„BMW Tourer“ vairuotojus vėl stebins pažanga

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-21 17:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-21 17:00
Galingiausia universalo "BMW Tourer" versija 100 km/h greitį sugeba pasiekti per 6,3 sekundės.   Gamintojo nuotrauka
Per­nai pri­sta­ty­tas pir­ma­sis BMW „pre­mium“ kla­sės kom­pak­ti­nis vie­na­tū­ris – an­tros se­ri­jos „Ac­ti­ve Tou­rer“ – bus va­ro­mas ne tik prie­ki­niais, bet ir vi­sais ke­tu­riais ra­tais. Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas iš­lei­do dvi nau­jas „Ac­ti­ve Tou­rer“ ver­si­jas su iš­ma­nią­ja ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų „xDri­ve“ tech­no­lo­gi­ja – „BMW 225i Ac­ti­ve Tou­rer xDri­ve“ ir „BMW 220d Ac­ti­ve Tou­rer xDri­ve“.

„Tai an­tra di­de­lė „BMW 2 Se­ries“ nau­jie­na per trum­pą lai­ką – pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je sa­lo­nuo­se pa­si­ro­dęs „Ac­ti­ve Tou­rer“ ta­po pir­muo­ju kon­cer­no mo­de­liu su prie­ki­niais va­ran­čiai­siais ra­tais. Da­bar lauk­si­me dvie­jų nau­jų ver­si­jų su vi­sais ke­tu­riais va­ran­čiai­siais ra­tais, ku­rie dėl „xDri­ve“ tech­no­lo­gi­jos pa­si­žy­mės dar ge­res­niu su­ki­bi­mu, sta­bi­lu­mu ir di­na­miš­ku­mu po­sū­kiuo­se. Tai reikš di­des­nį sau­gu­mą ir vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mą“, – sa­kė BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Oleg Mar­ty­niu­kas.

Ga­lin­gi, bet taupūs

„BMW 225i Ac­ti­ve Tou­rer xDri­ve“ au­to­mo­bi­ly­je su­ka­si ben­zi­ni­nis 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio va­rik­lis, ku­ris ga­li pa­si­gir­ti 231 ark­lio ga­lio­mis. Au­to­mo­bi­lis iki 100 km/val. įsi­bė­gė­ja per 6,3 sek., mak­si­ma­lus grei­tis – 237 km/val. Ga­lin­gas mo­to­ras su „BMW Twin­Po­wer Tur­bo“ tech­no­lo­gi­ja ir tiks­liu tie­sio­gi­niu ben­zi­no įpurš­ki­mu, yra efek­ty­vus ir tau­pus – vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos te­sie­kia 6,7–6,5 l/100 km, o CO2 emi­si­jos – 155-151 g/km.

Dy­ze­li­nis 140 kW / 190 AG „BMW 220d Ac­ti­ve Tou­rer xDri­ve“ iki 100 km/h įsi­bė­gė­ja per 7,3 sek. bei pa­sie­kia mak­si­ma­lų 223 km/h grei­tį. Vi­du­ti­nės dy­ze­li­no są­nau­dos su­da­ro 4,7–4,9 l/100 km. Abie­juo­se mo­de­liuo­se BMW „xDri­ve“ sis­te­ma komp­lek­tuo­ja­ma su 8 pa­va­rų trans­mi­si­ja „Step­tro­nic“.

Pri­tai­ky­ta mo­de­lio ypatumams

Ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų pa­va­ra BMW „xDri­ve“, pir­mą kar­tą pa­nau­do­ta BMW vi­su­rei­giuo­se X3 ir X5 2004-ai­siais, da­bar nau­do­ja­ma dau­ge­ly­je ga­min­to­jo mo­de­lių ir se­ri­jų. Ta­čiau an­tros se­ri­jos „Ac­ti­ve Tou­rer“ mo­de­liui kon­cer­nui te­ko „xDri­ve“ sis­te­mą pri­tai­ky­ti prie jo ypa­tu­mų – prie­ki­nių va­ro­mų ra­tų su sker­sai su­mon­tuo­tu va­rik­liu.

BMW in­ži­nie­riai, kur­da­mi vi­sais ra­tais va­ro­mus mo­de­lius, ne­si­kon­cen­tra­vo vien tik į trau­kos ir au­to­mo­bi­lio sta­bi­lu­mo to­bu­li­ni­mą – jie taip pat sie­kė ma­žin­ti de­ga­lų są­nau­das ir emi­si­jos ly­gius. Tai jiems pa­vy­ko ma­ži­nant sis­te­mų nuo­sto­lius ir svo­rį. „BMW 2 Se­ries Ac­ti­ve Tou­rer“ mo­de­ly­je įdieg­ta „xDri­ve“ tech­no­lo­gi­ja su­kur­ta iš kom­pak­tiš­kų, leng­vų kom­po­nen­tų, to­dėl uži­ma ma­žai vie­tos ir sve­ria tik apie 61 kg.

Au­to­mo­bi­lio de­ga­lų są­nau­das pa­de­da ma­žin­ti ir efek­ty­vus vož­tu­vas. Kai vi­sų ra­tų pa­va­ra ne­rei­ka­lin­ga, va­žiuo­jant kas­die­niu įpras­tu re­ži­mu siurb­lys yra iš­jun­gia­mas ir slė­gis iš sis­te­mos iš­lei­džia­mas. Au­to­mo­bi­lis tuo me­tu bū­na va­ro­mas tik prie­ki­niais ra­tais. Efek­ty­vus vož­tu­vas su­ma­ži­na te­pa­lo ly­gį san­ka­bo­je ir trin­ties (te­pa­lo taš­ky­mo) nuo­sto­lius. Vož­tu­vo vei­ki­mo vai­ruo­to­jas ne­pa­jun­ta, au­to­mo­bi­lio trau­ka ne­pa­kin­ta.

Ofi­cia­li BMW at­sto­vė Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ jau pri­ima ike­tu­riais ra­tais va­ro­mų „BMW 225i Ac­ti­ve Tou­rer xDri­ve“ ir „BMW 220d Ac­ti­ve Tou­rer xDri­ve“ už­sa­ky­mus. Mo­de­lių kai­nos sie­kia ati­tin­ka­mai 38 tūkst. eur (131,2 tūkst. li­tų) ir 37,2 tūkst. eur (128,3 tūkst. li­tų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami