Želdinių planavimas – pagal taisykles

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-08-30 06:00
Privačioje žemėje medžiai gali būti veisiami ne arčiau kaip 5 metrų, krūmai – 1 metro atstumu nuo pastatų sienų ir monolitinių tvorų. "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Nuo šiol Me­džių ir krū­mų vei­si­mo, ve­jų bei gė­ly­nų įren­gi­mo tai­syk­lės ga­lios ne tik so­di­nant žel­di­nius vals­ty­bi­nė­je ir sa­vi­val­dy­bių že­mė­je, bet ir pri­va­čio­se val­do­se.

Pa­sak ap­lin­kos ir land­šaf­to di­zai­ne­rės Ju­li­jos La­dy­žen­ko, į tai dė­me­sį rei­kė­tų at­kreip­ti vi­siems nuo­sa­vų na­mų gy­ven­to­jams.

Pa­gal nau­ją­sias Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tas tai­syk­les, ku­rias ga­li­ma ras­ti mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, pri­va­čio­je že­mė­je me­džiai ga­li bū­ti vei­sia­mi ne ar­čiau kaip 5 me­trų, krū­mai – 1 me­tro at­stu­mu nuo pa­sta­tų sie­nų ir mo­no­li­ti­nių tvo­rų, iš­sky­rus nu­ma­ty­tas iš­im­tis. Be to, nu­sta­ty­ti jų at­stu­mai nuo kai­my­ni­nio skly­po ri­bos, at­ra­mi­nių sie­ne­lių, apš­vie­ti­mo stul­pų ir ki­to­se si­tua­ci­jo­se.

„Nau­jo­sios tai­syk­lės pa­aiš­ki­na, kaip tin­ka­mai tvar­ky­ti žel­di­nius. Dau­ge­lis Eu­ro­pos ša­lių jau se­niai tu­ri įtei­sin­tas žel­dy­nų įren­gi­mo ir prie­žiū­ros re­ko­men­da­ci­jas, tad džiu­gu, jog nuo šiol ir mes tu­rė­si­me tai­syk­les, kaip tin­ka­mai ap­žel­din­ti že­mę prie na­mų“, – tei­gė pa­šne­ko­vė.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, jei skly­pas prie na­mo – vos ke­li arai, tuo­met sa­vo ne­di­de­lio kie­mo ap­žel­di­ni­mą, apš­vie­ti­mą nė­ra su­dė­tin­ga su­pla­nuo­ti pa­tiems. Bet ku­riuo at­ve­ju ki­lu­sias idė­jas ge­riau­sia už­fik­suo­ti: nu­sib­rai­žy­ti pla­ną, aps­kai­čiuo­ti, kiek ir ko­kių me­džia­gų, au­ga­lų rei­kės, kaip bus iš­dės­ty­ti ta­kai ap­link na­mą.

„Daug kas pri­klau­so nuo skly­po dy­džio. Par­duo­tu­vė­je ga­li­ma įsi­gy­ti įvai­riau­sių rū­šių au­ga­lų, to­dėl na­mų te­ri­to­ri­ją šei­mi­nin­kai ap­žel­di­na skir­tin­gai, kur kas la­biau at­siž­vel­gia ne tik į es­te­ti­ką, bet ir funk­cio­na­lu­mą, tam­pa įpras­ta so­dą skirs­ty­ti į at­ski­ras funk­ci­nes zo­nas. Ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas tu­rė­tų bū­ti iš­baig­tas, o so­das de­rė­ti prie na­mo. Jei ne­no­ri­me tu­rė­ti pa­dri­ko vaiz­do, rei­kė­tų pra­dė­ti nuo pro­jek­to, ati­džiai pla­nuo­jant kie­mo ap­žel­di­ni­mą“, – aiš­ki­no pa­šne­ko­vė.

Ap­lin­ka – pa­gal poreikius

Įmo­nės „Gel­to­nas ka­ru­tis“ at­sto­vės Li­nos Liu­ber­tai­tės tei­gi­mu, so­do vei­si­mą ge­riau­sia pra­dė­ti nuo šei­mos po­rei­kių ap­ta­ri­mo.

„Pri­sės­ki­te ko­kį ra­mų va­ka­rą ir pa­dis­ku­tuo­ki­te su šei­ma, ko­kios zo­nos skly­pe vi­siš­kai iš­nau­do­ja­mos, ko­kiai veik­lai vie­tos ma­žo­ka, ku­ri skly­po vie­ta ne­nau­do­ja­ma. Ne­pra­leis­ki­te ne tik la­biau­siai ma­to­mų, bet ir vi­sų už­ka­bo­rių, tam­sių vie­tų šiau­ri­nė­je pu­sė­je, įva­žia­vi­mo. Vis­ką pa­si­žy­mė­ki­te pla­ne – nu­spal­vin­ki­te at­ski­ras erd­ves, kad vi­sas skly­po pla­nas bū­tų spal­vo­tas. Žy­mė­ji­mas spal­vo­mis leis at­si­trauk­ti nuo esa­mų smul­kes­nių ob­jek­tų (me­džių, suo­liu­ko, šilt­na­mio) ir pa­ma­ty­ti sa­vo skly­pą tar­si iš ša­lies“, – sa­kė L.Liu­ber­tai­tė.

Pa­sak jos, pla­ną rei­kė­tų ko­re­guo­ti pa­gal sa­vo po­rei­kius. Jei vai­kai jau užau­go, ga­li­ma ve­ją žai­di­mams su­ma­žin­ti, o ra­miam pa­si­sė­dė­ji­mui pa­so­din­ti kve­pian­čių krū­mų (jaz­mi­nų, aly­vų, se­no­vi­nių ro­žių), ku­rie rei­ka­laus ma­žiau prie­žiū­ros nei ve­ja.

Jei­gu smė­lio dė­žė bu­vo sta­cio­na­ri, kla­si­ki­nis spren­di­mas bū­tų įreng­ti ten ne­di­de­lį van­dens tel­ki­nį. Jei­gu šei­mo­je gi­mė vai­kų, skir­ki­te jiems at­ski­rą zo­ną: ma­žes­niems –prie te­ra­sos ar vir­tu­vės lan­go, o di­des­niems ga­li bū­ti at­okes­nė vie­ta, už kar­py­tų krū­mų, kad tu­rė­tų sa­vo pa­slap­ties. Sten­ki­tės ne­pa­lik­ti vie­tų be funk­ci­jos, be pa­skir­ties.

Zo­nos ir ar­chi­tek­tū­ri­niai spren­di­mai yra pa­grin­das, jie bus ma­to­mi vi­sus me­tus, net ir žie­mą. Aiš­kus pri­nci­pas, vie­no­dai tai­ko­mas vi­sam skly­pe, at­ro­dys ne nuo­bo­džiai, o har­mo­nin­gai.

Ku­ria har­mo­nin­gą vaizdą

Pa­pras­tai per ke­le­tą me­tų so­de ne tik su­au­ga au­ga­lai, bet ir at­si­ran­da ki­tų da­ly­kų: me­di­nė pa­vė­si­nė, vol­je­ras, čia kai­my­nė gė­lių pa­do­va­no­jo, čia va­zo­nas ne­bran­gus pa­si­tai­kė. Svar­biau­sia tai­syk­lė – lai­ky­tis vie­no­vės ne tik pla­nuo­jant funk­ci­nes zo­nas ir li­ni­jas so­de, bet ir ku­riant ki­tas ap­lin­kos de­ta­les.

At­si­rink­ti tin­ka­mus da­ly­kus ir drą­siai at­si­sa­ky­ti ki­tų – su­dė­tin­ga už­duo­tis. Iš­mes­ti gra­žiuo­sius bi­jū­nus, jei jie ne­de­ra prie bend­ro vaiz­do – taip, ga­li tek­ti. Pa­keis­ti dar ge­rai iš­si­lai­kiu­sią tvo­rą – taip, jei esa­te ryž­tin­gai nu­si­tei­kę po­ky­čiams.

„No­rint su­kur­ti har­mo­nin­gą vaiz­dą rei­kia pa­si­rink­ti me­džia­gas, for­mas ir spal­vas, ku­rios bū­tų pa­kar­to­tos vi­sa­me skly­pe. Jei pa­si­rink­si­te sti­lių, bus leng­viau su­pras­ti ir ne­pa­sik­lys­ti. Pa­vyz­džiui, kai­miš­ko ti­po so­dy­bo­je su­py­nes mon­tuo­ki­te me­di­nes, pa­na­šią me­die­ną nau­do­ki­te tu­rėk­lams, lan­gi­nėms, pa­vė­si­nei“, – apie so­do ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tus pa­sa­ko­jo L. Liu­ber­tai­tė.

Jei­gu mo­der­niam na­mui pa­nau­do­ta daug stik­lo ir me­ta­lo, to­kias me­džia­gas at­kar­to­ki­te ir ap­lin­ko­je. Jau vien tin­kuo­to na­mo fa­sa­do spal­va, at­si­ra­du­si ir ant suo­liu­ko, ir ant at­ra­mi­nės sie­ne­lės, ir gė­ly­no žie­duo­se, duos tą vie­ni­jan­tį ele­men­tą, su­jun­gian­tį su vi­su­ma.

Siū­lė at­si­sa­ky­ti margumyno

L. Liu­ber­tai­tė pa­ta­rė, kad ren­kan­tis au­ga­lus de­rė­tų la­biau­siai pa­tin­kan­čius so­din­ti di­des­nė­mis gru­pė­mis ke­lio­se skly­po vie­to­se. Tar­ki­me, jei jums pa­tin­ka mė­ly­ni at­spal­viai, kaip pa­grin­di­nį au­ga­lą ga­li­te pa­si­rink­ti go­ji­nius ša­la­vi­jus, kat­žo­les.

„So­din­ki­te ne po vie­ną, kad gro­žis at­sisk­leis­tų vi­sa jė­ga. Jei pa­grin­di­nius au­ga­lus pa­si­rin­ko­te to­kius, ku­rie tar­si sa­vai­me pui­kiai au­ga jū­sų skly­pe, iš­kart su­ma­ži­na­te lai­ką, rei­ka­lin­gą prie­žiū­rai. Ki­ti au­ga­lai pa­pil­dys pa­grin­di­nius ar­ba tie­siog žy­dės ki­tu me­tu. Pa­vyz­džiui, mi­nė­tus mė­ly­nai žy­din­čius au­ga­lus ga­li­ma „pras­kies­ti“ švel­niai gels­va spal­va ar pa­gy­vin­ti aly­vi­ne, bet ryš­kiai rau­do­ni žie­dai čia jau ne­tiks“, – pa­ta­rė L. Liu­ber­tai­tė.

Iš es­mės vie­nas pa­grin­di­nių skly­po pert­var­kos re­cep­tų – at­si­sa­ky­ti mar­gu­my­no, o pa­si­tei­si­nu­sius spren­di­mus pa­dau­gin­ti. Taip pat tai reiš­kia, kad ne­de­ran­čius au­ga­lus rei­kės tie­siog iš­mes­ti ar­ba pa­do­va­no­ti.

Su­si­lai­ky­ti nuo ne­bū­ti­nų pir­ki­nių, at­si­sa­ky­ti gra­žių, bet ne­tin­ka­mų au­ga­lų ga­li bū­ti la­bai su­nku, bet re­zul­ta­tas bus to ver­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Dilgele  78.60.211.84 2016-08-30 16:13:30
Is didelio rasto isejo is krasto...Kaip tik kievienas turi buti individualus...
2 0  Netinkamas komentaras
Aukštaitė  78.60.24.236 2016-08-30 16:08:32
Čia jau viešų ir privačių interesų konfliktu kvepia. Negana šabloninių namų dėžučių, tai dar ir privačiųjų kiemuose norima, kad nebeliktų individualumo. Kada nustos valdininkai it beždžionės kartoti kitų mintis. Lietuva visais laikais buvo savitas kraštas. Ir tik dėl to individualumo, savitumo išsaugojimo mes išlikome. O dabar tiesiog esame vejami į asimiliaciją. O gal viskas paprasčiau - mūsų architektai ir krašto dizaineriai darbo neturi, todėl ir kurpia visokiausias nesąmones...
6 0  Netinkamas komentaras
Ir vėl socializmas  78.56.251.91 2016-08-30 10:20:35
Ko lendate į privačias valdas, gal darbo neturite? Dabar eilėje bus teisingo sekso taisyklės?
8 0  Netinkamas komentaras
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami