„airBaltic“ tapo pirmuoju „Bombardier CS300“ lėktuvų operatoriumi

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-10 11:21
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-10 11:21
airBaltic archyvo nuotr. 
Kom­pa­ni­ja „Bom­bar­dier Com­mer­cial Airc­raft“ pa­tvir­ti­no, jog „Air Bal­tic Cor­po­ra­tion AS („air­Bal­tic“) taps pir­mo­sio­mis avia­li­ni­jo­mis, pra­dė­sian­čio­mis nau­do­ti „CS300“ lėk­tu­vą, kai šis bus ofi­cia­liai per­kel­tas į Bal­ti­jos ša­lis an­tro­je 2016 me­tų pu­sė­je. Lat­vi­jos oro li­ni­jos yra nu­ma­čiu­sios nau­do­ti 13 „CS300“ ti­po lėk­tu­vų sa­vo veik­lai su ga­li­my­be šį skai­čių pa­di­din­ti dar 7 vie­ne­tais.

„Bom­bar­dier CS300“ lėk­tu­vų įsi­gi­ji­mas yra ne­at­sie­ja­ma „air­Bal­tic“ vers­lo plė­tros ir avia­li­ni­jų op­ti­mi­za­vi­mo da­lis. „Į­gy­ven­din­da­mi avia­li­ni­jų plė­trą ir di­din­da­mi jų po­ten­cia­lą rin­ko­je, se­nes­nius lėk­tu­vus su reak­ty­vi­niais va­rik­liais kei­čia­me nau­jais, – sa­ko „air­Bal­tic“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Mar­tin Gauss. – „CS300“ mo­de­lio lėk­tu­vai vir­ši­jo mū­sų lū­kes­čius, ver­ti­nant jų triukš­min­gu­mą ir šilt­na­mio efek­tą su­ke­lian­čių du­jų emi­si­jas, o tai yra „air­Bal­tic“ pri­ori­te­tai ap­lin­ko­sau­gi­niu po­žiū­riu. Taip pat šio ti­po lėk­tu­vai su­teiks mū­sų ke­lei­viams ne­pa­kar­to­ja­mą skry­džio pa­tir­tį bei pa­pil­dys mū­sų mo­der­nių lėk­tu­vų li­ni­ją, ku­rio­je jau yra 12 „Bom­bar­dier Q400“ tur­bo sraig­ti­nių or­lai­vių“.

„Džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pa­tvir­tin­ti, kad „air­Bal­tic“ taps pir­mai­siais oro ve­žė­jais pa­sau­ly­je, nau­do­sian­čiais „CS300“ lėk­tu­vus. Kaip vie­na iš ino­va­ty­viau­sių oro li­ni­jų, „air­Bal­tic“ sėk­min­gai re­for­muo­ja sa­vo vers­lą bei ple­čia skry­džių tink­lą su „C se­ri­jos“ or­lai­viais. Jie ti­kras efek­ty­vu­mo, tech­no­lo­gi­jų ir kom­for­to de­ri­nys, – pa­žy­mė­jo „Bom­bar­dier Com­mer­cial Airc­raft“ pre­zi­den­tas Fred Cro­mer. – „CS300“ mo­de­lio sa­lo­no spren­di­mai „air­Bal­tic“ ke­lei­viams už­ti­krins kom­for­tą ir pa­sau­li­nio ly­gio skry­džio pa­tir­tį.“

Lie­tu­vo­je „air­Bal­tic“ skry­džius vyk­do iš Vil­niaus ir Pa­lan­gos oro uos­tų. Taip pat bend­ro­vė siū­lo tie­sio­gi­nius skry­džius iš Ta­li­no bei Ry­gos.

Apie „C se­ri­jos“ lėktuvus

„C se­ri­jos“ lėk­tu­vas, rep­re­zen­tuo­jan­tis na­šu­mo ir tech­no­lo­gi­jų de­ri­nį, yra vi­siš­kai nau­jo di­zai­no mo­de­lis, ku­ris oro li­ni­joms ga­li su­tau­py­ti nuo 7,5 iki 12 mi­li­jo­nų do­le­rių per me­tus.

Su­tel­kę dė­me­sį į 100–150 vie­tų lėk­tu­vų rin­kos seg­men­tą, „Bom­bar­dier“ su­kū­rė „C se­ri­jos“ or­lai­vį, už­ti­kri­nan­tį ne­pri­lygs­ta­mą eko­no­mi­nį pra­na­šu­mą ope­ra­to­riams bei at­ve­rian­tį nau­jų ga­li­my­bių vie­no pra­ėji­mo or­lai­vių veik­lai.

Vi­si triukš­min­gu­mo ly­gio tes­tai „CS100“ lėk­tu­vuo­se par­odė, jog tai yra pa­tys ty­liau­si or­lai­viai sa­vo kla­sė­je. Lėk­tu­vo triukš­mo ly­gis bei trum­pas pa­ki­li­mo at­stu­mas idea­liai tin­ka įvai­raus ti­po ope­ra­ci­joms. Be to, „C se­ri­jos“ lėk­tu­vų mak­si­ma­lus skry­džio at­stu­mas pa­gal ofi­cia­lius duo­me­nis yra 3300 NM (6112 km.), apie 350 NM (648 km.) dau­giau nei iš pra­džių pla­nuo­ta.

Or­lai­vis su­de­gi­na 20 proc. ma­žiau ku­ro, ly­gi­nant su ki­tais or­lai­viais rin­ko­je. „C se­ri­jos“ lėk­tu­vo emi­si­jo­je 50 proc. ma­žiau azo­to ok­si­dų nei tai nu­ma­to „CAEP 6 NOx“ stan­dar­tas.

„Bom­bar­dier“ sky­rė daug dė­me­sio sa­lo­no di­zai­nui, sie­kiant už­ti­krin­ti ge­riau­sią ke­lei­vių pa­tir­tį. „C se­ri­jos“ lėk­tu­vų di­des­nės sė­dy­nės, len­ty­nos as­me­ni­niam ba­ga­žui bei lan­gai ku­ria ne­pri­lygs­ta­mo kom­for­to jaus­mą.

„CS100“ ir „CS300“ or­lai­viai tu­ri dau­giau kaip 95 proc. bend­rų da­lių bei to­kio pat ti­po rei­tin­gą. Ino­va­ty­vus „Pratt & Whit­ney Pu­re­Po­wer® PW1500G“ va­rik­lis kar­tu su pa­to­bu­lin­ta ae­ro­di­na­mi­ka lei­džia or­lai­viui su­ma­žin­ti ku­ro są­nau­das, triukš­mo ly­gį bei emi­si­jas, taip pa­di­di­nant mo­de­lio ap­lin­ko­sau­gi­nius par­ame­trus.

„Bom­bar­dier“ jau pri­ėmė už­sa­ky­mus ir pa­tei­kė įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl 243 „603 C se­ri­jos“ lėk­tu­vų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami