„AvtoVAZ“ nuo bankroto gelbės „Lada Vesta“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-01 06:00
Brėžiniuose visiškai nauja "Lada Vesta" atrodo taip, kaip pavaizduota šiame paveikslėlyje. Avtosreda.ru nuotraukos
Rug­sė­jo pa­bai­go­je nuo Ru­si­jos Tol­ja­čio mies­to bend­ro­vės „Av­to­VAZ“ kon­ve­je­rių tu­rė­tų pra­dė­ti rie­dė­ti leng­vie­ji ke­lei­vi­niai au­to­mo­bi­liai „La­da Ves­ta“, ku­rie, pa­čios ga­min­to­jos tei­gi­mu, sim­bo­li­zuos ru­siš­kos „La­da“ mar­kės at­gi­mi­mą. "Av­to­VAZ" taip pat ti­ki­si, kad nau­ja­sis mo­de­lis iš­gel­bės nuo ban­kro­to ir pa­tį ga­min­to­ją.

Ru­si­jo­je da­ro­ma vis­kas, kad pro­jek­tas „La­da Ves­ta“ bū­tų iš­plė­to­tas ly­giai taip pat, kaip tai da­ro pa­sau­li­nio gar­so au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai. Li­kus maž­daug ke­tu­riems mė­ne­siams iki vi­siš­kai nau­jo au­to­mo­bi­lio ga­my­bos pra­džios, ru­sų au­to­mo­bi­li­niuo­se por­ta­luo­se pa­si­ro­dė ban­do­mo „Ves­ta“ nuo­trau­kos, ku­rio iš­orė per ban­dy­mus ir au­to­mo­bi­lį fo­tog­ra­fuo­jant bu­vo mas­kuo­ja­ma. Toks triu­kas įpras­tas pa­sau­li­nio gar­so ga­min­to­jams – ma­ši­na, ku­ri grei­tai bus pra­dė­ta ga­min­ti se­ri­ji­niu bū­du, su mas­kuo­te ke­lia daug di­des­nį ga­li­mų pir­kė­jų su­si­do­mė­ji­mą, nei bū­tų be jos.

Dar anks­čiau bu­vo pla­čiai ra­šo­ma apie kon­cep­ci­nį mo­de­lį, ku­ris bu­vo pa­va­din­tas „La­da XRAY“. Jis ir vir­to se­ri­ji­niu „Ves­ta“.

Ru­si­jos ži­niask­lai­da pla­čiai ko­men­tuo­ja, ką reiš­kia nau­jo­jo au­to­mo­bi­lio pa­va­di­ni­mas. Aiš­ki­na­ma, kad „Ves­ta“ yra mo­te­riš­kas var­das, var­to­ja­mas dau­ge­lio ša­lių mi­to­lo­gi­jo­je. Tarp jų bu­vo ir se­no­vės sla­vai. Esą „Ves­ta“ aso­ci­juo­ja­si su na­mų jau­ku­mu, pa­va­sa­riu, šei­mos ži­di­niu, at­si­nau­ji­nan­čia gam­ta. „Av­to­VAZ“ spe­cia­lis­tai taip pat at­krei­pia dė­me­sį, kad „Ves­ta“ yra leng­vai įsi­me­na­mas, skam­bus pa­va­di­ni­mas“, - tei­gia­ma bend­ro­vės par­eiš­ki­me ži­niask­lai­dai.

B.Anderssonas gelbėti bankruotojančios „AvtoVAZ“ buvo paskirtas 2013-ųjų pabaigoje.

„Au­to­mo­bi­lio ga­my­bą pra­dė­si­me rug­sė­jo 25 die­ną (...). „La­da Ves­ta“ tu­rės ke­tu­ris įran­gos ly­gius. Da­bar skai­čiuo­ja­me, ku­ris įran­gos ly­gis kiek kai­nuos“, - por­ta­lui av­tos­re­da.ru si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo „Av­to­VAZ“ di­rek­to­rių ta­ry­bos va­do­vas Bo An­ders­so­nas.

Jis taip pat pra­ne­šė, kiek kai­nuos nau­ja­sis au­to­mo­bi­lis – ru­siš­ka va­liu­ta jo kai­na tu­rė­tų pra­si­dė­ti nuo 400 tūkst. rub­lių (ba­lan­džio 29 die­nos kur­su - maž­daug 57 tūkst. li­tų). Tei­gia­ma, kad „Ves­ta“ mo­de­liai pa­keis „Prio­ra“, ku­rie lyg ir tu­rė­jo tap­ti pa­čiais po­pu­lia­riau­siais „La­da“, ta­čiau pa­ty­rė vi­siš­ką fias­ko.

Su­nku spręs­ti, ar „La­da Ves­ta“ iš­gel­bės „Av­to­VAZ“, pa­sta­rai­siais me­tais pa­ti­rian­čią mil­ži­niš­kų net ir Ru­si­jos mas­te­liais nuo­sto­lių. 2013-ųjų pa­bai­go­je bend­ro­vės gel­bė­ti at­ėjęs pri­ty­ręs B.An­ders­so­nas ža­da proš­vais­čių. Ta­čiau la­bai abe­jo­ti­na, ar ne­tgi pa­čio­je Ru­si­jo­je stai­ga bus pra­dė­ti, iš­sky­rus vals­ty­bi­nes or­ga­ni­za­ci­jas, pirk­ti vie­ti­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­liai, ku­rių pra­di­nė kai­na ma­žiau­siai yra di­des­nė už, pa­vyz­džiui, tų pa­čių pra­ncū­ziš­kų „Re­nault Lo­gan“, jau su­spė­ju­sių pui­kiai pa­si­ro­dy­ti ir Ru­si­jos rin­ko­je. Be­je, „Lo­gan“ Ru­si­jo­je šiuo me­tu kai­nuo­ja nuo 361 tūkst. rub­lių (ba­lan­džio 29 die­nos kur­su - 51,6 tūkst. li­tų).

Naujasis „Lada Vesta“ bandymuose buvo nufotografuotas su maskuojamąja „uniforma“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
http://www.tax.lt/skaiciuokles/valiutu_s  193.219.166.209 2015-01-28 18:28:48
Persiskaičiuoki :)
1 0  Netinkamas komentaras
Andrius  82.135.201.79 2014-05-02 16:06:05
http://www.delfi.lt/valiutos/ ( skaičiokle) 400 000 rub------- 27 996.00LT
4 0  Netinkamas komentaras
Kritikui  213.252.196.2 2014-05-02 14:36:37
Rusijos rublis jau nebe 10 Lt uz 100 RUB kainuoja, o tik 7... Atrodo, su aritmetika gera.
2 0  Netinkamas komentaras
ar ne aisku  78.31.228.180 2014-05-01 09:36:02
Ar ne aisku, kad Logan importas bus apribotas muitais ir viskas. Prancuzam reikia rusu rinkos, o ne rusam prancuzu.
4 0  Netinkamas komentaras
Redakcijai  89.116.236.136 2014-05-01 08:22:18
Gal straipsnių autorius pasirinkite nors pradinę mokyklą baigusius, aritmetiką mokančius.
5 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami