Z. Kelmickaitė : kaip sužadėtuvių žiedelį pakeisdavo riešutai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-23 19:52
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-23 19:52
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Se­no­vės Lie­tu­vo­je šven­ti­nis sta­las bu­vo ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas be rie­šu­tų. Ir ne tik mais­to at­žvil­giu: rie­šu­tai bu­vo glau­džiai sie­ja­mi su mei­lės plot­me – pra­de­dant dė­me­sio pa­ti­ku­siai mer­gi­nai par­ody­mu, bai­giant šven­ti­niais bū­ri­mais, ti­kin­tis iš­te­kė­ti. Pa­sak et­no­mu­zi­ko­lo­gės, te­le­vi­zi­jos, ra­di­jo lai­dų ir ren­gi­nių ve­dė­jos Zi­tos Kel­mic­kai­tės, rie­šu­tas lie­tu­vių tau­to­sa­ko­je – ypa­tin­gai svar­bus.

Rie­šu­ta­vi­mas anks­čiau ir dabar

Z. Kel­mic­kai­tės tei­gi­mu, bu­rian­tis bei mei­lės rei­ka­luo­se rie­šu­tas – ne­pa­kei­čia­mas. Pa­vyz­džiui, jei kas nors rie­šu­tų pin­ti­nė­je ap­tik­da­vo kei­me­rį – dvi­gu­bą ar tri­gu­bą laz­dy­no rie­šu­tą – tai bū­da­vo ypa­tin­gos svar­bos ra­di­nys, ku­rį per­kąs­ti dvie­se pri­lyg­da­vo šiuo­lai­ki­niam dei­man­ti­nio žie­de­lio do­va­no­ji­mui. Tad kar­tu krims­ti kei­me­rį reikš­da­vo rim­tų san­ty­kių pra­džią.

„Ka­dan­gi lie­tu­viai ei­da­vo rie­šu­tau­ti, lie­tu­vių liau­dies dai­no­se rie­šu­ta­vi­mas fi­gū­ra­vo nuo­la­tos. Bū­da­vo dai­nuo­ja­ma: „Aš tau duo­siu rie­šu­tų, kad ne­itum prie ki­tų“. Dai­no­se rie­šu­tau­ti siun­čia­ma ir ož­ka, ku­ri ne­pa­da­ro tai to, tai ano, – šyp­so­da­ma­si pa­sa­ko­jo Z. Kel­mic­kai­tė. – Lie­tu­vių tau­to­sa­ko­je rie­šu­tas nė­ra ei­li­nis da­ly­kas. Pa­vyz­džiui, kai­mo ber­nai ki­še­nė­se ne­šio­da­vo­si ne ką ki­tą, o rie­šu­tų, ku­riuos da­lin­da­vo, ki­bin­da­mi pa­ne­les. Šian­dien, bū­na, sa­ko: „Aš tau nu­pirk­siu bi­lie­tą į Tur­ki­ją“, o anks­čiau pa­siū­ly­da­vo rie­šu­tų.“

Kū­čių pa­pro­čiai ir būrimai

Dau­gu­ma ste­buk­lin­ga lai­ko­mos Šv. Ka­lė­dų nak­ties bū­ri­mų sie­ti­ni su lai­me, tur­tais, ge­ru der­liu­mi, an­tros pu­sės pa­ieš­ko­mis ir no­ru iš­te­kė­ti. Rie­šu­tai kai ku­riems jų – bū­ti­ni.

„Įp­ras­ti Kū­čių va­ka­ro bū­ri­mai nū­dien vi­siems ge­rai ži­no­mi. Ta­čiau mies­tie­tis jau ne­beap­ka­bins tvo­ros ir ne­sus­kai­čiuos, kiek mie­tų pa­vy­ko apg­lėb­ti; iš­ėjęs į lau­ką, ne­pak­lau­sys, iš kur šu­nys lo­ja – va­di­na­si, ir pirš­liai iš tos pu­sės ne­ateis, – dė­me­sį at­krei­pė Z. Kel­mic­kai­tė. – Bet jei­gu no­ri­te iš­si­bur­ti ir esa­te be po­ros, Kū­čių va­ka­rą pri­si­val­gy­ki­te daug sil­kės. Tuo­met nak­tį la­bai no­rė­si­te ger­ti – net ir be­mie­gant. Tas, kas sap­ne jums van­dens stik­li­nę pa­duos, taps jū­sų an­trą­ja pu­se“.

Taip pat ti­ki­ma, jog Kū­čių nak­tį pa­si­dė­jus po pa­gal­ve dvi­ly­pį laz­dy­no rie­šu­tą ir Šv. Ka­lė­dų ry­tą įsi­dė­jus jį į pi­ni­gi­nę, pi­ni­gų ne­pri­trūks vi­sus me­tus.

Ki­tas bū­ri­mas par­em­tas pa­pras­čiau­siu skai­čia­vi­mu: skai­čiuo­ti ga­li­ma mi­nė­tuo­sius rie­šu­tus, kū­čiu­kus, žir­nius ar sal­dai­nius. Jei­gu pa­sė­mus pa­sta­rų­jų sau­ją ir su­skai­čia­vus gau­na­si ly­gi­nis skai­čius – at­ei­nan­čiais me­tais ti­kė­ti­nos ves­tu­vės. Kai ku­rio­se Lie­tu­vos vie­to­se šis bur­tas bū­da­vo at­lie­ka­mas ki­taip ir tin­ka­mas tik mer­gi­noms: sau­ją kū­čiu­kų, rie­šu­tų ar ki­to­kios smulk­mės pa­sta­ro­ji mes­da­vo į vir­šų ir gau­dy­da­vo su si­jo­no skver­nu. Pa­gau­tus su­skai­čiuo­da­vo: jei skai­čius ly­gi­nis, at­ei­nan­čiais me­tais mer­gi­na ne­liks vie­ni­ša, o jei ne – lauk­ti tu­rės dar bent me­tus.

Pa­si­so­ti­nus Šv. Kū­čių va­ka­rie­ne ir iš­ėjus į lau­ką, bū­da­vo ste­bi­mi dan­gaus kū­nai bei vė­jo kryp­tis. Jei Kū­čių va­ka­rą dan­gus žvaigž­dė­tas, o žvaigž­dės – su­si­bū­ru­sios gru­pe­lė­mis, ti­kė­ta­si der­lin­gų me­tų: daug dir­vos, pie­vų ir miš­ko do­va­nų. Jei pu­čia stip­rus vė­jas, ti­kė­ta­si daug rie­šu­tų ir lau­ki­nių obuo­lių gau­sos. O jei pu­čian­tis vė­jas – šiau­rės kryp­ties, dan­gaus skliau­tu ne­šan­tis švie­sius de­be­sis, lauk­ta ge­ro ja­vų der­liaus.

Ko ge­ro, pats se­niau­sias rie­šu­tų pa­nau­do­ji­mo bū­das – gir­lian­dos ka­bi­ni­mas ant eg­lu­tės ar ži­di­nio. Pa­pro­tys gy­vas dar iš tų lai­kų, kai žais­liu­kai bu­vo ga­mi­na­mi na­muo­se: rie­šu­tai su ke­va­lais (daž­niau­siai – grai­ki­niai) su­ve­ria­mi ant tvir­to siū­lo ar­ba va­lo, ret­kar­čiais – nu­da­žo­mi auk­si­ne spal­va. Šie rie­šu­tai gra­žiai at­ro­do ir pa­ber­ti ant sta­lo ar po eg­lu­te. Pa­sta­rie­ji taip pat pi­na­mi į ka­lė­di­nius vai­ni­kus ar, pa­vie­niui, ap­ri­ša­mi kas­pi­nė­liais ir ka­bi­na­mi ma­to­mo­se na­mų vie­to­se kaip at­ski­ri žais­liu­kai.

Ta­čiau rie­šu­tai – ne tik dė­me­sio iš­raiš­kos prie­mo­nė: jie vi­sa­da bū­da­vo ir ant šven­ti­nio sta­lo. Mo­der­nio­je vi­suo­me­nė­je rie­šu­tau­ti ne­bei­šei­si, ta­čiau apie po­pu­lia­ru­mo ne­pra­ran­dan­čius rie­šu­tus liu­di­ja iš­au­gęs jų per­ka­mu­mas, tai pa­liu­di­jo „A­ri­mex“ mar­ke­tin­go va­do­vė Jur­ga Sa­ka­laus­kai­tė: „Lie­tu­viai nuo se­no mėgs­ta rie­šu­tais bei džio­vin­tais vai­siais vai­šin­tis ypa­tin­go­mis pro­go­mis, to­dėl šven­ti­niu lai­ko­tar­piu ypač su­ak­ty­vė­ja jų par­da­vi­mai. Pa­ly­gi­nus su va­sa­ros lai­ko­tar­piu, žie­mą rie­šu­tų ir džio­vin­tų vai­sių su­var­to­ji­mas iš­au­ga be­veik dvi­gu­bai.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami