„Audi„ dalyvauja ateities projekte

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-08-17 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-08-17 06:00
Vokietijos gamintoja "Audi" jau greitai žada pristatyti naujausios laidos A8, kurio valdymą važiuojant iki 60 km/h greičiu vairuotojas galės patikėti limuzino automatikai.  Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos Fe­de­ra­li­nė eko­no­mi­kos ir ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja plė­to­ja at­ei­ties pro­jek­tą Ko­HAF (vok. Koo­pe­ra­tion fuer Ho­chau­to­ma­ti­sier­tes fah­ren), ku­ria­me skel­bia­si da­ly­vau­jan­ti ir vo­kiš­kų pra­ban­gių „Au­di“ ga­min­to­ja.

Anot bend­ro­vės pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, Ko­HAF tiks­las – su­kur­ti au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo trans­por­to prie­mo­nių vei­ki­mo ir są­vei­kos su ki­tais eis­mo inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tais prie­mo­nes, vei­ki­mo pri­nci­pus ir stan­dar­tus. Kam to rei­kia? Ko­HAF plė­to­to­jų tei­gi­mu, at­ei­tis pri­klau­so bū­tent to­kiai są­vei­kai, nes at­ei­ty­je mies­to gat­vė­mis au­to­mo­bi­liai va­ži­nės pa­tys, be vai­ruo­to­jų pa­gal­bos. Ir tai bus di­džiu­lis iš­šū­kis ne tik au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo sis­te­mų kū­rė­jams, moks­li­nin­kams, au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jams, bet ir da­lių au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei tie­kė­jams, mies­tų sta­ty­to­jams, so­cia­li­nių moks­lų at­sto­vams ir val­džios ins­ti­tu­ci­joms.

„Au­di„ skel­bia­si šį pro­jek­tą lai­kan­ti ypač svar­biu ir ak­ty­viai ja­me da­ly­vau­ja. Da­ly­va­vi­mas pro­jek­te api­ma dau­gy­bę teo­ri­nio moks­li­nio dar­bo ir pra­kti­nės in­ži­ne­ri­jos sri­čių – nuo kom­piu­te­ri­nio mo­de­lia­vi­mo iki au­to­mo­bi­lių pro­to­ti­pų ban­dy­mų tiek už­da­ruo­se po­li­go­nuo­se, tiek vie­šo­jo eis­mo ke­liuo­se.

Be to, plė­to­da­ma pro­jek­tą Vo­kie­ti­jos bend­ro­vė glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja su ki­tais Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jais, di­džiai­siais da­lių ir kom­po­nen­tų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei tie­kė­jais ir uni­ver­si­te­tais. Veik­la ir bend­ra­dar­bia­vi­mas šia­me pro­jek­te vyks­ta su­da­rant tiks­lios gat­vių ir ke­lių elek­tro­ni­nės kar­tog­ra­fi­nę me­džia­gą; nu­sta­tant tiks­lią au­to­mo­bi­lio bu­vi­mo vie­tą pa­gal elek­tro­ni­nius že­mė­la­pius, eis­mo inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tus ir pa­ties au­to­mo­bi­lio ju­tik­lių tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją; sau­gų au­to­no­mi­nį vai­ra­vi­mą už­ti­kri­nan­čių sau­gos prie­mo­nių kū­ri­mą; ope­ra­ty­vią reak­ci­ją į eis­mo su­tri­ki­mus ir ne­stan­dar­ti­nes si­tua­ci­jas; ope­ra­ty­vio­mis prog­no­zė­mis par­em­tą au­to­no­mi­nį vai­ra­vi­mą pa­gal fak­ti­nius au­to­mo­bi­lių srau­to par­ame­trus, už­ti­kri­nan­čius mak­si­ma­lų ke­lei­vių kom­for­tą ir sau­gu­mą.

Jau dau­ge­lį me­tų „Au­di“ bend­ro­vė ži­no­ma kaip au­to­ma­ti­zuo­to vai­ra­vi­mo sis­te­mų kū­ri­mo ly­de­rė. Vo­kie­čių ga­min­to­jo da­ly­va­vi­mas ke­liuo­se di­de­liuo­se kas­me­ti­niuo­se au­to­sa­lo­nuo­se bu­vo iš­skir­ti­nis, nes bend­ro­vės in­ži­nie­riai juo­se de­mons­tra­vo ne to­li­mos at­ei­ties tech­no­lo­gi­jas ir dar tik la­bo­ra­to­ri­jų sie­nas ma­čiu­sius ban­dy­mų sten­dus, mo­de­lius ar pro­to­ti­pus, bet da­bar jau tai­ko­mas se­ri­ji­nės ga­my­bos sis­te­mas bei au­to­mo­bi­lių mo­de­lius ar­ba la­bai ne­to­li­mos at­ei­ties pro­jek­tus, ku­rių se­ri­ji­nė ga­my­ba ar­ba jau pa­tvir­tin­ta bend­ro­vės stra­te­gi­niuo­se pla­nuo­se, ar­ba jie pa­tys jau yra ren­gia­mi se­ri­ji­nei ga­my­bai.

Tar­kim, per pa­sta­ruo­sius me­tus bu­vo at­lik­ta ke­le­tas di­de­lio vi­suo­me­nės at­gar­sio su­lau­ku­sių au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo sis­te­mų ban­dy­mų. 2014 m. spa­lį DTM eta­po lenk­ty­nių Hoc­ken­hei­mo (Vo­kie­ti­ja) žie­de žiū­ro­vai iš­vy­do ne­įp­ras­tą re­gi­nį – prieš pa­grin­di­nes lenk­ty­nes tra­sa pra­skrie­jo „Au­di RS 7 Sport­back“ be vai­ruo­to­jo, ku­ris, be klai­dų įvei­kęs vie­ną tra­sos ra­tą, pa­de­mons­tra­vo daž­nam lenk­ty­ni­nin­kui su­nkiai pra­noks­ta­mą grei­tį.

Šių me­tų lie­pą ge­ro­kai pa­to­bu­lin­tas to pa­ties „Au­di RS 7“ pro­to­ti­pas be vai­ruo­to­jo vie­ną po ki­to su­ko ra­tus Ka­li­for­ni­jo­je esan­čio­je So­no­mos tra­so­je. Ir vėl bu­vo iš­veng­ta vai­ra­vi­mo klai­dų bei pa­de­mons­truo­ti pui­kūs re­zul­ta­tai.

Ža­da­ma, kad ne­tru­kus pa­si­ro­dy­sian­čia­me nau­jau­sios kar­tos „Au­di A8“ li­mu­zi­ne bus įdieg­ta daug vai­ra­vi­mą pa­leng­vi­nan­čių ir vai­ra­vi­mo stre­są ma­ži­nan­čių bei vai­ruo­to­ją iš­lais­vi­nan­čių au­to­no­mi­nio vai­ra­vi­mo sis­te­mų. Pa­vyz­džiui, va­žia­vi­mą greit­ke­liu iki 60 km/val. grei­čiu bus ga­li­ma vi­siš­kai pa­ti­kė­ti au­to­mo­bi­lio au­to­ma­ti­kai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Vil­niaus „Eag­le Team-Fre­ga“ ko­man­dos de­biu­tas ma­žo­jo fut­bo­lo EMF Čem­pio­nų ly­go­je Ma­ri­bo­re ne­bu­vo sėk­min­gas. Gru­pės var­žy­bo­se Vil­niaus fut­bo­lo mė­gė­jų eki­pa 1:3 pripažino bos­nių „Lu­nar [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami