Vietoj paprasto katilo – patobulintas židinys

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-18 06:00
Modernios židinių su vandens kontūru sistemos nedarko interjero. Gamintojo nuotrauka
Ži­di­nys su van­dens kon­tū­ru – tai šil­dy­mo ka­ti­lo ir ži­di­nio lieps­nų de­ri­nys. Nors kri­ti­kai pa­šie­pia, kad na­mie įsi­ren­gus to­kią šil­dy­mo sis­te­mą sve­tai­nė virs­ta ka­ti­li­ne, o ne poil­sio zo­na, ši tech­no­lo­gi­ja su­lau­kia en­tu­zias­tų dė­me­sio.

To­kio ne­tra­di­ci­nio šil­dy­mo bū­do ša­li­nin­kai pa­žy­mi, kad ži­di­nys su van­dens kon­tū­ru na­mo šei­mi­nin­kams pra­ver­čia vi­sus me­tus. Šil­tuo­ju me­tų lai­ku jis nau­do­ja­mas karš­tam van­de­niui pi­giai par­uoš­ti, o at­ėjus žie­mai šei­ma ga­lės ne tik šil­dy­ti van­de­nį ir na­mus, bet ir jau­kiai įsi­tai­sy­ti ša­lia sprag­sin­čios ug­nies.

„Juk dau­ge­lis sva­jo­ja apie jau­kią ži­di­nio ug­ne­lę, ku­ri ne tik su­šil­do sė­dint prieš­ais ją fo­te­ly­je, bet ir ruo­šia šil­tą van­de­nį bei šil­do ga­na di­de­lį pa­tal­pų plo­tą. Ži­no­ma, di­džiu­lėms pa­tal­poms šil­dy­ti to­kia sis­te­ma gal­būt nė­ra pa­ti par­an­kiau­sia, nors pa­si­tel­kus su­dė­tin­ges­nių spen­di­mų ga­li­ma pri­tai­ky­ti ją ir iki 400 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­to būs­tui. Ta­čiau ma­žė­jant in­di­vi­dua­lių na­mų plo­tui, dau­ge­liui žmo­nių ži­di­nys su van­dens kon­tū­ru tam­pa op­ti­ma­liu spren­di­mu, mat pa­tal­pas iki 150 kvad­ra­ti­nių me­trų jis šil­do be prob­le­mų“, - pa­aiš­ki­no ži­di­nių ir kros­nių sa­lo­no par­da­vi­mų va­do­vas Ser­ge­jus Mus­nic­kis.

Jo tei­gi­mu, ži­di­nys su van­dens kon­tū­ru – ge­ra al­ter­na­ty­va ka­ti­lams, kū­re­na­miems du­jo­mis ar naf­tos pro­duk­tais, nes šių kai­nos kur kas daž­niau ky­la, nei krin­ta. Ži­di­niai su van­dens kon­tū­ru ga­li vi­siš­kai pa­ten­kin­ti na­mo gy­ven­to­jų ši­lu­mos po­rei­kius. Tai nė­ra rin­kos nau­jie­na, bet pa­sta­rai­siais me­tais ke­lis­kart iš­au­gu­si jų pa­klau­sa ska­ti­na ga­min­to­jus dar la­biau to­bu­lin­ti šią tech­no­lo­gi­ją, kad iš šių ži­di­nių bū­tų gau­na­mas mak­si­ma­lus ši­lu­mos efek­ty­vu­mas.

„Ži­di­niai su van­dens kon­tū­ru yra kur kas uni­ver­sa­les­ni nei tra­di­ci­niai su or­ta­kiais, mat pir­muo­sius ga­li­ma su­jung­ti be­veik su bet ko­kia in­di­vi­dua­lia­me na­me įreng­ta šil­dy­mo sis­te­ma. Ste­buk­lų šio­je tech­no­lo­gi­jo­je nė­ra: ži­di­nys vei­kia kaip pa­pras­tas kie­to­jo ku­ro ka­ti­las, tik jam ne­rei­kia at­ski­ros pa­tal­pos rū­sy­je, o iš­lai­kant es­te­tiš­kas ži­di­nio for­mas toks ži­di­nys tam­pa kam­ba­rio puo­šme­na“, - tei­gė S. Mus­nic­kis.

Pri­tai­ky­ti už­da­rai sistemai

Na­muo­se, ku­riuo­se jau iš­ve­džio­ta šil­dy­mo sis­te­ma – įreng­tos šil­do­mo­sios grin­dys ar ra­dia­to­riai, toks ži­di­nys ga­li pa­dė­ti su­tau­py­ti, o kar­tu ir džiu­gins sprag­sin­čia ug­ni­mi. Tuo tar­pu žmo­nės, ku­rie ži­di­nį su van­dens kon­tū­ru sie­kia nau­do­ti kaip pa­grin­di­nį būs­to šil­dy­mo bū­dą, gau­na ne tik es­te­ti­nę nau­dą, bet ir ži­di­nį, at­lie­kan­tį ka­ti­lo funk­ci­jas. Ypač tai ak­tua­lu kom­pak­tiš­ka­me na­me, kur nė­ra vie­tos at­ski­rai ka­ti­li­nei.

„Šis ži­di­nys tin­ka ir tiems, ku­rie tu­ri du­ji­nį ka­ti­lą, ir no­ri su­tau­py­ti. Jei yra ga­li­my­bė pri­jung­ti šį ži­di­nį prie cen­tri­nės šil­dy­mo sis­te­mos, tai vi­sais at­ve­jais dau­giau ar ma­žiau ap­si­mo­ka. Ren­kan­tis van­de­ni­nį ži­di­nį, ku­rio kai­na svy­ruo­ja nuo 10 iki 20 tūkst. li­tų, bū­ti­na įver­tin­ti, prie ko­kios šil­dy­mo sis­te­mos – at­vi­ro­sios ar už­da­ro­sios – jis bus jun­gia­mas“, - aiš­ki­no ži­di­nių ir kros­nių sa­lo­no spe­cia­lis­tas.

Jo tei­gi­mu, už­da­ro­sios sis­te­mos ži­di­niai nuo at­vi­rų­jų ski­ria­si tuo, kad ga­mi­na­mi iš sto­res­nio plie­no. Lie­tu­vių na­muo­se at­vi­rų­jų sis­te­mų be­veik nė­ra, nors ne­ma­ža da­lis ir Lie­tu­vo­je par­duo­da­mų ga­min­to­jų pa­siū­ly­mų yra bū­tent at­vi­ra­jai, o ne už­da­ra­jai sis­te­mai, ku­rio­je vei­kia di­des­nis slė­gis. Už­da­ro­sios sis­te­mos ži­di­nių dar­bi­nis slė­gis pra­si­de­da nuo 2 ba­rų ir dau­giau.

Tam, kad van­de­ni­nis ži­di­nys su ši­lu­mo­kai­čiu ko­ky­biš­kai šil­dy­tų gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas, bū­ti­na tiks­liai aps­kai­čiuo­ti ir rei­ka­lin­gą jo ga­lin­gu­mą. Ki­taip pa­tal­pų ne­pa­vyks tin­ka­mai šil­dy­ti, teks sis­te­mą to­bu­lin­ti, keis­ti, o ta­da jau bū­tų pa­pil­do­mų iš­lai­dų. Pa­dė­ti aps­kai­čiuo­ti op­ti­ma­lią rei­ka­lin­gą ži­di­nio ga­lią ge­riau­siai pa­dės to­kių ži­di­nių sa­lo­nuo­se dir­ban­tys šil­dy­mo sis­te­mų spe­cia­lis­tai.

„Be­je, kap­su­lės su van­dens kon­tū­ru ga­li pra­vers­ti ir už­mies­čiuo­se esan­čių, tik sa­vait­ga­liais ar dar re­čiau lan­ko­mų so­dy­bų šei­mi­nin­kams. Mat į to­kio ži­di­nio cir­ku­lia­ci­nę sis­te­mą ga­li­ma pil­ti gli­ko­lį, ku­ris ne­už­šą­la šal­tuo­ju me­tų lai­ku. Sis­te­mo­je van­duo il­gai ne­at­vės­ta, net ir už­ge­sus ug­niai“, – ti­ki­no LŽ pa­šne­ko­vas.

Vi­du­ti­nės ga­lios van­de­ni­nį ži­di­nį už­kū­rus ry­te, karš­to van­dens bus vi­są die­ną, o už­kū­rus va­ka­re - ir da­lį ki­tos die­nos. Pa­vyz­džiui, su 12 kW ga­lios ži­di­niu per pus­va­lan­dį ga­li­ma pri­šil­dy­ti iki 150 li­trų van­dens.

Sau­go nuo ava­ri­jų ir iš­au­gu­sių kainų

Da­lis anks­čiau būs­tus įsi­ren­gu­siu in­di­vi­dua­lių na­mų šei­mi­nin­kų do­mi­si ga­li­my­bė­mis su­ma­žin­ti šil­dy­mo iš­lai­das su­jun­giant esa­mą sis­te­mą su ki­to­mis efek­ty­ves­nė­mis. Pa­vyz­džiui, prie du­ji­nio šil­dy­mo sis­te­mos pri­jun­gia­mas kie­to­jo ku­ro ka­ti­las ar­ba įren­gia­mas geo­ter­mi­nis šil­dy­mas.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu ta­po po­pu­lia­ru de­rin­ti tra­di­ci­nes ir al­ter­na­ty­vias ku­ro rū­šis. Tai la­biau­siai nu­le­mia po­rei­kis ma­žin­ti ri­zi­ką. Juk vi­si įren­gi­niai, įskai­tant ir kos­mi­nius apa­ra­tus, kar­tais su­gen­da pa­čiu ne­tin­ka­miau­siu lai­ku, kai lau­ke spau­džia šal­tis. Tuo­met gelbs­ti ga­li­my­bė vie­ną ener­gi­jos rū­šį pa­keis­ti ki­ta. Aiš­ku, gy­ven­to­jams la­bai svar­bios ir są­nau­dos, kai vie­nos ener­gi­jos nau­do­ji­mas tam­pa bran­gus dėl jos kai­nų ki­li­mo. To­kiu at­ve­ju al­ter­na­ty­va gelbs­ti nuo per di­de­lio iš­šū­kio šei­mos biu­dže­tui“, - pa­žy­mė­jo ši­lu­mos sis­te­mų in­ži­nie­rius Her­kus Nor­kus.

Pa­čią tin­ka­miau­sią al­ter­na­ty­vą prie kiek­vie­nos jau esa­mos na­mo šil­dy­mo sis­te­mos rei­kė­tų de­rin­ti in­di­vi­dua­liai, mat yra daug niuan­sų. H. Nor­kaus ma­ny­mu, nė­ra la­bai ra­cio­na­lu du­ji­nį šil­dy­mą dub­liuo­ti su skys­tuo­ju ku­ru, nes šių ku­ro rū­šių kai­nos daž­niau­siai ky­la ir krin­ta kar­tu. Jei no­ri­te ne­per­trau­kia­mo šil­dy­mo, kur kas ge­res­nių ga­li­my­bių su­tei­kia kie­to­jo ku­ro ir dy­ze­li­nio ku­ro ka­ti­lų dub­lia­vi­mas. Ta­čiau pa­čiu pi­giau­sias, nors ir ne pats pa­to­giau­siau­sias šil­dy­mo va­rian­tas dar te­bė­ra tra­di­ci­nis kie­to­jo ku­ro ka­ti­las.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami