Vizija ties reklamos skydu

Nijolė STORYK 2010-12-28 00:00
Nijolė STORYK 2010-12-28 00:00
Reklamos konstrukcijos tokios tvirtos, jog gali konkuruoti su pačiu tvirčiausiu namu. Erlendo Bartulio nuotrauka
Jei kar­tais at­si­tik­tų taip, jog pra­ras­tu­mė­te sa­vo jau­kius ir mo­der­nius na­mus, ar­chi­tek­tai pa­gal­vo­jo apie tai, kur to­kie žmo­nės ga­lė­tų gy­ven­ti. Anot būs­to kū­rė­jų, tam ga­li bū­ti tin­ka­ma vie­ta - po rek­la­mos kons­truk­ci­jų sky­du, po til­tu ar net šiukš­ly­nas. So­cia­liai rem­ti­ni žmo­nės tas erd­ves pri­tai­ky­tų sau, bet kol kas jie gy­ve­na po dan­gaus sto­gu - be būs­to op­ti­mis­tui.

Namas optimistui - koks tai būstas? Kodėl tokio namo reikia optimistui, bet ne pesimistui? Juk žmonės, atsidūrę gatvėje, optimizmo tiek mažai teturi. Tiek pripažinti architektai, tiek jauni ir kūrybingi būsto kūrėjai tokius sumanymus įvardija kaip pokštavimo manifestą, nors jų kolegos užsienyje tokį žaidimą vertina kaip labai rimtą dalyką.

Trys pasirinkimai

Kol kas architektai konkursui suprojektavo namą optimistui. Architektas Linas Tuleikis tokį namą įspraudė tarp tuščių reklamos konstrukcijų, architektas Martynas Marozas "pastatė" šiukšlyne, o architektas Andrius Tebelškis - po tiltu.

Projekto "Namas - šiukšlyne" autorius M.Marozas apie namą optimistui turi tvirtą nuomonę. Pasak jo, tai - neegzistuojanti sąvoka, neįmanomas darinys, nes teoriškai optimistui tiktų bet kas. Jam, matyt, net nereikėtų sienų ar stogo, langų ar durų, greičiausiai nereikia ir paties namo.

Tad ar verta tikėtis, jog "optimistas" sugebės įvertinti tai, ką jam siūlo? Ar sugebės atskirti gerą namą "optimistui" nuo blogo -greičiausiai ne. Šiuo požiūriu grynasis optimizmas yra žalingas architektūrai ir aplinkai, o tai ir veda prie pagrindinio projekto tikslo - išprovokuoti "grynąjį optimistą".

Kitas jaunas architektas A.Tebelškis tiesiogine prasme prijaukino "namą po tiltu". Pasak jo, tai pati geriausia čia statyti namą - dar kartą galima panaudoti įvestų inžinerinių tinklų funkcijas - tai ir ekonomiška, ir ekologiška. Gyvenimas po tiltu - gražus ir patogus.

Pamatė pro automobilio langą

Kaunietis architektas L.Tuleikis nemėgsta tuščių beprasmių erdvinių konstrukcijų, kurių gan daug išdygo automagistralių, greitkelių ir net paprastų keliukų. Tokios konstrukcijos architektui užkliuvo, kai kartą keletą valandų buvo priverstas tūnoti automobilyje, susidarius spūsčiai.

"Pro automobilio langą pamačiau plyname lauke stovintį didelį reklamos skydą. Konstrukcijos erdvė - tuščiavidurė. Pamaniau: kodėl tos erdvės nepanaudojus optimisto būstui kaime. Ypač toks namas praverstų tiems, kurie neturi jokio būsto", - sakė architektas.

L.Tuleikis tuščioje reklamos konstrukcijų erdvėje suprojektavo namą, kuris labai praverstų socialiai remtiniems žmonėms.

Pasak architekto, konkurse "Namas - optimistui" buvo pastebėtas specialistų dėl keleto priežasčių. Pirma, buvo racionaliai panaudotos ne tik miestus, bet ir laukus užtvindžiusios tuščios konstrukcijos ir joms suteikta teigiama prasmė. Jei tokia idėja kada nors būtų įgyvendinta, atsirastų papildomų būstų. Antra, autoriai jautriai sureagavo į neigiamus Lietuvos kraštovaizdžio reiškinius.

Humanistinė idėja svarbesnė

- Kas yra optimizmas architektūroje?

- Tai kryptis, kuri žadina geras emocijas, skatina veikti ir verčia nesusitaikyti su tikrove, kuri mums kelia nepasitenkinimą. Tai pats realiausias optimizmas.

- Ar toks optimizmas pasiekiamas?

- Manau, kad taip, jei nebūtų vieno "bet" - mūsų vidinės cenzūros, abejonių, ar tai bus gerai ir ar tai pasitvirtins. Jei nežinome, koks bus rezultatas, vis dėlto verta nors pabandyti. Tačiau dažnai sustojame ir net nepabandome. Šiuo atveju negaliu atsakyti, ar gyvenime pasitvirtins projekto "Namas - optimistui" idėja. Tačiau pirmas etapas įveiktas - pabandėme.

- Kodėl jums užkliuvo reklamos konstrukcijos? Ar nėra daugiau tokių griozdų?

- Reklamos konstrukcijos tokios tvirtos, jog gali konkuruoti su pačiu tvirčiausiu namu. Nors tai nėra namas, bet tik reklamos įvaizdis, kuriam skiriama viskas - didelės erdvės, didelės konstrukcijos, dideli pinigai. O tuo metu už borto lieka vargšas žmogus, kuriuo nėra kam pasirūpinti. Jam net nedidelės dalies tų galimybių nesuteikiama. Verslą sukryžminus su žmonių poreikiais gal pavyktų padaryti daugiau. Kai kuriose srityse tai jau daroma. Namas optimistui - tai namas žmogui. Humanizmo idėja šiuo atveju daug svarbesnė.

Dvi pusės - miestas ir kaimas

- Kokį regite žmogaus gyvenimą reklamos skyde?

- Projektą padalijome į dvi dalis: optimistas kaime ir optimistas mieste. Pirmuoju atveju tai nėra tipiška kaimo samprata. Kaimu pavadinome tą lauko erdvę, kurioje stovi reklamos skydas. Mieste pasirinkome reklamą prie prekybos centro. Tos dvi reklamos padiktavo skirtingus sprendimus. Optimisto namą kaime būtų galima suręsti iš pakelėse esančių gamtos liekanų (tai nesugrėbti šiaudai, nudžiūvęs medis) ir išmestų daiktų (plastiko šiukšlės). Optimisto namą mieste lengviau pastatyti - tai būtų būstas vargšui intelektualui, kuris sutinka gyventi minimaliomis sąlygomis. Šalia jo būsto yra prekybos centras, kur galima viską greitai ir pigiai įsigyti. Tačiau abu būstai optimistui skirti žemesniam socialiniam sluoksniui.

- Projektas "Namas - optimistui" jau yra, belieka tik pradėti statybą?

- Šiuo atveju net nereikia projekto. Tokį namą galima statyti ir be jo projekto (juokiasi).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami