„BMW“ elektromobilius lietuviai perka atsargai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-05 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-05 06:00
Tokį vaizdelį lietuvių garažuose išvystume kur kas dažniau, jei aktyviau būtų siekiama plėsti įkrovos stotelių tinklą. LŽ nuotrauka
Įga­lio­to­ji BMW at­sto­vė Lie­tu­vo­je „Kras­ta au­to“ šie­met par­da­vė 20 „BMW i3“ elek­tro­mo­bi­lių. Dau­gu­ma pir­kė­jų elek­tro­mo­bi­lį per­ka, kaip an­trą šei­mos trans­por­to prie­mo­nę – ke­lio­nėms po mies­tą.

„E­lek­tro­mo­bi­lių pa­klau­sa Lie­tu­vo­je au­ga. Ma­no­me, kad prie to žy­miai pri­si­dė­jo ir BMW, iš­lei­du­si pir­mą­jį elek­tro­mo­bi­lį, ku­ris yra toks pat di­na­miš­kas ir ma­lo­nus vai­ruo­ti, kaip au­to­mo­bi­liai su vi­daus de­gi­mo va­rik­liais. Pri­min­si­me, jog kai BMW nu­spren­dė im­tis elek­tro­mo­bi­lio pro­jek­to, pir­miau­sia bu­vo pa­brė­žia­ma, kad bus lai­ko­ma­si BMW stra­te­gi­jos kur­ti au­to­mo­bi­lius, ku­riuos sma­gu vai­ruo­ti, ku­rie pa­si­žy­mi di­na­miš­ku­mu, už­ti­kri­ną kom­for­tą, pui­kias val­dy­mo sa­vy­bes, taip, kaip tą da­ro au­to­mo­bi­liai su vi­daus de­gi­mo va­rik­liu“, - pa­žy­mė­jo BMW pre­kės ženk­lo va­do­vas Lie­tu­vo­je Au­ri­mas Ta­ma­šaus­kas.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, dau­ge­lį klien­tų ža­vi ir ste­bi­na ne tik „BMW i3“ val­dy­mo sa­vy­bės ir di­na­miš­ku­mas, bet ir itin spar­tus spur­tas – nuo 0 iki 60 km/val. jis ga­li įsi­bė­gė­ti grei­čiau nei spor­tiš­ka­sis „BMW M3“ mo­de­lis – per 3,7 s. Ir tai da­ro be gar­so.

Dau­gu­mai pri­rei­kia at­sar­gi­nio

Nuo pre­ky­bos pra­džios „Kras­ta Au­to“ jau par­da­vė apie 20 „BMW i3“ elek­tro­mo­bi­lių, taip pat yra klien­tų, ku­rie šiuo me­tu lau­kia at­vyks­tant jų už­sa­ky­tos komp­lek­ta­ci­jos elek­tro­mo­bi­lių. 5 iš 20 elek­tro­mo­bi­lių įsi­gi­jo tai pa­čiai įmo­nių gru­pei pri­klau­san­ti trum­pa­lai­kės au­to­mo­bi­lių nuo­mos bend­ro­vė „Ci­ty­Bee“, vi­sus ki­tus – pri­va­tūs klien­tai.

„i3 pir­kė­jai yra no­va­to­riš­kai mąs­tan­tys klien­tai, ku­rie sie­kia iš­ban­dy­ti įvai­rias nau­jo­ves, rū­pi­na­si gam­ta. Taip pat pa­ste­bi­me, kad dau­ge­lis pir­kė­jų BMW ren­ka­si kaip an­trą šei­mos au­to­mo­bi­lį, nes jo vi­siš­kai pa­kan­ka mies­to ke­lio­nėms, o to­li­miems at­stu­mams įveik­ti klien­tai ren­ka­si vi­daus de­gi­mo va­rik­lį tu­rin­tį au­to­mo­bi­lį, nes elek­tro­mo­bi­lių įkro­vos sto­te­lių tink­las Lie­tu­vo­je dar nė­ra iš­vys­ty­tas“, - es­mi­nę są­ly­gą nu­ro­dė A. Ta­ma­šaus­kas.

Be­je, dau­gu­ma pir­kė­jų taip pat ren­ka­si „BMW i3“ ver­si­ją su pa­pil­do­mu 0,65 li­tro, 34 AG ben­zi­ni­niu va­rik­liu, va­di­na­muo­ju REX'u (angl. ran­ge ex­ten­der) Jis ne­su­ka ra­tų, bet vei­kia kaip elek­tros ge­ne­ra­to­rius, įkrau­nan­tis elek­tros va­rik­lį. Pil­dant šio va­rik­lio 9 li­trų tal­pos ben­zi­no ba­ką ga­li­ma nu­va­žiuo­ti di­de­lius at­stu­mus. Pa­pil­do­mo va­rik­lio pir­kė­jai daž­nai ne­nau­do­ja, ta­čiau jis yra tar­si at­sar­ga to­kiu at­ve­ju, jei­gu pri­reik­tų va­žiuo­ti to­liau, o įkrau­ti ba­te­ri­ją ga­li­my­bių ne­bū­tų.

Ne­sku­ba pa­tys plės­ti tinklo

A.Ta­ma­šaus­ko tei­gi­mu, elek­tro­mo­bi­lių par­kas Lie­tu­vo­je ple­čia­si, to­dėl di­dė­ja ir po­rei­kis kur­ti įkro­vi­mo inf­ras­truk­tū­rą. Už­sie­ny­je ma­to­ma daug sėk­min­gų, nors ir skir­tin­gų for­mų pa­vyz­džių, kaip tai rei­kė­tų įgy­ven­din­ti pra­kti­ko­je.

Vie­nur, pa­vyz­džiui, Olan­di­jo­je, yra su­bsi­di­juo­ja­mas na­mų var­to­to­jams pri­tai­ky­tos elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo įran­gos įsi­gi­ji­mas, ki­tur vals­ty­bės pa­si­ren­ka in­ves­tuo­ti ir kur­ti vie­šus įkro­vos tink­lus ar pa­si­ren­ka ki­to­kią stra­te­gi­ją.

„Kras­ta Au­to“ at­sto­vo tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je bū­tų ga­li­ma pa­si­rem­ti sėk­min­gais tarp­tau­ti­niais pa­vyz­džiais, o at­si­ra­dus elek­tro­mo­bi­lių kri­ti­nei ma­sei, ak­ty­viai į inf­ras­truk­tū­ros kū­ri­mą įsi­trauks ir vers­las, ku­ris jau ir šian­dien ati­džiai ste­bi po­ky­čius trans­por­to rin­ko­je.

„Mes, BMW at­sto­vai Lie­tu­vo­je, šie­met ati­da­rė­me vie­ną įkro­vi­mo sto­te­lę ša­lia BMW sa­lo­no. Tai pir­mo­ji „ža­lio­ji“ įkro­vi­mo sto­te­lė Lie­tu­vo­je, nau­do­jan­ti sau­lės ener­gi­ją. Nors ji dau­giau­sia skir­ta mū­sų klien­tų ir ser­vi­so reik­mėms, ta­čiau yra ne­mo­ka­ma ir at­vi­ra vi­suo­me­nei – elek­tro­mo­bi­lį jo­je ga­li įkrau­ti vi­si no­rin­tie­ji. Tu­ri­me pla­nų to­kias sto­te­les ati­da­ry­ti ir Kau­ne bei Klai­pė­do­je, ša­lia „Kras­ta Au­to“ sa­lo­nų. To­li­mes­nių pla­nų kur­ti įkro­vi­mo sto­te­lių tink­lą ne­tu­ri­me“, - sa­kė BMW pre­kės ženk­lo Lie­tu­vo­je va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Eternal  81.7.98.60 2015-10-05 12:06:33
Elektromobiliai yra vienintelis išsigelbėjimas tokioms šalims kaip Lietuva, nes mes neturime naftos ar kaip Brazilija šilto klimato ir dedelių žemės plotų cukranendrėms. Tesla, BMW, Kia Soul EV yra ateitis. Tik kaina kiek per didelė.
1 0  Netinkamas komentaras
joo  78.62.236.239 2015-10-05 10:55:43
tai kad variantas ne Lietuvai. Čia automobilis tiems, kurie gyvena milijoniniuose didmiesčiuose, iš kurių išvažiuoja tik kartą ar du kartus metuose - per atostogas, kurioms automobilį gali ir išsinuomoti. O laikyti 2 automobilius - vieną miestui, o kitą užmiesčiui neracionalu jokioje šalyje. Kitas dalykas - kaina. Potencialius pirkėjus Lietuvoje galima drąsiai vardu ir pavarde vadinti, nes sąrašėlis nė kelių lapų neužimtų. Elektromobilis dėl savo mažesnio funkcionalumo turėtų kainuoti mažiau nei su vidaus degimo varikliu, bet "kažkodėl" (marketingas - dalykas rimtas, ir visuomet bus pirkėjų, kurie sutiks permokėti už "naujoves") yra atvirkščiai.
1 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami