„AvtoVAZ“ pasitelkė pokomunistinės patirties vadovą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-04-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-04-13 06:00
Nemažai "AvtoVAZ" gaminamų "Lada" automobilių pagal technologijas ir dizainą nuo vakarietiškųjų atsilieka dešimtmečiais. Reuters/Scanpix nuotrauka
Bu­vu­sį Ru­mu­ni­jos bend­ro­vės „Au­to­mo­bi­le Da­cia“ pre­zi­den­tą Ni­co­la­są Mau­re'ą ru­sai va­di­na pil­kuo­ju ark­liu­ku, ta­čiau bū­tent jis pa­si­rink­tas va­do­vau­ti vie­na ko­ja ban­kro­to pel­kė­je at­si­dū­ru­siai Ru­si­jos kom­pa­ni­jai „Av­to­VAZ“, ku­rios dau­gu­ma ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių yra „La­da“ mar­kės.

Ko­dėl vos ko­vo 15 die­ną į „Av­to­VAZ“ di­rek­to­rių ta­ry­bos pir­mi­nin­ko pos­tą pa­skir­tam N. Mau­re'ui Ru­si­jos ži­niask­lai­da iš kar­to pri­lip­dė „pil­ko­jo ark­liu­ko“ eti­ke­tę? Pir­miau­sia, aiš­ku, dėl to, kad N. Mau­re'as nie­ka­da nė­ra dir­bęs Ru­si­jo­je, ki­taip nei iki tol kon­cer­nui „Av­to­VAZ“ va­do­va­vęs Šve­di­jos pi­lie­tis Bo An­ders­so­nas. „Jis vi­siš­kai ne­ži­no­mas vie­ti­nei au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei“, – pa­žy­mė­jo ir portalas len­ta.ru. An­tra, ru­mu­ną į Ru­si­ją at­ve­dė Car­lo­sas Ghos­nas, tarp­tau­ti­nio al­jan­so „Nis­san-Re­nault“, ku­ris kar­tu su Ru­si­jos vy­riau­sy­be per kon­tro­liuo­jan­čią in­ves­ti­ci­jų bend­ro­vę „Ros­tec“ val­do apie 70 proc. „Av­to­VAZ“ ak­ci­jų, pre­zi­den­tas. N. Mau­re'as iš­kart įti­ko ru­sų val­džiai, o to prie­žas­tis ci­niš­kai iš­dės­tė „Ros­tec“ va­do­vas, Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no ap­lin­kos žmo­gus Ser­ge­jus Če­me­zo­vas.

„Ru­si­ja – ne Va­ka­rai!“

Bend­ro­vės „Ros­tec“ bo­sas sa­vo ties­mu­kas min­tis pa­ti­kė­jo agen­tū­rai TASS, ku­rią vė­liau ci­ta­vo ir tarp­tau­ti­nis au­to­mo­bi­lių nau­jie­nų por­ta­las au­to­news.com. S. Če­me­zo­vas lei­do aiš­kiai su­pras­ti, kad va­ka­rie­tiš­kas va­dy­bos mo­de­lis ru­siš­kai „Av­to­VAZ“ ga­myk­lai vi­siš­kai ne­tin­ka. „Jie (B. An­ders­so­no su­bur­ta va­do­vų ko­man­da – aut.) mė­tė žmo­nes į gat­vę. Gal­būt Eu­ro­pai tai įpras­ta, mes (su­prask, Ru­si­ja – aut.) ne­ga­li­me taip elg­tis, čia rei­kia dau­giau lanks­tu­mo“, – kal­bė­jo „Ros­tec“ va­do­vas.

2014 me­tų pra­džio­je „Av­to­VAZ“ kon­cer­nui pra­dė­jęs va­do­vau­ti B. An­ders­so­nas di­de­lio pa­si­rin­ki­mo ne­tu­rė­jo. Nors 2013-ai­siais Ru­si­ja dar ne­bu­vo už­puo­lu­si Ukrai­nos ir anek­sa­vu­si Kry­mo, o Va­ka­rai ne­bu­vo pa­skel­bę jai eko­no­mi­nių sank­ci­jų, vis la­biau ryš­kė­jo ne­efek­ty­vios ko­man­di­nės eko­no­mi­kos pa­da­ri­niai vie­tos ūkiui. Ir pir­miau­sia juos pa­ju­to „pa­gal ge­riau­sias so­vie­ti­nės va­dy­bos tra­di­ci­jas“ dir­ban­ti „Av­to­VAZ“.

Kė­si­no­si į ban­di­tų kišenę

B. An­ders­so­nas bu­vo pa­kvies­tas va­do­vau­ti dau­giau­sia „La­da“ mar­kės au­to­mo­bi­lius ga­mi­nan­čiai Tol­ja­čio ga­myk­lai, kai ji 2013 me­tais pa­ty­rė net 7,9 mlrd. rub­lių (tuo­me­ti­niu kur­su – 165,8 mln. eu­rų) nuo­sto­lių. B. An­ders­so­nas sa­vo dar­bą pra­dė­jo nuo per­so­na­lo op­ti­mi­za­vi­mo. Au­to­news.com duo­me­ni­mis, va­do­vau­jant šve­dui, iš 65 tūkst. ga­myk­los dar­buo­to­jų li­ko 45 tūks­tan­čiai. Tai su­kė­lė Ru­si­jos ko­mu­nis­tų ir glau­džiai su jais dir­ban­čių Tol­ja­čio dar­bi­nin­kų prof­są­jun­gų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. B. An­ders­so­ną bu­vo siū­lo­ma at­leis­ti iš dar­bo vos pra­dė­ju­sį dirb­ti.

Naujasis gamyklos "AvtoVAZ" prezidentas Nicolasas Maure'as Rusijos valdžiai įtiko tuo, kad sėkmingai dirbo pokomunistinėje Rumunijoje./ LŽ archyvo nuotrauka

Ta­čiau 2014 me­tais virš šve­do su­si­kau­pę de­be­sys pra­sisk­lai­dė. At­ro­do, B. An­ders­so­ną iš­gel­bė­jo jo ini­ci­juo­tas mo­ra­liš­kai ir tech­niš­kai pa­se­nu­sių, ne­pers­pek­ty­vių „Av­to­VAZ“ ga­mi­na­mų mo­de­lių („La­da Pri­ora“, „La­da Gran­ta“ ir ki­tų) kei­ti­mas nau­jes­niais, va­ka­rie­tiš­ko di­zai­no, pers­pek­ty­ves­niais („La­da XRAY“, „La­da Ves­ta“ ir t. t.). Ta­čiau no­rint pa­siek­ti va­ka­rie­tiš­kus stan­dar­tus, rei­kė­jo to­bu­lin­ti ir ga­my­bos pro­ce­sus, par­da­vi­mo sis­te­mą bei tie­ki­mo gran­dis.

Bū­tent čia B.An­ders­so­nas ir pa­sly­do. Tol­ja­ty­je de­ta­lių ir maz­gų tie­ki­mas gy­vuo­ja pa­gal tas pa­čias tra­di­ci­jas, ko­kios bu­vo su­for­muo­tos griu­vus So­vie­tų Są­jun­gai: vals­ty­bei pri­klau­san­tys pra­mo­nės mil­ži­nai ap­li­po pri­va­čio­mis įmo­nė­mis, o šios už­siim­da­vo tar­pi­nin­ka­vi­mu ir bu­vo val­do­mos nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio. Mil­ži­nams lik­da­vo nuo­sto­liai, o pel­nas ati­tek­da­vo tar­pi­nin­kams. Ne­pak­lus­nius vals­ty­bi­nių įmo­nių va­do­vus ban­di­tai „pro­tin­da­vo“ kur nors miš­ke ar­ba jie vi­sai pra­ding­da­vo.

Anot au­to­news.com, šian­dien Tol­ja­ty­je nie­kas ne­pak­lus­nių va­do­vų į miš­ką jau ne­ve­ža. Mat yra kur kas efek­ty­ves­nių bū­dų juos pa­veik­ti. Pa­vyz­džiui, per ko­rum­puo­tus po­li­ti­kus ar val­di­nin­kus.

Kai B. An­ders­so­nas par­ei­ka­la­vo iš „Av­to­VAZ“ tie­kė­jų lai­ky­tis gra­fi­kų ir mo­kė­ti dels­pi­ni­gius už jų ne­si­lai­ky­mą, ne­draus­min­gų, bet la­bai pel­nin­gų tie­ki­mo įmo­nių iš­kart sto­jo gin­ti Ru­si­jos Dū­mos de­pu­ta­tai Krem­liu­je. Šve­do li­ki­mas bu­vo nu­lem­tas, kai jis su­tar­tis dėl de­ta­lių tie­ki­mo ėmė su­da­ri­nė­ti su už­sie­nio bend­ro­vė­mis.

Pa­ti­ko N. Mau­re'o patyrimas

Bu­vo ir ofi­cia­li B. An­ders­so­no at­lei­di­mo prie­žas­tis – iki ne­re­gė­tų aukš­tu­mų iš­au­gę įmo­nės nuo­sto­liai. Jie iš ti­krų­jų mil­ži­niš­ki – 2015 me­tais sie­kė net 73,85 mlrd. rub­lių (970,9 mln. eu­rų). Ta­čiau ar bu­vo ga­li­ma kit­ko ti­kė­tis, kai Ru­si­ją dėl Va­ka­rų sank­ci­jų iš­ti­ko di­džiau­sia jos nau­jau­sio­je is­to­ri­jo­je kri­zė, o tuo me­tu ga­myk­lo­je „Av­to­VAZ“ dar bu­vo vyk­do­ma ir pert­var­ka.

Nau­ja­jam kon­cer­no va­do­vui N. Mau­re'ui kol kas su­teik­tas di­džiu­lis pa­si­ti­kė­ji­mo kre­di­tas. Ir pir­miau­sia dėl to, kaip tei­gia au­to­news.com, kad jis 16 me­tų va­do­va­vo pra­ncū­zų „Re­nault-Nis­san“ al­jan­sui pri­klau­san­čiai ga­myk­lai „Au­to­mo­bi­le Da­cia“, ku­ri įsi­kū­ru­si bu­vu­sio­je ko­mu­nis­ti­nė­je vals­ty­bė­je Ru­mu­ni­jo­je. Esą ru­mu­no su­kaup­tas pa­ty­ri­mas pa­dės ir „Av­to­VAZ“ iš­lip­ti iš duo­bės. Kaip sa­ko­ma, pa­gy­ven­sim – pa­ma­ty­sim.

„La­da“ mar­kės au­to­mo­bi­lių ga­my­bos pokyčiai

PeriodasPa­ga­min­ta automobilių
2011 m. I ketv.128 548
2012 m. I ketv.109 388
2013 m. I ketv.107 427
2014 m. I ketv.91 603
2015 m.I ketv.68 554
2016 m. I ketv.56 879.

Šal­ti­nis: AEB.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
pz/dc  84.55.45.254 2016-04-13 11:55:41
Kai nepasiseka dirbti "Just in Time" reikia Mauro ir problema bus bankrotavus :)
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Nau­ja­ja­me Džer­sy­je ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nio pi­ko me­tu trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį, žu­vo ma­žiau­sia trys žmo­nės, par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­nus, kad su­žeis­tų­jų yra dau­giau negu 100, dau­ge­lio [...]
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami