Vasariškų malonumų erdvė – lauko pavėsinė

LŽ red@lzinios.lt 2016-05-19 06:00

red@lzinios.lt 2016-05-19 06:00
Pavėsinė - jaukus prieglobstis, puikiai tinkantis visos šeimos pusryčiams savaitgaliais ar pašėlusiam vakarėliui su draugais. LŽ archyvo nuotraukos
Tu­rint ne­ma­žą na­mo kie­mą lau­ko pa­vė­si­nė va­sa­rą tam­pa ma­lo­nia erd­ve, lei­džian­čia va­lan­dė­lei gry­na­me ore pa­sis­lėp­ti nuo tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių ar ne­ti­kė­to lie­taus, pa­si­mė­gau­ti poil­siu, pa­skai­ty­ti kny­gą. Pa­vė­si­nė taip pat pa­ti sma­giau­sia vie­ta šil­to­mis die­no­mis leis­ti lai­ką su drau­gų kom­pa­ni­ja, užk­ly­du­sia į sve­čius.

Ne­ti­kė­tai pra­kiu­ręs dan­gus ar pa­ki­lęs vė­jas ne­taps prie­žas­ti­mi lin­dė­ti na­mie, jei kie­me tu­rė­si­te pa­vė­si­nę. Ji ne tik sau­gos nuo ne­pa­lan­kių oro są­ly­gų, bet ir taps iš­skir­ti­ne kie­mo puo­šme­na.

Sto­gą den­gia čerpėmis

Dau­ge­lis tau­tie­čių – na­gin­gi, kruopš­tūs ir tau­pūs žmo­nės, to­dėl to­kius lau­ko sta­ti­nius kaip pa­vė­si­nė daž­nai nu­spren­džia pa­sis­ta­ty­ti sa­vo ran­ko­mis. Ta­čiau de­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad tai nė­ra pats pi­giau­sias ma­lo­nu­mas, net jei ne­rei­kė­tų mo­kė­ti už dar­bą. Ne­di­de­lės me­di­nės pa­vė­si­nės be be­to­nuo­to pa­ma­to, ren­čiant ją iš pi­ges­nių bal­kių ir len­tų, den­giant bi­tu­mi­nė­mis čer­pė­mis, įren­giant elek­tros įva­dą, me­džia­gos ki­še­nę pa­leng­vins vi­du­ti­niš­kai 1000 eu­rų.

Lau­ko pa­vė­si­nės di­zai­nas – jos sa­vi­nin­ko es­te­ti­nio sko­nio, fan­ta­zi­jos ir fi­nan­si­nių ga­li­my­bių rei­ka­las. Šie sta­ti­niai ga­li skir­tis sa­vo for­ma, sti­lis­ti­ka, pa­si­rink­to­mis sta­ty­bi­nė­mis me­džia­go­mis.

Be­ne pa­grin­di­nis pa­vė­si­nės ele­men­tas, le­mian­tis jos di­zai­ną, yra sto­gas. Ta­čiau par­en­kant sto­go me­džia­gas rei­kia tu­rė­ti ome­ny­je ne tik jų iš­vaiz­dą. Ne­ma­žai den­gi­mo me­džia­gų ga­li­ma nau­do­ti tik di­de­lio nuo­ly­džio sto­gams. Pa­vė­si­nių sto­gai tra­di­ciš­kai den­gia­mi malks­no­mis (len­te­lė­mis), nors lie­tu­viai vis daž­niau tam nau­do­ja ir bi­tu­mi­nes čer­pes. Jos iš es­mės yra at­spa­rios ug­niai ir ti­krai ne­si­de­for­muos ke­le­tą me­tų.

Be­je, pro­jek­tuo­jant sto­gą de­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad žie­mą ant jo su­si­kau­pu­sio snie­go ma­sė su­ku­ria kryp­tin­gą jė­gą, ga­lin­čią su­plė­šy­ti pa­vė­si­nės sto­gą. Kuo ma­žes­nis nuo­ly­dis, tuo ši jė­ga di­des­nė.

Ypač rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į sto­go sek­ci­jų su­tvir­ti­ni­mą tar­pu­sa­vy­je apa­ti­nė­je geg­nių da­ly­je. Tai­gi ren­kan­tis pa­vė­si­nės sto­go dan­gą ver­tė­tų va­do­vau­tis ne kai­nos, o il­gaam­žiš­ku­mo ir pa­ti­ki­mu­mo kri­te­ri­jais.

Pavėsinė tampa jaukiu prieglobsčiu, kuris puikiai tinka savaitgaliniams visos šeimos pusryčiams, ramiam knygos skaitymui ar pašėlusiam vakarėliui su draugais.

Mū­ri­nė pa­vė­si­nė ne itin jauki

Di­džiau­sios Lie­tu­vo­je elek­tro­ni­nės par­duo­tu­vės pi­gu.lt spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, dau­gu­ma nuo­sa­vų na­mų šei­mi­nin­kų yra iš­ti­ki­mi kla­si­kai ir daž­niau­siai ren­ka­si me­di­nes pa­vė­si­nes, nes me­dis – na­tū­ra­liai šil­ta ir jau­ki me­džia­ga, pui­kiai de­ran­ti ir prie mo­der­naus di­zai­no na­mo, ir prie tra­di­ci­nio so­do na­me­lio. Be to, to­kiam pa­si­rin­ki­mui daug įta­kos tu­ri ir tra­di­ci­jos. Ne pa­slap­tis, kad tau­tie­čiai nuo se­no pri­si­ri­šę prie jiems ar­ti­mų na­tū­ra­lių me­džia­gų.

Jei tu­rė­tu­me ga­li­my­bę ap­va­žiuo­ti vi­sas kai­mo so­dy­bas, nuo­sa­vų na­mų ar so­dų kie­mus, dau­giau­sia ras­tu­me me­di­nių pa­vė­si­nių, pa­ga­min­tų iš len­tų ar­ba rąs­tų. Daž­nai nau­do­ja­mos ori­gi­na­lios me­di­nės de­ta­lės, ne­ap­dirb­tas me­dis su ša­ko­mis at­lie­ka ir de­ko­ro, ir pra­kti­nę funk­ci­ją. Pa­vyz­džiui, ant to­kių ša­kų žmo­nės ka­bi­na švies­tu­vus, įvai­rias lem­pu­tes ir pan.

Vis dėl­to me­di­nės pa­vė­si­nės rei­ka­lau­ja daug prie­žiū­ros. Me­dį rei­kia re­gu­lia­riai va­ly­ti, im­preg­nuo­ti, la­kuo­ti ar per­da­žy­ti. Be to, me­di­nės pa­vė­si­nės, pa­ly­gin­ti su me­ta­li­nė­mis, sa­vo il­gaam­žiš­ku­mu ir pa­ti­ki­mu­mu nie­ka­da ne­pri­lygs me­ta­lui.

Me­ta­li­nes ar mū­ri­nes pa­vė­si­nes pa­pras­tai ren­ka­si iš­skir­ti­nį sti­lių mėgs­tan­tys nuo­sa­vų na­mų ir so­dy­bų sa­vi­nin­kai. Prie mū­ri­nio pa­sta­to pui­kiai at­ro­do ir to­kia pat pa­vė­si­nė, ta­čiau ver­tė­tų ge­rai ap­gal­vo­ti, kaip bus su­tvar­ky­tas kie­mas ar so­das, nes mū­ras su­ku­ria šal­tą ir ne­jau­kų ur­ba­nis­ti­nį sti­lių. Il­gai­niui jis pra­de­da var­gin­ti. Tuo at­ve­ju, jei na­mo bal­ko­nus ar­ba te­ra­są puo­šia me­ta­li­niai tu­rėk­lai ar me­ta­li­nės ap­sau­gi­nės tvo­re­lės, sta­tant pa­vė­si­nę rei­kė­tų kreip­tis pa­gal­bos į auk­sa­ran­kį kal­vį. Šis jos sti­lis­ti­ką pri­de­rins prie na­mo ir kie­mo eks­ter­je­ro.

Pa­vė­si­nės pa­grin­das tu­ri bū­ti ne­pas­lan­kus ir tvir­tas. Tam, ne­prik­lau­so­mai nuo kie­mo ar na­mo sti­lis­ti­kos, vi­sa­da ga­li­ma nau­do­ti be­to­ną, trin­ke­les, rąs­tus ir me­di­nes len­tas. Bū­ti­na at­si­min­ti, kad pa­grin­das tu­rės iš­lai­ky­ti pa­vė­si­nės svo­rį, jis vi­suo­met bus vei­kia­mas at­šiau­rios gam­tos, to­dėl pa­si­rin­kus ne­tin­ka­mą vi­sas pa­vė­si­nės pro­jek­tas ga­li tap­ti ti­kru fias­ko.

Sau­go privatumą

Pa­vė­si­nę su­da­ro trys pa­grin­di­niai ele­men­tai: pa­grin­das, lai­kan­čios si­jos ir sto­gas. Jų sti­lius ir di­zai­nas ga­li bū­ti la­bai įvai­rus – vis­kas pri­klau­so nuo kie­mo šei­mi­nin­ko su­ma­ny­mų ar no­rų. Kai ku­rios pa­vė­si­nės tu­ri tik tvir­tas, sto­gą lai­kan­čias si­jas ar­ba da­li­nes sie­nas. Šios ga­li bū­ti vi­siš­kai ar­ba iš da­lies už­da­ros.

Už­da­ro­se pa­vė­si­nė­se bū­na pa­lik­tos ert­mės lan­gams, pi­nu­čiams ir ki­tiems de­ko­ro ele­men­tams. Be to, to­kio ti­po sie­no­se ga­li­ma mon­tuo­ti ir stik­li­nius lan­gus – juos leng­va iš­im­ti, kai no­ri­si dau­giau gry­no oro ar ši­lu­mos pa­vė­si­nė­je. Ži­no­ma, prieš ap­sisp­ren­džiant dėl pa­vė­si­nės sie­nų, bū­ti­na ži­no­ti, kur nau­ja kie­mo puo­šme­na sto­vės, ku­ri jos da­lis bus apš­vies­ta sau­lės, iš ku­rios pu­sės pu­čia šal­ti, ne­ma­lo­nūs vė­jai ir pan. Taip pat rei­kė­tų įver­tin­ti ir to­kius fak­to­rius kaip kai­my­nys­tė bei as­me­ni­nė erd­vė.

Pa­vė­si­nės ne­re­ko­men­duo­ja­ma sta­ty­ti la­bai ar­ti kai­my­nų skly­po, nes jei va­sa­rą jo­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mi va­ka­rė­liai, sklin­dan­tis triukš­mas drums ap­lin­ki­niams ra­my­bę. Toks lau­ko sta­ti­nys prie­ki­nia­me na­mo kie­me – ir­gi ne pats ge­riau­sias pa­si­rin­ki­mas tiems, ku­rie ver­ti­na sa­vo pri­va­tu­mą. Ži­no­ma, jei kie­mą juo­sia aukš­ta tvo­ra, gy­vat­vo­rė ar­ba pa­vė­si­nės sie­na nuo gat­vės pu­sės yra vi­siš­kai už­da­ra, prob­le­mų dėl pri­va­tu­mo ne­tu­rė­tų kil­ti.

Par­en­gė To­mas Fedaravičius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami