Žoliapjovės remontas: kaip pakeisti peilį

LŽ 2014-07-31 06:00
2014-07-31 06:00
LŽ archyvo nuotrauka
Gy­ve­nant nuo­sa­va­me na­me, ša­lia ku­rio drie­kia­si ža­liuo­jan­ti ve­ja, vie­nu ge­riau­sių šei­mi­nin­kų drau­gų va­sa­rą tam­pa žo­liap­jo­vė. Vie­niems ve­jos gra­ži­ni­mas – dar vie­nas bui­ties rū­pes­tis, ki­tiems – va­sa­ros ma­lo­nu­mas. Ne­re­tai ve­jos ly­gi­ni­mas pa­ti­ki­mas ir jau­nes­niems šei­mos na­riams.

„Sū­nus, žo­liap­jo­ve pjau­da­mas ve­ją prie na­mo, už­va­žia­vo ant ak­mens. At­ro­do, kad ne­pi­giai kai­na­vu­si žo­liap­jo­vė trum­pam iš­ėjo iš ri­kiuo­tės - pei­lis ap­ga­din­tas. Kaip jį tai­sy­ti? Ar ga­li­ma iš­tie­sin­ti, ar pirk­ti nau­ją?“ – LŽ klau­sė skai­ty­to­jas Ri­man­tas iš Šiau­lių.

No­rė­da­mi at­sa­ky­ti į šį klau­si­mą, pa­pra­šė­me kon­sul­ta­ci­jos įran­kiai.lt par­duo­tu­vės žo­liap­jo­vių meis­tro Da­riaus. Jo tei­gi­mu, daž­niau­siai to­kiu at­ve­ju pa­kan­ka pa­keis­ti pa­tį pei­lį. Jei smū­gis stip­res­nis, ti­kė­ti­na, kad teks kar­tu keis­ti ir pei­lio lai­kik­lį. „Ne­ly­gu žo­liap­jo­vės mo­de­lis, pei­lis kai­nuo­ja nuo 50 iki 80 li­tų, lai­kik­lis taip pat - apie 50 li­tų. Dar 50 li­tų kai­nuos meis­tro dar­bas“, - to­kio re­mon­to iš­lai­das aps­kai­čia­vo Da­rius.

Meis­tras taip pat pri­mi­nė, kad sie­kiant iš­veng­ti ge­di­mų po­pu­lia­riau­sias ben­zi­ni­nes žo­liap­jo­ves rei­kia pri­žiū­rė­ti, kaip ir kiek­vie­ną me­cha­ni­nę prie­mo­nę, tu­rin­čią vi­daus de­gi­mo va­rik­lį. Tai reiš­kia, jog bū­ti­na re­gu­lia­riai keis­ti te­pa­lus - re­ko­men­duo­ja­ma keis­ti kas 50 dar­bo va­lan­dų. Te­pa­lo fil­tras kei­čia­mas kar­tu su te­pa­lu, o oro fil­trą ga­li­ma iš pra­džių pa­ban­dy­ti va­ly­ti pa­čiam, jei jis nė­ra la­bai smar­kiai už­terš­tas.

Iš­ga­ląs­ti pei­lį sunkiau

Ve­jap­jo­vės pei­lį pe­rio­diš­kai rei­kia pa­ga­ląs­ti. Tai pa­tar­ti­na da­ry­ti prieš kiek­vie­ną šil­tą­jį se­zo­ną. Už pei­lio ga­lan­di­mą žo­liap­jo­ves pri­žiū­rin­tys meis­trai daž­niau­siai pra­šo ke­lio­li­kos li­tų.

Ga­ląs­ti žo­liap­jo­vės pei­lius, jei pa­tys ne­iš­ma­no­te kaip, ge­riau­sia pas tin­ka­mus įran­kius tu­rin­čius meis­trus.

Pei­lis per esan­čią jo vi­du­ry­je tvir­ti­ni­mo an­gą už­mau­na­mas ant sie­ni­nio stry­pi­nio lai­kik­lio, ati­tin­kan­čio an­gos skers­me­nį. Be­si­lai­kan­tis ant jo pei­lis pra­de­da ba­lan­suo­ti. La­biau­siai su­di­lu­si da­lis ky­la į vir­šų, nes ji leng­ves­nė. Pa­pras­tai ve­jap­jo­vės pei­lis ga­lan­da­mas stak­lė­mis. Po ga­lan­di­mo vėl ti­kri­na­mas pei­lio ba­lan­sa­vi­mas ant stry­po. Jei­gu pei­lis lai­ko­si ho­ri­zon­ta­liai, jis ge­rai iš­ga­ląs­tas.

Pei­liui su­si­dė­vė­jus ar jį su­ga­di­nus ir įsi­gi­jus nau­ją tin­ka­mą pei­lį pa­gal žo­liap­jo­vės mo­de­lį, ga­li­ma ne­sun­kiai jį pa­keis­ti ir pa­tiems.

Prieš at­su­kant pei­lį, ve­jap­jo­vę rei­kia pa­gul­dy­ti taip, kad ji at­si­rem­tų į sa­vo va­ran­čią­ją ran­ke­ną ir už­pa­ka­li­nius ra­tus. Tik ne­gul­dy­ki­te jos ant šo­no ar­ba aukš­tyn ra­tais - aly­va ir de­ga­lai ga­li už­lie­ti va­rik­lį ir žva­kę. Prie­ki­niams ra­tams pa­ki­lus į vir­šų, tu­rė­si­te lais­vą pri­ėji­mą prie ve­jap­jo­vės apa­ti­nės da­lies su pei­liu.

Verž­lia­su­kiu iš­su­ki­te varž­tą ir nu­im­ki­te po­verž­lę, ku­riais pri­tvir­tin­tas pei­lis. Ta­da nu­im­ki­te pa­tį pei­lį. Nau­ją pei­lį už­dė­ki­te, prie jo cen­tri­nės tvir­ti­ni­mo an­gos pri­dė­ję po­verž­lę, ir pri­su­ki­te varž­tą. Bū­ki­te at­sar­gūs - aš­trūs aš­me­nys.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
petras  62.80.228.132 2015-09-19 15:08:09
cia ne atsakimas,pakeisti:))cpecialistas
0 1  Netinkamas komentaras
Česlovas  78.58.233.233 2014-08-02 00:55:26
Visiškai nenaudinga rašliava.
8 1  Netinkamas komentaras
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami