Vyrai linkę planuoti didžiąsias išlaidas, moterys – visas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-07-08 22:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-07-08 22:00
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Nors fi­nan­sų eks­per­tai re­ko­men­duo­ja pla­nuo­ti sa­vo na­mų ūkio iš­lai­das, tai da­ro tik kiek dau­giau kaip pu­sė Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, o dar treč­da­lis pla­nuo­ja tik di­des­nius pir­ki­nius. Vi­sas iš­lai­das daž­niau pla­nuo­ja mo­te­rys, o vy­rai la­biau lin­kę nu­ma­ty­ti tik stam­bes­nius pir­ki­nius. Ki­ta ver­tus, vy­rai dau­giau nei mo­te­rys in­ves­tuo­ja.

Fi­nan­si­nis pla­nin­gu­mas nuo­sek­liai au­ga di­dė­jant am­žiui, taip pat – su­kū­rus šei­mą. To­kias as­me­ni­nių fi­nan­sų val­dy­mo ten­den­ci­jas at­sklei­dė tur­to val­dy­mo bend­ro­vės „INVL As­set Ma­na­ge­ment“ už­sa­ky­mu at­lik­tas gy­ven­to­jų in­ves­ta­vi­mo ir tau­py­mo įpro­čių ty­ri­mas.

Po­lin­kis pla­nuo­ti kin­ta gy­ve­ni­mo eigoje

Pa­sak bend­ro­vės pra­ne­ši­mo spau­dai, apk­lau­sos duo­me­ni­mis, 52 proc. gy­ven­to­jų pla­nuo­ja vi­sas na­mų ūkio iš­lai­das, 34 proc. pla­nuo­ja tik di­džią­sias, o vi­sai ne­pla­nuo­ja – de­šim­ta­da­lis. Pa­aiš­kė­jo, kad mo­te­rys yra kruopš­tes­nės fi­nan­sų pla­nuo­to­jos – vi­sas na­mų ūkio iš­lai­das pla­nuo­ja dau­giau kaip 57 proc. mo­te­rų ir 46 proc. vy­rų. Pa­sta­rie­ji daž­niau nei mo­te­rys nu­ma­to tik di­džiuo­sius pir­ki­nius (ati­tin­ka­mai 36 proc. ir 32 proc.) ar­ba links­ta iš­vis ne­pla­nuo­ti iš­lai­dų (apie 15 proc.). Tuo tar­pu iš­lai­dų ne­pla­nuo­jan­čių mo­te­rų yra dvi­gu­bai ma­žiau nei vy­rų – tik 7,5 proc.

Ty­ri­mo re­zul­ta­tai ro­do, kad po­lin­kis kruopš­čiai pla­nuo­ti na­mų ūkio fi­nan­sus yra su­si­jęs ir su am­žiu­mi – daž­niau vi­sos na­mų ūkio iš­lai­dos pla­nuo­ja­mos 46 me­tų ir vy­res­nių žmo­nių am­žiaus gru­pė­je (56–62 proc.), o tarp 26–45 m. am­žiaus gy­ven­to­jų jas pla­nuo­ja be­veik pu­sė (45–50 proc.), ši am­žiaus gru­pė dau­giau­sia dė­me­sio ski­ria iš­lai­doms stam­bes­niems pir­ki­niams (40 proc.).

Vi­sas sa­vo na­mų ūkio iš­lai­das taip pat daž­niau pla­nuo­ja su­si­tuo­kę ar­ba su par­tne­riais gy­ve­nan­tys as­me­nys – to­kių yra dau­giau kaip pu­sė (51 proc.), o tarp ne­tu­rin­čių šei­mų pla­nuo­jan­čių vi­sus sa­vo fi­nan­sus yra 43 proc. Tarp res­pon­den­tų, ku­rie na­mų ūkio iš­lai­dų vi­sai ne­pla­nuo­ja, penk­ta­da­lis yra ne­su­si­tuo­kę, o su­si­tuo­ku­sių to­kių yra vos 8 proc.

Kad in­ves­tuo­ja at­sa­kė 15,5 proc. vy­rų ir 10,5 proc. mo­te­rų. Dau­giau­siai tarp in­ves­tuo­jan­čių pa­gal am­žių yra tarp 26–35 m. bei 36–45 m. res­pon­den­tų (ati­tin­ka­mai 23 proc. ir 17 proc.) bei aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių ar jo sie­kian­čių as­me­nų (20,5 proc.). Apie 60 proc. vy­rų ir mo­te­rų nu­ro­dė, kad la­biau­siai juos in­ves­tuo­ti pa­ska­tin­tų di­des­nės pa­ja­mos, o maž­daug treč­da­lis tei­gė, kad jiems reik­tų ge­res­nio fi­nan­sų rin­kų iš­ma­ny­mo.

Le­mia ir pa­ja­mų dy­dis bei profesija

Apk­lau­sa par­odė, kad ša­lies gy­ven­to­jų dė­me­sys pi­ni­gų pla­na­vi­mui ski­ria­si ir pa­gal pa­ja­mas. Dau­giau­siai – net 57 proc. – vi­sas iš­lai­das pla­nuo­ja gy­ven­to­jai, ku­rių mė­ne­sio pa­ja­mos vie­nam na­mų ūkio na­riui sie­kia nuo 200 iki 300 eu­rų. Apie pu­sė pla­nuo­jan­čių vi­sas iš­lai­das yra tarp gau­nan­čių 301–500 eu­rų pa­ja­mų vie­nam na­riui. Tarp di­džiau­sias pa­ja­mas (dau­giau kaip 500 eu­rų per mė­ne­sį vie­nam na­mų ūkio na­riui) gau­nan­čių yra ir dau­giau­sia tik stam­bius pir­ki­nius pla­nuo­jan­čių as­me­nų – per 41 proc. Di­džiau­sia da­lis vi­sai ne­pla­nuo­jan­čių sa­vo iš­lai­dų (14 proc.) yra ma­žiau­siai (iki 200 eu­rų na­mų ūkio na­riui per mė­ne­sį) už­dir­ban­čių res­pon­den­tų ka­te­go­ri­jo­je.

Ver­ti­nant res­pon­den­tų at­sa­ky­mus pa­gal jų už­siė­mi­mą, pa­aiš­kė­jo, kad pa­tys kruopš­čiau­si fi­nan­sų pla­nuo­to­jai yra ūki­nin­kai (vi­sas iš­lai­das pla­nuo­ja 58 proc.), spe­cia­lis­tai ir tar­nau­to­jai (55 proc.) ir pen­si­nin­kai (63 proc.), o be­veik treč­da­lis stu­den­tų ir moks­lei­vių iš­lai­dų ne­pla­nuo­ja. Bend­ro­vės „INVL As­set Ma­na­ge­ment“ už­sa­ky­mu šių me­tų va­sa­rį rep­re­zen­ta­ty­vų ša­lies gy­ven­to­jų in­ves­ta­vi­mo ir tau­py­mo įpro­čių ty­ri­mą at­li­ko bend­ro­vė „Spin­ter ty­ri­mai“. Ty­ri­mo me­tu apk­laus­ta 1011 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nuo 18 iki 75 me­tų am­žiaus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami