Z. Kelmickaitės patarimai: be ko neįsivaizduojamas Velykų stalas?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-09 08:37
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-09 08:37
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
„Vie­nas žmo­gus žiū­ri į kiau­ši­nio lukš­tą ir nie­ko ne­ma­to, o ki­tas, žiū­rėk, pa­ga­mi­na iš jo ma­žas sū­puok­les, pa­ka­bi­na ant kark­lo ša­ke­lės – ir sta­las iš­kart gra­žes­nis“, – sa­ko Zi­ta Kel­mic­kai­tė, mu­zi­ko­lo­gė, te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo lai­dų ve­dė­ja.

Pa­sak jos, ti­kra­sis žmo­gaus kū­ry­biš­ku­mas – tai pa­ma­ty­ti de­ta­lę, iš ku­rios ga­li kaž­ką su­tver­ti. Bū­tent toks įžval­gu­mas pra­ver­čia ruo­šian­tis gra­žiau­siai pa­va­sa­rio šven­tei – Ve­ly­koms.

Z. Kel­mic­kai­tės tei­gi­mu, nuo se­no žmo­nės Ve­ly­koms reng­da­vo­si la­bai kruopš­čiai ir at­sa­kin­gai. Tai bu­vo svar­biau­sia pa­va­sa­rio šven­tė ir ypa­tin­gas me­tas – baig­da­vo­si Ga­vė­nia, to­dėl žmo­nės ga­lė­da­vo sau leis­ti dau­giau iš­kil­min­gu­mo, links­my­bių ir so­tes­nio mais­to. Bū­tent čia at­sisk­leis­da­vo žmo­nių kū­ry­biš­ku­mas.

„Vie­nas pa­grin­di­nių Ve­ly­kų ak­cen­tų bū­da­vo sta­las. Jį žmo­nės puo­šda­vo tuo, kas bu­vo po ran­ka – įvai­riais gam­tos ele­men­tais. Juk kas ga­li bū­ti gra­žiau už sprogs­tan­čias ber­žo ša­ke­les ar­ba „ka­čiu­kus“. Be to, prieš Ve­ly­kas prie na­mų iš­dyg­da­vo ir su­žy­dė­da­vo pir­mo­sios gė­lės, miš­kuo­se – ži­bu­tės, pra­si­kal­da­vo pa­tai­sai. Šiais au­ga­lais žmo­nės pa­puoš­da­vo lėkš­tes, ap­kai­šy­da­vo krai­te­lę su pa­grin­di­ne Ve­ly­kų „va­liu­ta“ – mar­gu­čiais“, – pa­sa­ko­ja vie­na iš šiuo me­tu vyks­tan­čio „Dau­man­tų“ kū­ry­biš­kiau­sios Lie­tu­vos gi­mi­nės kon­kur­so ko­mi­si­jos na­rių.

LRT nuotrauka

Dar dau­giau kū­ry­bos žmo­nės pa­si­telk­da­vo ga­min­da­mi mais­tą. Pa­sak mu­zi­ko­lo­gės, jei šian­dien lie­tu­viai ne­įsi­vaiz­duo­ja ve­ly­ki­nio sta­lo be mar­gu­čių, tai anks­čiau ant jo bū­ti­nai tu­rė­da­vo at­si­ras­ti koks nors so­tus pa­tie­ka­las, daž­niau­siai – iš mė­sos.

„Pa­vyz­džiui, Že­mai­ti­jo­je žmo­nės iš anks­to kep­da­vo ku­ge­lį – su kiau­lės ko­jo­mis, kar­ka. Ki­ti ga­min­da­vo kum­pį, kep­da­vo žą­sį ar­ba an­tį. Sta­las bū­da­vo itin gau­sus, nes po il­go pa­snin­ka­vi­mo pa­ga­liau ga­lė­da­vai val­gy­ti mė­są. O štai kiau­ši­nius žmo­nės už­kąs­da­vo su ve­ly­ki­niu py­ra­gu, daug svies­to ir aš­triais krie­nais, ku­rie net aša­ras va­ry­da­vo“, – pa­sa­ko­ja mu­zi­ko­lo­gė.

Bū­tent svies­to ant ve­ly­ki­nio sta­lo nie­ka­da ne­trūk­da­vo. Ir, kaip sa­ko Z. Kel­mic­kai­tė, ne pa­pras­to ga­ba­lo, ko­kį šian­dien nu­si­per­ka­me iš par­duo­tu­vės, bet to­kio, iš ku­rio gi­mi­nės pa­da­ry­da­vo ve­ly­ki­nį avi­nė­lį.

„Ka­dan­gi Ve­ly­kos – Kris­taus pri­si­kė­li­mo šven­tė, avi­nė­lis bū­da­vo itin svar­bus sim­bo­lis. Mo­te­rys jį for­muo­da­vo iš svies­to, gra­žiai iš­suk­da­vo šaukš­te­liu, pa­da­ry­da­vo ma­žą me­no kū­ri­nį. O tos, ku­rios ne­mo­kė­jo to pa­da­ry­ti, pra­šy­da­vo kai­my­nių. Avi­nė­lis iš svies­to tap­da­vo pra­ban­gia sta­lo puo­šme­na“, – tei­gia Z. Kel­mic­kai­tė,

Kad ruo­šian­tis Ve­ly­koms, kū­ry­biš­ku­mas ne­tu­rė­tų lik­ti pa­sku­ti­nė­je vie­to­je, su­tin­ka ir Al­gis Kai­rys, sko­nio meis­tras, ku­li­na­ras ir „Dau­man­tų“ pa­gar­dų kū­rė­jas. Pa­sak jo, jei no­ri­ma, kad ve­ly­ki­nis sta­las ne­ap­si­ri­bo­tų mar­gu­čiais, svar­bu iš­lais­vin­ti iš­ra­din­gu­mą ir drą­siai eks­pe­ri­men­tuo­ti su be­ga­le sko­nių, prie­sko­nių ir aro­ma­tų.

„Šven­tiš­kai pa­puoš­tas sta­las – tai lyg me­no kū­ri­nys, ku­ris ne tik ape­ti­tą su­ža­di­na, bet ku­riuo ma­lo­nu ir pa­sig­ro­žė­ti. Sta­lo puo­šy­ba ir pa­tie­ka­lų ga­mi­ni­mas yra kū­ry­bi­nis pro­ce­sas, į ku­rį ga­li įsi­trauk­ti vi­sa gi­mi­nė. Bend­rau­da­mi, da­lin­da­mie­si emo­ci­jo­mis, įspū­džiais, aki­mir­ko­mis kar­tu“, – sa­ko A. Kai­rys.

Z. Kel­mic­kai­tė pa­brė­žia, kad Ve­ly­kos vi­sa­da bu­vo di­de­lių gi­mi­nių šven­tė – to ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti ir šian­dien. Jos tei­gi­mu, kad ši pa­va­sa­rio šven­tė bū­tų dar links­mes­nė, reik­tų ne­pa­mirš­ti ir žai­di­mų – mar­gu­čių ri­de­ni­mo, dau­ži­mo, da­ly­bų.

O tiems, ku­rie Ve­ly­kas šven­čia kai­me, mu­zi­ko­lo­gė siū­lo iš­ban­dy­ti se­ną lie­tu­vių pa­pro­tį – pa­ka­bin­ti pir­mą­sias sū­py­nes ir kuo aukš­čiau iš­si­sup­ti. Se­no­vės lie­tu­viai ti­kė­jo, kad kuo aukš­čiau iš­si­sup­si, tuo ge­riau li­nai de­rės. Be to, su­pi­ma­sis reiš­kė jaus­mų at­gi­mi­mą, vai­sin­gu­mą.

Šiuo me­tu vyks­tan­tis kū­ry­biš­kiau­sios Lie­tu­vos gi­mi­nės kon­kur­sas lau­kia gi­mi­nių nuo­trau­kų, ku­rio­se bū­tų už­fik­suo­tas šven­ti­nis sta­las ir pa­tei­kia­mas fir­mi­nio pa­tie­ka­lo re­cep­tas. Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai bus pa­skelb­ti ko­vo 17 die­ną.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami