad che­mi­ka­lais nai­kin­da­mi ša­lia esan­čias vaps­vas ne­pa­da­ry­tu­me ža­los gam­tai. Nai­kin­ti pa­ukš­čius griež­tai drau­džia­ma, juos ga­li­ma ne­bent bai­dy­ti“, – aiš­ki­no K.Kut­kai­tė.

Ma­ža pe­ly­tė – di­de­li nuostoliai

Pro­fe­sio­na­lių ken­kė­jų nai­kin­to­jų pa­slau­gų kai­nos la­bai pri­klau­so nuo kon­kre­čios si­tua­ci­jos, prob­le­mai iš­spręs­ti bū­ti­no lai­ko. Pa­vyz­džiui, jei vie­ta, ku­rio­je įsi­kū­rę ken­kė­jai, su­nkiai pa­sie­kia­ma, to­dėl rei­kia pa­pil­do­mai sam­dy­ti kel­tu­vą, tai na­tū­ra­liai dau­giau at­siei­na. Vaps­vų nai­ki­ni­mo pa­slau­gų kai­na šiuo me­tu pra­si­de­da nuo maž­daug 50 eu­rų.

Grau­ži­kų ar ta­ra­ko­nų nai­ki­ni­mo kai­ną la­biau­siai le­mia pa­tal­pų, ku­rio­se jie vei­sia­si, plo­tas. „Tam ti­kros rū­šies ken­kė­jų tech­ni­kams ga­li tek­ti dar­buo­tis ir ke­le­tą kar­tų. Vis­kas pri­klau­so nuo si­tua­ci­jos. Jei na­muo­se prob­le­mų ke­lia grau­ži­kai, ne­re­tai po pir­mi­nio eta­po da­ro­me ir bai­gia­mą­ją de­zin­fek­ci­ją. Mat pe­lės ir žiur­kės ga­li bū­tu pri­šla­pi­nu­sios bet kur, o su jų šla­pi­mu per­ne­ša­mos li­gos. Daug ne­ma­lo­nu­mų grau­ži­kai pri­da­ro vers­lui – su­nai­ki­na pro­duk­ci­ją, nu­grau­žia lai­dus. Ne kar­tą pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai bu­vo pa­žeis­ti įmo­nės pa­tal­po­se esan­čių ser­ve­rių lai­dai. Ma­ža pe­ly­tė ga­li pri­da­ry­ti di­de­lių nuo­sto­lių“, – tei­gė pa­šne­ko­vė.

K.Kut­kai­tė pa­brė­žė, kad grau­ži­kai ge­ba pri­si­tai­ky­ti, iš­mok­ti at­pa­žin­ti nuo­dus. To­dėl kenks­min­gos me­džia­gos, ku­rio­mis pe­lės ar žiur­kės sėk­min­gai bu­vo nai­ki­na­mos dve­jus me­tus, tre­čiai­siais ga­li ne­be­veik­ti.

Nai­kin­ti kuo anksčiau

Gy­ven­to­jai su ne­pra­šy­tais sve­čiais, at­si­kraus­čiu­siais į na­mus, daž­niau lin­kę ko­vo­ti pa­tys. Jei vi­sos iš­ban­dy­tos prie­mo­nės ne­pa­de­da, ta­da ieš­ko­ma pro­fe­sio­na­lų pa­gal­bos. Pa­ta­ri­mų, kaip ko­vo­ti su įvai­rių rū­šių ken­kė­jais, gau­su – pra­de­dant nuo se­no ži­no­mo­mis prie­mo­nė­mis, bai­giant įvai­riais pre­ky­bos cen­truo­se ar spe­cia­li­zuo­tuo­se par­duo­tu­vė­se siū­lo­mais in­sek­ti­ci­dais.

Pa­sta­rai­siais me­tais itin ak­ty­vias vaps­vas rei­kė­tų nai­kin­ti kuo anks­čiau, ge­gu­žės-bir­že­lio mė­ne­siais, kol jos ne­bū­na spė­ju­sios su­suk­ti liz­dų. Šiek tiek už­del­sus dar ga­li­ma mė­gin­ti nai­kin­ti ma­žą liz­dą, nes kuo jis di­des­nis, tuo di­des­nė ir ri­zi­ka. Jei vaps­vų ne itin daug, ga­li­ma ban­dy­ti jas gau­dy­ti gau­dyk­lė­mis. Ta­čiau jei šie vabz­džiai jau spė­jo su­si­suk­ti tvir­tą, di­de­lį liz­dą, grei­čiau­siai pa­dės tik che­mi­nės prie­mo­nės – spe­cia­lūs in­sek­ti­ci­dai.

Ruošiantis į akistatą su vapsvomis derėtų apsivilti bitininko kostiumą.„Lietuvos žinių“ archyvo nuotrauka

Prie vaps­vų liz­do ge­riau­sia ei­ti švin­tant, anks­ti ry­tą, ir tems­tant ar­ba jau su­te­mus. Ne­da­ry­ki­te to die­ną – to­kiu me­tu jos la­bai ak­ty­vios. Ge­riau­sias bū­das ap­si­sau­go­ti – bi­ti­nin­ko kos­tiu­mas. Jei­gu ne­no­ri­te tu­rė­ti rim­tų prob­le­mų, jo­kiu bū­du į vaps­vų nai­ki­ni­mo mi­si­ją ne­iki­te ne­at­sa­kin­gai, tie­siog su­si­kam­šę dra­bu­žių ar ap­si­vy­nio­ję vei­dą ša­li­ku.

Siū­lo­mi du bū­dai, kaip su­si­do­ro­ti su vaps­vo­mis. Pir­ma­sis – sau­giu par­os me­tu pri­siar­tin­ti prie liz­do, sto­res­niu plas­ti­ki­niu mai­šu ap­gaub­ti jį iš apa­čios ir nu­ka­bin­ti. Pa­skui gy­vius rei­kia su­nai­kin­ti spe­cia­lio­mis purš­kia­mo­mis prie­mo­nė­mis. Kai kas siū­lo ap­lie­ti liz­dą karš­tu ar­ba mui­luo­tu van­de­niu. Jei mi­si­ja su plas­ti­ki­niu mai­šu ne­pa­vyks­ta (pa­vyz­džiui, liz­das su­suk­tas ker­tė­je), ga­li tek­ti kvies­ti pro­fe­sio­na­lus.

Nu­spren­dus nai­kin­ti vaps­vas in­sek­ti­ci­dais, bū­ti­na pers­kai­ty­ti ins­truk­ci­jas ir griež­tai jų lai­ky­ki­tės. Tai at­ro­do ele­men­ta­rus pa­ta­ri­mas, ta­čiau di­de­lė žmo­nių da­lis nu­ro­dy­mus ig­no­ruo­ja.

Bė­dos dėl ru­dų­jų skruz­džių

Anks­čiau­siai šil­tuo­ju me­tų lai­ku į na­mus pa­si­bel­džia skruz­dės. Jų ak­ty­vu­mas pra­si­de­da dar pa­va­sa­rio vi­du­ry­je. Skruz­dės ne­pa­gei­dau­ja­mos ne tik na­muo­se, bet ir so­de, ypač di­des­nės jų ko­lo­ni­jos.

Kad iš­nai­kin­tu­mė­te skruz­dė­les, tu­ri­te ži­no­ti, su ko­kia rū­ši­mi su­si­dū­rė­te. Tai ga­li bū­ti ma­ži, juo­di, ru­di ken­kė­jai su spar­nais ar­ba be jų. Lie­tu­vo­je daž­niau­siai pa­si­tai­ko tri­jų rū­šių skruz­dė­lių: juo­dų­jų (so­di­nių), fa­rao­ni­nių ir rau­do­nų­jųs ug­ni­nių.

Juo­dų­jų skruz­dė­lių pa­pras­tai su­tin­ka­ma so­de. Jos lai­ko­mos ken­kė­jo­mis to­dėl, kad ar­do dir­vo­že­mį, rel­je­fą, ken­kia es­te­ti­niam vaiz­dui, iš­ke­lia trin­ke­les, ant au­ga­lų ne­ša ama­rus. Ta­čiau žmo­gaus svei­ka­tai juo­do­sios skruz­dė­lės ne­pa­vo­jin­gos. Tad jei šiek tiek par­si­ne­ša­te jų iš so­do, di­de­lių bė­dų ne­lau­ki­te. Na­mai nė­ra šios rū­šies skruz­džių na­tū­ra­li ap­lin­ka, jos čia ne­si­vei­sia.

Dau­giau­sia prob­le­mų, pa­sak spe­cia­lis­tų, na­muo­se ke­lia fa­rao­ni­nės (ru­do­sios) skruz­dė­lės. Jos yra vi­saė­dės, to­dėl grei­tai pa­mėgs­ta vie­tas, ku­rio­se ran­da pa­bi­ru­sių ar ne­už­deng­tuo­se in­duo­se lai­ko­mų pro­duk­tų, ap­link šiukš­lių dė­žes su­si­kau­pu­sių mais­to li­ku­čių, tru­pi­nių. Šios skruz­dė­lės pla­ti­na įvai­rius mi­kro­bus, tad ga­li bū­ti pa­vo­jin­gos svei­ka­tai.

Iš liau­diš­kų jų nai­ki­ni­mo ar at­bai­dy­mo bū­dų ži­no­mi šie: ac­tas, sau­lėg­rą­žų alie­jus, ka­vos tirš­čiai, drus­ka, su­trin­ta krei­da, pe­tra­žo­lių, ci­tri­nų, ta­ba­ko, pe­ly­nų, po­mi­do­rų, rie­šut­me­džių, mė­tų ir lau­ro la­pai. Uo­gie­nė, su­mai­šy­ta su mie­lė­mis, skruz­dėms ga­li bū­ti nuo­din­ga, o in­dai, pri­pil­ti sal­din­to van­dens, pra­vers­ti kaip vabz­džių gau­dyk­lės – su­si­gun­džiu­sios pa­ska­nau­ti sal­du­mo, skruz­dės ten įkris ir ne­iš­lips.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami