Žaliųjų atliekų embargą atšaukė

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-16 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-16 06:00
Nuotekų dumblas ir žaliosios atliekos aikštelėse paverčiamos naudingu kompostu.
„Biastra plius“ nuotrauka
At­si­kra­ty­ti ža­lių­jų at­lie­kų, su­si­kau­pian­čių tvar­kant so­dus ar dar­žus, ne vi­suo­met pa­pras­ta. Tuo nuo pra­ėju­sio ru­dens ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti sos­ti­nės gy­ven­to­jai. Ki­lus konf­lik­tui tarp Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ir vie­nos iš dvie­jų mies­te vei­kian­čių kom­pos­ta­vi­mo aikš­te­lių sa­vi­nin­kės, bend­ro­vės „Juk­ne­vi­čiaus kom­pos­tas“, ža­lią­sias at­lie­kas at­ga­be­nu­siems gy­ven­to­jams tek­da­vo su kro­vi­niu su­kti at­gal, mat aikš­te­lė jų ne­priim­da­vo.

Bio­lo­giš­kai skai­džias ža­lią­sias at­lie­kas – ša­kas, la­pus, žo­lę, ve­lė­ną, vai­sių kri­tuo­lius – griež­tai drau­džia­ma mes­ti į miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius ir vež­ti į są­var­ty­nus. Dėl kiek­vie­nos į są­var­ty­ną pa­ten­kan­čios bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų to­nos su­si­da­ro 300-500 kub. m du­jų, to­dėl, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų tei­gi­mu, to­kias at­lie­kas bū­ti­na su­rink­ti ir su­tvar­ky­ti at­ski­rai.

„At­lie­kų iš gy­ven­to­jų ne­priė­mė­me nuo pra­ėju­sio ru­dens iki da­bar. Su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja ki­lo konf­lik­tas, nes bu­vo­me ver­čia­mi ne­mo­ka­mai pri­im­ti dumb­lą iš Vil­niaus mies­to nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių. Mums at­si­sa­kius tai da­ry­ti, įmo­nei bu­vo su­stab­dy­tas lei­di­mas tvar­ky­ti at­lie­kas. Ta­čiau kai žmo­nės jo­mis už­ver­tė ki­tą aikš­te­lę, ta­da pa­ma­tė, ko­kio ly­gio yra prob­le­ma ir kad vie­no­je aikš­te­lė­je vis­ko ne­pa­vyks kom­pos­tuo­ti“, - pa­aiš­ki­no „Juk­ne­vi­čiaus kom­pos­to“ di­rek­to­rius And­rius Juk­ne­vi­čius.

Ir vėl surenka

Šį pa­va­sa­rį sa­vi­val­dy­bė at­nau­ji­no lei­di­mą tvar­ky­ti ža­lią­sias at­lie­kas, tad Liep­kal­nio g. įsi­kū­ru­si aikš­te­lė vėl pri­ima bio­lo­giš­kai skai­džias at­lie­kas. „Ga­liu už­ti­krin­ti, kad šiuo me­tu vi­sos gy­ven­to­jų at­vež­tos ža­lio­sios at­lie­kos bus pri­im­tos ne­mo­ka­mai“, - pa­ti­ki­no A. Juk­ne­vi­čius. Jo skai­čia­vi­mais, kas­met, iš­sky­rus pra­ėju­sį se­zo­ną, kai at­lie­kų pri­ėmi­mas iš gy­ven­to­jų bu­vo su­stab­dy­tas, į aikš­te­lę at­ke­liau­ja vi­du­ti­niš­kai 5 tūkst. to­nų ža­lių­jų at­lie­kų.

Prieš 17 me­tų pra­dė­ju­si veik­ti įmo­nės „Juk­ne­vi­čiaus kom­pos­tas“ aikš­te­lė - pir­ma to­kio po­bū­džio kom­pos­to ga­my­bai nau­do­ja­mų ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo vie­ta ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Ry­tų Eu­ro­po­je - daug pri­si­dė­jo sos­ti­nei sie­kiant įgy­ven­din­ti ES at­lie­kų tvar­ky­mą reg­la­men­tuo­jan­čių di­rek­ty­vų nor­mas.

Vil­niaus mies­to at­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių 38 ir 49 punk­tai skel­bia, kad ža­lią­sias at­lie­kas pri­va­lo­ma rink­ti at­ski­rai - mai­šuo­se, kom­pos­ta­vi­mo kon­tei­ne­riuo­se ar ki­to­je tam tin­ka­mo­je ta­ro­je ir jo­kiu bū­du ne­mai­šy­ti jų su ko­mu­na­li­nė­mis at­lie­ko­mis. Vil­niaus re­gio­no są­var­ty­nas, kaip ir ki­tų ša­lies mies­tų są­var­ty­nai, ne­prii­ma at­lie­kų, ku­rios yra su­mai­šy­tos su ža­lio­sio­mis at­lie­ko­mis (pa­vyz­džiui, žo­le, so­dų tvar­ky­mo šiukš­lė­mis).

Pa­im­ti neatvyksta

Ki­ta sos­ti­nė­je esan­ti to­kio ti­po aikš­te­lė, pri­klau­san­ti įmo­nei „Bias­tra plius“, 2005 me­tais bu­vo įkur­ta dumb­lui, at­ke­liau­jan­čiam iš Vil­niaus mies­to nuo­te­kų va­lyk­los, kom­pos­tuo­ti. Pa­gal sa­vi­val­dy­bės su­teik­tą lei­di­mą bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų ši aikš­te­lė kas­met ga­li pri­im­ti iki 8 tūkst. to­nų, bet ne­re­tai jų at­ve­ža­ma dau­giau.

„Iš gy­ven­to­jų pri­ima­me vi­sas ža­lią­sias at­lie­kas. Tik rei­kia ži­no­ti, kad jos ne­ga­li bū­ti su­mai­šy­tos su ki­to ti­po at­lie­ko­mis. Ne­re­tai žmo­nės at­ve­ža kon­tei­ne­rių, ku­riuo­se yra ne tik žo­lės, la­pų ar ki­tų bio­lo­giš­kai skai­džių at­lie­kų, bet ir sta­ty­bi­nių, bui­ti­nių šiukš­lių. Tuo­met ne­lei­džia­me čia jų iš­pil­ti“, - LŽ sa­kė bend­ro­vės „Bias­tra plius“ va­dy­bi­nin­kė Mil­da Ra­džiū­tė.

Įmo­nės at­sto­vė pri­dū­rė, kad ne­re­tai gy­ven­to­jai krei­pia­si su pra­šy­mais at­vyk­ti ir pa­im­ti at­lie­kas iš jų val­dų. „To­kios pa­slau­gos ne­tei­kia­me. Aikš­te­lė tik pri­ima ža­lią­sias ir ki­tas bio­lo­giš­kai skai­džias at­lie­kas, o vė­liau kar­tu su nuo­te­kų dumb­lu pa­nau­do­ja jas kom­pos­tui ga­min­ti. Bet at­vež­ti at­lie­kas į aikš­te­lę rei­kia pa­tiems“, - pa­žy­mė­jo M. Ra­džiū­tė.

Siū­lo kom­pos­tuo­ti

Lie­tu­vo­je vei­kian­tys re­gio­ni­nių at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trai pa­ta­ria gy­ven­to­jams ne­di­de­lį kie­kį ža­lių­jų at­lie­kų kom­pos­tuo­ti spe­cia­liai tam skir­tuo­se kon­tei­ne­riuo­se ir dė­žė­se. Taip ne­mo­ka­mai gau­na­ma na­tū­ra­li trą­šą au­ga­lams, už­ti­kri­na­ma šva­ri ap­lin­ka, ma­ži­na­mos su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo są­nau­dos. Kom­pos­to kon­tei­ne­riu ga­li tap­ti ir sta­ti­nė be dug­no su šo­ne pa­da­ry­to­mis sky­lė­mis ar pa­čių val­dos šei­mi­nin­kų iš len­tų su­kal­ta dė­žė. Ne­di­de­lia­me skly­pe ją ga­li­ma iš­ra­din­gai už­mas­kuo­ti vi­jok­li­niais ar­ba aukš­taū­giais au­ga­lais.

Stam­bes­nes at­lie­kas prieš de­dant į kom­pos­to dė­žę rei­kė­tų su­smul­kin­ti. Kom­pos­ta­vi­mo pro­ce­sas vyks­ta grei­čiau ir ge­riau, jei at­lie­kos bū­na kuo įvai­res­nių rū­šių. Vir­tu­vės at­lie­kas pa­ta­ria­ma su­mai­šy­ti su nu­pjau­ta žo­le, sau­sas at­lie­kas - su šla­pio­mis, smul­kias - su stam­bio­mis.

Į nau­ją kom­pos­tą ga­li­ma įdė­ti šiek tiek se­nes­nio - tai pa­grei­tins mi­kroor­ga­niz­mų dau­gi­ni­mą­si. Jį pa­ge­ri­na ir iš kūd­ros dug­no iš­grieb­tas dumb­las.

Kom­pos­ta­vi­mą taip pat ga­li­ma pa­grei­tin­ti įde­dant per­pu­vu­sio mėš­lo ar „grei­to“ kom­pos­to me­džia­gų, pa­vyz­džiui, bak­te­ri­jų ar Ka­li­for­ni­jos rau­do­nų­jų slie­kų. Kom­pos­tą ga­li­ma pa­skleis­ti dir­vos pa­vir­šiu­je ar­ba įkas­ti. Jis tin­ka ir kam­ba­ri­nėms gė­lėms au­gin­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
is Protingo sodo  88.222.175.112 2015-04-19 10:59:52
nusienauta, israveta zolė sudeti i juodo plastiko ( siek tiek subadytus) maisus, uzpilti vandens,juos uzdaryti ir palikti sauleje fermentuotis. Per dvi ,tris savaites liks tik ketvirtadalis mases - sutresusi , nekokio kvapo, pati geriausia trasa darzui
0 0  Netinkamas komentaras
puikus  78.60.64.156 2015-04-16 23:16:46
Kalifornijos sliekai toki gera biohumusa padaro, kad nesuprantu, kam dar is ssodu isvezti tas. atliekas. O parduotuvej uz humusa mokam brangiai.
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami