„Apple“ įsiutino automobilių rinkos senbuvius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-28 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-28 06:00
Bobas Lutzas: "Tai pinigų švaistymas vėjais". Btz.com nuotrauka
Ket­vir­ta­die­nį Ame­ri­kos dien­raš­tis „The Wall Street Jour­nal“ pa­tei­kė sen­sa­ci­ją, anot ku­rios, bran­giau­sia pa­sau­ly­je kom­pa­ni­ja „App­le“ ne tik spar­čiai ku­ria sa­vo elek­tro­mo­bi­lį, bet ir vi­saip grei­ti­na pro­ce­są.

Anot pub­li­ka­ci­jos, pa­tri­gu­bi­nę plė­tros vys­ty­mo sky­riaus re­sur­sus ame­ri­kie­čiai už­sib­rė­žė nau­ją­jį kū­ri­nį pri­sta­ty­ti rin­koms jau 2019 me­tais. „The Wall Street Jour­nal“ duo­me­ni­mis, da­bar bū­si­mą „App­le“ elek­tro­mo­bi­lį ku­ria 600 žmo­nių ko­man­da, at­ei­ty­je ji bus pa­gau­sin­ta iki tūks­tan­čio aš­tuo­nių šim­tų.

Pri­mins miniveną

Dien­raš­čio ži­nio­mis, „App­le“ ty­rė­jai maž­daug me­tus ren­gė rin­ko­da­ros kam­pa­ni­jas tam, kad iš­siaiš­kin­tų, ar pro­jek­tas bus ren­ta­bi­lus ir ar jis tu­ri ga­li­my­bių iš­gy­ven­ti. Prie­ita iš­va­dos, jog „App­le“ elek­tro­mo­bi­lio kū­ri­mas tu­ri ge­ras pers­pek­ty­vas.

Ame­ri­kos Si­li­ko­no tech­no­lo­gi­jų slė­nio žvaigž­dės at­sto­vai taip pat yra už­si­mi­nę, kad jos su­kur­tas elek­tro­mo­bi­lis tu­rės mi­ni­ve­no kė­bu­lą. Toks kė­bu­las pir­miau­siai trau­kia šei­mų dė­me­sį. Pats pro­jek­tas yra va­di­na­mas „Ti­ta­nu“.

Įdo­miau­sia, skel­bia „The Wall Street Jour­nal“, kad kom­pa­ni­jos su­bur­to­je ko­man­do­je jau yra spe­cia­lis­tų, kū­ru­sių be­pi­lo­čius au­to­mo­bi­lius. Pa­ti „App­le“ tei­gia, kad kol kas bend­ro­vės pla­nuo­se nė­ra nu­ma­ty­ta su­kur­ti ne žmo­gaus, o vien ro­bo­to val­do­mą ma­ši­ną.

Ame­ri­kos kom­piu­te­rių ga­my­bos mil­ži­nės pla­nai kur­ti elek­tro­mo­bi­lį įsiu­ti­no rin­kos sen­bu­vius.

Tar­kim, bu­vęs „Ge­ne­ral Mo­tors“ bei BMW kon­cer­nų va­do­vas Bo­bas Lut­zas, in­ter­viu Ame­ri­kos CNBC te­le­vi­zi­jos ka­na­lui ne­si­rin­ko žo­džių ir tėš­kė, kad „App­le“ ne­tu­ri jo­kių šan­sų kon­ku­ruo­ti su da­bar­ti­niais rin­kos da­ly­viais.

"Apple" elektromobilio konstruktoriai teigia, kad jis primins miniveną./"Apple" iliustracija

Gai­li sve­ti­mų pinigų

„Jei­gu aš bū­čiau jų ak­ci­nin­kas, tai la­bai su­ne­rim­čiau, nes šiuo me­tu jie vei­kia aukš­to pel­nin­gu­mo rin­ko­je, o ban­do ženg­ti į že­mo pel­nin­gu­mo vers­lą. Ir jūs man da­bar ne­pa­ro­dy­si­te nė vie­nos kom­pa­ni­jos, ku­ri už­dirb­tų iš elek­tro­mo­bi­lių“, - skep­tiš­ku po­žiū­riu į „App­le“ pla­nus da­li­jo­si B.Lut­zas.

Ma­ža to, BMW va­do­vo nuo­mo­ne, „App­le“ lei­džia pi­ni­gus vė­jais. „E­lek­tro­mo­bi­lių ga­my­ba iš es­mės yra pi­ni­gų švais­ty­mas. Vie­nin­te­lė prie­žas­tis, ko­dėl vi­si juos ga­mi­na, yra sie­kis tiek Eu­ro­po­je, tiek JAV tau­py­ti de­ga­lus. To­dėl nė­ra jo­kių prie­žas­čių gal­vo­ti, kad „App­le“ ims ir stai­ga pa­tirs fi­nan­si­nę sėk­mę elek­tro­mo­bi­lių vers­le“, – tei­gė B.Lu­zas.

Jo tei­gi­mu, „App­le“ ne­tu­ri jo­kios pa­tir­ties elek­tro­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­rių ga­my­bo­je. „Juos ga­mi­na spe­cia­lios kom­pa­ni­jos, tad „App­le“, kaip ir vi­siems ki­tiems, teks aku­mu­lia­to­rius pirk­ti. Ir aps­kri­tai - nė­ra jo­kios lo­gi­kos teig­ti, kad šia­me vers­le pa­tir­ties ne­tu­rin­ti „App­le“ stai­ga ims ga­min­ti ge­res­nius elek­tro­mo­bi­lius nei „Ge­ne­ral Mo­tors“, „Ford“, „Volks­wa­gen“, „Toyo­ta“ ar „Hyun­dai“. To­dėl api­bend­rin­da­mas ma­nau, kad tai bus gi­gan­tiš­kas pi­ni­gų švais­ty­mas. Na, bet koks gi skir­tu­mas, to­je kom­pa­ni­jo­je da­bar vi­si yra tur­tuo­liai, ku­rie tie­siog ne­be­ži­no, kur dė­ti pi­ni­gus. Tad nie­kas ir ne­pas­te­bės, kaip jie „su­de­gins“ ko­kius 30 ar 40 mi­li­jar­dų do­le­rių“, – ne­slė­pė su­sier­zi­ni­mo BMW va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
vagie, kepure degs  78.60.168.138 2015-09-28 07:53:32
Automobiliu gamybos kompanijos Yuri gerus rysius such viso pasaulio naftininkais, dabar - it amerikieciais. Jiems visiems alternatyviais degalais varomos masinos - kaip akmuo pro kakl. O Apple gali...
0 0  Netinkamas komentaras
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami