„Bugatti Veyron“ nuomininkai - tik pasakiškai turtingi

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-01 06:00
Anglijoje brangiausiai kabrioletai "Bugatti Veyron Gran Sport Vitesse" nuomojami už 25 tūkst. svarų sterlingų (107,5 tūkst. litų) per dienąi.  Motorauthority.com nuotrauka
Iš­si­nuo­mo­ti pra­ėju­sį mė­ne­sį Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tą ga­lin­giau­sią pa­sau­ly­je se­ri­ji­nės ga­my­bos kab­rio­le­tą „Bu­gat­ti Vey­ron Grand Sport Vi­tes­se“ Lie­tu­vo­je ti­krai kai­nuo­ja daug dau­giau nei 1000 JAV do­le­rių (2531 li­tas) per die­ną. De­ja, tiks­les­nę nuo­mos kai­ną su­per­bo­li­do sa­vi­nin­kė – Vil­niaus įmo­nė „Mya­no nuo­ma“ at­si­sa­kė at­skleis­ti.

Šian­dien „Mya­no nuo­ma“ tu­ri jau du kab­rio­le­tus „Bu­gat­ti Vey­ron Grand Sport Vi­tes­se“. Pir­mą­jį įsi­gi­jo 2013-ųjų me­tų an­tro­je pu­sė­je ir jis kai­na­vo 3,5 mln. li­tų. An­tra­sis su­per­bo­li­das įmo­nei at­siė­jo dvi­gu­bai dau­giau - be­veik 7 mln. li­tų.

Bran­ges­nio „Bu­gat­ti Vey­ron Grand Sport Vi­tes­se“ ra­tus su­ka 8 li­trų dar­bi­nio tū­rio W16 va­rik­lis, ku­ris lei­džia bo­li­dui pa­siek­ti net 1200 AG. Iki 100 km/val. toks mons­tras ga­li įsi­bė­gė­ti per 2,6 sek., o jo grei­tis elek­tro­niš­kai ri­bo­ja­mas ties 375 km/val. Toks mo­de­lis be ri­bo­tu­vo yra pa­sie­kęs kab­rio­le­tų grei­čio re­kor­dą – net 408,84 km/val. grei­tį.

„Mya­no nuo­mos“ at­sto­vai nė ne­ban­do slėp­ti, kad pa­sa­kiš­kai bran­gius vo­kiš­kus su­per­bo­li­dus įsi­gi­jo tu­rė­da­mi tiks­lą juos nuo­mo­ti tur­tin­giems už­sie­nie­čiams. Nė vie­no kab­rio­le­to jau nė­ra Lie­tu­vo­je – abu jie va­ži­nė­ja už­sie­ny­je. Mū­sų ša­ly­je su­per­bo­li­dai re­gis­truo­ja­mi tik dėl to, kad ki­to­se vals­ty­bė­se tek­tų pa­klo­ti daug dau­giau pi­ni­gų dėl bran­giau kai­nuo­jan­čių re­gis­tra­ci­jos bei tar­šos mo­kes­čių.

Įdo­mu, o už kiek „Bu­gat­ti Vey­ron Grand Sport Vi­tes­se“ iš lie­tu­vių nuo­mo­ja už­sie­nio tur­tuo­liai?

Vie­no­do ta­ri­fo nėra

Dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tas tai pa­ban­dė su­ži­no­ti ap­si­me­tęs klien­tu iš Ry­tų. Te­le­fo­nu pa­si­tei­ra­vęs „Mya­no nuo­ma“ dar­buo­to­jos, ar dar ga­li­ma bū­tų iš­si­nuo­mo­ti vie­ną iš įmo­nės tu­ri­mų kab­rio­le­tų, bu­vau in­for­muo­tas, kad „šiuo me­tu su­pe­rau­to­mo­bi­lių nuo­ma jau ne­vyks­ta“. „An­trą­jį „Bu­gat­ti“ pir­ko­me iš anks­to ži­no­da­mi, kam ir už kiek jį iš­nuo­mo­si­me. Ki­taip ta­riant, įsi­gy­da­mi ma­ši­ną mes jau tu­rė­jo­me klien­tą, bu­vo­me su juo pa­si­ra­šę su­tar­tį. Kab­rio­le­tus nuo­mo­ja­me va­sa­rai, ta­čiau su­tar­tys dėl nuo­mos yra pa­si­ra­šo­mos iki tol bu­vu­sių me­tų pa­bai­go­je“, - ma­lo­niai in­for­ma­vo „Mya­no nuo­ma“ at­sto­vė.

Pa­klaus­ta, kiek ga­lė­tų kai­nuo­ti iš­si­nuo­mo­ti „Bu­gat­ti Vey­ron Grand Sport Vi­tes­se“ ki­tam se­zo­nui, „Mya­no nuo­ma“ dar­buo­to­ja at­krei­pė dė­me­sį, kad „vis­ką le­mia tai, koks bus su­si­ta­ri­mas“. „Rei­kia žiū­rė­ti, kas va­ži­nės au­to­mo­bi­liu, koks vai­ruo­to­jo am­žius, ko­kio­je ša­ly­je au­to­mo­bi­lis bus eksp­loa­tuo­ja­mas, ko­kiam ter­mi­nui ma­ši­na bus iš­nuo­mo­ta. Trum­piau kal­bant, ga­lu­ti­nė nuo­mos kai­na pri­klau­so nuo dau­gy­bės fak­to­rių“, - tei­gė įmo­nės at­sto­vė.

Pa­ban­džiau nors apy­ti­krę nuo­mos kai­ną iš­klaus­ti pa­si­tel­kęs kon­kre­čius skai­čius. „Jei pa­siū­ly­čiau tūks­tan­tį Ame­ri­kos do­le­rių už die­ną, ar tai ge­ra kai­na? “ - tei­ra­vau­si. „Mya­no nuo­mos“ dar­buo­to­jos at­sa­ky­mas bu­vo la­bai tie­sus: „Tai per ma­ža su­ma.“

Nuo­ma kai­nuo­ja milijonus

Vis dėl­to pa­sau­lio ži­niask­lai­do­je jau yra pa­si­ro­dę pra­ne­ši­mų, at­sklei­džian­čių, kiek iš ti­krų­jų ga­li kai­nuo­ti iš­si­nuo­mo­ti grei­čiau­sią pa­sau­ly­je se­ri­ji­nį au­to­mo­bi­lį. Ne­tgi de­šim­ti­mis tūks­tan­čių li­tų per mė­ne­sį skai­čiuo­jan­tiems Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių mė­gė­jams at­ke­lia­vu­si in­for­ma­ci­ja ne­tu­rė­tų teik­ti di­de­lės vil­ties. „Bu­gat­ti Vey­ron“ ga­li nuo­mo­tis tik­tai tie žmo­nės, ku­rių mė­ne­si­nės pa­ja­mos su­da­ro šim­tus tūks­tan­čių, o gal net ir mi­li­jo­nus.

Pa­vyz­džiui, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je įsi­kū­ru­sios "eg­zo­tiš­kų" ma­ši­nų nuo­mos kom­pa­ni­jos "Hol­ders Ve­hic­le Con­tracts" sa­vi­nin­kas "Bu­gat­ti Vey­ron 16.4" siū­lo nuo­mo­ti už 14,5 tūkst. sva­rų ster­lin­gų (apie 62 tūkst. li­tų) per die­ną. Ati­tin­ka­mai mė­ne­si­nė įmo­ka su­da­ry­tų apie 450 tūkst. sva­rų ster­lin­gų (1,9 mln. li­tų). Už­tat klien­tui, už pa­sa­kiš­ką su­mą iš­si­nuo­mo­ju­siam su­per­bo­li­dą, ža­da­ma, kad jis juo ga­lės va­ži­nė­ti kur no­ri ir kaip no­ri. Vie­nin­te­lė są­ly­ga - pa­si­bai­gus ter­mi­nui grą­žin­ti au­to­mo­bi­lį tvar­kin­gą ir ne­su­ga­din­tą.

No­rin­tie­ji iš­si­nuo­mo­ti "Bu­gat­ti Vey­ron 16.4", be mi­nė­to mo­kes­čio, pri­va­lo pa­lik­ti be­veik 90 tūkst. sva­rų ster­lin­gų (400 tūkst. li­tų) užs­ta­tą. Šie pi­ni­gai bus grą­ži­na­mi iš­kart, kai tik baig­sis nuo­mos su­tar­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami