Verslininkas įvertino ekologišką šildymą

PAULIUS UGIANSKIS 2007-11-13 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2007-11-13 00:00
"Šiuo metu namui šildyti naudoju dujų katilą, tačiau ateityje vis tiek sugrįšiu prie ekologiškos geoterminės sistemos", - neabejoja verslininkas V.Kezys. Autoriaus nuotrauka
Vie­nas pir­mų­jų Lie­tu­vo­je sa­vo na­muo­se įsi­ren­gęs ši­lu­mos siurb­lį, ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu nau­do­jan­tis du­ji­nį šil­dy­mą, vil­nie­tis vers­li­nin­kas ti­ki­na, kad at­ei­ty­je bū­ti­nai vėl nau­dos eko­lo­giš­ką sis­te­mą.

Vilnietis verslininkas Vykintas Kezys neabejoja, kad bet kuris būsto šildymo būdas, jei tik yra kokybiškas, pateisina lūkesčius. Svarbiausia, kad vienokia ar kitokia šildymo sistema namie būtų įrengta pagal atitinkamus reikalavimus, būtų techniškai tvarkinga ir prižiūrima.

Nors V.Kezio verslas nesusijęs su pastatų šildymo technologijomis, vilnietis apie tai, kuo geriau šildyti namus, išmano šiek tiek daugiau negu daugelis. Mat per pastaruosius 10 metų šis verslininkas savo namus šildė keliais skirtingais būdais, kurių kiekvienas, pasak Vykinto, turi savų pranašumų ir trūkumų.

Maždaug 200 kv. metrų dydžio nuosavame name gyvenantis verslininkas buvo vienas pirmųjų, kuris beveik prieš 10 metų savo namuose išdrįso sumontuoti skandinavišką geoterminio šildymo sistemą. Anuomet toks vilniečio pasirinkimas daugeliui atrodė sunkiai suvokiamas, o kai kuriems - net mistinis.

"Mintis savo namuose įsirengti geoterminį šilumos siurblį kilo diskutuojant su architektu. Jis pasiūlė išbandyti šią naujovę, o aš susigundžiau ir sutikau. Šilumos siurblį montavusios įmonės atstovai tada sakė, jog esu pirmasis, kurio namuose įdiegta būtent tokia sistema. Ar iš tiesų buvau pionierius, dabar būtų sunku pasakyti", - LŽ pasakojo V.Kezys.

Šilumos siurblys - tai įrenginys, kuris pakeičia žemos temperatūros energiją į aukštos temperatūros ir siunčia ją iš vienos vietos į kitą. Panašiu principu veikia ir visų mūsų namuose esantys buitiniai šaldytuvai. Geoterminis šilumos siurblys skirtas ekonomiškai šildyti vandeniui ir ruošti karštam vandeniui buitiniams poreikiams individualiuose gyvenamuosiuose namuose bei visuomeniniuose pastatuose.

Šilumos siurblys veikia, kai lauko oro temperatūra nėra nukritusi žemiau 40 laipsnių šalčio. Esant žemesnei temperatūrai nei 20 laipsnių šalčio, šilumos siurblio efektyvumas mažėja. Reikiamam efektyvumui palaikyti, rekomenduotina naudoti papildomus šilumos šaltinius, pavyzdžiui, elektrinius radiatorius, židinius, krosneles ar kieto kuro katilus.

"Tokį šilumos siurblį naudojau apie šešerius metus. Tiesa, niekada neskaičiavau, ar jo teikiama šiluma kainuoja pigiau, nei kitų sistemų. Man tai buvo daugiau smalsumo reikalas - norėjau savo kailiu išbandyti ekologiško įrenginio pranašumus. Galiu pasakyti, kad naudodamas šilumos siurblį už poros šimtų kvadratinių metrų namo šildymą per mėnesį mokėdavau apie 200 litų", - patirtimi dalijosi vilnietis verslininkas V.Kezys.

Prieš trejus metus Vykintas nutarė išjungti šilumos siurblį ir namui šildyti ėmė naudoti dujų katilą. Tokį apsisprendimą lėmė tai, kad švedų gamybos siurblys ėmė prasčiau veikti. Verslininkas įsitikinęs, kad sistemos gedimai atsirado po to, kai jo namuose elektros energijos sąnaudos buvo pradėtos skaičiuoti dviem - naktinio ir dieninio - tarifais.

"Nuo tada ir prasidėjo visos bėdos. Siurblys ėmė prastai veikti ir, mano manymu, tapo neekonomiškas naudoti. Nuo to laiko rūsyje sumontavau dujų katilą ir jau trečią žiemą juo šildau savo namus. Ateityje tikrai neatsisakau minties pašalinti šilumos siurblio veikimo trūkumus ir vėl naudoti geoterminį šildymą. Juk tai ne tik įdomus ir netradicinis, bet ir ekologiškas šildymo būdas", - dėstė pašnekovas.

LŽ teiravosi V.Kezio, kada ir kur geriau naudoti tradicinį šildymą, o kur būtų racionaliau įsirengti šilumos siurblį. Verslininkas atsakė vienareikšmiškai - visi šildymo būdai yra geri, jei tik pati sistema veikia tinkamai.

"Šiuolaikiškas šilumos siurblys, mano nuomone, tinka ten, kur nėra galimybės prisijungti prie miesto šildymo. Ketinantiesiems pradėti naudoti geoterminę sistemą, rekomenduočiau visą įrangą montuoti atskiroje patalpoje ir toliau nuo gyvenamųjų patalpų, mat veikianti įranga skleidžia triukšmą, kuris gali erzinti namiškius", - patarimais su LŽ skaitytojais dalijosi V.Kezys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
anonimas  84.32.39.67 2013-03-26 16:03:06
Citata: "Verslininkas įsitikinęs, kad sistemos gedimai atsirado po to, kai jo namuose elektros energijos sąnaudos buvo pradėtos skaičiuoti dviem - naktinio ir dieninio - tarifais" Visai nelogiskas paaiskinimas, jai jis tingiu suprograminti siurbli kad dirbtu naktimis, tai jau jo bedos.. o ne siurblio gedimas... :)
2 0  Netinkamas komentaras
vytautas  86.100.218.69 2013-03-26 16:03:06
ir prie ko cia siurblio gedimai del 2 tarifu el. anergijos apskaitos....? Keista.Lyg skaitytum blondiniu tauskalus. O gal tokia interviu eme? :)
2 0  Netinkamas komentaras
negali  78.61.189.23 2013-03-26 16:03:06
būti pirmasis, nes geoterminio šildymo sistemos UAB prieš 12 metų jau buvo įkūręs aa G.Kiesus Mažeikiuose. Straipsnis nerimtas, nes yra ir kitokių, pav. šalto oro pavertimu karštu oru sistemų. Autorius trišmano vien malkomis kurenamą pačių
2 0  Netinkamas komentaras
ŠS  212.122.82.41 2013-03-26 16:03:06
šiuolaikiniai ŠS triukšmo tikrai nekelia
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami