Vonia: šveisti, keisti ar restauruoti

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-12-19 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-12-19 06:00
Kai kurie restauratoriai vis dar naudoja kompresorių su purkštuku, tačiau pažangesnis metodas – emalį liejantis pistoletas. LŽ archyvo nuotrauka
Ir ko­ky­biš­ka vo­nios kam­ba­rio įran­ga me­tams bė­gant su­brai­žo­ma. Vo­nios ema­lį su­dar­ko dė­mės, įvai­rios ap­na­šos, ir jų ne­įvei­kia net stip­res­nės che­mi­nės va­ly­mo prie­mo­nės. Ky­la klau­si­mas, kas ra­cio­na­liau – pirk­ti nau­ją vo­nią ar res­tau­ruo­ti se­ną­ją?

„At­sa­ky­mas pa­pras­tas: jei tu­ri­te pi­ni­gų, pir­ki­te nau­ją. Ji ti­krai lai­kys il­giau nei res­tau­ruo­ta. Ki­tu at­ve­ju, jei vo­nia jau at­ro­do ne­es­te­tiš­kai, o no­ri­te, kad bliz­gė­tų it nau­ja, res­tau­ruo­ki­te se­ną­ją. At­nau­jin­ta vo­nia bliz­gės nuo pen­ke­rių iki pen­kio­li­kos me­tų - lai­kas pri­klau­so nuo nau­do­ja­mo ema­lio. Kuo jo mi­ši­ny­je dau­giau stip­ri­ni­mo prie­dų, tuo su­nkiau dan­ga su­sib­rai­žys ar at­šoks nuo stip­res­nio smū­gio“, - pa­aiš­ki­no sep­ty­nio­li­ka me­tų šiuo ama­tu už­sii­man­tis Res­tau­ruok.lt tech­no­lo­gas Gin­ta­ras Marš­čion­ka.

Ema­lį lie­ja iš pistoleto

Pa­sak LŽ pa­šne­ko­vo, prieš dvi­de­šimt me­tų pir­mie­ji vo­nių res­tau­ra­to­riai nau­do­jo pa­čias pa­pras­čiau­sias prie­mo­nes - tep­tu­kais pa­deng­da­vo vo­nią ema­liu. Ta­čiau jo sluoks­nį pa­skirs­ty­da­vo ne­to­ly­giai. Be to, li­kę tep­tu­ko še­re­liai vė­liau tap­da­vo lė­ti­niu ema­lio "aug­liu" – at­si­ras­da­vo ma­žy­čių įtrū­ki­mų, ku­rie iš­plis­da­vo į aki­mi pa­ste­bi­mus pa­žei­di­mus.

Bė­gant me­tams kei­tė­si ne tik me­džia­gos, bet ir tech­no­lo­gi­jos. Šiuo me­tu kai ku­rie res­tau­ra­to­riai nau­do­ja ne at­gy­ve­nu­sius tep­tu­kus ar komp­re­so­rius su purkš­tu­kais, o spe­cia­lius pis­to­le­tus. Iš jų ema­lio sluoks­nis lie­ja­mas ant par­uoš­to se­nos vo­nios pa­vir­šiaus. Res­tau­ra­vi­mas at­lie­ka­mas vo­nios ne­de­mon­tuo­jant. Klien­tui taip pat ne­rei­kia bai­min­tis dul­kių, nes iš pis­to­le­to lie­ja­mas ema­lis ne­kon­tak­tuo­ja su oru.

„Vo­niai at­nau­jin­ti ga­li­ma rink­tis tri­jų rū­šių dan­gas. Jos ski­ria­si pa­gal prie­dus, nau­do­ja­mus tvir­tu­mui su­stip­rin­ti. Pats esu pa­ten­ta­vęs šias dan­gas Lie­tu­vo­je, tad ži­nau jų sa­vy­bes - kiek lai­ko, ar yra at­spa­rios ap­lin­kos po­vei­kiui. Res­tau­ruo­jant vo­nią dan­ga den­gia­ma dviem sluoks­niais. Jei pra­mu­ši­te vir­šu­ti­nį, apa­ti­nis liks ne­pa­žeis­tas. Ži­no­ma, jei ne­dau­žy­si­te vo­nios plak­tu­ku, nes taip ir sky­lę ga­li­te pra­muš­ti“, - šmaikš­ta­vo res­tau­ra­vi­mo tech­no­lo­gas.

Su­ku­ria trum­pa­lai­kį efektą

G.Marš­čion­ka pa­sa­ko­jo, kad ten­ka res­tau­ruo­ti ne tik iš­vaiz­dą pra­ra­du­sias stan­dar­ti­nes vo­nias, bet ir du­šo pa­dėk­lus, per­li­nes ar sū­ku­ri­nes vo­nias. To­kiu at­ve­ju dar­bai ga­li už­truk­ti ir vi­są die­ną, rei­kia dvi­gu­bai dau­giau me­džia­gų. Bai­gus res­tau­ra­ci­ją par­ą re­ko­men­duo­ja­ma į vo­nią ne­leis­ti van­dens.

„E­ma­lio sluoks­nis su­kie­tė­ja per ke­tu­rias va­lan­das, bet ge­riau šiek tiek pa­ken­tė­ti. Nors kai ku­rie klien­tai ne­tu­ri kan­try­bės - perb­rau­kia ran­ka, ma­to, kad ne­be­te­pa, ir pa­lei­džia van­de­nį. Taip ri­zi­kuo­ja­ma - ema­lio sluoks­nis bus ne il­gaam­žis“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vas.

Res­tau­ra­to­rius da­vė ke­le­tą pa­ta­ri­mų tiems, ku­rie no­ri, kad vo­nia kuo il­giau at­ro­dy­tų es­te­tiš­kai. Pir­miau­sia re­ko­men­duo­ja­ma po kiek­vie­no mau­dy­mo­si nu­plau­ti ją mui­lu ir kem­pi­ne. Jei at­si­ran­da ap­na­šų, jas taip pat ge­riau plau­ti mui­lu ir kem­pi­ne ar­ba nau­do­ti skal­bi­mo mil­te­lius. Ga­li­ma įsi­gy­ti ir pre­ky­bos cen­truo­se siū­lo­mų skys­tų prie­mo­nių, skir­tų spe­cia­liai stik­li­niams ar ke­ra­mi­niams pa­vir­šiams va­ly­ti. Jos lei­džia leng­viau pa­ša­lin­ti ap­na­šas.

„Tie­sa, ne­pa­ta­riu nau­do­ti ne­va ema­liui at­nau­jin­ti skir­tų da­žų, siū­lo­mų sta­ty­bi­nių me­džia­gų par­duo­tu­vė­se. Jais iš­da­žy­ta se­na vo­nia iš pra­džių gal ir at­ro­dys it nau­ja, bliz­gės, ta­čiau tai truks ne­il­gai. Po pus­me­čio, vė­liau­siai po pu­san­trų me­tų da­žų dan­ga ims lup­tis. To­kias prie­mo­nes ga­li nau­do­ti ne­bent tie, ku­rie no­ri par­duo­ti bu­tą ir sie­kia su­kur­ti trum­pa­lai­kį spin­din­čios vo­nios efek­tą. Ki­taip ne­ma­tau jo­kios pra­smės“, - kal­bė­jo G.Marš­čion­ka.

Įren­gia vo­nią vonioje

Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau vo­nias res­tau­ruo­ti, t. y. pa­deng­ti jas nau­ja ema­lio dan­ga, o Va­ka­rų ša­ly­se daž­nai tai­ko­mas ki­toks me­to­das – į se­ną stan­dar­ti­nio il­gio (1,7 m ar­ba 1,5 m) vo­nią įmon­tuo­ja­mas iš akri­lo pa­ga­min­tas įdėk­las. Toks pri­nci­pas dar va­di­na­mas „vo­nia vo­nio­je“. Pa­sak pa­slau­gą tei­kian­čių įmo­nių, akri­lo įdėk­las lai­ko il­giau nei nau­ju ema­lio sluoks­niu pa­deng­ta vo­nia. Be to, anot jų, yra dar vie­nas pra­na­šu­mas - mau­dan­tis to­kio­je dvi­gu­bo­je vo­nio­je karš­tas van­duo vės­ta lė­čiau, per pus­va­lan­dį jo tem­pe­ra­tū­ra nu­krin­ta tik vie­nu laips­niu.

„Ši tech­no­lo­gi­ja skir­ta stan­dar­ti­nio dy­džio vo­nioms, dar va­di­na­moms Lent­va­rio vo­nio­mis, o to­kios sto­vi dau­ge­lio lie­tu­vių na­muo­se. Akri­lo įdėk­lą ga­mi­na Ry­go­je įsi­kū­ru­si bend­ra Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos ga­myk­la, me­džia­gos tie­kia­mos iš Aus­tri­jos. Prie akri­lo lies­tis ma­lo­niau. Įdėk­las yra 4 mm sto­rio, tad vo­nia su­siau­rė­ja mi­ni­ma­liai. Jis kli­juo­ja­mas dvie­jų kom­po­nen­tų po­liu­re­ta­ni­niais kli­jais, ku­rie vi­siš­kai ne­sklei­džia jo­kio kva­po. Ko­ky­biš­kai dir­ban­tys meis­trai pri­va­lo už­ti­krin­ti, kad po įdėk­lu ne­pa­tek­tų drėg­mė, ki­taip to­je vie­to­je jis iš­si­pūs“, – pa­žy­mė­jo įmo­nės „Vo­nia vo­nia“ di­rek­to­rė Ni­jo­lė Kli­ma­šaus­kie­nė.

Bai­gus kli­ja­vi­mo dar­bus į vo­nią pri­lei­džia­ma van­dens. Jis pri­spau­džia įdėk­lą prie se­no­jo pa­vir­šiaus ir kli­jai per 12 va­lan­dų vi­siš­kai su­stings­ta. Tuo­met na­mų šei­mi­nin­kai ga­li džiaug­tis at­nau­jin­ta vo­nia. Be­je, toks spren­di­mas kai­nuo­ja ke­liais šim­tais li­tų bran­giau, nei pa­deng­ti vo­nią ema­lio sluoks­niu. Ta­čiau, kaip ti­ki­no N.Kli­ma­šaus­kie­nė, vo­nia vo­nio­je lai­ko apie 20 me­tų.

Vis dėl­to mau­dant ke­tur­ko­jį au­gin­ti­nį vo­nio­je bū­ti­na pa­ties­ti ki­li­mė­lį, ki­taip ka­tė ar šuo aš­triais na­gais vi­sas res­tau­ra­to­rių pa­stan­gas ga­li pa­vers­ti nie­kais. Šei­mi­nin­kui teks pa­žeis­tą vie­tą šli­fuo­ti ir po­li­ruo­ti spe­cia­lio­mis kem­pi­nė­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
skupas  212.117.6.155 2014-01-04 00:21:44
keisti, tik keisti. nebuvo tokio straipsnio kai man reikejo, dabar, turiu restauruota vonia... deja, geriau butu buve nauja idet. taip pat pagailejom geru normaliu plyteliu ir apdailos aplink.. zodziu, naujausiomis technologijomis ispusrske... 1 - smarve, kaip ir dazu ceche. i vonia nelindom 2 paras. viska, absoliuciai viska kas neissinesa sandariai uzpakuokite. defektu ne tik, kad nepatvarke normaliai, bet dar ir nubegimai paliko, per stora sluoksni ir per greit uzpurske antraji, kaip nulasejimo zymes liko. pavirsius siurkstus, nezinau kodel, bet dulkes sedi ant vonios... visi tie dalykeliai kur prie vamzdziu sukasi uzdengimai tarpines ir pan, nebeuzsisuka, nes kai nulasa ir sustengsta tie dazai nebeuzsideda. zodziu tragedija ne restauracija. priesui rekomenduociui. nepagailekit, pataupykit dar kokius 300 lt ir pastatykit normalia, gera vonia.
5 0  Netinkamas komentaras
Vladas  78.60.172.217 2013-12-31 11:08:41
Skausminga patirtis: patikėjau firmų savygira ir vonią patikėjau restauruoti - pistoletu, purkštuku ir taip toliau, "naujausiomis technologijomis". Deja, po pusmečio vonia pageltonavo(dažai), ryškėja iki restauravimo buvę defektai. Išmesti pinigai pavėjui. Nedarykite klaidos. Keiskite tik nauja vonia. Aš nekeičiau nauja vonia todėl, kad vonios ir sienų apdaila plytelėmis tobula.
4 0  Netinkamas komentaras
Želva  85.255.54.181 2013-12-26 18:52:49
Dėkojame, bičiuliai.Labbbbbai reikalingas straipsnis.Nepabėgsim nuo mirties, daugiabučių renovacijos ir vonių restauracijos
12 1  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami