Virtuvės baldus pritaiko ir pagal ūgį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-26 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-11-26 06:00
Platūs virtuvės spintelių stalčiai dabar nieko nestebina, nors dar prieš dešimtmetį tokie baldai buvo retenybė. Gamintojo nuotrauka
Aukš­tes­nės kla­sės vir­tu­vės bal­dams šian­dien ke­lia­mi di­de­li hi­gie­nos, at­spa­ru­mo me­cha­ni­niam po­vei­kiui ir drėg­mei rei­ka­la­vi­mai. Iš la­mi­nuo­tų me­džio dul­kių plokš­čių vir­tu­vės bal­dus ga­mi­na tik į eko­no­mi­nę ka­te­go­ri­ją tai­kan­čios bal­džių bend­ro­vės ar­ba į kuo ma­žes­nę kai­ną orien­tuo­ti sa­va­moks­liai meis­trai, o stam­bio­sios bal­dų ga­my­bos bend­ro­vės ieš­ko nau­jų pa­tva­res­nių me­džia­gų ir kons­truk­ci­jų.

Kaip pa­aiš­ki­no vir­tu­vės įran­gos ir bal­dų sa­lo­no par­da­vi­mo va­do­vas And­rius Do­mei­ka, dau­ge­lio bran­ges­nių kor­pu­si­nių bal­dų kons­truk­ci­jos pa­grin­dą su­da­ro spe­cia­lūs aliu­mi­nio pro­fi­liai, prie ku­rių tvir­ti­na­mi stal­čių bė­ge­liai, du­re­lės ir ma­sy­vūs stal­vir­šiai. To­kia kons­truk­ci­ja ne tik pa­tva­res­nė, ma­žiau girgž­dan­ti, bet ir pa­pras­čiau su­ren­ka­ma ar pri­rei­kus iš­ar­do­ma.

„Taip pat no­rė­da­mi su­kur­ti tal­pes­nius spin­te­lių stal­čius bei ma­žin­ti jų ma­sę ga­min­to­jai da­ro kuo plo­nes­nes sie­ne­les iš spe­cia­liai tam pri­tai­ky­tų aukš­to slė­gio la­mi­na­to plokš­čių, kli­juo­tos me­die­nos ar­ba įvai­rių me­ta­lo bei plas­ti­ko kom­po­zi­tų. Kur plo­ni lakš­tai ne­tin­ka, tar­kim, apa­ti­nių stal­čių kons­truk­ci­jo­je, ap­dai­los plokš­čių kraš­tai už­len­kia­mi kam­pu, kad bent vi­zua­liai jų svo­ris su­ma­žė­tų. Spin­te­lės kar­ka­sui nau­do­ja­mas aliu­mi­nis, o stal­čiai su­ren­ka­mi ne iš fa­ne­ros, o iš spe­cia­liai ap­do­ro­tų me­ta­li­nių plokš­čių. Tai pa­de­da iš­veng­ti užs­tri­gi­mo, nuo per­tek­li­nės drėg­mės pa­si­tai­kan­čio stal­čių de­for­ma­vi­mo­si, o ga­min­to­jams su­tei­kia lais­vę ne­ri­bo­tai di­din­ti ati­da­ro­mų spin­te­lės da­lių plo­tį pa­gal nau­do­to­jo po­rei­kius“, – apie nau­jau­sias bal­dų ga­my­bos ten­den­ci­jas pa­sa­ko­jo A. Do­mei­ka.

Jis pri­si­mi­nė, jog dar prieš de­šimt­me­tį įvai­rias me­die­nos kons­truk­ci­jas ga­my­bai nau­do­ję bal­džiai re­tai ryž­da­vo­si vir­šy­ti 80–90 cen­ti­me­trų stal­čių plo­tį, o da­bar ne­tgi pu­san­tro ar ko­ne dvie­jų me­trų funk­cio­na­lūs stal­čiai ar pla­čios du­re­lės nie­ko ne­bes­te­bi­na.

Mon­tuo­ja net elektroniką

Vir­tu­vės bal­dų ir tech­ni­kos sa­lo­no spe­cia­lis­to tei­gi­mu, pa­si­kei­tė po­žiū­ris ir į pa­ka­bi­na­mų spin­te­lių kons­truk­ci­ją – į šo­nus at­si­ve­rian­čios spin­te­lių du­re­lės tam­pa vis ma­žiau po­pu­lia­rios. Juk ne vie­nam yra te­kę plau­nant in­dus ar ruo­šiant val­gį į jas trink­te­lė­ti kak­ta. Be to, vis daž­niau val­gio ruo­ši­mas tam­pa vi­sos šei­mos lais­va­lai­kio už­siė­mi­mu. O dviem ar dau­giau žmo­nių triū­siant vir­tu­vė­je į šo­nus at­ve­ria­mos du­re­lės tik truk­do.

„Da­bar tam­pa įpras­ta, kad di­des­nių ga­ba­ri­tų spin­te­lių du­re­lės ar­ba pa­ke­lia­mos, ar­ba at­len­kia­mos į vir­šų. Vis dėl­to to­kios į vir­šų pa­ke­lia­mos du­re­lės ne vi­sa­da pa­to­gios, ypač že­mes­nio ūgio šei­mos na­riams. To­dėl ga­min­to­jai, pa­vyz­džiui, ita­lų „Val­cu­ci­ne“, su­gal­vo­jo įtai­sy­ti spin­te­lių apa­čio­je sen­so­ri­nius jun­gik­lius, o į spin­te­les su­mon­tuo­ti sver­ti­nius vy­rius su elek­tri­ne pa­va­ra. Ki­ta ver­tus, tai la­biau pres­ti­žo nei bū­ti­nas pra­kti­nis spren­di­mas“, – sa­kė A. Do­mei­ka.

Bi­jan­tie­ji to­kių vir­tu­vės bal­dų ge­di­mų ga­li rink­tis pa­pras­tes­nius spren­di­mus. Pa­šne­ko­vas aiš­ki­no, jog da­bar vir­tu­vės bal­dai pri­tai­ko­mi net pa­gal ūgį. Že­mų bal­dų komp­lek­tai, ku­rių bend­ras aukš­tis te­sie­kia 1,7–1,9 me­tro, pa­to­gūs ne tik krep­ši­nin­kų duo­me­nų ne­tu­rin­tiems šei­mi­nin­kams, bet ir, pa­vyz­džiui, sen­jo­rams, ku­riems su­nku pa­kel­ti į vir­šų ran­kas, sie­kiant vir­šu­ti­nė­se spin­te­lė­se pa­dė­tų in­dų. Tarp to­kių spren­di­mų A. Do­mei­ka mi­nė­jo ita­lų fir­mos „Snai­de­ro“ komp­lek­tus.

Pa­ly­gi­no vo­kie­čius ir italus

Pa­sak A. Do­mei­kos, vir­tu­vės bal­dų ma­das ir nau­jau­sius spren­di­mus ir to­liau dik­tuo­ja ita­lų bal­dų ga­min­to­jai. Ta­čiau vis daž­niau per­ka­mi ir vo­kie­čių ga­min­to­jų bal­dai. Šie iš pa­žiū­ros mėgs­ta nau­do­ti daug tra­di­ci­nių me­džia­gų – stik­lo ir me­džio – kons­truk­ci­jų, ku­rios lei­džia vir­tu­vė­je skleis­tis kla­si­ki­nei ele­gan­ci­jai.

„Bet tik iš pa­žiū­ros šios me­džia­gos tra­di­ci­nės, nes ir jo­se, kal­bant apie premium ga­mi­nius, ga­li­ma ras­ti pra­ktiš­kų sla­pu­kų. Pa­vyz­džiui, bal­dų ga­my­bai nau­do­ja­mas ma­ti­nis stik­las, ku­ris spe­cia­liai ap­do­ro­ja­mas taip, kad ant jo ne­lik­tų pirš­tų at­spau­dų ir prie jo aps­kri­tai ne­kib­tų be­veik jo­kie ne­šva­ru­mai. Di­de­lė da­lis ita­lų ga­min­to­jų, kaip nau­jos bal­dų ma­dos šauk­liai, da­bar orien­tuo­ja­si į mo­der­nią es­te­ti­ką, o vo­kie­čiai sten­gia­si kur­ti tai, kas so­li­du, ele­gan­tiš­ka ir pra­ktiš­ka. Tai kaip „Fer­ra­ri“ ir „Pors­che“ akis­ta­ta. Ir vie­ni, ir ki­ti tu­ri sa­vo pir­kė­jų kon­tin­gen­tą“, – sa­kė vir­tu­vės įran­gos sa­lo­no par­da­vė­jas.

Jis pa­brė­žė, kad vo­kiš­ki bal­dai pa­si­žy­mi į juos su­dė­tais itin ko­ky­biš­kais me­cha­niz­mais, ku­rie, ga­li­ma sa­ky­ti, lai­kys tiek, kiek rei­kės, ar­ba tol, kol pa­bos. Vo­kiš­kos spin­te­lės, pa­vyz­džiui, pa­si­žy­mi ne tik tvir­tais kor­pu­sais ir ju­dan­čio­mis da­li­mis, bet ir tvir­ti­ni­mo ele­men­tais. To­dėl kai ku­rių bal­dų komp­lek­tų ga­li­ma pa­ka­bin­ti ne tik vir­šu­ti­nes, bet ir apa­ti­nes spin­te­les.

„Šis spren­di­mas at­ro­do ori­gi­na­liai, be to, lei­džia va­ly­ti vi­sas grin­dis. Tarp spin­te­lių ir po jo­mis ne­si­kau­pia ne­šva­ru­mai“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Or­kai­tei LCD ekra­nas būtinas

Šiuo­lai­kiš­kus vir­tu­vės bal­dus pa­pil­do ir vis la­biau iš­ma­ni tam­pan­ti tech­ni­ka. Mais­to ko­ky­bę ana­li­zuo­jan­tys šal­dy­tu­vai, vir­tua­lie­ji vir­tu­vės še­fai – jau ne­be at­ei­ties pro­jek­tai, bet rea­liai vei­kian­tys prie­tai­sai, kaip ir iš­ma­nio­sios kait­len­tės, ku­rios ne tik kai­ti­na ruo­šia­mą pa­tie­ka­lą, bet ir ste­bi, kad jis ne­per­kep­tų. Be to, bai­gu­si ga­min­ti pie­tus kait­len­tė sa­vai­me išsivalo

Or­kai­tė – an­tras pa­gal svar­bu­mą vir­tu­vės tech­ni­kos prie­tai­sas po ener­giš­kai efek­ty­vaus ir elek­trą pa­de­dan­čio tau­py­ti šal­dy­tu­vo. Pa­sak par­da­vė­jų, rink­da­mie­si or­kai­tes lie­tu­viai at­siž­vel­gia į kai­ną, bet ver­ti­na ir prie­tai­so funk­cio­na­lu­mą bei di­zai­ną, nes in­ves­ti­ci­ja tu­ri pa­tei­sin­ti lū­kes­čius. Pa­sta­ruo­ju me­tu ne pra­ban­gos, o bū­ti­nu or­kai­tės at­ri­bu­tu tam­pa LCD ekra­nas, ku­ria­me ma­to­mi vi­si or­kai­tės, ypač laik­ma­čio, rod­me­nys, fak­ti­nė tem­pe­ra­tū­ra.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami