„BMW X5 xDrive40e“ – galingas, taupus ir... jau serijinis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-27 11:50
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-27 11:50
Varomas tiktai elektra "BMW X5 xDrive40e" gali nuvažiuoti iki 31 kilometro. LŽ archyvo nuotraukos
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių kon­cer­nas BMW iš­plė­tė sa­vo hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių mo­de­lių ga­mą – ji pa­si­pil­dė ga­lin­gu ir tau­piu vi­su­rei­giu „BMW X5 xDri­ve4­0e“. Di­na­miš­kas ir so­li­dus vi­su­rei­gis sa­vy­je su­de­rins įspū­din­gą 230 kW/313 AG ga­lią ir ste­bė­ti­nai kuk­lų ape­ti­tą de­ga­lams: šim­tui ki­lo­me­trų įveik­ti „BMW X5 xDri­ve4­0e“ su­nau­dos tik 3,3-3,4 li­tro de­ga­lų. O va­žiuo­jant ne­di­de­liais at­stu­mais „X5 xDri­ve4­0e“ ga­lės nau­do­ti vien tik elek­tros ener­gi­ją.

„Į­krau­na­mas hib­ri­di­nis „BMW X5“ yra pir­ma­sis, ku­ria­me BMW su­jun­gė ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų tech­no­lo­gi­ją „xDri­ve“ ir elek­tro­mo­bi­ly­je „BMW i3“ bei hib­ri­de „BMW i8“ pa­nau­do­tą elek­tri­nio va­rik­lio tech­no­lo­gi­ją „eD­ri­ve“. Šis tech­no­lo­gi­jų de­ri­nys bus prie­ina­mas se­ri­ji­nia­me vi­su­rei­gy­je, ku­ris tuo pa­čiu yra po­pu­lia­riau­sias „BMW X“ mo­de­lis Lie­tu­vo­je. Ti­ki­me, kad hib­ri­di­nės tech­no­lo­gi­jos dar la­biau pa­di­dins šio mo­de­lio pa­klau­są“, – įsi­ti­ki­nęs BMW įga­lio­to­sios at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ole­gas Mar­ty­niu­kas.

„BMW X5 xDri­ve4­0e“ – ga­lios ir tau­pu­mo derinys

„BMW X5 xDri­ve4­0e“ – „plug-in“ ti­po (pa­pil­do­mai įkrau­na­mas) hib­ri­di­nis au­to­mo­bi­lis. Ki­taip ta­riant, au­to­mo­bi­lio ba­te­ri­jas ga­li­ma įkrau­ti iš bui­ti­nio elek­tros tink­lo. Jo jė­gai­nė – tai dvie­jų li­trų dar­bo tū­rio tur­bi­ni­nis ke­tu­rių ci­lind­rų ben­zi­ni­nis va­rik­lis, elek­tros mo­to­ras ir li­čio-jo­nų elek­tros ba­te­ri­jų blo­kas. 83 kW/113 AG elek­tros va­rik­lis šia­me vi­su­rei­gy­je in­teg­ruo­tas į aš­tuo­nių pa­va­rų au­to­ma­ti­nę „Step­tro­nic“ dė­žę, bend­ra hib­ri­di­nės au­to­mo­bi­lio jė­gai­nės ga­lia – 230 kW/313 AG. Vi­sa ši ga­lia vi­siems ke­tu­riems au­to­mo­bi­lio ra­tams per­duo­da­ma per „xDri­ve“ trans­mi­si­ja.

Varomas tiktai elektra "BMW X5 xDrive40e" gali nuvažiuoti iki 31 kilometro.

„BMW X5 xDri­ve4­0e“ iki 100 km/val. grei­čio įsi­bė­gė­ja per 6,8 se­kun­dės. Va­žiuo­jant ne­di­de­liais at­stu­mais, nuo 0 iki 25 ki­lo­me­trų, de­ga­lų są­nau­dos svy­ruo­ja tarp 0 ir 3 li­trų šim­tui ki­lo­me­trų ke­lio. Va­ži­nė­jant 50-60 ki­lo­me­trų at­stu­mu jos sie­kia iki 6,5 li­tro šim­tui ki­lo­me­trų.

Trys rė­ži­mai ir grei­tas ba­te­ri­jos įkrovimas

Se­ri­ji­nio „BMW X5 xDri­ve4­0e“ kū­rė­jai nu­ma­tė tris šio di­na­miš­ko vi­su­rei­gio nau­do­ji­mo rė­ži­mus. Pa­si­rin­kus „Au­to eD­ri­ve“ abu va­rik­liai dir­ba mak­si­ma­liu na­šu­mu, vi­daus de­gi­mo mo­to­ras įsi­jun­gia nuo 70 km/val. grei­čio ar in­ten­sy­viai įsi­bė­gė­jant. Pa­si­rin­kus „MAX eD­ri­ve“ nau­do­ja­mas tik elek­tros mo­to­ras. Tuo­met mak­si­ma­lus grei­tis ap­ri­bo­ja­mas ties 120 km/val. pa­da­la, o mak­si­ma­li au­to­mo­bi­lio ri­da vie­nu įkro­vi­mu sie­kia 31 ki­lo­me­trą. Tre­čia­sis, „Sa­ve Bat­te­ry“ rė­ži­mas lei­džia su­kaup­ti elek­tros ener­gi­jos at­sar­gas au­to­mo­bi­lio ba­te­ri­jo­je vė­les­niam nau­do­ji­mui.

„BMW X5 xDri­ve4­0e“ elek­tros ba­te­ri­ją ga­li­ma įkrau­ti iš bui­ti­nio 220-230 V elek­tros tink­lo. Tam pri­reik­tų 3 va­lan­dų ir 50 mi­nu­čių. Įsi­ren­gus sta­cio­na­rų įkro­vi­mo įran­gos komp­lek­są „BMW i Wall­box Pu­re“ ba­te­ri­jos įkrau­na­mos vi­sa va­lan­da grei­čiau – per 2 va­lan­das ir 45 mi­nu­tes. Au­to­mo­bi­lį taip pat bus ga­li­ma įkrau­ti ir vie­šo­sio­se įkro­vi­mo sto­te­lė­se.

Kaip hibride "BMW X5 xDrive40e Drive" paskirstoma energija gerai matyti borto kompiuterio vaizduoklyje.

Hib­ri­di­niam vi­su­rei­giui – tur­tin­ga įranga

Stan­dar­ti­nės komp­lek­ta­ci­jos „BMW X5 xDri­ve4­0e“ tu­rės amor­ti­za­to­rių kie­tu­mo di­na­mi­nio re­gu­lia­vi­mo sis­te­mą, pneu­ma­ti­nę ga­li­nės ašies pa­ka­bą, lei­džian­čią au­to­ma­tiš­kai kon­tro­liuo­ti au­to­mo­bi­lio proš­vai­są. Au­to­mo­bi­lio vi­du­je bus dvie­jų zo­nų kli­ma­to kon­tro­lės sis­te­ma su au­to­no­mi­nė­mis šil­dy­mo ir kon­di­cio­na­vi­mo įran­go­mis. Šil­dy­mo sis­te­ma au­to­mo­bi­ly­je bus elek­tri­nė, elek­tri­nis bus ir kon­di­cio­nie­riaus komp­re­so­rius.

„BMW X5 xDri­ve4­0e“ vai­ruo­to­jui pa­dės „Pro­fes­sio­nal“ na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma. Hib­ri­di­nio vi­su­rei­gio pir­kė­jai taip pat ga­lės pa­si­rink­ti „M Sport“ pa­ke­tą ar su­kur­ti dar sa­vi­tes­nį au­to­mo­bi­lį pa­si­nau­do­da­mi „BMW In­di­vi­dual“ pa­da­li­nio pa­slau­go­mis.

„BMW X5 xDri­ve4­0e“ prem­je­ra Eu­ro­po­je įvyks 2015 m ru­de­nį, o vė­ly­vą ru­de­nį šis mo­de­lis pa­si­ro­dys ir „Kras­ta Au­to“ sa­lo­nuo­se Lie­tu­vo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami