„Audi“ nekurs automobilių „be dvasios“

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-05 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-01-05 06:00
„Audi“ vadovas R.Stadleris atskleidė, jog Frankfurte pristatytas elektrinis visureigis „E-Tron Quattro“ salonuose pasirodys 2018 metais. „Scanpix“ nuotrauka
Dėl „Volks­wa­gen Group“ (VG) kre­čian­čio tar­šos par­ame­trų klas­to­ji­mo skan­da­lo kon­cer­nui pri­klau­san­tis ga­min­to­jas „Au­di“ ne­tu­ri jo­kių pla­nų at­si­sa­ky­ti iki 2020-ųjų už­sib­rėž­tų tiks­lų.

Nors dėl dau­giau nei 2 mln. ke­tu­riais žie­dais pa­da­bin­tų au­to­mo­bi­lių, ku­riuos „Au­di“ ten­ka su­tai­sy­ti, nu­ken­tės ne tik ga­min­to­jo pi­ni­gi­nė, bet ir pres­ti­žas, ta­čiau bend­ro­vės vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Ru­per­tas Stad­le­ris, kaip ra­šo­ma lei­di­ny­je „Au­to­mo­ti­ve News“, dar kar­tą pa­tvir­ti­no, kad es­mi­niai tiks­lai iš­lie­ka ne­pa­ki­tę: iki 2020-ųjų me­ti­nį par­da­vi­mą pa­di­din­ti iki 2 mln. au­to­mo­bi­lių bei to­liau dau­giau­sia dė­me­sio skir­ti itin spar­čiai au­gan­čiam mies­to vi­su­rei­gių seg­men­tui.

Prie šio tiks­lo įgy­ven­di­ni­mo pri­si­dės ir au­gan­tis nau­jų ma­ši­nų par­da­vi­mas Eu­ro­po­je. Jis, rin­kos ana­li­ti­kų cen­tro „IHS Au­to­mo­ti­ve“ skai­čia­vi­mais, šie­met tu­rė­tų pa­di­dė­ti iki 14,5 mln. vie­ne­tų ir su­grą­žin­ti pu­sę per fi­nan­sų kri­zę pa­tir­tų pra­ra­di­mų, kai par­da­vi­mo pi­ko 2007-ai­siais me­tu eu­ro­pie­čiai per me­tus įsi­gi­jo be­veik 16 mln. nau­jų au­to­mo­bi­lių. „Au­di“ va­do­vas R. Stad­le­ris taip pat pa­žy­mė­jo JAV pa­lū­ka­nų nor­mų bei ypač su eko­no­mi­niais iš­šū­kiais su­si­du­rian­čios Ki­ni­jos įta­ką par­da­vi­mui.

„Tu­ri­me žvelg­ti į bend­rą pa­sau­lio eko­no­mi­kos sce­na­ri­jų, to­kį kaip pa­lū­ka­nų nor­mos JAV ar nau­jos Ki­ni­jos eko­no­mi­kos au­gi­mo „nor­mos“. Ta­čiau da­bar­ti­nė pa­dė­tis mus nu­tei­kia ga­na po­zi­ty­viai, to­dėl iki 2020 me­tų iš­kel­ti tiks­lai iš­lie­ka. Mes ga­lė­tu­me pirk­ti rin­kos da­lį (kai­no­da­ra – red.), bet tai nė­ra mū­sų fi­lo­so­fi­ja“, – tei­gė R. Stad­le­ris, ku­rio ko­man­dai iki už­sib­rėž­to tiks­lo par­duo­ti 2 mln. au­to­mo­bi­lių per­nai pri­trū­ko vos ke­lių šim­tų tūks­tan­čių ma­ši­nų.

At­šauks trim etapais

„Au­di“ še­fas pa­žy­mė­jo, kad ras­ti dy­ze­li­nių va­rik­lių ne­ati­ti­ki­mai bu­vo la­bai rim­tas sig­na­las vi­sai VG, ir su­lau­žy­tas klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mas yra di­de­lis pra­ra­di­mas. Kol kas „Au­di“ ne­pat­vir­ti­na, ar prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jų ne­ma­lo­nės su­lauks ir 3 li­trų dy­ze­li­niai va­rik­liai, ku­riuos pa­sta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis ati­džiai ti­ria JAV la­bo­ra­to­ri­jos.

„Volks­wa­gen Group“ pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nei au­to­trans­por­to ži­ny­bai (KBA) pri­sta­tė EA 189 mo­de­lio 1,2, 1,6 ir 2 li­trų dar­bo tū­rio dy­ze­li­nių va­rik­lių tar­šos par­ame­trų ati­tai­sy­mo tech­ni­nes prie­mo­nes.

1,2 ir 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio va­rik­liams bus at­nau­jin­ta prog­ra­mi­nė įran­ga. Šios prie­mo­nės įdie­gi­mo dirb­tu­vių dar­bo lai­ko nor­ma­ty­vas – maž­daug pu­sė va­lan­dos. 1,6 li­tro dar­bi­nio tū­rio va­rik­liams taip pat bus at­nau­jin­ta prog­ra­mi­nė įran­ga. Be to, prieš­ais oro ma­sės ju­tik­lį bus įmon­tuo­tas „srau­to kei­tik­lis“. Pla­nuo­ja­ma, kad bend­ras dirb­tu­vių dar­bo lai­ko nor­ma­ty­vas bus ne dau­giau kaip vie­na va­lan­da.

Pa­sak kon­cer­no, įdie­gus mi­nė­tas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) rin­kai skir­tas prie­mo­nes, au­to­mo­bi­liai vi­siš­kai ati­tiks šiuo me­tu ga­lio­jan­čius tar­šos stan­dar­tus, o pa­kei­ti­mai ne­da­rys jo­kios ne­igia­mos įta­kos va­rik­lio ga­liai ir de­ga­lų są­nau­doms. Pla­nuo­ja­ma, kad vi­si prob­le­mi­niai au­to­mo­bi­liai per ke­lis eta­pus bus at­šauk­ti į par­tne­rių ser­vi­so dirb­tu­ves mi­nė­toms tech­ni­nėms prie­mo­nėms įdieg­ti. 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio va­rik­liams tech­ni­nės prie­mo­nės bus at­lie­ka­mos nuo 2016 me­tų pir­mo­jo ket­vir­čio. 1,2 li­tro dar­bi­nio tū­rio va­rik­liams skir­tos prie­mo­nės nu­ma­ty­tos at­lik­ti nuo an­tro­jo 2016 me­tų ket­vir­čio, o nuo tre­čio­jo 2016-ųjų ket­vir­čio ti­ki­ma­si į dirb­tu­ves at­šauk­ti 1,6 li­tro dar­bi­nio tū­rio au­to­mo­bi­lius.

Vienu pagrindinių „Audi“ pardavimų arkliukų turėtų tapti naujieji A4. /Tomo Fedaravičiaus nuotrauka

Eu­ro­pa dy­ze­lių neatsisakys

Ne­pai­sy­da­mi va­di­na­mo­jo Dy­zel­gei­to skan­da­lo, R. Stad­le­rio nuo­mo­ne, di­de­lė da­lis ES pir­kė­jų ir to­liau rink­sis dy­ze­li­nius va­rik­lius.

„Eu­ro­pa vis dar mėgs­ta dy­ze­lius. Šian­dien be­veik 70 proc. mū­sų Eu­ro­po­je par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių yra dy­ze­li­niai, nes yra spor­tiš­ki, tu­ri ge­rą su­ki­mo mo­men­tą ir yra la­bai efek­ty­vūs. JAV rin­ka yra vi­sai kas ki­ta. Ten klien­tai taip pat no­ri ge­rų va­rik­lių, bet esant da­bar­ti­nėms de­ga­lų kai­noms, kai dy­ze­li­nas JAV kai­nuo­ja 10–15 proc. bran­giau nei ben­zi­nas, dy­ze­li­niams au­to­mo­bi­liams kon­ku­ruo­ti su­nku. De­ga­lų kai­nos yra pa­grin­di­nis ro­dik­lis JAV pir­kė­jams. Ki­ni­jos val­džia vai­ruo­ja įkrau­na­mų hib­ri­dų ir elek­tro­mo­bi­lių link ir ne­ro­do dy­ze­li­niams va­rik­liams jo­kio pa­lai­ky­mo“, – var­di­jo „Au­di“ va­do­vas.

Da­lies rin­kos ana­li­ti­kų tei­gi­mu, iš­me­ta­mų­jų du­jų skan­da­las ga­li pa­ska­tin­ti kur kas pla­tes­nio mas­to ga­min­to­jų par­tne­rys­tes. Ga­min­to­jai su­si­du­ria su vis dau­giau tech­ni­nių kliū­čių, siek­da­mi ati­tik­ti kas­met griež­tė­jan­čius ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­mus, o to­bu­lin­ti nau­jas tech­no­lo­gi­jas glau­džiai bend­ra­dar­biau­jant yra pa­pras­čiau ir kai­nuo­ja pi­giau.

„Pa­vo­jus yra tas, kad (dėl per glau­daus bend­ra­dar­bia­vi­mo – red.) au­to­mo­bi­liai ga­li tap­ti nie­kuo vie­nos nuo ki­tų ne­be­sis­ki­rian­čio­mis pa­pras­čiau­sio­mis pre­kė­mis. To­kia kryp­tis nie­ka­da ne­bu­vo mū­sų tiks­las, nes „Au­di“ au­to­mo­bi­liai yra aukš­tų­jų tech­no­lo­gi­jų pro­duk­tai, o šie pri­va­lo tu­rė­ti „sie­lą“ ir sa­vo aiš­kų DNR, ypač pre­mium seg­men­te. Ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je rin­ko­je ma­ty­si­me nau­jų žai­dė­jų, nau­jų mo­de­lių. Tai įro­do, jog au­to­mo­bi­lių ga­my­ba sa­vo ais­tra vi­lio­ja taip pat ir nau­jo­kus. Kon­ku­ren­ci­ja yra mū­sų žai­di­mo var­das. Esa­me VG da­lis, to­dėl ir taip tu­ri­me pa­kan­ka­mai ga­li­my­bių koo­pe­ruo­tis“, – gan­dus apie ga­li­mus „ro­ma­nus“ su ki­tais ga­min­to­jais ne­igė R. Stad­le­ris.

Ruo­šia elek­tri­nį visureigį

Bend­ro­vei „Au­di“, anot jos va­do­vo, kur kas svar­biau ne ga­min­ti kuo dau­giau au­to­mo­bi­lių, bet ras­ti ga­li­my­bių iš­lai­ky­ti pel­no mar­žas. Jei tu­ri tin­ka­mą pro­duk­tą, ge­rą di­zai­ną ir ge­ras tech­no­lo­gi­jas – par­da­vi­mas augs na­tū­ra­liai.

„Šian­dien ti­krie­ji premium kla­sės au­to­mo­bi­liai kai­nuo­ja dau­giau nei 50 tūkst. eu­rų ir šia­me itin svar­bia­me seg­men­te ke­ti­na­me pa­teik­ti dau­gy­bę nau­jie­nų, to­kių kaip nau­jie­ji A5, A6, A7 ir A8. Taip pat pa­tvir­ti­no­me di­de­lio mies­to vi­su­rei­gio Q8 ga­my­bą. Tai bus dar pra­ban­ges­nis ir bran­ges­nis au­to­mo­bi­lis, lei­sian­tis mums pri­trauk­ti nau­jų ir ki­to­kių klien­tų į „Au­di“ pa­sau­lį. Taip pat 2018 me­tais pa­siū­ly­si­me di­de­lį elek­tra va­ro­mą mies­to vi­su­rei­gį“, – pa­brė­žė R.Stad­le­ris.

Pa­sak „Au­di“ va­do­vo, ba­te­ri­jo­mis va­ro­mas vi­su­rei­gis, ku­rio kon­cep­ci­nę ver­si­ją pra­ėju­sį ru­de­nį bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti Frank­fur­to par­odo­je kaip „E-Tron Quat­tro“ mo­de­lį, yra ne vie­nin­te­lis „Au­di“ pla­nuo­ja­mas elek­tro­mo­bi­lis.

„Į­kro­vos sto­te­lių inf­ras­truk­tū­ra per at­ei­nan­čius tre­jus ket­ve­rius me­tus la­bai smar­kiai iš­augs, to­dėl at­ei­ty­je pla­nuo­ja­me dau­giau elek­tro­mo­bi­lių. Jų ba­te­ri­jų tech­no­lo­gi­ja to­bu­lė­ja iš es­mės ir kai­na ma­žė­ja tiek, jog da­ro­si ra­cio­na­lu plės­ti elek­tro­mo­bi­lių pa­siū­lą, bent jau premium kla­sės“, – sa­kė R. Stad­le­ris.

Ne ma­žiau švie­si at­ei­tis lau­kia mies­to vi­su­rei­gių (ne tik elek­tra va­ro­mų) par­da­vė­jų. „Au­di Q“ se­ri­jos mies­to vi­su­rei­giai šiuo me­tu su­da­ro be­veik treč­da­lį pa­sau­li­nio ga­min­to­jų par­da­vi­mo, o iki 2020-ųjų ši da­lis, ti­ki­ma­si, ga­li iš­aug­ti iki 40 pro­cen­tų. Prie au­gi­mo tu­ri smar­kiai pri­si­dė­ti Q1 ir Q2 ma­žie­ji vi­su­rei­giai bei di­dy­sis Q8. Premium kla­sės mies­to vi­su­rei­giai ga­min­to­jams lei­džia už­si­ti­krin­ti di­des­nes pel­no mar­žas. Mat jų pir­kė­jai, pa­ly­gin­ti su tais, ku­rie įsi­gy­ja ki­tų ti­pų au­to­mo­bi­lius, ne­ven­gia iš­leis­ti kur kas dau­giau pi­ni­gų pa­pil­do­mai įran­gai. Nors da­bar siau­tė­ja mies­to vi­su­rei­gių karšt­li­gė, R. Stad­le­ris vis dėl­to ti­ki­no, jog ne ma­žiau svar­bus ga­min­to­jui iš­liks ir tra­di­ci­nis seg­men­tas, ku­rio žvaigž­de tu­rė­tų tap­ti 2015-ai­siais de­biu­ta­vęs A4 mo­de­lis.

„Su­kū­rė­me iš­ties iš­skir­ti­nį mo­de­lį, pa­teik­da­mi to­kias nau­jo­ves kaip vir­tua­li vai­ruo­to­jo vie­ta ir pa­pil­do­mos pa­gal­bi­nės vai­ruo­to­jo sis­te­mos, o tai yra nau­jo­vė vi­du­ti­nio dy­džio au­to­mo­bi­liams. To­dėl nau­ja­sis A4 bus la­bai kon­ku­ren­cin­gas Eu­ro­po­je, kur šio ti­po au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas ir tech­no­lo­gi­jų die­gi­mas yra su­lė­tė­ję dėl au­gan­čio mies­to vi­su­rei­gių po­pu­lia­ru­mo“, – ne­abe­jo­jo „Au­di“ va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Paulius  78.60.25.17 2016-01-06 18:46:05
Vien jau faktas kad sildomos sedynes tik uz papildomus pinigus o ne standartineje irangoje naujame A4 tai absoliuciai keista siais laikais
0 0  Netinkamas komentaras
Taigis  212.59.6.119 2016-01-06 08:34:17
Turbūt kiniečiai pasirinko teisingesnę strategiją - skatina hibridų ir elektromobilių gamybą. Šiems automobiliams ir priklauso ateitis.
0 0  Netinkamas komentaras
Fricas  213.252.196.2 2016-01-05 12:38:27
apsidirbibo vokietukai. tegu maziau pasaku seka. geras auto gamina bet va vistiek nepakankamai.
0 0  Netinkamas komentaras
Aaa  217.147.36.231 2016-01-05 10:02:54
Kiek teko skaitit kitur nauja a4 kad ir puiki auto bet kaina ispusta iki be proto
1 0  Netinkamas komentaras
An2  217.147.36.231 2016-01-05 09:07:52
Keturi ziedai per amzius, geresniu ir praktiskesniu auto dar nieks nepagamino.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami