Vėsesni orai – ne kliūtis remonto darbams

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-17 06:00
Jei lango varčia kliūva už staktos arba langas neužsidaro sandariai, pats laikas kviesti meistrą, kad sureguliuotų varčią.  LŽ archyvo nuotrauka
Įpras­ta, jog būs­to re­mon­tas at­lie­ka­mas šil­tuo­ju me­tų lai­ku. Ta­čiau jei ne­tu­rė­jo­te lai­ko ir ne­spė­jo­te na­mų at­nau­jin­ti va­sa­rą, ti­krai ne­ver­ta nu­leis­ti ran­kų, nes re­mon­to dar­bai žie­mą ga­li vyk­ti net spar­čiau ir pi­giau.

Pa­sak ap­dai­los dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės di­rek­to­riaus Al­gi­man­to Bur­nei­kos, jei sam­do­te meis­trus, vi­daus ap­dai­los dar­bus šal­tuo­ju me­tų lai­ku at­lik­ti ne­tgi pa­pras­čiau. Pir­miau­sia dėl to, kad tuo me­tu už­sa­ky­mų net ge­riau­si meis­trai tu­ri mi­ni­ma­liai. Tad il­gai ne­rei­kės lauk­ti, kol auk­sa­ran­kis at­vyks į jū­sų na­mus. An­tra, kur kas pa­pras­čiau su­si­tar­ti dėl pi­ges­nių dar­bų įkai­nių, nes ap­dai­li­nin­kams pa­tiems ak­tua­lu tu­rė­ti veik­los.

„Ži­no­ma, jei sie­nas da­žy­si­te, teks su­si­tai­ky­ti, kad pa­tal­pą rei­kės vė­din­ti, to­dėl na­muo­se bus vė­siau. No­rint at­nau­jin­ti vi­są bu­tą, pa­to­giau­sias ir pi­giau­sias va­rian­tas - iš kar­to at­lik­ti vi­sų pa­tal­pų re­mon­tą. Taip su meis­trais ga­lė­si­te su­si­tar­ti dėl kur kas že­mes­nės kai­nos. Jei rei­kia tik smul­kaus re­mon­to – žie­ma iš­ties pats pa­to­giau­sias me­tas tai da­ry­ti. Ži­no­ma, ge­riau meis­trų ieš­ko­ki­te ar­ba iki gruo­džio, ar­ba jau po di­džių­jų me­tų šven­čių. Ne pa­slap­tis, kad dau­ge­lis sta­ty­bi­nin­kų mėgs­ta iš­lenk­ti tau­re­lę. Tad gruo­džio mė­ne­sį dau­gu­ma bū­tent ir at­os­to­gau­ja“, - at­vi­rai dės­tė pa­šne­ko­vas.

Nau­do­ja tin­ka­mas medžiagas

Tai­gi, vi­daus ap­dai­los dar­bų ga­li­ma im­tis ir žie­mą. Ta­čiau ar pa­vyks, kai už lan­go siau­čia lie­tūs ar snin­ga, pa­keis­ti se­nus lan­gus? „Bai­min­tis to ti­krai ne­rei­kė­tų. Jei pa­va­sa­rį ar va­sa­rą ne­ga­lė­jo­te pa­si­keis­ti lan­gų, ga­li­te tai pa­da­ry­ti ir šal­tuo­ju se­zo­nu. Lan­gų meis­trus dau­gu­ma klien­tų taip pat užg­riū­va pa­va­sa­rį ir va­sa­rą, to­dėl žmo­gui, ypač gy­ve­nan­čiam di­des­nia­me mies­te, ten­ka il­go­kai lauk­ti, kol meis­trai ga­lės įvyk­dy­ti už­sa­ky­mą. Ru­de­nį ir žie­mą tiek lan­gų ga­my­bos, tiek ir jų mon­ta­vi­mo dar­bų mas­tas kur kas ma­žes­nis. Tai­gi lauk­ti ne­rei­kės, be to, pro­fe­sio­na­lūs lan­gų ga­min­to­jai ga­lės su­teik­ti ne­ma­žų nuo­lai­dų“, - tvir­ti­no bend­ro­vės „Vi­va lan­gai“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Gri­gas.

Jo tei­gi­mu, lan­go mon­ta­vi­mas žie­mą iš es­mės nie­kuo ne­sis­ki­ria nuo dar­bo va­sa­rą. Tie­siog nau­do­ja­mos že­mes­nė­je tem­pe­ra­tū­ro­je dirb­ti skir­tos san­da­ri­ni­mo me­džia­gos. Vie­nas pa­grin­di­nių mi­tų – pra­sta at­lik­tų dar­bų ko­ky­bė dėl ne­tin­ka­mai nau­do­ja­mų mon­ta­vi­mo me­džia­gų.

„Šiais lai­kais mon­tuo­da­mi lan­gus žie­mą pro­fe­sio­na­lūs meis­trai vi­sa­da nau­do­ja tik šiuo­lai­ki­nes mon­ta­vi­mo pu­tas, to­dėl lan­gų mon­ta­vi­mas ga­li­mas iki -10 laips­nių Cel­si­jaus. Be to, daž­niau­siai su­tei­kia­ma pa­pil­do­ma ga­ran­ti­ja šiems dar­bams. Pa­grin­di­nis rū­pes­tis mon­tuo­jant plas­ti­ki­nius lan­gus žie­mą – bai­mė at­šal­dy­ti pa­tal­pas. Rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad pro­ce­sas at­lie­ka­mas žings­nis po žings­nio ir pats lan­gų mon­ta­vi­mas ne­trun­ka il­giau nei pus­va­lan­dį. Dar­bus da­ro­me nuo­sek­liai. Iš­ėmę vie­ną kam­ba­rio lan­gą, iš­kart įsta­to­me nau­ją. Su­tvar­kę vie­ną pa­tal­pą, ke­liau­ja­me į ki­tą. To­dėl net gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se prob­le­mų ne­ky­la. Pa­tal­pos iš­vė­di­na­mos, bet ti­krai smar­kiai ne­at­šą­la. Ne­rei­kia to bi­jo­ti, juk vi­sų lan­gų na­muo­se iš­kart ne­išim­si­me ir di­de­lių skers­vė­jų ne­bus“, - sa­kė M. Gri­gas.

Iš­ke­liau­ja pu­sė šilumos

Pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­jo, jog žie­mą nau­jus būs­to lan­gus įsi­gi­ju­siems klien­tams ne­re­tai ky­la pa­ni­ka, jei stik­lai ima ra­so­ti. To­kiu at­ve­ju, kaip pri­mi­nė M. Gri­gas, de­rė­tų iki ga­lo ati­da­rius lan­gą bent kar­tą per die­ną pa­tal­pą pra­vė­din­ti. Net jei drėg­mė ant lan­go ne­si­ren­ka, toks vė­di­ni­mas svei­kas tiek pa­čiai pa­tal­pai, tiek ir jo­je esan­tiems žmo­nėms. Pa­li­kus plas­ti­ki­nį lan­gą vos pra­vi­rą il­ges­nį lai­ką, pa­tal­pa ko­ky­biš­kai ne­iš­si­vė­dins, o at­vės kur kas la­biau nei ke­lioms mi­nu­tėms vi­siš­kai jį ati­da­rius.

„Prie se­nų „kiau­rų“ lan­gų pra­tę gy­ven­to­jai daž­nai ste­bi­si, kad ant lan­go su­si­da­ro drėg­mė. Ta­čiau jei bu­te ne­sut­var­ky­ta ven­ti­lia­ci­jos sis­te­ma, ste­bė­tis ti­krai ne­rei­kė­tų. Tie­siog rei­kia iš­vė­din­ti pa­tal­pą, o ne ieš­ko­ti ki­tų kal­ti­nin­kų. Tri­jų as­me­nų šei­ma per par­ą vi­du­ti­niš­kai iš­kve­pia maž­daug ki­bi­rą – apie 10 li­trų – van­dens ga­rų. Kad jie ne­si­kaup­tų, o į gy­ve­na­mą­ją pa­tal­pą nuo­lat pa­tek­tų gry­no oro, kvė­puo­ti pri­va­lo pats na­mas ar bu­tas. De­ja, da­bar sta­tant nau­jus dau­gia­bu­čius ar mo­der­ni­zuo­jant se­nuo­sius ne vi­suo­met su­si­mąs­to­ma, ko­kie lan­gų bei or­lai­džių spren­di­mai už­ti­kri­na efek­ty­viau­sią vė­di­ni­mą“, - at­krei­pė dė­me­sį „Vi­va lan­gai“ va­do­vas.

Taip pat jis siū­lė ru­de­nį at­kreip­ti dė­me­sį ir į lan­go var­čios būk­lę. Jei vars­tant lan­gą var­čia kliū­va už stak­tos ar­ba lan­gas už­si­da­ro ne­san­da­riai - bū­ti­na var­čią su­re­gu­liuo­ti. Su­grą­žin­ti ją į tin­ka­mą pa­dė­tį ga­li­ma su­re­gu­lia­vus ap­kaus­tus (me­ta­li­nių plokš­te­lių ir juo­ste­lių rin­ki­nį ap­link vars­to­mo lan­go rė­mą). Jei nė­ra ki­tų lan­go de­for­ma­ci­jų, spe­cia­liais įran­kiais tai vos per ke­lias mi­nu­tes ga­li pa­da­ry­ti bet ku­ris na­gin­gas lan­gų meis­tras.

Nau­jų, ką tik įsta­ty­tų plas­ti­ki­nių lan­gų var­čią daž­niau­siai taip pat bū­ti­na su­re­gu­liuo­ti. Lan­gai tu­ri sto­vė­ti tie­siai, ne­kliū­ti už stak­tos, san­da­riai pri­sis­paus­ti prie jos. Ki­taip at­si­ras pa­pil­do­mų ši­lu­mos nuo­sto­lių. Spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad iki pu­sės ši­lu­mi­nių nuo­sto­lių šal­tuo­ju me­tų lai­ku at­si­ran­da dėl ne­san­da­rių lan­gų ir du­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Marko  213.102.10.219 2015-09-17 15:41:06
Na jei kiaura para kiauloms virala verdi verdi, tai gal ir rasoja kazkas. Langus renovuojant tikrai ne per brangiausius dejom, butas sandarus. Ryte vakare pradarai žiema prapučia ir viskas.
0 1  Netinkamas komentaras
Rukas  217.147.36.231 2015-09-17 15:33:44
Keiciau kazkada ziema langus malonumas neperdidziausias. aisku is bedos galima. ka ir sako.
1 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami