"BMW 7" planuoja veržlų startą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-14 06:00
„BMW 7“ Gamintojo nuotrauka
„BMW Welt“ būs­ti­nė­je Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių kon­cer­nas šią sa­vai­tę pri­sta­tė di­džiau­sią sa­vo šių me­tų prem­je­rą – nau­ją „BMW 7“ se­ri­ją. Ga­min­to­jo tei­gi­mu, nau­ja­sis BMW flag­ma­nas pa­si­žy­mi iš­skir­ti­niais pra­ban­gos, kom­for­to, ino­va­ci­jų ir efek­ty­vu­mo par­ame­trais.

„Nea­be­jo­ja­me, kad nau­ja­sis „BMW 7“ jau ta­po nau­ju eta­lo­nu premium seg­men­te. Nė vie­nas ki­tas mo­de­lis ne­tu­ri to­kių tech­no­lo­gi­nių spren­di­mų, ku­rie yra įgy­ven­din­ti „BMW 7“. Jis mo­ka pats įva­žiuo­ti ar iš­va­žiuo­ti iš sto­vė­ji­mo vie­tos, ne­vir­šy­ti mak­si­ma­laus leis­ti­no grei­čio, pri­si­tai­ky­ti prie ke­lio dan­gos ly­gu­mo, lei­džia mul­ti­me­di­jos sis­te­mą val­dy­ti ges­tais ir tu­ri dau­gy­bę ki­tų au­to­mo­bi­liuo­se dar ne­ma­ty­tų tech­no­lo­gi­jų. Ti­ki­me, kad šis mo­de­lis su­lauks sėk­mės ir Lie­tu­vo­je, nes su­si­do­mė­ji­mą jau jau­čia­me – dar iki mo­de­lio prem­je­ros pri­ėmė­me pir­muo­sius „BMW 7“ už­sa­ky­mus“, – sa­kė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ole­gas Mar­ty­niuk.

„BMW 7“ au­to­mo­bi­lių se­ri­ji­nė ga­my­ba bus vyk­do­ma BMW pra­ban­gių se­da­nų ga­myk­lo­je Din­gol­fin­ge, Vo­kie­ti­jo­je. Lie­tu­vo­je, „Kras­ta Au­to” sa­lo­nuo­se „BMW 7“ pa­si­ro­dys tuo pat me­tu, kaip ir ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se – nuo spa­lio pa­bai­gos.

La­ze­ri­niai žibintai

Iš iš­orės 7 se­ri­jos mo­de­lis at­ro­do mo­der­nios, spor­tiš­kai ele­gan­tiš­kos, pra­ban­gios iš­vaiz­dos. Į akis iš­syk kren­ta prie­ki­niai ži­bin­tai, ku­rie yra la­ze­ri­niai, pa­na­šūs į tuos, ku­rie die­gia­mi „BMW i8“. Jie žy­miai pa­ge­ri­na ma­to­mu­mą vai­ruo­to­jui. BMW skai­čiuo­ja, kad to­kių švies­tu­vų spin­du­lys du­kart il­ges­nis nei LED ži­bin­tų ir sie­kia 600 me­trų – tiek, kiek su­da­ry­tų du Vil­niaus te­le­vi­zi­jos bokš­tai. Spin­du­lys ne tik il­ges­nis, bet ir pa­ti švie­sa yra ryš­kes­nė, bal­ta, ne­aki­na iš prie­kio at­va­žiuo­jan­čių vai­ruo­to­jų.

Nors at­ro­do gan ti­piš­kai, „BMW 7“ prie­ky­je esan­čios ra­dia­to­riaus gro­te­lės yra ne­įp­ras­tos. Jos pa­pil­do­mai at­lie­ka svar­bią funk­ci­ją – au­to­ma­tiš­kai pra­si­ve­ria ar už­si­da­ro pa­gal tai, kiek oro rei­kia pa­duo­ti va­rik­liui au­šin­ti.

Funk­cio­na­laus di­zai­no ele­men­tų BMW įdie­gė ir dau­giau. Pa­vyz­džiui, šo­ni­niai veid­ro­dė­liai tu­ri in­teg­ruo­tą spe­cia­lų apš­vie­ti­mą, ku­ris pa­si­tin­ka prie au­to­mo­bi­lio ar­tė­jan­tį vai­ruo­to­ją su­for­muo­da­mas švie­sos „ki­li­mą“ ant grin­di­nio pa­lei au­to­mo­bi­lį.

Val­dy­mas gestais

Cen­tri­nia­me prie­tai­sų sky­de įdieg­tas lie­ti­mui jau­trus ekra­nas. Jį val­dy­ti ga­li­ma ne tik lie­čiant ar to­bu­lai vei­kian­čio­mis bal­so ko­man­do­mis, bet ir ges­tais – pirš­to ju­de­siu ga­li­ma pa­gar­sin­ti ar nu­ty­lin­ti gar­so sis­te­mą, at­si­liep­ti į skam­bu­tį, ran­kos mos­tu jį at­mes­ti ir pan.

Dar vie­na nau­jo­vė au­to­mo­bi­ly­je – ga­li­my­bė įkrau­ti te­le­fo­no ba­te­ri­ją be­vie­liu bū­du.

Vi­sos sė­dy­nės tu­ri ma­sa­žo funk­ci­jas, o ypa­tin­gą kom­for­tą ga­li pa­jaus­ti sė­din­tis ga­le – nu­stū­mus prie­ki­nę ke­lei­vio sė­dy­nę į prie­kį, iš­si­lanks­to pa­gal­vė­lė ko­joms, jas ga­li­ma pil­nai iš­ties­ti, tad „BMW 7“ grei­tai virs pa­to­giau­siu biu­ru ar­ba poil­sio kam­ba­riu ant ra­tų.

Leng­viau­sias sa­vo klasėje

Nau­ja­sis „BMW 7“ se­da­nas ta­po 130 kg leng­ves­nis nei jo pirm­ta­kas – kon­cer­nas tei­gia, kad tai bus leng­viau­sias au­to­mo­bi­lis tarp sa­vo kon­ku­ren­tų. Su­ma­žin­ti svo­rį kon­cer­nui pa­vy­ko kė­bu­lo frag­men­tuo­se nau­do­jant ang­lies pluoš­tą – me­džia­gą, ku­ri pla­čiai tai­ko­ma ir hib­ri­di­nia­me su­pe­rau­to­mo­bi­ly­je „BMW i8“.

„BMW 7“ įdieg­tos pa­ka­bos bei va­žiuok­lės ino­va­ci­jos, kar­tu su ma­žes­niu au­to­mo­bi­lio svo­riu, pa­di­dins mo­de­lio di­na­miš­ku­mą ir kom­for­tiš­ką va­žia­vi­mą. Vie­na to­kių nau­jo­vių – pa­ka­bos tech­no­lo­gi­ja, ku­ri au­to­ma­tiš­kai iš­ly­gi­na au­to­mo­bi­lį va­žiuo­jant per ne­ly­gias ke­lio vie­tas. Au­to­mo­bi­lio sta­bi­lu­mą ir ma­nev­rin­gu­mą pa­di­dins ir ak­ty­vaus vai­ra­vi­mo sis­te­ma, ku­ri kon­tro­liuo­ja ga­li­nių ra­tų pa­su­ki­mo kam­pą.

BMW 7“ kū­rė­jai ti­ki­na, kad nau­jas mo­de­lis taip pat bus efek­ty­viau­sias sa­vo seg­men­te. Į pra­ban­gų se­da­ną vo­kie­čiai mon­tuos nau­jos kar­tos še­šių ci­lind­rų V8 va­rik­lius. Au­to­mo­bi­lis bus siū­lo­mas su dviem ben­zi­ni­niais ar­ba dviem dy­ze­li­niais mo­to­rais, taip pat su hib­ri­di­ne pa­va­ra.

Hib­ri­di­nė, iš tink­lo įkrau­na­ma „BMW 740e“ ver­si­ja tu­rės 2 l 190 kW/258 AG ga­lios ben­zi­ni­nį ir 70 kW/95 AG ga­lios elek­tros va­rik­lius. Hib­ri­do de­ga­lų są­nau­dos 100 km te­sieks 2,1 li­tro, o vien elek­tros pa­va­ra se­da­nas ga­lės nu­va­žiuo­ti iki 40 km at­stu­mą ir iš­vys­ty­ti mak­si­ma­lų 120 km/val. grei­tį.

Ga­lin­giau­sia bus „BMW 750i xDri­ve“ ver­si­ja su ben­zi­ni­niu 4,4 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­liu, iš­vys­tan­čiu 330 kW/450 AG ir mak­si­ma­lų 650 Nm su­ki­mo mo­men­tą. Iki 100 km/val. šis mo­de­lis įsi­bė­gės per 4,4 se­kun­dės.

Dy­ze­li­niai va­rik­liai leis 5,1 me­tro il­gio au­to­mo­bi­liu va­žiuo­ti itin tau­piai. Eko­no­miš­kiau­sias bus „BMW 730d“ mo­de­lis su 3 l 195 kW/265 AG ag­re­ga­tu. Au­to­mo­bi­lis, ku­ris iki 100 km/val. grei­čio įsi­bė­gė­ja per 6,1 sek., šim­tui ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti te­su­nau­dos 4,9-4,5 l de­ga­lų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami