„Aligatoriaus“ iš Lietuvos ataka Frankfurte

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-23 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-23 06:00
Naujasis "AG Excalibur Alligator" Frankfurto tarptautinėje automobilių parodoje stengiasi atkreipti šoko išsiilgusių turtingų verslininkų dėmesį. Spiegel.de nuotrauka
Vo­kie­ti­jos Frank­fur­to mies­te vyks­tan­čio­je au­to­mo­bi­lių par­odo­je sa­vo nau­ją kū­ri­nį de­mons­truo­ja ir vers­li­nin­kas iš Kau­no Aud­ro­nius Geš­tau­tas – jo ran­ko­mis su­rink­tas di­des­nio pra­va­žu­mo spor­ti­nis „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ vo­kie­čius, at­ro­do, ir glu­mi­na, ir ža­vi.

„Taip, vyks­tu į Frank­fur­to par­odą. Jei no­ri­te apie au­to­mo­bi­lį su­ži­no­ti dau­giau, at­si­vers­ki­te in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį agex­ca­li­bur.com„, - trum­pai te­le­fo­nu apie bū­si­mą ke­lio­nę dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tui pra­ne­šė A. Geš­tau­tas. Ta­čiau kau­nie­čio nu­ro­dy­ta­me tink­la­la­py­je in­for­ma­ci­jos pa­tei­kia­ma la­bai šykš­čiai. Tik tiek, kad nau­ja­sis au­to­mo­bi­lis grės­min­gu pa­va­di­ni­mu „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ yra pa­ga­min­tas pa­gal vo­kiš­ko BMW X6 ba­zę, o jo kor­pu­sas 20 cm il­ges­nis ir 10 cm prie­ky­je bei 15 cm už­pa­ka­ly­je pla­tes­nis ne­gu pirm­ta­ko.

Ža­vus monstras

Dau­giau in­for­ma­ci­jos apie „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ pa­tei­kia Frank­fur­to par­odos įdo­my­bes ap­ra­šan­tis Vo­kie­ti­jos por­ta­las spie­gel.de: nau­ja­sis Kau­no au­to­mo­bi­lių to­bu­li­ni­mo meis­tro kū­ri­nys vo­kie­čius kar­tu ir glu­mi­na, ir ža­vi. A. Geš­tau­to au­to­mo­bi­lis de­mons­truo­ja­mas tarp ki­tų iš­skir­ti­nių keis­tai pa­to­bu­lin­tų ma­ši­nų. „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ sten­das nė iš to­lo ne­ats­pin­di tos pra­ban­gos, ku­ria pa­si­žy­mi vi­sa Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­oda. Ša­lia lie­tu­vio pa­to­bu­lin­to au­to­mo­bi­lio ry­mo tik du sto­vai, ant jų už­ka­bin­to­se dro­bė­se pui­kuo­ja­si kuk­lus už­ra­šas „AG Al­li­ga­tor“.

Iš užpakalio "AG Excalibur Alligator" - lyg sportinis bolidas. /Spiegel.de nuotrauka

Spie­gel.de at­krei­pia dė­me­sį, kad iš A. Geš­tau­to kū­ri­nio ne­sun­ku at­pa­žin­ti BMW X6. Taip, pa­keis­ta prie­ki­nio bu­fe­rio kon­fi­gū­ra­ci­ja, ja­me įmon­tuo­tos grės­min­gos ra­dia­to­riaus gro­te­lės, ku­rios kaip du van­dens la­šai pa­na­šios į anks­čiau Kau­no vers­li­nin­ko su­kur­tos ma­ši­nos „AG Ex­ca­li­bur“ gro­te­les. Taip, au­to­mo­bi­lių to­bu­li­ni­mo meis­tro per­tei­kia­ma grės­min­ga spor­ti­nė dva­sia jau­čia­ma ir žvel­giant į nau­jo­jo „a­li­ga­to­riaus“ ga­lą, ku­rio bu­fe­ris daug aukš­tes­nis ne­gu ori­gi­na­lo, nu­da­žy­tas dviem spal­vo­mis, o du­jų iš­me­ti­mo vamz­džiai nu­ties­ti tie­siog kor­pu­so vi­du­riu, vie­nas ša­lia ki­to.

Ta­čiau „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ ra­tų ar­kos ma­žai kuo ski­ria­si nuo BMW X6, kė­bu­las taip pat iden­tiš­kas. To­dėl A. Geš­tau­to pa­to­bu­li­ni­mus spie­gel.de va­di­na pro­vo­ka­ci­ja - esą meis­trui per­len­kus laz­dą gra­žuo­lis vo­kiš­kas uni­ver­sa­las ga­li leng­vai virs­ti mons­tru. Vo­kie­čių nuo­mo­ne, per­da­ry­da­mas BMW X6 lie­tu­vis, at­ro­do, bus at­si­dū­ręs ties ma­to­ma ri­ba, nes ma­ši­nos di­zai­nas - "prieš­ta­rin­gas".

Žvelgiant iš šono "AG Excalibur Alligator" mažai kuo skiriasi nuo savo pirmtako BMW X6.

Pa­slap­tys po gaubtu

Iš ki­tų pub­li­ka­ci­jų vo­kiš­kuo­se por­ta­luo­se ga­li­ma su­pras­ti, kad A. Geš­tau­tas tech­ni­niais per­da­ry­to au­to­mo­bi­lio duo­me­ni­mis nė­ra lin­kęs da­ly­tis. Dien­raš­tis LŽ pa­si­do­mė­jo, ko­kios ga­li­my­bės sle­pia­si po „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ va­rik­lio gaub­tu.

Ga­lin­giau­sios ver­si­jos („xDri­ve 50i“) BMW X6, pa­gal ku­rio ba­zę pa­ga­min­tas au­to­mo­bi­lis, ga­li tu­rė­ti 450 AG ir 650 Nm mak­si­ma­lų su­ki­mo mo­men­tą, iki 100 km/val. įsi­bė­gė­ti per 4,8 se­kun­dės. Di­džiau­sias uni­ver­sa­lo grei­tis elek­tro­ni­niu bū­du ri­bo­ja­mas ties 250 km/val. pa­da­la.

Ta­čiau siū­lo­ma ir silp­nes­nių ver­si­jų. Tar­ki­me, „BMW X6 xDri­ve 30 d“ ra­tus su­ka 258 AG dy­ze­li­nis va­rik­lis, o di­džiau­sias grei­tis sie­kia „tik“ 230 km per va­lan­dą. Anks­tes­nių lai­dų vo­kiš­ki uni­ver­sa­lai ga­li bū­ti dar šiek tiek silp­nes­ni.

Su­nku at­spė­ti, ku­rią au­to­mo­bi­lio ir va­rik­lio ver­si­ją pa­si­rin­ko Frank­fur­to tarp­tau­ti­nės au­to­mo­bi­lių par­odos da­ly­vis iš Lie­tu­vos. Spie­gel.de tik at­sklei­džia, kad me­tus kur­to ir to­bu­lin­to „AG Ex­ca­li­bur Al­li­ga­tor“ kai­na - 50 tūkst. eu­rų.

Kauno verslininkas Audronis Geštautas nuolat stebina pasaulį lyg iš kosmoso atkeliavusiomis patobulintomis mašinomis. /LŽ archyvo nuotrauka

Var­gai dėl „AG Excalibur“

Kau­nie­tis vers­li­nin­kas jau yra par­da­vęs ne vie­ną pa­to­bu­lin­tą au­to­mo­bi­lį, o bran­giau­siai - sa­vo ran­ko­mis iš vo­kiš­ko „Mer­ce­des-Benz CL“ per­da­ry­tą eks­tra­va­gan­tiš­ką „AG Ex­ca­li­bur“.

Jo pre­ky­bos is­to­ri­ja ver­ta at­ski­ros kny­gos. Pats A. Geš­tau­tas tei­gė, jog 2008 me­tais Jūr­ma­lo­je (Lat­vi­ja) ma­ši­ną ban­dė Ru­si­jos pra­mo­gų vers­lo žvaigž­dė Kse­ni­ja Sob­čak, ta­čiau dėl san­do­rio kal­bos ne­bu­vo. Vė­liau ži­niask­lai­do­je mir­gė­jo pra­ne­ši­mų, kad iš­skir­ti­nį „AG Ex­ca­li­bur“ iš Kau­no vers­li­nin­ko už 700 tūkst. JAV do­le­rių (tų die­nų kur­su – 613 tūkst. eu­rų) vos ne­nu­pir­ko Ru­si­jos pop­dai­ni­nin­kės Al­su tuo­me­tis drau­gas ban­ki­nin­kas, iš­mė­gi­nęs au­to­mo­bi­lį ir­gi ta­me pa­čia­me Lat­vi­jos ku­ror­te.

Lie­tu­vis vers­li­nin­kas šią in­for­ma­ci­ją ne kar­tą va­di­no an­ti­mi. Tie­sa bu­vo ta, jog CL kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ pa­grin­du pa­ga­min­tą ir „rau­do­nu vel­niu“ pra­min­tą „AG Ex­ca­li­bur“ kau­nie­tis per in­ter­ne­ti­nius por­ta­lus in­ten­sy­viai siū­lė pir­kė­jams net ke­le­rius me­tus. A. Geš­tau­tas vy­lė­si, kad au­to­mo­bi­liu su­si­do­mės Ru­si­jos ar Ka­zachs­ta­no tur­tuo­liai, o sa­vi­nin­kas už jį gaus bent 0,5 mln. li­tų (140 tūkst. eu­rų). Ta­čiau vil­tis iš da­lies iš­si­pil­dė tik ta­da, kai kau­nie­tis 2012-ai­siais pa­ti­kė­jo par­duo­ti ma­ši­ną gar­siam Lon­do­no (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) ko­lek­ci­nių au­to­mo­bi­lių auk­cio­nui „RM Auc­tions“.

Pra­di­nė kai­na, ku­rios pra­šė vers­li­nin­kas, bu­vo 295 tūkst. li­tų (85,5 tūkst. eu­rų). Bet ga­liau­siai už „AG Ex­ca­li­bur“ A. Geš­tau­tas ga­vo 30 tūkst. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos sva­rų ster­lin­gų (42,7 tūkst. eu­rų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Brian edward  41.220.68.244 2015-10-20 05:08:07
Specialistas finansiniais klausimais. Ar jums skolos? Ar jums reikia trumpąją finansavimą? Ar svajonė turinti namą, automobilių geras verslas? Ar jums reikia paskolos priekį Kalėdų šeimos poilsiui? Ar jums buvo ieškoti teisėtą paskolos ir buvo pasuko žemyn atskirai? ... Jei TAIP "Ieškoti ne toliau Siūlome Asmeninės / Prekybos paskolos 3% palūkanų norma be užstato gauti trumpąją patvirtinimo Sunkūs ir Suinteresuoti kandidatai turėtų prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: westerntrustcompanyg@gmail.com ir būti laisvas nuo visų savo finansinių problemų. PASTABA: mes išgelbėti jus nuo mokėjimo diena paskolos, kurie uždirba milijardus iš vargšų grobio jumis bus susisiekta per 24 valandas su paskolos terminai ir sąlygos, kai tik buvo gauta informacija, kuri Nešvaistyk kitą akimirką Susisiekite su mumis... šiandien už gelbėjimo jūs ir jūsų namuose poreikis. Geriausias Regards.mr Brian Edward
0 0  Netinkamas komentaras
Ar reikia smerkti  213.252.196.2 2015-09-24 12:02:36
Gal uz iniciatyva neverta kurejo smerkti - vis idomiau gyventi, kai yra keistuoliu...
1 0  Netinkamas komentaras
Liutazbn  78.57.164.56 2015-09-23 13:56:36
Kaip ir visi... link senatves ne į kalniuką o nuo kalniuko ridenames. Su X6 taip ir gavos nes man tai jis baisus. Geriau stockínis.
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami