Žada apsaugoti visus išmaniuosius įrenginius

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-09 12:15
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-09 12:15
Žalingą turinį internete, neapsaugojus namuose naudojamų kompiuterių ir išmaniųjų įrenginių, vaikai gali pasiekti keliais mygtukų spustelėjimais. LŽ archyvo nuotrauka
Dau­gė­jant nau­do­ja­mų iš­ma­nių­jų įren­gi­nių, į as­me­ni­nius duo­me­nis in­ter­ne­te vis daž­niau tai­ko­si iš jų pra­lob­ti be­si­ti­kin­tys su­kčiai. Ne­ma­ža da­lis in­ter­ne­to var­to­to­jų jau ge­rai su­pran­ta apie kom­piu­te­rio sis­te­mų sau­gu­mo svar­bą, ta­čiau iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus, kur as­me­ni­nių duo­me­nų kar­tais – dar dau­giau, sau­gos prog­ra­mė­lė­mis ap­gink­luo­ja re­tas.

„Iš­ma­nių­jų te­le­fo­nų sau­gu­mo sri­ty­je vis dar di­de­lė „pil­ko­ji zo­na“. Pa­vyz­džiui, ne­ma­ža da­lis ap­li­ka­ci­jų, jas įdie­giant rei­ka­lau­ja pri­ėji­mo prie ko­ne vi­sų te­le­fo­ne esan­čių duo­me­nų. Mū­sų mo­bi­lių­jų įren­gi­nių sau­gu­mui skir­tas spren­di­mas ga­li pa­dė­ti įver­tin­ti, ar ne per pla­taus pri­ėji­mo prie duo­me­nų pra­šo įdie­gia­ma prog­ra­mė­lė. Ta­čiau ga­lu­ti­nis var­to­to­jas kol kas te­ga­li pa­si­rink­ti ar dieg­ti ap­li­ka­ci­ją, ar at­si­sa­ky­ti. Ieš­ko­me ir ki­tų ga­li­mų spren­di­mų, su­teik­sian­čių var­to­to­jams dau­giau ga­li­my­bių“, – sa­kė Vil­niu­je vie­šin­tis Suo­mi­jos an­ti­vi­ru­si­nių prog­ra­mų ga­min­to­jos „F-Se­cu­re“ at­sto­vas Jus­si Kos­ki­ne­nas.

Ap­sau­go ir nuo ža­lin­go turinio

Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ir IT bend­ro­vė „Teo“ an­tra­die­nį pri­sta­tė spren­di­mą „An­ti­vi­ru­sas plius“, ku­ris nuo kenks­min­gos prog­ra­mi­nės įran­gos ir ža­lin­go tu­ri­nio leis ap­sau­go­ti iki tri­jų įren­gi­nių: kom­piu­te­rį, mo­bi­lų­jį te­le­fo­ną ar plan­še­tę. Pir­mau­jan­čios pa­sau­ly­je mo­bi­lių­jų an­ti­vi­ru­si­nių prog­ra­mų ga­min­to­jos „F-Se­cu­re“ plat­for­mos pa­grin­du su­kur­tas sau­gu­mo spren­di­mas pa­to­gus tuo, jog jis yra uni­ver­sa­lus – juo ga­li­ma ap­sau­go­ti tiek na­mų kom­piu­te­rius, tiek iš­ma­niuo­sius įren­gi­nius.

„Nau­jos kar­tos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų rin­ka rei­ka­lau­ja nau­jo po­žiū­rio į pa­slau­gas ir šiuo at­ve­ju – į klien­tų sau­gu­mą. Dau­gu­ma žmo­nių an­ti­vi­ru­si­nes prog­ra­mas nau­do­ja sa­vo kom­piu­te­riuo­se, ta­čiau tik ma­ža da­lis klien­tų ap­sau­go ir iš­ma­niuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se esan­čią in­for­ma­ci­ją. „An­ti­vi­ru­sas plius“ pa­to­gus tuo, jog su­tei­kia ga­li­my­bę vos ke­liais myg­tu­ko pa­spau­di­mais ap­sau­go­ti šei­mos nau­do­ja­mus įren­gi­nius ir kon­tro­liuo­ti, pa­vyz­džiui, vai­kams pa­sie­kia­mą tu­ri­nį ir prog­ra­mė­les jų iš­ma­niuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se“, – pa­žy­mė­jo „Teo“ ri­zi­kų val­dy­mo va­do­vas Vy­tau­tas Bu­čins­kas.

Jis at­krei­pia dė­me­sį, kad šis sau­gu­mo spren­di­mas ga­li bū­ti įdo­mus ir vie­šo­sioms įstai­goms bei or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rio­se pa­gal įsta­ty­mą tu­ri bū­ti ri­bo­ja­ma prie­iga prie azar­ti­nių žai­di­mų sve­tai­nių ir su­au­gu­siems skir­to tu­ri­nio.

„An­ti­vi­ru­sas plius“ var­to­to­jus ap­sau­go ne tik nuo ža­lin­gų prog­ra­mų, bet ir už­ker­ta ke­lią pri­va­čių duo­me­nų rin­ki­mui. Be to, šis sau­gu­mo spren­di­mas pa­de­da tė­vams už­ti­krin­ti, kad ma­ža­me­čiai vai­kai lan­ky­tų­si tik sau­gio­se in­ter­ne­to sve­tai­nė­se. Dar vie­nas pri­va­lu­mas – pa­gal įren­gi­nio vie­tą ga­li­ma nu­sta­ty­ti vai­ko bu­vi­mo vie­tą.

„Tai ypač ak­tua­lu ne tik te­le­fo­no pa­me­ti­mo ir pra­ra­di­mo at­ve­ju, bet ir tuo­met, kai jū­sų vai­kas il­gai ne­at­sa­ko į te­le­fo­no skam­bu­čius. „An­ti­vi­ru­sas plius“ yra pir­mas toks sau­gu­mo spren­di­mas, ku­ris su­kur­tas at­siž­vel­giant į šiuo­lai­ki­nių klien­tų po­rei­kius“, – tei­gė V. Bu­čins­kas.

Įdieg­ti paprasta

„F-Se­cu­re“ ty­ri­mų duo­me­ni­mis, sau­gu­mo prie­mo­nė­mis nar­šant in­ter­ne­te nau­do­ja­si vos 30 proc. apk­laus­tų­jų. Net 81 proc. sa­ko ven­gian­tys an­ti­vi­ru­si­nių prog­ra­mų ir ki­tų prie­mo­nių, nes ma­no, kad jų at­si­siun­ti­mas ir įsi­die­gi­mas yra per daug su­dė­tin­gas. To­dėl „Teo“ siū­lo­ma in­ter­ne­to ap­sau­gos sis­te­ma bu­vo su­kur­ta taip, kad jos įdie­gi­mui ne­rei­kia jo­kių ypa­tin­gų tech­ni­nių su­ge­bė­ji­mų ir ji pa­si­žy­mi in­tui­ty­viu val­dy­mu. „An­ti­vi­ru­sas plius“ ap­sau­ga ga­li nau­do­tis vi­si „Teo“ klien­tai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Iš Niu­jor­ko at­vy­ku­siam prie­mies­ti­niam trau­ki­niui ket­vir­ta­die­nio ry­tą įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no ge­le­žin­ke­lio sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, žu­vo 3 žmo­nės, dar maž­daug 100 bu­vo su­žeis­ti.
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami