Vinguriuoja takelis

Tomas FEDARAVIČIUS 2013-08-08 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
2013-08-08 06:00
Akmens plokščių takai – praktiški ir ilgalaikiaii. Jeffreygardens.com nuotrauka
Ren­kan­tis me­džia­gas ta­kams prie in­di­vi­dua­laus na­mo ar so­dy­bos, daž­nai ky­la ne men­kes­nis gal­vos skaus­mas nei na­mo vi­du­je pri­tai­kant tin­ka­mą grin­dų dan­gą. Ko­kias me­džia­gas ir ka­da rink­tis klo­jant ta­kus?

Be­ne po­pu­lia­riau­si ta­kai, ku­riuos ra­si­me dau­ge­lio in­di­vi­dua­lių na­mų ir so­dy­bų kie­muo­se, yra iš­klo­ti be­to­ni­nė­mis ply­to­mis ir mo­no­li­tu, klin­ke­ri­nė­mis trin­ke­lė­mis. Svar­biau­sias fak­to­rius ren­kan­tis to­kio ti­po ta­kų me­džia­gas yra kai­na, nes be­to­nas pi­ni­gi­nę pa­leng­vins men­kiau nei na­tū­ra­lus ak­muo ar me­die­na.

Me­džio im­ita­ci­ja iš betono

Pa­sta­ruo­ju me­tu tam­pa vis po­pu­lia­res­nės ir me­die­ną im­ituo­jan­čios be­to­ni­nės ply­tos, ku­rias ne to­kia pa­ty­ru­sia aki­mi su­nku at­skir­ti nuo ti­kro me­džio, ne­bent pa­čiu­pi­nė­jus. Mo­der­nias be­to­ni­nes ply­te­les par­duo­dan­tys ga­min­to­jai ga­li pa­siū­ly­ti įvai­riau­sių for­mų, spal­vų ir fak­tū­rų ga­mi­nių. Daž­nai me­džio im­ita­ci­jos be­to­ną ren­ka­si es­te­tiš­ką ap­lin­ką no­rin­tys su­kur­ti so­dy­bų šei­mi­nin­kai, nes ta­ko ply­te­lės ge­riau pri­taps, jei­gu jas pa­vyks su­de­rin­ti su ki­tais so­dy­bos ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tais.

No­rint ne­pa­mes­ti ta­ko prieš pra­de­dant jį klo­ti be­to­ni­nė­mis ply­te­lė­mis ir klin­ke­ri­nė­mis trin­ke­lė­mis de­rė­tų tiks­liai su­pla­nuo­ti. Ta­ką ga­li pro­jek­tuo­ti ir pats so­dy­bos šei­mi­nin­kas. Ge­riau­sia pra­dė­ti nuo brė­ži­nio po­pie­riu­je. Brė­ži­nį da­ry­ki­te lai­ky­da­mie­si mas­te­lio, taip tiks­liau aps­kai­čiuo­si­te rei­ka­lin­gų me­džia­gų kie­kį.

Bū­ti­na at­siž­velg­ti į kie­mo land­šaf­tą ir tin­ka­mai par­uoš­ti že­mę, kad užk­lu­pęs lie­tus ply­te­lių ne­išp­lau­tų. At­siž­vel­ki­te į vie­tas, kur va­žiuos au­to­mo­bi­liai, ten bū­ti­na įreng­ti tvir­tes­nį pa­vir­šiaus pa­grin­dą. Ta­ke­liuo­se van­duo tu­ri bėg­ti į šo­nus. Ten, kur trin­ke­lė­mis bus klo­ja­mas di­des­nis plo­tas, re­ko­men­duo­ja­ma įreng­ti van­de­niui nu­bėg­ti skir­tus grio­ve­lius.

Il­ga­lai­kis akmuo

Spe­cia­lis­tai tvir­ti­na, kad pra­ktiš­kiau­si ir il­giau­siai lai­ko na­tū­ra­lio­mis ak­mens plokš­tė­mis grįs­ti ta­kai. Kū­ry­biš­kai su­dė­lio­tos ak­me­nų mo­zai­kos ar zig­za­gai pa­dės su­kur­ti ori­gi­na­lią so­dy­bos au­rą. Tie­sa, ly­giai nu­ta­šy­ti na­tū­ra­laus ak­mens ne­pa­vyks, bet į su­si­da­riu­sius tar­pus ga­li­ma pil­ti žvy­ro, ru­paus sta­ty­bi­nio smė­lio ar­ba ap­so­din­ti kas­met ža­liuo­jan­čiais že­maū­giais žo­ly­nais.

Toks ta­kas rie­čia­mas de­dant ak­me­nis vie­ną prie ki­to per vi­du­ti­nį su­au­gu­sio žmo­gaus žings­nį, nors ga­li­mas ir mo­zai­ki­nis klo­ji­mo bū­das, kai ak­mens plokš­tės su­dė­lio­ja­mos gre­ta vie­na ki­tos. Klo­ti nau­do­ja­mas smė­lis ar­ba skie­di­nys, o api­pa­vi­da­lin­ti – me­die­na, ply­tos ar­ba smul­kes­ni ak­me­nys.

Svar­biau­sia, kad ta­ko ak­me­nys sta­bi­liai gu­lė­tų, tad rei­kia tin­ka­mai juos su­dė­lio­ti - ne­ly­gio­se vie­to­se že­mę nu­kas­ti, o kur rei­kia – už­pil­ti smė­liu ar skie­di­niu. Ke­li smū­giai gu­mi­niu plak­tu­ku pa­dės įtvir­tin­ti ak­mens plokš­tes, o kad es­te­ti­nis vaiz­das bū­tų kuo ža­ves­nis, bai­gę dar­bus ta­ko ak­me­nis nu­plau­ki­te van­de­niu.

Žvy­rą su­pil­ti paprasta

Va­di­na­mo­sios minkš­tos, bi­rios ta­ko dan­gos – pa­čios pi­giau­sias ir ma­žiau­siai dar­bo rei­ka­lau­jan­čios. Jos ne­iš­sis­ki­ria iš bend­ros ža­lu­mos, daž­niau­siai pui­kiai de­ra prie au­ga­lų ir ap­lin­ki­nių sta­ti­nių.

Įreng­da­mi ta­ką iš žvy­ro ar ki­tos skal­dos, ne­pa­mirš­ki­te pa­si­rū­pin­ti jo kraš­tais, kad vė­jas ne­iš­pus­ty­tų ak­me­nu­kų. Ta­ką rei­kia iš­ly­gin­ti, nes at­si­vė­ru­siuo­se du­bu­riuo­se vė­liau kaup­sis van­duo. Bi­rios me­džia­gos su­ku­ria minkš­tą ta­ko for­mą, la­biau de­ra prie se­nes­nių so­dy­bų eks­ter­je­ro. Žvy­ro ar žvirgž­do ta­kai pui­kiai tiks ir so­de, o ap­si­rū­pi­nę pa­grin­di­ne me­džia­ga ne­su­gai­ši­te daug lai­ko įsi­reng­da­mi to­kius ta­kus.

Lie­tu­vo­je dar ne­įver­tin­ta, bet už­sie­ny­je po­pu­lia­ri bi­ri me­džia­ga so­dy­bų ta­kams – smul­kin­ta me­džio žie­vė. Ji ga­li tap­ti pui­kiu pa­si­rin­ki­mu ma­ža­me­čius vai­kus au­gi­nan­tiems ar anū­kų sve­čiuo­se su­lau­kian­tiems so­dy­bos šei­mi­nin­kams.

Me­džio žie­vę ga­li­ma pa­nau­do­ti ne tik ta­kams, bet ir vai­kų žai­di­mo aikš­te­lėms įreng­ti. Me­džio žie­vė pa­to­gi ne tik dėl minkš­tu­mo - ga­li­te pui­kiau­siai ja vaikš­čio­ti ba­so­mis, bet ir dėl žie­vė­je esan­čių rau­gi­nių me­džia­gų, ne­lei­džian­čių ant ta­ko žel­ti žo­lėms.

Me­dį bū­ti­na impregnuoti

Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­jan­čioms rąs­ti­nėms so­dy­boms pui­kiai tin­ka me­di­niai ta­kai. Tai pui­kiai įver­tins nuo gam­tos ne­ati­trū­kę eko­lo­gi­jos mė­gė­jai – me­di­niais ta­kais dėl jų ši­lu­mos ga­li­ma ba­so­mis vaikš­čio­ti vos tik nu­tir­pus snie­gui.

Kiek­vie­nas me­dis tu­ri sa­vi­tą raš­tą, rie­vių struk­tū­rą, tad ir toks ta­kas bus sa­vaip iš­skir­ti­nis. Ap­si­lan­kę kai­mo so­dy­bo­se pa­ste­bė­si­te, kad daž­niau­siai me­di­niams ta­kams nau­do­ja­mas lie­tu­viš­kas ąžuo­las. Iš­skir­ti­nės jo me­die­nos sa­vy­bės jau se­niai ži­no­mos. Ąžuo­lo me­die­na yra pa­tva­ri ir tan­ki, jai bū­din­gos pui­kios izo­lia­ci­nės sa­vy­bės.

Ieš­kan­tie­ji pi­ges­nių al­ter­na­ty­vų ga­li rink­tis eg­lę ar pu­šį. Įpras­tai trin­ke­les so­dy­bų ta­kams klo­jė­jai ga­mi­na iš be­žie­vių ka­mie­nų ir sto­res­nių ša­kų. Jos tie­siog su­pjaus­to­mos 10-15 cen­ti­me­trų il­gio at­kar­po­mis, tai­gi me­di­nės ta­ko „ply­te­lės“ įpras­tai bus ap­va­lios for­mos.

Po me­di­nė­mis ta­ko kons­truk­ci­jo­mis bū­ti­na pa­pil­ti smė­lio ar žvy­ro. Ki­taip kaup­sis van­duo, ir ta­kas ims pū­ti. Ap­sau­go­ti me­di­nes trin­ke­les pa­dės iš sa­kų ir alie­jų ga­mi­na­mi im­preg­nan­tai. Taip pat nuo iš­ori­nio po­vei­kio me­di­nius ta­kus ap­sau­gos spe­cia­lūs bes­pal­viai da­žai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami