„Audi“ atnaujina masiškiausią savo modelį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-07 07:48
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-07 07:48
Atnaujinamos "Audi A3" pirmtakas buvo pristatytas 2012 metų tarptautinėje Ženevos parodoje.  LŽ archyvo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jas „Au­di“ pra­ne­ša at­nau­ji­ną 2012 me­tais Že­ne­vos au­to­sa­lo­ne de­biu­ta­vu­sį tre­čios kar­tos A3. Šis kom­pak­ti­nis mo­de­lis yra po­pu­lia­riau­sias tarp In­golš­ta­to ga­min­to­jo au­to­mo­bi­lių.

Pa­sak kom­pa­ni­jos pra­ne­ši­mo, at­nau­ji­ni­mų ne­bus la­bai daug. Tei­gia­ma, kad šiuo me­tu „Au­di“ ga­min­to­jas ren­gia tech­ni­nį at­nau­ji­na­mo mo­de­lio pro­jek­tą, va­do­vau­jan­tis ku­riuo bus at­lik­ti ne­di­de­li iš­orės di­zai­no pa­to­bu­li­ni­mai, pa­gau­sin­tas vai­ra­vi­mo pa­gal­bi­nin­kų są­ra­šas bei nu­ma­ty­ta mon­tuo­ti dau­giau va­rik­lių, tarp ku­rių bus hib­ri­di­nis ir va­ro­mas su­spaus­tų du­jų. Ga­min­to­jas taip pat ža­da at­nau­jin­to „Au­di A3“ ger­bė­jams su­teik­ti ga­li­my­bę už­si­sa­ky­ti aukš­tes­nės kla­sės au­to­mo­bi­liams bū­din­gą pra­mo­gų ir kom­for­to įran­gos.

Be­ne dau­giau­sia dė­me­sio tu­rė­tų su­lauk­ti dau­gy­bė at­nau­jin­to A3 elek­tro­ni­nių pa­gal­bi­nin­kų. Pa­vyz­džiui, at­nau­jin­tas mo­de­lis ga­lės di­džiuo­tis šiuo me­tu aukš­tes­nės kla­sės au­to­mo­bi­liuo­se mon­tuo­ja­ma nau­jo­viš­ka va­žia­vi­mo eis­mo juo­sta prog­ra­ma „Au­di ac­ti­ve la­ne as­sist“. Jai pa­dės iš­ma­nio­ji „Au­di pre sen­se front“ sis­te­ma su pės­čių­jų at­pa­ži­ni­mo ir ap­sau­gos funk­ci­ja. Šios sis­te­mos vaiz­do ju­tik­liai nuo­lat ne tik ste­bi prieš­ais au­to­mo­bi­lį esan­čią erd­vę ir prog­no­zuo­ja eis­mo sau­gu­mui ga­lin­čias kil­ti grės­mes, bet ir pa­de­da ope­ra­ty­viai im­tis sau­gos prie­mo­nių.

„Au­di ACC“ adap­ty­vi­nis tem­po­ma­tas se­niai ta­po vie­nu iš sa­vo­tiš­kų vai­ra­vi­mo pa­gal­bi­nin­kų val­dy­mo cen­trų. Jo fir­mi­nė „Stop&Go“ funk­ci­ja jau ne vie­ne­rius me­tus pa­de­da va­ži­nė­ti in­ten­sy­vaus eis­mo mies­to gat­vė­mis. At­nau­jin­to „Au­di A3“ pir­kė­jai ga­lės už­si­sa­ky­ti iki šiol aukš­tes­nės kla­sės mo­de­liams bū­din­gą va­žia­vi­mo eis­mo spūs­ty­se pa­gal­bi­nin­ką, nuo­lat ste­bin­tį prieš­ais va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio grei­tį bei jo stab­dy­mo ir grei­tė­ji­mo ma­nev­rus, ir au­to­ma­tiš­kai pri­si­de­ri­nan­tį prie jo va­žia­vi­mo po­bū­džio, iš­lai­kant sau­gų at­stu­mą tarp jų.

Va­žiuo­jant eis­mo spūs­ty­je ne di­des­niu kaip 65 km/val. grei­čiu ge­ra ke­lio dan­ga as­fal­tuo­to­mis mies­to gat­vė­mis, ši tem­po­ma­to ir prie jo pri­jung­tų pa­gal­bi­nin­kų „bri­ga­da“ už­ti­krins be­veik vi­siš­kai au­to­ma­ti­nį au­to­mo­bi­lio val­dy­mą eis­mo spūs­ty­se, ku­riam tik la­bai re­tais at­ve­jais pri­reiks vai­ruo­to­jo įsi­ki­ši­mo. „Au­di“ in­ži­nie­riai tvir­ti­na, kad sklan­dus au­to­ma­ti­zuo­tų pa­gal­bi­nin­kų vei­ki­mas – vie­na iš es­mi­nių at­ei­ties au­to­no­mi­nių au­to­mo­bi­lių vei­ki­mo prie­lai­dų.

Ki­ta A3 šei­my­nai skir­ta nau­jo­vė – pa­pil­do­mai už­sa­ko­mas kri­ti­nių at­ve­jų pa­gal­bi­nin­kas. Sis­te­mai už­fik­sa­vus, kad tam ti­krą lai­ką ne­at­lie­ka­mi jo­kie vai­ro ju­de­siai ar ki­ti au­to­mo­bi­lio val­dy­mo veiks­mai, įsi­jun­gia įspė­ja­ma­sis sig­na­las. Vai­ruo­to­jui ne­su­rea­ga­vus, au­to­ma­ti­nė sis­te­ma pa­ti im­asi veiks­mų sau­giai su­stab­dy­da­ma au­to­mo­bi­lį.

Toks pa­gal­bi­nin­kas bus ne­pa­kei­čia­mas tuo­met, jei su­trik­tų vai­ruo­to­jo svei­ka­ta.

Dar vie­nas nau­jas vai­ra­vi­mo pa­gal­bi­nin­kas ak­ty­viai ste­bės erd­vę už au­to­mo­bi­lio va­žiuo­jant at­bu­li­ne ei­ga ir įspės apie stat­me­nai ju­dė­ji­mo kryp­čiai at­va­žiuo­jan­čius ki­tus au­to­mo­bi­lius. Ši funk­ci­ja itin pra­ver­čia iš­va­žiuo­jant iš sto­vė­ji­mo aikš­te­lės at­bu­li­ne ei­ga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami