„Citroen C4 Cactus“: ne toks kaip visi

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-03-31 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-03-31 06:00
Įvairūs naujojo "Citroen C4 Cactus" modeliai šimtui kilometrų nuvažiuoti sunaudoja vos nuo 3,4 iki 4,6 l degalų.    Gamintojo nuotrauka
Pra­ncū­zi­jos au­to­mo­bi­lių bend­ro­vė „Ci­troen“ vi­suo­met sky­rė­si nuo ki­tų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų sa­vo ori­gi­na­lio­mis, dau­giau į jo­kį au­to­mo­bi­lį ne­pa­na­šio­mis nau­jie­no­mis. Eks­tra­va­gan­tiš­kas nau­ja­sis „C4 Cac­tus“ pra­ncū­ziš­kų ma­ši­nų ger­bė­jus aps­kri­tai iš­ver­tė iš ko­to.

Ki­tas da­ly­kas, kiek Pra­ncū­zi­jos ga­min­to­ja tu­ri nau­dos iš ste­bi­nan­čiai ori­gi­na­lių, ta­čiau pa­ly­gin­ti trum­paam­žių mo­de­lių kū­ri­mo. Tar­kim, prieš ke­le­rius me­tus „Ci­troen“ pa­lei­do į apy­var­tą pri­tren­kia­mai įspū­din­go di­zai­no DS mo­de­lių se­ri­ją. Ne­tgi au­to­mo­bi­lių eks­per­tai al­po iš su­si­ža­vė­ji­mo žiū­rė­da­mi į „Ci­troen“ di­zai­ne­rių su­kur­tą še­dev­rą, o ką jau kal­bė­ti apie pa­pras­tus vai­ruo­to­jus. Ta­čiau ne­tgi pa­tys gra­žiau­si au­to­mo­bi­lių mo­de­liai nau­do­to­jams grei­tai pa­bos­ta, jei nė­ra par­em­ti pra­ktiš­kais spren­di­mais ar ko­kio­mis iš­skir­ti­nė­mis tech­ni­nė­mis sa­vy­bė­mis. Ka­dan­gi „Ci­troen DS“ ne­tu­rė­jo nei vie­no, nei ki­to, šios se­ri­jos mo­de­lių vie­ta da­bar jau yra mu­zie­juo­se.

Nu­ste­bi­no par­da­vi­mo mastas

Eks­tra­va­gan­tiš­ko di­zai­no kom­pak­tiš­ką mies­to vi­su­rei­gį lie­tu­viai pa­ste­bė­jo iš­kart. Nors au­to­mo­bi­lis mū­sų ša­ly­je bu­vo pri­sta­ty­tas 2014-ųjų pa­bai­go­je, rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta Cen­ter“ pa­tei­kia­mi duo­me­nys ro­do, kad dar per­nai bu­vo su­spė­ta Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­ti 22 „Ci­troen C4 Cac­tus“. Iš pra­ncū­ziš­kos mar­kės mo­de­lių per­nai bu­vo dau­giau re­gis­truo­ta tik­tai ko­mer­ci­nių „Ci­troen Ber­lin­go“ (41). Ar il­gai ru­sens Lie­tu­vos gy­ven­to­jų mei­lė nau­jam mo­de­liui, kol kas la­bai su­nku pa­sa­ky­ti.

Ką, be įspū­din­go di­zai­no, dar tu­ri „C4 Cac­tus“, kas ga­li su­do­min­ti lie­tu­vius? Iš­skir­ti­nio mo­de­lio li­ni­jas brai­žęs ga­min­to­jas ti­krai ne­pa­mir­šo pa­si­rū­pin­ti vai­ruo­to­jų ir ke­lei­vių pa­to­gu­mu. Au­to­mo­bi­lio sa­lo­no prie­ky­je ne­tgi yra daik­ta­dė­žė, ku­ri ta­ry­tum ty­čia pri­tai­ky­ta ne­šio­ja­ma­jam kom­piu­te­riui. Ti­krai ne kiek­vie­na au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja tei­kia dė­me­sio to­kioms smulk­me­noms.

"Cha­riz­mos“ paslaptis

Dar nau­ja­sis „Ci­troen C4 Cac­tus“ iš­gar­sė­jo kaip vie­nin­te­lis au­to­mo­bi­lio mo­de­lis, tu­rin­tis „Air­bump“ - tam­sios spal­vos minkš­tą si­li­ko­no ap­sau­gą, ku­ri pri­kli­juo­ta kė­bu­lo šo­nuo­se ir sau­go vi­su­rei­gį nuo įbrė­ži­mų. „C4 Cac­tus“ mo­de­liai džiu­gi­na ir tau­piais va­rik­liais. Ban­džiau au­to­mo­bi­lį, ku­rio ra­tus su­ka 1,6 l ir 92 AG mo­to­ras. Toks iki 100 ki­lo­me­trų, kaip sa­vo tech­ni­nė­se spe­ci­fi­ka­ci­jo­se dek­la­ruo­ja ga­min­to­ja, įsi­bė­gė­ja per 9,3 sek. ir ga­li pa­siek­ti di­džiau­sią 188 km/h grei­tį. Vi­du­ti­nės dek­la­ruo­to­sios de­ga­lų są­nau­dos – 3,6 li­tro 100 ki­lo­me­trų. Įsta­biau­sia, kad šis „Ci­troen C4 Cac­tus“ mo­de­lis dy­ze­li­no nau­do­jo tiks­liai tiek, kiek ir dek­la­ra­vo ga­min­to­ja. Ti­krai nu­ste­bi­no toks pra­ncū­ziš­kiems au­to­mo­bi­liams ne­bū­din­gas tiks­lu­mas.

Ta­čiau ke­ly­je eks­tra­va­gan­tiš­kiems mies­to vi­su­rei­giams aki­vaiz­džiai trūks­ta ga­lios. Ban­dy­tas mo­de­lis ga­li pa­siek­ti 92 AG, o pats ga­lin­giau­sias „Ci­treon C4 Cac­tus“ tu­ri mak­si­ma­lią 100 AG. Dėl to grei­tį ir ga­lią mėgs­tan­čio­je Lie­tu­vo­je prie nau­jo­jo pra­ncū­ziš­ko au­to­mo­bi­lio vai­ro kaž­ko­dėl įsi­vaiz­duo­ju tik­tai jau­nas ir la­bai gra­žias mer­gi­nas, ku­rios no­ri bū­ti pa­ste­bė­tos ir dėl to joms va­ži­nė­ti grei­tai nė­ra la­bai svar­bu. Jau­nuo­lius taip pat jau­nat­viš­kas vi­su­rei­gis ga­li vi­lio­ti ne tik sa­vo „cha­riz­ma“ ("jis ne toks, kaip vi­si!"), bet ir pa­ly­gin­ti ma­ža kai­na, ku­ri pra­si­de­da nuo 13,8 tūkst. eu­rų. Ki­tas klau­si­mas, ar daug jau­nų žmo­nių mū­sų ša­ly­je ga­li skir­ti ma­ši­nai net ir tiek pi­ni­gų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami