Vasarnamio statyba – tik atidžiai suplanuota

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-06 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-06 06:00
Vasarnamyje dažniausiai apsistojame šiltuoju metų laiku, kai daugiau laiko praleidžiame lauke, tad jis neturi būti toks erdvus kaip gyvenamasis namas. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Apie va­sar­na­mį sva­jo­ja dau­ge­lis mies­tie­čių, tik ne vi­si ryž­ta­si šią sva­jo­nę įgy­ven­din­ti. Vis dėl­to jei tu­ri­te skly­pą – sta­ty­ti pra­dė­ki­te tik ge­rai su­pla­na­vę, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti įgy­ven­din­ta sva­jo­nė.

„Jei sta­ty­si­te di­des­nį va­sar­na­mį, grei­čiau­siai kreip­si­tės dėl pro­jek­to į ar­chi­tek­tą, ku­ris jū­sų vi­zi­ją de­ta­li­zuos po­pie­riaus la­pe. Ta­čiau prieš tai tu­ri­te nu­spręs­ti, ko­kios so­dy­bos pa­gei­dau­ja­te. Kai klien­tai at­ei­na pas mus ne­su­si­dė­lio­ję sa­vo no­ro, bend­ra­dar­bia­vi­mas strin­ga“, – pa­žy­mė­jo ar­chi­tek­tas Ba­lys Luo­ma­nas.

Pa­sak jo, pir­mi­niai ele­men­tai, dėl ku­rių rei­kia nu­spręs­ti, – tai apy­tiks­lis va­sar­na­mio plo­tas ir šei­mos, ku­ri bus so­dy­bo­je, na­rių skai­čius, po­rei­kiai.

„Po vie­nu sto­gu vi­sos so­dy­bos funk­ci­nių pa­sta­tų daž­niau­siai ne­ki­ša­me. Ge­riau jau at­ski­rai in­ven­to­riaus pa­tal­pos, pir­tis, be ku­rios dau­gu­ma šei­mi­nin­kų ne­įsi­vaiz­duo­ja so­dy­bos. Kal­bant apie va­sar­na­mio plo­tą, jį ne­bū­ti­na da­ry­ti la­bai erd­vų, ne­bent so­dy­bą pla­nuo­ja­te nuo­mo­ti di­de­lėms šven­tėms ar­ba pas jus nuo­lat lan­ky­sis gau­sios drau­gų kom­pa­ni­jos. Va­sar­na­my­je daž­niau­siai vi­si ap­sis­to­ja­me šil­tuo­ju me­tų lai­ku, kai di­des­nę da­lį lai­ko pra­lei­džia­me lau­ke, tai jo ir ne­bū­ti­na da­ry­ti to­kio erd­vaus kaip gy­ve­na­mo­jo na­mo“, – svars­tė B. Luo­ma­nas.

Ge­riau leng­vi baldai

Op­ti­ma­liau­sias pla­nas, jo tei­gi­mu, daž­niau­siai toks: va­sar­na­my­je tu­rė­tų bū­ti bend­ras kam­ba­rys su vir­tu­ve, bent du mie­ga­mie­ji, sa­ni­ta­ri­nis maz­gas. Ko­ri­do­riai, prieš­kam­ba­riai nė­ra bū­ti­ni, net veng­ti­ni. Pa­to­giau su­jung­ti ke­le­tą funk­ci­jų vie­no­je pa­tal­po­je: pa­vyz­džiui val­go­mą­jį, laip­ti­nę su vir­tu­ve, bend­rą kam­ba­rį su mie­ga­muo­ju.

Kaip prieš­kam­ba­ris va­sar­na­my­je daž­niau­siai nau­do­ja­ma te­ra­sa ne­tu­rė­tų bū­ti siau­res­nė nei 2 me­trų ir ne ma­žes­nė nei 10–12 kv. me­trų. Juk va­sa­ros va­ka­rais no­rė­si­te te­ra­so­je su šei­ma leis­ti lai­ką, pa­sis­ta­ty­ti val­go­mą­jį sta­lą, kur su drau­gais ga­lė­si­te reng­ti pie­tus ar va­ka­ro­ti.

Paprasčiausiam sodo nameliui, kurio aukštis neviršija 8,5 m, o plotas - 80 kv. m, leidimas ir projektas nėra būtini.LŽ archyvo nuotrauka

Ve­ran­dą, pa­sak B. Luo­ma­no, šei­mi­nin­kai daž­niau­siai nu­spren­džia įstik­lin­ti. Su­pran­ta­ma, jog pui­ku, kai ve­ran­dos lan­gai at­si­ve­ria į gra­žiau­sią skly­po da­lį – so­do ar van­dens tel­ki­nio pu­sę – pie­tus ar pie­try­čius.

Du­ris ve­ran­do­je ar­chi­tek­tas pa­ta­rė iš­dės­ty­ti taip, kad ėji­mas pro jas bū­tų kuo trum­pes­nis ir ne­truk­dy­tų su­sta­ty­ti bal­dų. Jais ap­krau­ti ve­ran­dos ne­rei­kė­tų, o ir su­nkaus ma­sy­vo bal­dų sta­ty­ti spe­cia­lis­tas ne­pa­ta­rė, nes to­kius bū­tų su­nku iš­neš­ti į te­ra­są ar lau­ką.

Ne­pa­kei­čia­ma krosnis

Skai­čiuo­jant pre­li­mi­na­rią va­sar­na­mio sta­ty­bų kai­ną, pa­gal stan­dar­ti­nį pro­jek­tą, me­di­nia­me rąs­ti­nia­me na­me su man­sar­da kons­truk­ty­vo ga­my­ba ir sta­ty­ba su­da­ro iki treč­da­lio ga­lu­ti­nės są­ma­tos, sto­gas ir ka­mi­nas – dar tiek pat, ap­dai­lai ir in­ter­je­rui, jei ne­sie­kia­ma la­bai iš­lai­dau­ti – skir­si­te li­ku­sius 30–40 pro­cen­tų.

„Klien­tams, ku­rie no­ri ke­lių aukš­tų va­sar­na­mio, mie­ga­muo­sius kam­ba­rius siū­lau įreng­ti man­sar­do­je. Taip sta­ty­bos me­tu su­tau­po­ma pi­ni­gų, juk ky­lant na­mui į vir­šų, ma­žė­ja kvad­ra­ti­nio me­tro kai­na. Skai­čiuo­ki­te: jei­gu sta­ty­si­te vie­naaukš­tį 100 kv. m na­mą, jums rei­kės 100 kv. m pa­ma­tų, taip pat už­deng­ti to­kio pat plo­to sto­gą. O sta­tant su man­sar­da, ir pa­ma­tai, ir sto­go plo­tas ma­žė­ja per­pus“, – skai­čia­vo ar­chi­tek­tas ir siū­lė ne­per­krau­ti na­mo va­sar­na­miui ne­rei­ka­lin­go­mis de­ta­lė­mis.

Ži­no­ma, va­sar­na­my­je at­os­to­gas ar sa­vait­ga­lį daž­nas pa­gei­dau­ja leis­ti ne tik va­sa­rą, to­dėl pa­sta­tui bus rei­ka­lin­ga vie­no­kia ar ki­to­kie šil­dy­mo sis­te­ma.

Mo­der­nių spren­di­mų no­rin­tys klien­tai šian­dien daž­nai ren­ka­si šil­dy­mą elek­tra, bet jis at­si­pirks tik tuo­met, jei so­dy­bo­je lan­ko­tės daž­nai. Be to, va­sar­na­miai įpras­tai sta­to­mi at­okiau nuo mies­tų ir gy­ven­vie­čių, tai­gi žie­mos me­tu nu­ti­kus elek­tros tink­lų ge­di­mui, ga­li­te il­gam lik­ti be ši­lu­mos.

To­dėl po­pu­lia­riau­sias šil­dy­mo bū­das va­sar­na­my­je yra am­žių pa­ti­krin­ta kros­nis ir ži­di­nys. Tai pa­ti­ki­mas bū­das, ga­li­ma grei­tai su­šil­dy­ti pa­tal­pą, be to, il­gai iš­lie­ka ši­lu­ma. Jei va­sar­na­mis yra ša­lia miš­ko, šil­dy­mas dar ir ne­kai­nuos – pa­kaks lai­ku pri­si­rink­ti sau­suo­lių ar­ba tie­siog įsi­gy­si­te mal­kų.

Skir­tin­gi reikalavimai

Sta­ty­bos ins­pek­to­rių tei­gi­mu, sta­ty­da­mas va­sar­na­mį so­do skly­pe, daž­nas ne­ma­to skir­tu­mo tarp so­do na­mo ir gy­ve­na­mo­jo pa­sta­to. O es­mi­nis skir­tu­mas yra pa­sta­to pa­skir­tis, nes gy­ve­na­ma­sis pa­sta­tas skir­tas gy­ven­ti, o so­do na­mas – tai ne­su­dė­tin­gas poil­siui skir­tas sta­ti­nys. Jis pri­tai­ky­tas se­zo­ni­niam nau­do­ji­mui, to­dėl ga­li bū­ti ne­įreng­ti in­ži­ne­ri­niai tink­lai. So­do na­me ga­li ne­bū­ti ir šil­dy­mo sis­te­mos. Šiems pa­sta­tams ne­nus­ta­to­mi mi­ni­ma­lūs pri­va­lo­mi pa­sta­tų ener­gi­nio nau­din­gu­mo rei­ka­la­vi­mai, prieš­in­gai nei bet ku­rios ka­te­go­ri­jos gy­ve­na­mie­siems pa­sta­tams. Pa­sta­ruo­siuo­se taip pat bū­ti­na įreng­ti elek­trą, van­den­tie­kį, nuo­te­kas, nu­ma­ty­ti šil­dy­mo, vė­di­ni­mo sis­te­mas.

So­do na­mas pri­ski­ria­mas I gru­pės ne­su­dė­tin­giems sta­ti­niams, jis tu­ri bū­ti ne aukš­tes­nis kaip 8,5 m ir ne di­des­nis kaip 80 kv. me­trų. To­kiam pa­sta­tui, jei­gu jis nė­ra sta­to­mas ar­ba re­kons­truo­ja­mas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to te­ri­to­ri­jo­je ar kul­tū­ros pa­vel­do vie­to­vė­je, sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas nė­ra rei­ka­lin­gas, sta­ty­bos pro­jek­tas taip pat nė­ra bū­ti­nas, jis ga­li bū­ti ren­gia­mas tik sta­ty­to­jo pa­gei­da­vi­mu. Pa­brėž­ti­na, kad to­kių pa­čių aukš­čio ir plo­to par­ame­trų gy­ve­na­ma­sis na­mas jau pri­klau­so II gru­pės ne­su­dė­tin­giems sta­ti­niams ir jam yra pri­va­lo­mi sta­ty­ti lei­džian­tis do­ku­men­tas ir su­pap­ras­tin­tas pro­jek­tas, ne­bent skly­pas yra kai­mo vie­to­vė­je.

So­do skly­pe ga­li­ma sta­ty­ti ir di­des­nį vien­bu­tį gy­ve­na­mą­jį na­mą, bet jam jau bus tai­ko­mi griež­tes­ni, ne­ypa­tin­gų sta­ti­nių ka­te­go­ri­jai ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai. Šiam sta­ti­niui bū­ti­na par­eng­ti sta­ty­bos pro­jek­tą ir gau­ti sta­ty­bos lei­di­mą, o jo sta­ty­bai pri­va­lo va­do­vau­ti kva­li­fi­kuo­tas sta­ty­bos va­do­vas ir tu­ri bū­ti vyk­do­ma sta­ti­nio sta­ty­bos tech­ni­nė prie­žiū­ra. Jei­gu so­do na­me nu­sprę­si­te įsi­reng­ti van­dens grę­ži­nį ir bui­ti­nių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nį, šiems tink­lams (kaip ir bet ku­riems ki­tiems tink­lams – du­jų, elek­tros ir kt.) rei­kės par­eng­ti pro­jek­tą ir gau­ti lei­di­mą, nors pa­čiam pa­sta­tui lei­di­mas nė­ra rei­ka­lin­gas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami