Žalieji pastatai ima dygti Lietuvoje

LŽ red@lzinios.lt 2015-11-19 06:00

red@lzinios.lt 2015-11-19 06:00
Žalieji, arba didžiausio energinio efektyvumo, statybos standartai palengva gali būti pritaikomi ir šiuolaikiškuose gyvenamųjų pastatų projektuose. LŽ archyvo nuotrauka
Nors kai­my­nė­se ša­ly­se ža­lie­ji pa­sta­tai yra vie­na pers­pek­ty­viau­sių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) kryp­čių, Lie­tu­vo­je – tai vis dar nau­jo­vė. NT bend­ro­vės, rea­guo­da­mos į so­cia­liai at­sa­kin­gų ir gam­tą tau­so­jan­čių įmo­nių po­rei­kius, ža­lių­jų pa­sta­tų pro­jek­tus pra­de­da plė­to­ti ir mū­sų ša­ly­je – šiuo me­tu įgy­ven­di­na­ma 10 to­kių pro­jek­tų.

Pa­sak Eval­do Sa­vic­kio, Lie­tu­vos ža­lių­jų pa­sta­tų ta­ry­bos di­rek­to­riaus ir tva­rios plė­tros kon­sul­tan­to, dau­gu­ma NT bend­ro­vių Lie­tu­vo­je ma­to vis di­des­nį ža­lių­jų NT pro­jek­tų po­rei­kį, ta­čiau trūks­ta ži­nių šiuo klau­si­mu.

„Lie­tu­vo­je ža­lių­jų pa­sta­tų pro­jek­tai nė­ra įpras­tas da­ly­kas. Ar­chi­tek­tai ir plė­to­to­jai daž­nai net ne­ži­no, kas yra tas ža­lia­sis pa­sta­tas. Už­sie­nio ka­pi­ta­lo NT bend­ro­vės sa­vo pro­jek­tuo­se Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Bal­ti­jos ša­ly­se jau pra­dė­jo dieg­ti to­kius stan­dar­tus kaip BREEAM ar LEED. Taip jos nu­sta­to tam ti­krą ko­ky­bės ly­gį ir ska­ti­na ki­tus Lie­tu­vos NT rin­kos ly­de­rius sek­ti jų pa­vyz­džiu. Vo­kie­ti­jo­je, JAV, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Olan­di­jo­je ir Šve­di­jo­je di­džio­ji da­lis nau­jai sta­to­mų pa­sta­tų yra ža­lie­ji – svei­ki, pa­to­gūs, il­gaam­žiai, eko­no­miš­ki ir ener­giš­kai efek­ty­vūs, da­ran­tys itin ma­žą po­vei­kį ap­lin­kai“, – sa­ko E. Sa­vic­kis.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ros ir Lie­tu­vos ža­lių­jų pa­sta­tų ta­ry­bos or­ga­ni­zuo­to­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Ža­lie­ji pa­sta­tai“ ap­si­lan­kiu­si Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės NT bend­ro­vės „Ar­gent Ser­vi­ces LLP“ ap­lin­ko­sau­gos pro­jek­tų va­do­vė Ly­dia Dut­ton pa­žy­mė­jo, kad ža­lie­ji pa­sta­tai Lon­do­ne šiuo me­tu iš­gy­ve­na ti­krą re­ne­san­są, ir kaip sėk­mės pa­vyz­dį pri­sta­tė pres­ti­ži­nį King“s Cross ra­jo­ną. „Tai vie­nas stam­biau­sių tva­raus NT pro­jek­tų Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. 27 hek­ta­rų plo­to mies­to da­lis su gy­ve­na­mai­siais na­mais, par­duo­tu­vė­mis, res­to­ra­nais, mo­kyk­lo­mis ir uni­ver­si­te­tu pri­kel­ta nau­jam gy­ve­ni­mui. Dėl pa­to­gios vie­tos, ap­gal­vo­tų lo­gis­ti­nių spren­di­mų, is­to­ri­nio ir kul­tū­ri­nio pa­vel­do, vers­lo plė­tros ga­li­my­bių ir tva­riems pri­nci­pams ne­abe­jin­gos bend­ruo­me­nės King“s Cross ra­jo­nas ta­po iš­skir­ti­nis ir uni­ka­lus vi­sa­me Lon­do­ne“, – tei­gė L. Dut­ton.

Eu­ro­po­je yra ir dau­giau to­kių pro­jek­tų, ku­riuo­se su­ma­niai nau­do­ja­ma ener­gi­ja, trans­por­to sis­te­ma ne­da­ro ža­los gam­tai. Pa­na­šūs pa­vyz­džiai – Švedijos Ham­mar­by Sjöstad, Da­ni­jos Nord­hau­no ar Vo­kie­ti­jos Frieburg uni­ver­si­te­ti­nio mies­te­lio pro­jek­tai.

L. Dut­ton įsi­ti­ki­nu­si, kad at­ei­ty­je tik ža­lie­ji pa­sta­tai tu­rės pa­klau­są rin­ko­je, nes jie ne tik už­ti­kri­na svei­ką ap­lin­ką žmo­gui, ma­ži­na ne­igia­mą po­vei­kį gam­tai, bet ir su­ku­ria eko­no­mi­nę nau­dą vers­lui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
barakai  78.60.19.235 2015-11-19 09:57:35
Barakų sumanytojai ir projektuotojai savo rasiejos sostinėje barakus nugriovė
1 0  Netinkamas komentaras
primas  84.46.224.213 2015-11-19 09:15:16
O kur dėsime dar tebestovinčius ir apgyvendintus chruščiovinius ir stambiapanelinius namus?
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
In­ty­mus gangs­te­rio Alo Ca­po­ne laiš­kas, ku­rį jis par­ašė ka­lė­da­mas Al­ka­tra­ze, bu­vo par­duo­tas auk­cio­ne Ma­sa­ču­set­se už 62 500 do­le­rių (apie 56 tūkst. eu­rų).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami