Vietoje valiklio - karščio pliūpsnis

Ilona STAŠKUTĖ   2013-02-21 06:01
Ilona STAŠKUTĖ
 
2013-02-21 06:01
Christine Schmidt nuotraukos Prisvilusios orkaitės valymas - vienas nemaloniausių buities darbų, o valant pirolize nešvarumai visiškai išdega be jokio vargo.
Rie­ba­lais ap­taš­ky­tos ar­ba pri­svi­lu­sios or­kai­tės va­ly­mą dau­ge­lis šei­mi­nin­kių lai­ko vie­nu ne­ma­lo­niau­sių bui­ties dar­bų, ta­čiau di­džiu­lis karš­tis ga­li nors tru­pu­tį pa­leng­vin­ti or­kai­tės prie­žiū­rą.

Atrodo neįtikėtina, kaip kaitinant įmanoma išvalyti nešvarumus, atsiradusius orkaitėje būtent dėl karščio, tačiau buitinės technikos kūrėjai tam pritaikė pirolizės procesą. Pirolizė - tai organinės kilmės medžiagų skaidymas kaitinimu be oro. Pavyzdžiui, esant 200 laipsnių karščiui riebalai tik spragsi ir taškosi, bet temperatūrą padidinus iki 500 laipsnių jie sudega į pelenus ir ant orkaitės sienelių nešvarumų nelieka nė žymės. Likusius pelenus užtenka sušluoti nuo orkaitės dugno ir nebereikia jokių papildomų chemikalų.

Palengvina buitį

Savaiminis orkaitės išsivalymas nėra visiška naujiena, orkaitės, turinčios šią funkciją, Lietuvoje pardavinėjamos jau daugiau nei penkmetį, bet išgirdę apie pirolizę daugelis vis dar išpučia akis, nesuprasdami, kas tai yra. Vos pasirodžiusios rinkoje šios orkaitės buvo labai brangios, todėl jas įsigyti galėjo nedaugelis. Pirolizės funkciją turėjo tik garsiausių prekės ženklų orkaitės, bet plečiantis gamybai savaiminio išsivalymo kaitinimu funkciją ėmė diegti ir pigesnių prietaisų gamintojai. Žinomų prekės ženklų orkaitės su pirolize taip pat kiek atpigo. Dabar jos maždaug 500-1000 litų brangesnės nei analogiškų savybių orkaites, neturinčios tokios funkcijos. Parduotuves "Topo centras" valdančios bendrovės "Topo grupė" viešųjų ryšių projektų vadovė Eglė Žemaitienė tvirtino, kad orkaitės su pirolize vis populiarėja ir sudaro apie 20-30 proc. visų parduodamų orkaičių. "Tai yra didelis patogumas žmogui - įsigijus orkaitę su šia funkcija taupomas laikas ir jėgos orkaitei valyti, šveisti, grandyti", - tvirtino ji. Dažniausiai valymo karščiu funkcija būna įmontuojamose orkaitėse, nors galima ją rasti ir laisvai statomose orkaitėse, bet, pasak pašnekovės, tai nėra taip populiaru. Pirolizė labiausiai palengvina buitį tiems, kurie gamina orkaitėje daug ir dažnai arba tiesiog nemėgsta teptis rankų. Ji niekaip neveikia maisto gaminimo proceso ar skonio ir skirta tik orkaitės priežiūrai palengvinti. "Kiek kartų galima naudoti šią funkciją, nėra ribojama. Ją reikia naudoti tada, kai reikia - jeigu daug gaminome savaitgalio ar švenčių dienomis, tai ir naudojame šią funkciją", - aiškino E.Žemaitienė.

Prieš ir po pirolizės

Išvalo ne viską

Pirolizė gerokai palengvina ruošą virtuvėje, tačiau po gaminimo orkaitėje nepakanka tik spustelėti mygtuką. Valymui karščiu taikoma daugybė išlygų: prieš jungiant pirolizę iš orkaitės reikia išimti kepamąsias skardas, tinklelį, riebalų filtrą, bėgelius ir skardų laikiklius. Visa tai teks plauti rankomis, nes pirolizės būdu gali būti valomos tik orkaitės sienelės ir valyti kaitinimu pritaikytos kepamosios skardos. Taip pat reikia perbraukti skudurėliu ir surinkti stambesnius trupinius, kad šie neužsiliepsnotų, ir tik taip paruošus orkaitę galima įjungti savaiminį išsivalymą. Pirolizė trunka nuo 1 iki 3 valandų, per tą laiką ir dar apie pusvalandį po to orkaitės durelės lieka užrakintos dėl saugumo, tačiau prietaiso negalima palikti be priežiūros. Be to, prieš montuojant orkaitę su šia funkcija reikia atkreipti dėmesį, ar baldai tam pritaikyti - apatinė spintelės, į kurią montuojama orkaitė, plokštė turi būti trumpesnė už šonines sieneles ir ne ilgesnė nei 53 cm, kad pakaktų oro ventiliacijai.

Dėl minėtų apribojimų reikia gerai pasvarstyti, ar pirolizės teikiama nauda verta už šią funkciją mokamų pinigų. Buitinių prietaisų taisymu užsiimančios įmonės "Šneiderio elektronika" vadovas Gintaras Šneideris neįžvelgė didelės pirolizės naudos. Pasak jo, dalis gyventojų net turėdami orkaitę su šia funkcija jos beveik niekad nenaudoja. "Žmonės nori turėti prietaisą su visais pranašumais, bet kai ateina laikas naudotis, pirolizės daugelis net nejungia, nes tai papildomos išlaidos", - pažymėjo pašnekovas.

Brangus patogumas

Priklausomai nuo gamintojo ir pirolizės intensyvumo, per vieną kartą sunaudojama 2-6 kW elektros, taigi vienas automatinis valymas atsieina 1-3 litus. G.Šneideris pasakojo, kad kartais klientai neleidžia jungti šios funkcijos net suremontavus orkaitę, kai reikia patikrinti jos veikimą. "Žmonės patys sako: "Nejunkite, mes pirolizės ir taip nenaudojame." Ji tikrai ne visiems reikalinga", - tvirtino jis.

Tačiau ketinančius pirkti orkaitę su pirolize ir valymą karščiu jungti dažnai G.Šneideris nuramino, kad gedimų baimintis nereikia. Pasak jo, pirolizės funkcijai į orkaitę nemontuojamos jokios papildomos detalės, ją atlieka tie patys kaitinimo elementai, kurie naudojami maisto gaminimui, tik per pirolizę jie įkaista iki itin aukštos temperatūros. "Neteko susidurti su atveju, kad būtų sugedusi tik ta funkcija. Pasitaiko tik kitų funkcijų gedimų, orkaitė ima nekaisti iš apačios ar iš viršaus, tada ir pirolizė neveikia", - sakė jis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Upes  213.197.144.242 2013-02-27 19:15:42
Aš tai jos nelabai naudoju...
2 1  Netinkamas komentaras
kempine  78.63.233.142 2013-02-22 23:43:38
Geras, tikrai nusibosta sveisti rankomis. Reikia vyrui parodyti, kad po remonto nupirktu!
5 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami