„CityBee“ leis miesto automobiliais naudotis kaip dviračiais

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-16 08:13
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-16 08:13
Minutė kelio Vilniaus "CiteeBee" automobiliu kainuoja 15 eurocentų.   LŽ archyvo nuotrauka
Au­to­mo­bi­lių da­li­ni­mo­si pa­slau­ga „Ci­ty­Bee“ Vil­niu­je su­kū­rė ga­li­my­bę mies­to au­to­mo­bi­liais nau­do­tis taip, kaip oran­ži­niais mies­to dvi­ra­čiais – pa­im­ti vie­no­je sto­te­lė­je, o pa­lik­ti – ki­to­je. At­nau­ji­nu­si ir iš­plė­tu­si tink­lą į vi­sus Vil­niaus gy­ve­na­muo­sius ra­jo­nus, „Ci­ty­Bee“ ti­ki­si pa­ska­tin­ti da­lį sos­ti­nės gy­ven­to­jų at­si­sa­ky­ti as­me­ni­nių au­to­mo­bi­lių.

„To­kios mo­der­nios sis­te­mos, ko­kią šian­dien pri­sta­to­me Vil­niu­je, ne­tu­ri nė vie­nas Ry­tų Eu­ro­pos mies­tas. Vil­nie­čiai ga­lės prieš pat ke­lio­nę pa­to­giai re­zer­vuo­ti au­to­mo­bi­lį kom­piu­te­ry­je ar pa­ke­liui – mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne, pa­siim­ti au­to­mo­bi­lį taš­ke A, o pa­lik­ti – taš­ke B, ir mo­kė­ti tik už tą lai­ką, kiek va­žia­vo. Be to, mes 3 kar­tus iš­ple­čia­me vie­tų, ku­rio­se ga­li­ma pa­siim­ti „Ci­ty­Bee“ au­to­mo­bi­lį, tink­lą ir pa­čių au­to­mo­bi­lių skai­čių. Ti­ki­me, kad šios nau­jo­vės mies­to au­to­mo­bi­lius pa­vers in­teg­ruo­ta Vil­niaus vie­šo­jo trans­por­to eko­sis­te­mos da­li­mi“, – sa­ko „Ci­ty­Bee“ di­rek­to­rius Au­ri­mas Drū­tys.

100 sto­te­lių, 150 automobilių

Sto­te­lės, ku­rio­se ga­li­ma pa­siim­ti ar pa­lik­ti „Ci­ty­Bee“ au­to­mo­bi­lį, ati­da­ro­mos vi­suo­se sos­ti­nės gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se. Šie­met jau ati­da­ry­tos 46 nau­jos sto­te­lės, ku­rių vi­so yra jau 71, o per ar­ti­miau­sius ke­lis mė­ne­sius sto­te­lių skai­čius tu­rė­tų iš­aug­ti iki 100. „No­ri­me, kad tink­las bū­tų mak­si­ma­liai pla­tus, jog iš kiek­vie­no ra­jo­no klien­tai ga­lė­tų pa­to­giai pa­siek­ti mies­to cen­trą ar ki­tą ra­jo­ną. Nau­jas sto­te­les ati­da­ro­me ten, kur yra di­džiau­si gy­ven­to­jų srau­tai“, – aiš­ki­na A. Drū­tys.

Au­gant sto­te­lių tink­lui, di­di­na­mas ir mies­to au­to­mo­bi­lių skai­čius – jų vi­sa­me mies­te bus 150. „Au­to­mo­bi­lių par­ko pa­grin­di­nę da­lį ir to­liau su­da­rys ne­di­de­li, ma­nev­rin­gi ir eko­no­miš­ki mies­to au­to­mo­bi­liai „Fiat 500“, ta­čiau par­ką pa­pil­dy­si­me bent 20-čia nau­jų „Mi­ni One“ ir 10 erd­ves­nių „Mi­ni Coun­try­man“, nes mū­sų pa­slau­gos nau­do­to­jai „Mi­ni“ mo­de­lių at­si­ra­di­mą su­ti­ko itin pa­lan­kiai“, – tei­gia A. Drū­tys.

„Ci­ty­Bee“ ža­da nuo­lat sek­ti au­to­mo­bi­lių po­rei­kį, po­pu­lia­riau­sius marš­ru­tus ir sto­te­les bei ati­tin­ka­mai rea­guos, kad var­to­to­jai sto­te­lė­se vi­sa­da ras­tų au­to­mo­bi­lį. Per „Ci­ty­Bee“ prog­ra­mė­lę var­to­to­jai at­ei­ty­je pa­tys ga­lės siū­ly­ti vie­tas, kur ati­da­ry­ti sto­te­les ar pra­neš­ti, ku­rio­se sto­te­lė­se rei­ka­lin­gas di­des­nis au­to­mo­bi­lių kie­kis.

Mi­nu­tė – 15 centų

At­si­nau­ji­nu­si „Ci­ty­Bee“ taip pat kei­čia ir pa­slau­gos kai­no­da­rą – vai­ruo­to­jai mo­kės tik už tą lai­ką, ku­rį va­žia­vo au­to­mo­bi­liu, o aps­kai­ta bus vyk­do­ma mi­nu­tės tiks­lu­mu. Vie­na ke­lio­nės mi­nu­tė su „Ci­ty­Bee“ kai­nuos 15 cen­tų, o į kiek­vie­ną re­zer­va­ci­ją įskai­čiuo­ta 50 ne­mo­ka­mų ki­lo­me­trų.

„Skai­čiuo­ja­me, kad pa­gal šį įkai­nį „Ci­ty­Bee“ bus pi­ges­nė al­ter­na­ty­va mies­te nei tak­si ar, pri­klau­so­mai nuo to, kiek žmo­gus va­ži­nė­ja, nuo­sa­vam au­to­mo­bi­liui. Juk va­žiuo­jant su „Ci­ty­Bee“ var­to­to­jui nė­ra jo­kių pa­pil­do­mų iš­lai­dų – nei de­ga­lams, nei drau­di­mui, nei au­to­mo­bi­lio pra­di­niam įsi­gi­ji­mui ar eksp­loa­ta­ci­nei prie­žiū­rai. Tai „vis­kas įskai­čiuo­ta“ ti­po pa­slau­ga“, – tvir­ti­na A. Drū­tys.

Jis taip pat ma­no, kad „Ci­ty­Bee“ bus al­ter­na­ty­va ir da­liai vi­suo­me­ni­nio trans­por­to klien­tų – tiems, ku­rie ieš­ko di­des­nio kom­for­to ar­ba ku­riems va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu bus grei­čiau. „Vis tik, „Ci­ty­Bee“ ne tiek kon­ku­ruos, kiek pa­pil­dys vi­suo­me­ni­nio trans­por­to sis­te­mą. Brė­me­no, Ciu­ri­cho mies­tų pa­vyz­džiai par­odė, kad au­to­mo­bi­lių da­li­ni­mo­si pa­slau­ga ne­tgi pa­ska­ti­no nau­do­ji­mą­si vi­suo­me­ni­niu trans­por­tu, nes pa­ska­ti­na žmo­nes iš­ban­dy­ti nau­jus sa­vo kas­die­nių ke­lio­nių bū­dus, ne­tgi dau­giau vaikš­čio­ti“, – pa­ste­bi A. Drū­tys.

Bend­ro­vė skai­čiuo­ja, kad vie­nas „Ci­ty­Bee“ au­to­mo­bi­lis ga­li pa­keis­ti apie 12 nuo­sa­vų au­to­mo­bi­lių. Tad 150 „Ci­ty­Bee“ au­to­mo­bi­lių leis trans­por­to srau­tą su­ma­žin­ti Vil­niu­je dau­giau nei 1,5 tūkst. au­to­mo­bi­lių. „Tai yra reikš­min­gas skai­čius. Juk tuo pa­čiu ma­žė­ja už­terš­tu­mas, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų po­rei­kis, to­dėl mies­tai ga­li skir­ti dau­giau vie­tos ža­lio­sioms erd­vėms – par­kams, žai­di­mų aikš­te­lėms, poil­sio erd­vėms“, - tei­gia „Ci­ty­Bee“ va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami