„AvtoVAZ“ tiekėjus užsiutino švediška tvarka

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-16 05:59
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-16 05:59
Rusijos komunistai mielai pašalintų "AvtoVAZ" prezidentą Bo Anderssoną iš savo posto. LŽ archyvo nuotraukos
Ru­si­jos ži­niask­lai­da pra­ne­šė apie tai, kad tre­čia­die­nį di­džiau­sias au­to­mo­bi­lių ga­min­tojs Ru­si­jo­je bend­ro­vė „Av­to­VAZ“ su­tab­dė li­ni­ją, ku­ri ga­mi­na pra­ncū­ziš­kus „Re­nault“, ja­po­niš­kus „Nis­san“ ir ru­siš­kus „La­da Lar­gus“ leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius.

Pa­sak ru­sų ži­niask­lai­dos, tai ne pir­mas kar­tas, kai Tol­ja­čio mies­te vei­kian­ti „Av­to­VAZ“ stab­do dar­bą vie­no­je ar ki­to­je li­ni­jo­je. Par­ado­kas tas, kad pri­vers­ti­nės pra­sto­vos ga­myk­lo­je su Ru­si­ją siau­bian­čia eko­no­mi­ne kri­ze nie­kaip su­si­ję. Bet pra­sto­vų prie­žas­tis ver­ta dė­me­sio. 2013 me­tais dau­giau­sia ru­siš­kos kil­mės „La­da“ au­to­mo­bi­lius ga­mi­nan­čios „Av­to­VAZ“ pre­zi­den­to par­ei­gas užė­męs šve­das Bo An­ders­so­nas ban­do įves­ti ga­myk­lo­je ir san­ty­kiuo­se su jos vers­lo par­tne­riais tvar­ką. Prie sa­vi­tos tvar­kos įpra­tę Ru­si­jos vers­li­nin­kai, at­ro­do, nu­si­tei­kę ker­šy­ti „Av­to­VAZ“.

Švedo Bo Anderssono vadovaujama "AvtoVAZ" griežtai pareiškė, kad daugiau iki galo nesukomplektuotų automobilių iš gamyklos neišleis.

Ma­ši­nas rin­ko nepilnai

Pra­ne­ša­ma, kad šios sa­vai­tės vi­du­ry­je bu­vo su­stab­dy­tas „Nis­san Al­me­ra“, „Re­nault Lo­gan“ ir „Re­nault San­de­ro“ ga­my­ba dėl to, kad Niž­nij Nov­go­ro­do ga­myk­la „Av­to­kom­po­nen­ty“ lai­ku ne­at­ve­žė šo­ni­niams veid­ro­dė­liams rink­ti rei­ka­lin­gų de­ta­lių.

Pa­si­ro­do, „Av­to­VAZ“ vyk­dy­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus vė­luo­da­vo ir anks­čiau. Bet iš pa­dė­ties gel­bė­da­vo­si pa­tys Tol­ja­čio ga­min­to­jai. Tar­kim, siųs­da­vo lėk­tu­vus, kad de­ta­lės bū­tų par­skrai­din­tos lai­ku ir ne­nu­trūk­tų ga­my­ba. Jei de­ta­lių vis dar ne­bū­da­vo pa­ga­min­ta, iki B.An­ders­so­no, anot Ru­si­jos ži­niask­lai­dos, au­to­mo­bi­lį vis tiek baig­da­vo rink­ti, ne­svar­bu, kad ne­vi­siš­kai su­komp­lek­tuo­tą.

Da­bar „Av­to­VAZ“ ryž­tin­gai par­eiš­kė, kad ne­pil­nai su­rink­tų au­to­mo­bi­lių nuo kon­ve­je­rių dau­giau ne­leis. „Jau ge­riau ta­da te­gu sto­vi kon­ve­je­riai“, – abs­tul­bu­siems nau­jie­nų agen­tū­ros TASS at­sto­vams par­eiš­kė ga­min­to­jo at­sto­vai. O už pa­vė­luo­tus tie­ki­mus „Av­to­VAZ“ jau tai­ko bau­das ir dels­pi­ni­gius, kas iki at­ei­nant B.An­ders­so­nui bū­da­vo re­te­ny­bė. At­sa­ky­da­mi tie­kė­jai pra­dė­jo kal­tin­ti „Av­to­VAZ“, kad ta la­bai pa­il­gi­no at­sis­kai­ty­mo ter­mi­nus už pa­tiek­tą pro­duk­ci­ją. Tei­gia­ma, kad dėl to ne­tgi bu­vo kreip­ta­si su skun­dais į Ru­si­jos vy­riau­sy­bę.

Ru­sų gal­vos skausmas

Vos at­ėjęs prieš dve­jus me­tus va­do­vau­ti „Av­to­VAZ“ Šve­di­jos pi­lie­tis iš­kart pra­dė­jo kel­ti gal­vos skaus­mą prie so­vie­tų lai­kais nu­sis­to­vė­ju­sios tvar­kos pri­pra­tu­siems Tol­ja­čio ga­myk­los dar­buo­to­jams. Jau pir­mo­mis die­no­mis pa­si­vaikš­čio­jęs po „Av­to­VAZ“ ce­chus B.An­ders­so­nas pa­si­bai­sė­jo ce­chuo­se tvy­ran­čia ne­tvar­ka ir ne­šva­ra, to­dėl par­ei­ka­la­vo kuo grei­čiau iš­bliz­gin­ti ga­my­bi­nes pa­tal­pas.

Il­gą lai­ką „Av­to­VAZ“ dar­buo­to­jams aler­gi­ją kė­lė ir ki­ti nau­jo­jo va­do­vo žings­niai. Pa­vyz­džiui, vie­na­me por­ta­le, kur dis­ku­tuo­ja klu­bo „La­da Lar­gus Club“ na­riai, įra­šy­tos ir to­kios pa­sta­bos: „Pre­zi­den­tas rei­ka­lau­ja tvar­kos vi­sur, kas yra že­miau akių ly­gio. Bū­ti­na su­sit­var­ky­ti dar­bo vie­tą. Vi­sur ve­džio­ja pirš­tu ro­dy­da­mas į dul­kes. Pri­va­lu ne­šio­ti spe­cia­lią ap­ran­gą. Ne­mėgs­ta žo­di­nių, abs­trak­čių pa­si­tei­si­ni­mų, vis­kas tu­ri bū­ti iš­dės­ty­ta skai­čiais. Rei­ka­lau­ja, kad kiek­vie­nas dar­buo­to­jas ži­no­tų ga­myk­los tiks­lus, kas už ką yra at­sa­kin­gas ir kad par­ei­gos bū­tų įvyk­dy­tos iki ga­lo. 8 pro­cen­tai abs­ti­nen­tų ga­myk­lo­je – jam per ma­žas skai­čius, rei­ka­lau­ja vi­suo­ti­nio blai­vu­mo“, ir t.t.

2013 me­tais Ru­si­jos Ko­mu­nis­tų par­ti­ja ir­gi krei­pė­si į sa­vo vy­riau­sy­bę rei­ka­lau­da­ma, kad B.An­ders­so­nas bū­tų pa­keis­tas, nes esą „ru­sų įmo­nei pri­va­lo va­do­vau­ti ru­sas“. Ta­da ru­sų vyk­do­mo­ji val­džia ir­gi pra­ty­lė­jo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
taip yra  83.171.0.150 2015-10-16 15:06:22
atlikau praktiką Lipecko traktorių gamykloje traktorių T-40, T40A surinkimo ceche. Rankinis darbas, pneumatinis raktas - varžtus plaktuku įsukdavom, jei nepasiduoda įsukti, taip meistras liepė!!!
6 0  Netinkamas komentaras
šiaip  78.56.76.42 2015-10-16 11:40:39
ne, bergždžias reikalas. Visos tautos nepakeisi - paprasčiau gamyklą perkelti į kitą šalį, nes kita alternatyva - masinis tautų pervežimas - to irgi nepadarė (Stalino laikais).
5 0  Netinkamas komentaras
GroundCtrl2MjrTom  81.7.88.218 2015-10-16 10:13:49
Buseliui: Matau jau trečią mėnesį Vilniuje renovuojamą didžiulį namą (penkios laiptinės, devyni aukštai) - dirba iki sutemų, varo nerealiai, nes skuba iki šalčių užbaigti išorinius šiltinimo ir apdailos darbus. Daug ukrainiečių nusisamdę, dirba kaip bitės, net negali pykti dėl šiokio tokio triukšmo. Viskas labai švariai ir tvarkingai, nuolat darbų saugos inspektorius jų pačių lankosi iš kitų objektų, ir visur telefonas prorabo,kuriam gali paskambint dėl atsiprašymų už trukdymus. Maloniai nustebintas esu. Kultūra jau visvien.
11 0  Netinkamas komentaras
Vata.  5.20.41.100 2015-10-16 10:05:24
Pilnai pritariu Suvalkų Kaziukui.Rusiški metodai - blic.Užsukau kartą pas byča baldų surinkime.Žiūriu - ir savo akimis netikiu.Sąžiningas,beveik "nevartojantis" žmogus,medvarščius iki pusės sukala,o tik paskui dar kažkiek įsuka.Sakau - sustok žmogau,tu gamini serijinį,gerai užmaskuotą broką!..O jis - Tu nepagalvojai,ką aš uždirbsiu,jei suksiu pilnai tuos varžtelius...
7 0  Netinkamas komentaras
Busel  178.120.206.177 2015-10-16 08:51:49
Tegu korespondentas nuvyksta i lietuviska statyba, arba namo renovacija ir paziuri i lietuviskus darbuotuojus. O tai tas ligotas susidomejimas rusijos gilumos reikalais jau juokingas:-)
1 15  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami