Viskas išliko kaip namuose Filadelfijoje

Nijolė STORYK 2008-04-08 00:00
Nijolė STORYK 2008-04-08 00:00
Architektė S.Jurskytė-Akstinienė su vyru Domu įsikūrė senoviniame name pačiame miesto centre. Vytauto Tamoliūno nuotrauka
Ame­ri­kos lie­tu­vė ar­chi­tek­tė Snie­guo­lė Jurs­ky­tė-Aks­ti­nie­nė sa­ko, kad gy­ven­da­ma Lie­tu­vo­je yra ke­le­rio­pai lai­min­ges­nė. Ji tu­ri ne tik pui­kius na­mus Kau­ne, ku­rie yra vi­siš­kai to­kie kaip Fi­la­del­fi­jo­je. Be­veik vi­sus daik­tus ir bal­dus iki ma­žiau­sios smulk­me­nos mo­te­ris at­si­ve­žė iš už At­lan­to. Daug me­tų gy­ve­nu­si vie­na, Lie­tu­vo­je Snie­guo­lė su­ra­do sa­vo an­trą­ją pu­sę.

Įdėmiau pasižvalgius po tuos namus, iškart pajunti, kad juose nėra vietos vienatvei ir liūdesiui.

Didelė laimė žmogui, kad nors ir po daugelio metų pavyksta sugrįžti į tėvų kraštą, labiau žinomą iš jų pasakojimų ir prisiminimų. "Man nebuvo lengva pasiryžti tokiam žingsniui. Palikti savo namus Filadelfijoje ir viską nuo pradžių pradėti Kaune. Čia neturiu artimųjų. Bet dabar žinau, kad išpildžiau tėvų norą, kurie taip ir nespėjo sugrįžti namo. Mano tėveliai nuolat sakydavo, kad gyvena laikinuose namuose, bet taip atsitiko, kad tie namai jiems buvo laikini iki gyvenimo pabaigos", - sakė architektė S.Jurskytė-Akstinienė.

Dairėsi senovinio buto

Susirasti būstą laikinoje sostinėje Snieguolei padėjo geras bičiulis, Amerikos lietuvis, kuris jau buvo įsigijęs butą pačiame miesto centre. Pasak architektės, būsto paieška gal būtų trukusi ilgiau, bet jai pasisekė, kad tame name tuo metu buvo parduodamas butas.

Kai pradėjo dairytis, kur norėtų gyventi, žinojo viena, kad tas namas turi būti senos statybos, primenantis Nepriklausomybės laikus. Tas namas būtent toks ir buvo. Be to, pastatas yra pačiame miesto centre. Tai irgi buvo vienas iš pagrindinių kriterijų, lėmęs jos apsisprendimą.

"Mano bičiuliai Amerikoje nuoširdžiai man pavydi, kad esu čia, kad turiu gražų butą. Vis dėlto ne tai svarbiausia - jokie daiktai ir turtai neatstos artimo ir mylimo žmogaus. Tokį žmogų suradau Lietuvoje", - pasidžiaugė moteris.

Jos vyras - rezistencinės literatūros ir poezijos leidėjas bei kolekcininkas Domas Akstinas. Du žmonės surado vienas kitą brandžiame amžiuje ir valandos dviese jiems iki šiol niekada neprailgsta.

Architektė S.Akstinienė neslėpė, kad po tiek daug metų sugrįžusi į gimtinę, ji nesitikėjo čia sutikti artimo žmogaus, kurį pamils visa širdimi. Gyvendama Filadelfijoje Snieguolė rūpinosi pasiligojusia brandaus amžiaus sulaukusia mama, tad sau beveik nelikdavo laiko. Savo šeimos architektė nebuvo sukūrusi. Amerikoje liko gyventi jos du broliai su šeimomis. Į Lietuvą Snieguolė atvažiavo prieš daugiau nei dešimt metų, kai neteko abiejų tėvų.

Atsivežė lietuviškos žemės

Kaip moteriai pavyko pargabenti visus savo daiktus ir baldus iš Amerikos? Ar nebuvo paprasčiau apstatyti naują butą čia pirktais baldais? Modernesniais ir šiuolaikiškesniais. Juk kartais verta keisti įprastą aplinką, kad seni daiktai kuo mažiau primintų praeitį.

Architektai sakė, kad pervežti visus baldus iš už Atlanto buvo tikrai nelengva. Bet ir atsisakyti jų nenorėjo. Juk su tais daiktais susijęs visas jos gyvenimas, jie primena jai brangius artimus žmones.

"Be abejo, pats sunkiausias momentas buvo, kai vis dėlto reikėjo atrinkti, kurie daiktai keliaus su manimi į Lietuvą. Man viskas buvo brangu ir su niekuo nenorėjau skirtis", - sakė Snieguolė.

Šią užduotį ji pasilengvino, kai žinodama kur gyvens, Amerikoje suprojektavo buto interjerą. Iš anksto numačiusi, kaip apstatys trijų kambarių butą ir kur konkrečiai stovės iš Amerikos atvežti baldai, pradėjo krauti juos į dėžes. Architektė užsiminė, kad ją apėmė keistas jausmas, kai ji pamatė savo daiktus naujoje aplinkoje. Jai pasirodė, kad su daiktas ji tarsi persikėlė į kitą erdvę - jai mielą ir artimą, savo pačios gyvenimą. Įdėmiau pasižvalgius po jos namus, iškart pajunti, kad juose nėra vietos vienatvei ir liūdesiui.

Snieguolė nė kiek nesistebėjo, kad pervežant baldus per Atlantą, jie buvo apgadinti ir kai kuriuos teko restauruoti. Sudužo miegamojo veidrodis, kuris stovėjo prie komodos. Tačiau meistrai Lietuvoje pagamino tokį patį. Moteris itin džiaugėsi, kad pavyko išsaugoti instrumentą - pianinas atlaikė tokią ilgą kelionę ir juo dabar vėl skambina namų šeimininkė

Dar iš Amerikos atkeliavo židinio detalė, didelis apvalus valgomojo stalas ir kėdės.

Snieguolė sakė, kad prie to stalo Amerikoje per šventes susėsdavo gausi šeima. Dabar tą tradiciją tęsią ji su vyru Domu, prie jo atsisėsdami dviese. Kartais pasikviečia draugų.

"Stalas yra brangi šeimos relikvija. Tas laikas, kai visi buvome kartu, yra dalis mano gyvenimo. Dabar prasidėjo kitas etapas, dar įdomesnis ir turiningesnis", - prasitarė ji.

Iš tolimos šalies ji dar atsivežė suvenyrinių klumpių kolekciją, paveikslus, didelę biblioteką, nuotraukas, mokyklos užrašus ir išdžiūvusios Lietuvos žemės žiupsnelį, keliolika metų laikytą maišelyje namie Amerikoje.

Knygos keliaus į sodybą

Pasak architektės, gyvenimas tuo yra žavus, kad niekada nežinai, kas laukia už kito posūkio.

"Domo nepažinojau, bet kai jį sutikau, atrodė, kad esame labai artimi savo pažiūromis, pomėgiais, tarsi visada būtume ėję ta pačia kryptimi, kol pagaliau susitikome", - pasakojo S.Akstinienė.

Jei tikėsime, kad gyvenime nėra nieko atsitiktinio, tai dar kartą patvirtina šių dviejų lietuvių, keletą dešimtmečių buvusių toli vienas nuo kito, likimas. Amerikoje Snieguolė aktyviai puoselėjo lietuvybę, to paties Domas siekė anų laikų Lietuvoje. Jie patys dar labiau nustebo, kai susipažinę per vieną renginį Kaune, pradėjo vardyti tas pačias perskaitytas patriotines knygas. Kai Domo albume vienoje grupinėje nuotraukoje ji pamatė savo tėvą radiotechnikos inžinierių, Kauno radijo įkūrėją Alfonsą Jurskį, labai nustebo: kokie yra netikėti likimo vingiai?

Erdviame koridoriuje ir virtuvėje, esančioje šalia darbo kambario, kabo Snieguolės tėvo tapybos darbai.

"Mano tėvas buvo inžinierius, bet turėjo meninę prigimtį. Jis mėgo laisvalaikiu tapyti. Tėvo paveikslai man labai brangus prisiminimas", - sakė architektė.

Jos vyras Domas sumanė panaudoti žmonos jaunystės nuotraukas parodai, kurią surengė jubiliejaus proga jos mamos sodyboje Karužiškėse. Ten išliko tik apgriuvęs svirnas, jį Snieguolei pavyko atstatyti.

Pernai šiame svirne S.Jurskytė-Akstinienė surengė savo tėvo, radijo įkūrėjo parodą. Iš Amerikos Snieguolė atsivežė visą tėvo archyvą. Kitos knygos iš namų Kaune keliaus į Karužiškes, kur S.Akstinienė ketina tėvo atminimui įsteigti muziejų.

"Namai bus erdvesni, kai juose nebus tiek daug knygų. Jų neturiu kur laikyti", - užsiminė radijo įkūrėjo duktė, džiaugdamasi savo gyvenimo pokyčiais Lietuvoje.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
saule  67.83.91.187 2013-03-26 16:03:06
Si moteris nera arhitekte. Ji dirbo braizytoja.
2 1  Netinkamas komentaras
D.  193.219.54.102 2013-03-26 16:03:06
Labai graži gyvenimo istorija.
3 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami