„BMW i3“ išrinktas geriausiu 2015 m. elektromobiliu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-03 10:53
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-03 10:53
Gamintojo nuotrauka
Ne­praė­jus nė me­tams nuo „BMW i3“ pre­ky­bos star­to, šis elek­tro­mo­bi­lis į sa­vo trium­fo len­ty­ną pa­sta­tė dar vie­ną – „Ge­riau­sio „ža­lio­jo“ au­to­mo­bi­lio 2015“ – ap­do­va­no­ji­mą.

Ba­va­rų kū­ri­nys lai­mė­jo de­šim­tą kar­tą su­reng­tuo­se „Green Car Jour­nal“ ap­do­va­no­ji­muo­se, nes yra pir­mo­ji tik elek­tra va­ro­ma trans­por­to prie­mo­nė pre­mium seg­men­te.

„Šis ap­do­va­no­ji­mas, pa­pil­dęs jau ir taip ne trum­pą „BMW i3“ ap­do­va­no­ji­mų są­ra­šą, yra dar vie­nas kon­cer­no tva­raus mo­bi­lu­mo kon­cep­ci­jos įver­ti­ni­mas. Nuo 2013 me­tų lap­kri­čio BMW par­da­vė jau 12 tūkst. „i3“ mo­de­lių, ke­le­tas jų par­duo­ta ir Lie­tu­vo­je. Di­dė­jan­tis šių trans­por­to prie­mo­nių skai­čius pa­sau­lio mie­tuo­se yra įro­dy­mas, kad jau ge­ba­me sėk­min­gai su­de­rin­ti va­žia­vi­mą be emi­si­jų pa­ti­riant pre­mium kla­sei bū­din­gą vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mą, ir ši kom­bi­na­ci­ja tu­ri di­džiu­les pers­pek­ty­vas. Vos per me­tus nuo pri­sta­ty­mo „BMW i3“ ta­po tre­čiu ge­riau­siai par­duo­da­mu elek­tro­mo­bi­liu rin­ko­je“, – sa­kė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Oleg Mar­ty­niuk.

Pir­mie­ji „BMW i3“ pir­kė­jai Vo­kie­ti­jo­je liaup­si­no šio mo­de­lio spor­tiš­ku­mą – 125 kW/170 AG elek­tros mo­to­rą, ku­ris jau­triai rea­guo­ja į ak­se­le­ra­to­riaus spus­te­lė­ji­mą, ir pa­žan­gią va­žiuok­lę. Mi­nė­ti vai­ruo­to­jai dau­giau­sia va­ži­nė­ja „BMW i3“ į dar­bą bei po mies­tą, o li­čio jo­nų ba­te­ri­ją įkrau­na na­muo­se, per­nakt. Šie pir­mie­ji „BMW i3“ pir­kė­jai tei­gia, kad pa­grin­di­nė prie­žas­tis, ko­dėl įsi­gi­jo kon­cer­no elek­tro­mo­bi­lį – in­teg­ruo­ta tva­raus mo­bi­lu­mo kon­cep­ci­ja ir pa­si­ti­kė­ji­mas BMW tech­ni­nė­mis ino­va­ci­jo­mis. Pa­sak pir­kė­jų, jiems im­po­na­vo iš­skir­ti­nės „BMW i3“ sa­vy­bės – ang­lies pluoš­to sa­lo­no ka­bi­na, iš per­dir­ba­mų me­džia­gų pa­ga­min­tas in­ter­je­ras, iš­skir­ti­niai va­žiuok­lės in­ži­ne­ri­niai spren­di­mai, nau­jau­sia mo­bi­lių­jų tech­no­lo­gi­jų in­teg­ra­ci­ja ir fu­tu­ris­ti­nė au­to­mo­bi­lio iš­vaiz­da.

Pir­mo­jo BMW elek­tro­mo­bi­lio, ku­ris taip pat ga­li tu­rė­ti pa­pil­do­mą va­rik­lį, įkrau­nan­tį elek­tros mo­to­rą, kad nu­va­žiuo­ja­mas at­stu­mas bū­tų dar il­ges­nis, pa­klau­sa vir­ši­ja prog­no­zes. Dar iki pre­ky­bos star­to, ir jai pra­si­dė­jus „BMW i3“ su­si­žė­rė iš­skir­ti­nai daug ap­do­va­no­ji­mų. Mo­de­lį pri­sta­čius gim­to­jo­je Vo­kie­ti­jo­je, jis lai­mė­jo „Ža­lio“ vai­ro 2013“ (angl. „Green Stee­ring Wheel 2013“) ap­do­va­no­ji­mą au­to­mo­bi­lių žur­na­lo „Au­to Bild“ bei „Bild am Sonn­tag“ su­reng­tuo­se rin­ki­muo­se, taip pat bu­vo iš­rink­tas ge­riau­siu sa­vo kla­sė­je au­to­mo­bi­liu „Ge­riau­sių au­to­mo­bi­lių 2014“ ap­do­va­no­ji­muo­se. Ba­va­rų elek­tro­mo­bi­liui taip pat ati­te­ko du ti­tu­lai iš „Au­to Zei­tung“ skai­ty­to­jų, mo­de­lis trium­fa­vo ir „Au­to Trop­hy 2013“ ir „Green Mo­bi­li­ty Trop­hy 2014“ rin­ki­muo­se.

„i3“ sėk­mė ly­dė­jo ir tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je – tiek nuo­mo­nių apk­lau­so­se, tiek ne­prik­lau­so­mų eks­per­tų ver­ti­ni­muo­se. Pa­vyz­džiui, „BMW i3“ pel­nė ne ke­lis ti­tu­lus Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­jo – „Me­tų au­to­mo­bi­lio“, „Next Green Car“, „Green Car of the Year“, „Fleet He­ro“ ap­do­va­no­ji­muuo­se ir at­si­dū­rė „Sun­day Ti­mes Top 100 Cars“ są­ra­šo vir­šū­nė­je sa­vo kla­sė­je. Švei­ca­ri­jo­je „i3“ įver­ti­no eks­per­tai – Švei­ca­ri­jos Me­tų au­to­mo­bi­lio ap­do­va­no­ji­muo­se vo­kie­čių elek­tro­mo­bi­lis ga­vo spe­cia­lų ko­mi­si­jos na­rių ap­do­va­no­ji­mą. Pra­ncū­zi­jo­je trium­fa­vo „Troph­ées de l’Ar­gus“ ap­do­va­no­ji­muo­se. 2014 ba­lan­dį pa­sau­li­nė au­to­mo­bi­lių ži­niask­lai­dos at­sto­vų ko­mi­si­ja iš­rin­ko „BMW i3“ „Pa­sau­lio „ža­liuo­ju“ au­to­mo­bi­liu“, mo­de­lis taip pat pel­nė „Pa­sau­lio au­to­mo­bi­lio di­zai­no“ ap­do­va­no­ji­mą.

„BMW i3“ no­va­to­riš­ka ir iš­skir­ti­nė iš­vaiz­da bei sa­lo­no di­zai­nas taip pat už­dir­bo kon­cer­nui daug ki­tų pri­pa­ži­ni­mų, tarp jų – Vo­kie­ti­jos Di­zai­no ap­do­va­no­ji­mą, „iF“ auk­si­nio pro­duk­to di­zai­no ti­tu­lą, ir „Au­to­mo­ti­ve In­te­riors Ex­po“ ap­do­va­no­ji­mą, o GQ žur­na­las Pra­ncū­zi­jo­je „BMW i“ di­zai­no va­do­vą Be­noit Ja­cob pri­pa­ži­no „Me­tų di­zai­ne­riu”. „Au­to Bild“ iš­rin­ko „BMW i3“ Me­tų di­zai­no ino­va­ci­ja, o „Au­to Bild Klas­sik“ skai­ty­to­jai pa­skel­bė šį au­to­mo­bi­lį „A­tei­ties kla­si­ka“.

2015 me­tų „ža­lio­jo“ au­to­mo­bi­lio ap­do­va­no­ji­mas pa­pil­dys „BMW i3“ pa­sie­ki­mų ko­lek­ci­ją. „Green Car Jour­nal“ žur­na­las lai­mė­to­ju „BMW i3“ iš­rin­ko už jo nu­li­nes emi­si­jas, no­va­to­riš­ką itin leng­vos pa­ka­bos spren­di­mą ir už tva­rią kom­po­nen­tų ga­my­bą. „Green Car Jour­nal“ ver­ti­na au­to­mo­bi­lių in­dus­tri­jos tva­rius, efek­ty­vu­mą di­di­nan­čius tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus ir nau­jas ten­den­ci­jas, o ap­lin­kai drau­giš­kiau­sių au­to­mo­bi­lių rin­ki­mus ren­gia nuo 2005-ųjų me­tų.

Žymės:bnw i3 •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami