Viena namuose - su smuiku

Nijolė STORYK 2008-05-13 00:00
Nijolė STORYK 2008-05-13 00:00
Smuikininkei K.Domarkienei remontas - tarsi muzikos tąsa. Autorės nuotrauka.
At­ei­na me­tas, kai na­mus pa­lie­ka vai­kai. Ta­čiau daž­nai na­mai iš­tuš­tė­ja dar ir ta­da, kai su­tuok­ti­niai, nors nė­ra iš­sis­ky­rę, skir­tin­guo­se mies­tuo­se gy­ve­na at­ski­rai. Ne dėl to, kad vie­nas ki­tam įky­rė­jo ar ta­po ne­be­rei­ka­lin­gi. Prie­žas­tis ki­ta. Vis daž­niau du žmo­nės trum­pam iš­sis­ki­ria ver­čia­mi dar­bo.

Kauno simfoninio orkestro smuikininkė ir pedagogė Kristina Domarkienė, likusi viena namuose, nepuolė į neviltį. Namų "tuštėjimo" metą muzikantė išnaudojo pagal "paskirtį" - nieko nelaukusi viena pradėjo remontuoti trijų kambarių butą Kauno centre esančiame senoviniame name. Tam, kad čia norėtų grįžti vaikai bei anūkai, o ir jai pačiai būtų gera gyventi. Juk šie namai - brangi menininkų šeimos relikvija.

Tarp Klaipėdos ir Kauno.

Smuikininkės vyras, Klaipėdos muzikinio teatro meno vadovas ir dirigentas Stasys Domarkas kelerius metus dirba uostamiestyje, tad į Kauną dažniausiai užsuka, kai skuba į sostinę tvarkyti reikalų. Vis dažniau ir Kristinai prireikia vykti į Klaipėdą. Mat artėja rudenį įvyksiantis M.Oginskio muzikos festivalis, kurio rengėjai yra garsi muzikų Domarkų šeima. Smuikininkė juokaudama sako, kad jai įveikti tuos beveik du šimtus kilometrų tarp Kauno ir Klaipėdos yra tam tikras malonumas. Važiuodama ji apmąsto daugelį dalykų veltui negaišdama laiko.

Namai visiškai ištuštėjo prieš dvejus metus, kai į Vilnių gyventi kartu su šeima išsikėlė duktė, televizijos žurnalistė Monika Petrulienė. Sostinėje su šeima taip pat gyvena ir duktė Barbora, Nacionalinio simfoninio orkestro smuikininkė.

K.Domarkienė itin džiaugiasi, kai jos pastangas atnaujinti namus, net nenumanydamas tų žodžių prasmės, visada pagiria mažasis anūkėlis Tadas. Kai kartu su tėvais svečiuojasi Kaune, jis išdidžiai prabyla lyg būdamas karalių pilyje: "Ar aš nesu princas? Čia taip gražu!"

Muzikos dvelksmas

Pasak Kristinos, šiame bute užaugo abi dukros, paskui augo ir anūkai. "Anūkėlei Urtei buvo treji metukai, o Tadui - tik vieni, kai jie persikėlė gyventi į mano namus. Senas butas prisipildė vaikų keliamo triukšmo ir žaidimų. Iš pradžių, ketindama palaikyti tvarką, anūkams ribojau laisvę. Vėliau pamačiau, kad tai daryti beviltiška, ir numojau ranka. Tada mano mažieji anūkėliai per kelerius metus aukštyn kojom apvertė visus namus: kambario sienos buvo išmargintos jų piešiniais, žaislai išbarstyti po visą butą, nuplėšyti tapetai - apie tvarką negalėjo būti nė kalbos", - prisiminė K.Domarkienė, teigdama, jog visiškai nesigaili, kad leido anūkams piešti ant sienų ir tokiu būdu skatino vaikų fantaziją.

Tačiau pačios gražiausios bendravimo su anūkais akimirkos buvo tos, kai paėmusi į rankas smuiką imdavo griežti. Namuose suskambėdavo muzika, ir anūkai, pakerėti garsų, nurimdavo ir tyloje klausydavosi klasikų kūrinių. "Kaip ir dukros, anūkai augo tarp mocartų ir bethovenų. Mūsų namuose muzika yra vos ne kasdienis dalykas", - sakė smuikininkė.

Gyveno remontuojamame bute

Vis dėlto muzikei tyla ir ramybė namuose - didelė prabanga. Tačiau ramybe ji mėgavosi tik pusę metų, kol nepradėjo remonto. "Šiais laikais madinga turėti erdvius namus. Senuose butuose griaunamos kambarių sienos, kad tik būtų moderniau ir ištaigingiau. Aš nenorėjau nieko griauti ar keisti. Man buvo svarbu išlaikyti tą pačią namų dvasią, kai gyveno visa šeima."

Ji nekeitė ir smetoniškos vonios. Interjero dizainerė Rūta Dambrauskaitė mėgino ją įkalbėti vietoj vonios įsirengti dušą. "Mano namuose nėra jokių naujovių", - tikino Kristina, perspėjusi, kad suremontuotame bute neieškočiau modernumo dvelksmo.

Kas tuomet išliko? Kristina teigia, kad jaukumas namuose yra gero skonio dalykas. "Remontuoti butą ir tuo pačiu metu jame gyventi - ne pats geriausias pasirinkimas", - sako smuikininkė. Užklupusius remonto vargus, kurie truko kone dvejus metus, ji prisiminė kaip dar vieną gyvenimo provokaciją. Tuo pačiu metu dar reikėjo suspėti į orkestro repeticijas ir koncertus.

Pasak Kristinos, ji niekada nesivaikė interjero dizaino mados. "Man jauku ir gera būti namuose, kurių daiktai byloja apie praeitį. Ta pati vonia, tačiau - atnaujinta. Tie patys senoviniai baldai, bet - po restauravimo kaip nauji. Kodėl turėčiau atsisakyti to, kas man primena šeimą. Man tai yra didelė brangenybė", - aiškino smuikininkė.

Norėjo šildomų grindų

Vis dėlto vonios remontas Kristinai kėlė daug rūpesčių. Kaip atnaujinti nedidelę patalpą, nieko joje nekeičiant? Smetonišku stiliumi vonioje padvelkė, kai buvo pakabintas senovinis didelis paauksuotas veidrodis, o jo šonuose atsirado šviestuvai. Tokiu būdu vizualiai padidėjo patalpos erdvė. Kai restauravo pačią vonią, ji atrodė kaip nauja.

Tiesa, vonią ir tualetą buvo galima įrengti vienoje patalpoje, kad patalpa būtų erdvesnė. Tačiau ir vėl dizainerei nepavyko įtikinti buto šeimininkės. "Mano šeima didelė. Jei būčiau sujungusi vonią ir tualetą, sukelčiau nepatogumų namiškiams", - aiškino Kristina.

Tačiau vonioje vis dėlto yra naujovė - šildomos grindys. Smuikininkė dažnai koncertuoja užsienyje, tad labai norėjo savo vonioje turėti tokias pačias grindis.

"Tai ne prabanga, o būtinybė. Kai kartą viešbutyje atsistojau ant šiltų grindų, to jausmo niekaip negalėjau pamiršti. Kaip buvo gera ir malonu!" - pasakojo ji.

Virtuvėje išliko ąžuolo medžio dailylentės ir lentynėlės, kurias prieš daugelį metų pagamino ne koks garsus dizaineris, o savamokslis Lašinių kaimo stalius.

"Medis yra natūrali apdaila. Kodėl turėčiau atsisakyti to, kas nekenkia sveikatai?!" - dėstė kaunietė muzikė.

Grožį regi smulkmenose

Prie senų baldų svetainėje ir miegamajame Kristina priderino ir savo rankomis pasiuvo klasikinio stiliaus užuolaidas. Ant sofos padėjo daug nedidelių pagalvėlių. "Kai esu savo namuose, man taip gera ir malonu, kaip mat užmirštu visus rūpesčius, - sakė ji. - O dar ir anūkams patinka svečiuotis pas mane Kaune, argi tai ne geras ženklas! Jie net nenujaučia, kaip džiaugiuosi juos matydama savo namuose. Kurdama namų jaukumą, labai stengiausi dėl namiškių."

Buto remontas Kristinai buvo tarsi muzikos tąsa - improvizavo derindama sienų ir baldų spalvas, kruopščiai rinko įvairias interjero detales. "Man labai svarbu net ir mažiausioje smulkmenoje įžvelgti grožį. Tai lyg puikiai suderintas instrumentas", - tvirtino smuikininkė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami