„Amnestija“ pasinaudojo tik vienas iš 100 vairuotojų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-23 06:00
Techninės apžiūros ir draudimo prievoles iki gegužės 12 dienos įgyvendinę transporto priemonių ir priekabų savininkai nesusidurs su papildomomis kliūtimis grįžti į eismą. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Li­ko tik trys sa­vai­tės, kai baigs ga­lio­ti per­nai gruo­dį pa­skelb­tas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro įsa­ky­mas, ku­riuo dėl ne­įvyk­dy­tų iki 2014 me­tų lap­kri­čio 14 die­nos tech­ni­nės ap­žiū­ros (TA) ar drau­di­mo prie­vo­lių ir to­dėl iš­re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­ci­ja at­ku­ria­ma sa­vai­me tas prie­vo­les at­li­kus. Ta­čiau iš eis­mo pa­ša­lin­tų ma­ši­nų sa­vi­nin­kai ne­sku­ba pa­si­nau­do­ti su­teik­ta leng­va­ta.

Pa­sku­ti­nė "am­nes­ti­jos" die­na – ge­gu­žės 12-oji, ir jos ne­ke­ti­na­ma pra­tęs­ti. Vai­ruo­to­jai, lai­ku ne­sus­ku­bę sa­vo val­do­mų trans­por­to prie­mo­nių grą­žin­ti į eis­mą, vė­liau tu­rės re­gis­truo­ti jas pa­gal bend­rą tvar­ką ir pa­gal pro­ce­dū­rai tai­ko­mus stan­dar­ti­nius įkai­nius.

913 tūks­tan­čių - tiek įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mų ne­ati­tin­kan­čių trans­por­to prie­mo­nių pra­ėju­sią lie­pą ne­te­ko lei­di­mų va­ži­nė­ti Lie­tu­vos ke­liais ir gat­vė­mis dėl ne­įvyk­dy­tų Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo prie­vo­lių. Prie šio skai­čiaus dar rei­kė­tų pri­dė­ti ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių į "am­nes­ti­jos" nu­sta­ty­tą lai­ko­tar­pį (iki lap­kri­čio 14-osios) pa­ten­kan­čių trans­por­to prie­mo­nių, iš­re­gis­truo­tų pra­ėju­sių me­tų lie­pą ir rugp­jū­tį.

„Iš tų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rios bu­vo iš­re­gis­truo­tos iki lap­kri­čio 14 die­nos, sa­vi­nin­kų prie­vo­les įvyk­dė ir į eis­mą au­to­ma­tiš­kai grį­žo tik ne­di­de­lė da­lis - 9384. Li­kus trims sa­vai­tėms iki "am­nes­ti­jos" pa­bai­gos ti­ki­mės leng­vo ak­ty­vu­mo pliūps­nio, ypač se­zo­ni­nių trans­por­to prie­mo­nių – mo­to­cik­lų, prie­ka­bų - šei­mi­nin­kų, nes tai pa­sku­ti­nė ga­li­my­bė pa­si­nau­do­ti su­teik­ta leng­va­ta“, - LŽ sa­kė VĮ „Re­gi­tra“ In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vy­tau­tas Ja­siu­le­vi­čius.

Pe­reis prie iš­anks­ti­nės registracijos

Iš­re­gis­truo­to­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis dar ke­ti­nan­tiems va­ži­nė­ti vai­ruo­to­jams siū­lo ne­dels­ti ir tech­ni­nės ap­žiū­ros pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės. Pa­va­sa­ris – TA sto­ty­se tra­di­ciš­kai dar­bin­gas me­tas, ati­dė­lio­jant pro­ce­dū­rą iki pa­sku­ti­nės die­nos ga­li­ma įstrig­ti to­kių pat vė­luo­jan­čių­jų spūs­ty­je. Trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kams pa­ta­ria­ma ne­lauk­ti ter­mi­no pa­bai­gos, o kad ne­tek­tų be rei­ka­lo gaiš­ti ei­lė­je prie TA sto­ties – re­gis­truo­tis in­ter­ne­tu.

„Kad pe­rei­tų au­to­mo­bi­lių tech­ni­nę ap­žiū­rą, šiuo me­tu iš anks­to in­ter­ne­tu re­gis­truo­ja­si 10 proc. vai­ruo­to­jų. To­kia ga­li­my­bė su­teik­ta vi­so­se Lie­tu­vo­je vei­kian­čio­se TA įmo­nė­se. Iš­anks­ti­nė re­gis­tra­ci­ja pa­de­da iš­veng­ti TA sto­čių ap­gul­ties, lei­džia tiks­liau pla­nuo­ti ir tau­py­ti lai­ką, teik­ti ko­ky­biš­kes­nes TA pa­slau­gas. Tai pa­to­gu vi­siems - ir vai­ruo­to­jams, ir TA įmo­nėms. Ar­ti­miau­siu lai­ku vie­nin­te­lis prie­ina­miau­sias ir lanks­čiau­sias re­gis­tra­ci­jos bū­das bus už­si­ra­šy­ti in­ter­ne­tu", - aiš­ki­no Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ di­rek­to­rius Gin­tau­tas Šlė­de­ris.

Pla­čiau­siai ši pa­slau­ga iš­plė­to­ta įmo­nei „Tuv­li­ta“ pri­klau­san­čio­se TA sto­ty­se. Čia net links­ta­ma pe­rei­ti prie pri­va­lo­mos iš­anks­ti­nės re­gis­tra­ci­jos mo­de­lio. Tik iš anks­to už­si­ra­šiu­sius vai­ruo­to­jus ap­tar­nau­ja ir Vil­niaus ra­jo­ne, Avi­žie­niuo­se, pra­ėju­sį spa­lį ati­da­ry­ta nau­ja TA sto­tis. Jo­je vai­ruo­to­jų pa­to­gu­mui spe­cia­liai su­pro­jek­tuo­ta aikš­te­lė su švies­len­tė­mis, o vi­sa komp­lek­so inf­ras­truk­tū­ra su­kur­ta taip, kad tech­ni­nės ap­žiū­ros pro­ce­dū­ros bū­tų at­lik­tos kuo sklan­džiau. Ne­tru­kus švies­len­čių ir ei­lių val­dy­mo mo­du­liai bus įdieg­ti Kau­ne - Vi­li­jam­po­lės sto­ty­je bei ati­da­ro­ma­me nau­ja­me TA cen­tre Tai­kos pros­pek­te.

Už­si­ra­šy­ti į TA in­ter­ne­tu vai­ruo­to­jams siū­lo­ma ofi­cia­lia­me Lie­tu­vos TA įmo­nių aso­cia­ci­jos tink­la­la­py­je www.vta.lt ar­ba at­ski­rų įmo­nių in­ter­ne­to sve­tai­nė­se. Da­bar, be in­ter­ne­to, ga­li­ma už­si­re­gis­truo­ti ir te­le­fo­nu, bet pa­ma­žu jo ža­da­ma at­si­sa­ky­ti.

Ke­liau­ja į tech­ni­nę ekspertizę

Pa­gal Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nu­ma­ty­tą prie­vo­lę, re­gis­tra­ci­ja šiuo me­tu pa­nai­ki­na­ma ne tik ne­sus­ku­bu­siems apd­raus­ti ar at­lik­ti TA, bet ir eis­mo įvy­kių me­tu su­ga­din­tų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rių ne­ap­si­mo­ka re­mon­tuo­ti, sa­vi­nin­kams. Drau­di­mo įmo­nei ar Drau­di­kų biu­rui nu­sta­čius, kad per ava­ri­ją nu­ken­tė­ju­sią trans­por­to prie­mo­nę eko­no­miš­kai ne­tiks­lin­ga re­mon­tuo­ti, in­for­ma­ci­ja apie ją pa­tei­kia­ma „Tran­seks­tai“. Aso­cia­ci­jos cen­tra­li­zuo­to­je tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ba­zė­je pa­žy­mi­ma, kad mi­nė­tai trans­por­to prie­mo­nei pa­nai­ki­na­ma pri­va­lo­mo­ji ap­žiū­ra.

„Jei to­kiai trans­por­to prie­mo­nei vis dėl­to bū­tų pa­da­ry­tas at­ku­ria­ma­sis re­mon­tas, pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą ji ga­lė­tų pe­rei­ti tik prieš tai at­li­kus tech­ni­nę eks­per­ti­zę", - pa­aiš­ki­no bend­ro­vės tech­ni­nės ap­žiū­ros spe­cia­lis­tas Ra­mū­nas Vė­la­vi­čius.

Tech­ni­nės eks­per­ti­zės me­tu nu­sta­to­ma, ar trans­por­to prie­mo­nė tin­ka­mai su­re­mon­tuo­ta, ar ne­pa­vo­jin­ga žmo­nių svei­ka­tai ir sau­gu­mui. Au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas prieš pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą tu­ri pa­teik­ti trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nės eks­per­ti­zės įmo­nės iš­duo­tą pa­žy­mą apie tin­ka­mai at­lik­tą ma­ši­nos re­mon­tą.

Nau­jų Tech­ni­nių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir jų prie­ka­bų TA rei­ka­la­vi­mų ko­ky­biš­kas įgy­ven­di­ni­mas ne­iš­ven­gia­mai pa­il­gi­no TA pro­ce­dū­ros truk­mę. Nuo pra­ėju­sių me­tų vi­du­ti­niš­kai treč­da­liu pa­il­gė­ju­sios pa­ti­kros ope­ra­ci­jos iš TA įmo­nių par­ei­ka­la­vo ne vien pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų. Kad bū­tų už­ti­krin­tas ko­ky­biš­kas TA pa­slau­gų tei­ki­mas, te­ko ap­mo­ky­ti ir įdar­bin­ti dau­giau tech­ni­nės ap­žiū­ros kon­tro­lie­rių. Šie­met prie pa­ti­kros li­ni­jų TA įmo­nė­se pra­dė­jo dirb­ti 70 pa­pil­do­mų dar­buo­to­jų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami