Vienas namuose: specialistų patarimai turintiems vaikų

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-18 11:51
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-18 11:51
calgaryfamily.com nuotrauka
Va­sa­rą, kuo­met vai­kams ne­rei­kia į mo­kyk­lą ir ru­de­nį – anks­čiau iš jos grį­žus, vai­kai daž­nai bū­na na­muo­se vie­ni. Spe­cia­lis­tai pers­pė­ja, kad va­gis ir su­kčius tai itin ma­si­na, to­dėl rei­kia ne­pra­ras­ti bud­ru­mo ir veng­ti ri­zi­kin­gų si­tua­ci­jų. Ką svar­bu ži­no­ti tė­vams ir ko rei­kia iš­mo­ky­ti vai­kus? 

Drau­di­mo bend­ro­vės „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ už­sa­ky­tos vai­kų apk­lau­sos me­tu pa­aiš­kė­jo, kad Lie­tu­vo­je be su­au­gu­sių­jų prie­žiū­ros na­mie nie­ka­da ne­bū­na tik 15 proc. 7–12 me­tų am­žiaus vai­kų. Be­veik treč­da­lis apk­laus­tų vai­kų at­sa­kė bent trum­pam vie­ni na­muo­se lie­kan­tys be­veik kas­dien, šiek tiek ma­žiau apk­laus­tų­jų at­sa­kė na­muo­se vie­ni pa­si­lie­kan­tys 1–2 kar­tus per sa­vai­tę. Vie­ni na­muo­se esan­tys vai­kai ne­re­tai pa­kliū­na į il­ga­pirš­čių ir su­kčių aki­ra­tį.

„Na­muo­se vie­nas esan­tis vai­kas yra pa­di­din­tos ri­zi­kos gru­pė­je – ne­stan­dar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je ga­li grei­tai pa­si­mes­ti, įsi­leis­ti va­gis, pri­sis­ta­tan­čiais ki­tais as­me­ni­mis, pa­pa­sa­ko­ti apie na­muo­se sau­go­mas ver­ty­bes, su­teik­ti ki­tos va­gims nau­din­gos in­for­ma­ci­jos. To­dėl la­bai svar­bu vai­kus mo­ky­ti pre­ven­ci­jos“, – kal­ba „Gjen­si­di­ge Bal­tic“ Lie­tu­vos fi­lia­lo ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Ka­te­ri­na Pa­vli­di.

Vil­niaus ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus vir­ši­nin­ko Si­gi­to Še­mio tei­gi­mu, be prie­žiū­ros pa­lik­ti vai­kai ne sa­vo no­ru daž­nai tam­pa pui­kiais nu­si­kal­tė­lių bend­ri­nin­kais. Pa­vyz­džiui, vie­nu me­tu nu­si­kal­tė­liai bu­vo pa­mė­gę skam­bin­ti be prie­žiū­ros pa­lik­tiems vai­kams, pri­gąs­din­ti, kad tė­vai pa­kliu­vo į bė­dą ir par­ei­ka­lau­ti, kad jie ati­duo­tų šei­mos bran­ge­ny­bes ir gry­nuo­sius pi­ni­gus, jei no­ri pa­dė­ti tė­vams. „Va­gims nė ne­rei­kė­da­vo pa­tek­ti į bu­tą, kar­tais vai­kai pi­ni­gus ir bran­ge­ny­bes tie­siog iš­mes­da­vo per bal­ko­ną ir nė ne­ma­ty­da­vo kas juos pa­ima“, – pa­sa­ko­ja kri­mi­na­lis­tas ir pa­brė­žia, kad tai anaip­tol ne vie­nin­te­lė si­tua­ci­ja, kai nu­si­kal­tė­liai ga­li pa­si­nau­do­ti vai­kais.

Spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, ką tu­ri ži­no­ti tė­vai ir ko iš­mo­ky­ti vaikus

1. Svar­biau­si te­le­fo­nai – ma­to­mo­je vietoje

Ma­to­mo­je vie­to­je tu­ri bū­ti už­ra­šy­tas Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro te­le­fo­nas 112, tė­vų, ki­tų ar­ti­mų­jų, į ku­riuos ga­li­ma kreip­tis, te­le­fo­nai. Ne­stan­dar­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je vai­kas ga­li pa­si­mes­ti ir ne­pri­si­min­ti sku­bios pa­gal­bos te­le­fo­no, iš su­si­jau­di­ni­mo ne­ras­ti tė­vų te­le­fo­no nu­me­rio te­le­fo­no ad­re­sų kny­go­je. Vai­kas tu­ri bū­ti iš­mo­ky­tas pa­skam­bin­ti vie­nam iš ar­ti­mų­jų ir pra­neš­ti apie iš­ki­lu­sią prob­le­mą ar­ba pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.

2. Ne­ati­da­ry­ti du­rų nepažįstamiesiems

Svar­bu iš­mo­ky­ti vai­ką jo­kiu bū­du ne­ati­da­ry­ti du­rų ne­pa­žįs­ta­miems as­me­nims, ne­svar­bu kuo jie pri­sis­ta­ty­tų. Bet kam pra­šant įsi­leis­ti į na­mus, vai­kas tu­ri su­si­siek­ti su tė­vais ar ki­tais as­me­ni­mis ir iš­klau­sy­ti jų nu­ro­dy­mų.

3. Ne­įsi­leis­ti ne­pa­žįs­ta­mų „drau­gų draugų“

Vai­kai ne­tu­rė­tų įsi­leis­ti į na­mus drau­gų, ku­rie yra su jiems ne­pa­žįs­ta­mais sa­vo drau­gais. Bū­na, kad to­kie „drau­gų drau­gai“ tie­siog su­ren­ka ir kam ne­rei­kia per­duo­da in­for­ma­ci­ją apie tur­tą būs­te. Ga­li bū­ti, kad vai­kų drau­gai yra pri­gąs­din­ti ir pa­pra­šy­ti juos nu­si­ves­ti į kon­kre­čius na­mus.

4. Vai­kai ne­tu­ri ži­no­ti kur pa­dė­tos vertybės

Vai­kams ne­bū­ti­na ži­no­ti, kur tė­vai lai­ko ver­tin­gus daik­tus ir di­des­nes pi­ni­gų su­mas. Net pa­mo­ky­tas sau­giai elg­tis vai­kas ga­li bū­ti pri­gąs­din­tas, ap­gau­tas ir ati­duo­ti nu­si­kal­tė­liams ver­ty­bes. Sau­giau­sia, kai vai­kai ne­ži­no kur jos yra.

5. Sau­gu­mas so­cia­li­niuo­se tinkluose

Vai­kai tu­ri ži­no­ti kaip sau­giau elg­tis so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Ne­rei­kia gir­tis apie pla­nuo­ja­mas at­os­to­gas, ka­da jos bus, apie ver­tin­gus pir­ki­nius, da­ly­tis na­mų nuo­trau­ko­mis ir ki­ta in­for­ma­ci­ja. Bet ku­ri į so­cia­li­nius tink­lus pa­te­ku­si in­for­ma­ci­ja yra prie­ina­ma ir nu­si­kal­tė­liams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami