"Audi A7 Sportback" pretenduoja įsilieti į elitą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-23 14:11
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-23 14:11
Iš išorės atnaujintas "Audi A7 Sportback" patrauklesnis tapo dėl įmontuotų firminių "singleframe" stiliaus radiatoriaus grotelių.  Gamintojo nuotrauka
"Au­di" kom­pa­ni­jos at­sto­vai tei­gia, kad at­nau­jin­tas "A7 Sport­back" jau ga­li pre­ten­duo­ti į spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­tį di­de­lių pres­ti­ži­nių ku­pė seg­men­tą.

At­nau­jin­da­mi mo­de­lį "Au­di A7 Sport­back" kom­pa­ni­jos spe­cia­lis­tai iš In­golš­ta­to (Vo­kie­ti­ja) pen­kių du­rų ku­pė ver­si­ją pa­pil­dė įdo­miais iš­orės di­zai­no štri­chais, at­nau­ji­no va­rik­lius, pa­va­rų dė­žes ir ki­tus ag­re­ga­tus, pa­to­bu­li­no ži­bin­tus, ge­ro­kai iš­plė­tė kom­for­to ir pra­mo­gų pa­siū­lą, sa­ko­ma "Au­di" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai. Anot jo, at­nau­jin­tas A7 pui­kiai su­de­ri­na se­da­no so­li­du­mą, ku­pė iš­skir­ti­nu­mą ir net lei­džia sau kon­ku­ruo­ti su uni­ver­sa­lo tal­pu­mu.Pa­sak pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, gal­būt iš pir­mo žvilgs­nio ne­ma­ty­ti, ta­čiau at­nau­jin­to A7 kė­bu­las – su­dė­tin­gas nau­jų tech­no­lo­gi­jų de­ri­nys. Čia ne­ra­si įpras­to plie­no ir skar­dos. Kė­bu­lo rė­mas ir pa­vir­šiai pa­ga­min­ti iš nau­jo­viš­kų leng­vo plie­no ly­di­nių ir aliu­mi­nio. Toks kė­bu­las ne tik leng­ves­nis, bet ir su­tei­kia di­des­nį akus­ti­nį kom­for­tą. Jis ma­žiau girgž­da už įpras­ti­nį ir ge­riau su­lai­ko gar­sus - tiek sklin­dan­čius au­to­mo­bi­lio iš­orė­je, tiek ir ke­lia­mus jo pa­ties.

Kro­vi­nių kro­vi­mą bei ga­be­ni­mą ypač pa­leng­vi­na di­džiu­lis elek­tra vars­to­mas ba­ga­ži­nės gaub­tas, po ku­riuo sly­pi šios kla­sės au­to­mo­bi­liams pa­gar­bos ver­ta 535 li­trų tū­rio kro­vi­nių erd­vė, ku­ri, esant bū­ti­ny­bei nu­len­kus ga­li­nių sė­dy­nių at­lo­šus, iš­au­ga iki 1390 li­trų.

"Au­di A7 Sport­back" - ti­piš­kas „vai­ruo­to­jo au­to­mo­bi­lis”, skir­tas pa­to­giam va­ži­nė­ji­mui. Ga­li­ma rink­tis vie­ną iš 4 ga­li­mų prie­ki­nių sė­dy­nių ti­pų, tarp ku­rių yra ir ven­ti­liuo­ja­mos, taip pat - krės­lai su ma­sa­žo funk­ci­ja.

At­nau­jin­to ku­pė ra­tus iš pra­džių va­rys 5 ga­lin­gi, bet kar­tu tau­pūs va­rik­liai – du ben­zi­ni­niai ir trys dy­ze­li­niai, ku­rių ga­lia - nuo 160 kW (218 AG) iki 245 kW (333 AG). Be­veik vi­si ag­re­ga­tai tu­ri "clean die­sel" arba "ul­tra" mo­di­fi­ka­ci­jas, pa­si­žy­min­čias ge­res­niais eko­lo­giš­ku­mo ar­ba ga­lios par­ame­trais. Pa­to­bu­li­ni­mų są­ra­še ir šiuo me­tu ma­siš­kai die­gia­ma au­to­ma­ti­nio ci­lind­rų at­jun­gi­mo (COD) funk­ci­ja, tau­pan­ti de­ga­lus va­rik­liui vei­kiant že­mo­mis ap­kro­vo­mis.

Pri­klau­so­mai nuo va­rik­lio, jo ju­de­sį val­do aš­tuo­nių laips­nių "tip­tro­nic" ar­ba sep­ty­nių laips­nių "S tro­nic" trans­mi­si­ja. Pa­di­din­to pra­va­žu­mo mo­di­fi­ka­ci­jo­se ju­de­sį ra­tams perduoda "Quat­tro" pa­sto­vio­ji vi­sų ra­tų pa­va­ra, kur ga­li­ma pa­pil­do­mai įreng­ti spor­ti­nį di­fe­ren­cia­lą.

Ga­min­to­jai ti­ki­na, kad at­nau­jin­tas "Au­di A7 Sport­back" pre­ky­bos at­sto­vų sa­lo­nuo­se at­si­ras va­sa­rą. Pir­miau­sia - Vo­kie­ti­jo­je, o vė­liau au­to­mo­bi­lis de­biu­tuos ki­to­se rin­ko­se. Kai­na Vo­kie­ti­jo­je bus nuo 51 300 eu­rų (176 985 li­tų). "Au­di S7 Sport­back", ku­rios ga­lia pa­di­din­ta, kai­nuos ati­tin­ka­mai nuo 82 300 eu­rų (283 935 li­tų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami