„Continental“ naujienos CES elektronikos parodoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-26 19:16
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-26 19:16
Bendrovės "Continental" sukurta sistema "eHorizon" realiu laiku vertina aplinkos ir važiavimo sąlygas. Gamintojo iliustracijos
Sau­sio mė­ne­sį Las Ve­ga­se (JAV) vy­ku­sios CES elek­tro­ni­kos par­odos me­tu „Con­ti­nen­tal“ lan­ky­to­jams de­mons­tra­vo, ko­kie yra au­to­mo­bi­lio elek­tro­ni­nių sis­te­mų, gau­nan­čių duo­me­nis iš de­be­si­jos duo­me­nų ba­zės, pri­va­lu­mai. Tai ati­ti­ko šių me­tų kom­pa­ni­jos par­odos šū­kį „The Po­wer of In­tel­li­gent Mo­bi­li­ty“ ("su­ma­naus mo­bi­lu­mo ga­lia"). Par­odo­je ga­min­to­jas pri­sta­tė ke­tu­rias ino­va­ci­jų kryp­tis: val­dy­mą, pra­mo­gas, in­for­ma­ci­ją ir sau­gu­mą.

„CES par­odo­je at­sklei­dė­me kaip in­ter­ne­ti­nis pa­sau­lis spar­čiai to­bu­lė­ja, au­to­mo­bi­lius pa­vers­da­mas vis la­biau pa­trauk­liais, sau­giais ir efek­ty­viais. Dėl to jau šian­dien rin­kai pri­sta­to­me vi­siš­kai par­eng­tus spren­di­mus su­ma­niems au­to­mo­bi­liams“, – sa­kė Hel­mu­tas Mats­chis, „Con­ti­nen­tal“ val­dy­bos na­rys ir in­ter­je­ro pa­da­li­nio va­do­vas. Lzi­nios skai­ty­to­jams trum­pai pa­tei­kia tris svar­biau­sias "Con­ti­nen­tal" nau­jie­nas.

"eHorizont" informaciją gauna iš debesijos duomenų bazės.

Di­na­mi­nis elek­tro­ni­nis horizontas

Svar­biau­sia šių me­tų „Con­ti­nen­tal“ sten­do nau­jie­na ta­po di­na­mi­nis elek­tro­ni­nis ho­ri­zon­tas „e­Ho­ri­zon“. Sis­te­ma, su­kur­ta bend­ra­dar­biau­jant su IBM ir vie­tos nu­sta­ty­mo kom­pa­ni­ja HE­RE, skait­me­ni­nį že­mė­la­pį pa­ver­tė itin tiks­liu ir nuo­la­tos at­nau­ji­na­mu ju­tik­liu, ku­rio ga­li­my­bės kur kas di­des­nės nei įpras­tos na­vi­ga­ci­jos sis­te­mos.

„Nau­do­da­mi di­na­mi­nę „e­Ho­ri­zon“ sis­te­mą mes tu­ri­me ga­li­my­bę to­kius be­si­kei­čian­čius ele­men­tus kaip orai, eis­mas ar re­mon­tuo­ja­mos ke­lio at­kar­pos įtrauk­ti į skait­me­ni­nį že­mė­la­pį ir šią in­for­ma­ci­ją per­duo­ti au­to­mo­bi­lio elek­tro­ni­nei sis­te­mai, – tei­gė H. Mats­chis. - Ši svar­bi in­for­ma­ci­ja yra at­siun­čia­ma iš ki­tų eis­mo da­ly­vių au­to­mo­bi­lių. „Iš tie­sų „e­Ho­ri­zon“ sis­te­ma kiek­vie­ną au­to­mo­bi­lį pa­ver­čia mo­bi­liu ju­tik­liu, ku­ris su ki­tais au­to­mo­bi­liais nuo­la­tos kei­čia­si duo­me­ni­mis de­be­si­jos duo­me­nų ba­zė­je apie eis­mo są­ly­gas ke­ly­je“.

Ki­tos au­to­mo­bi­li­nės sis­te­mos taip pat ga­li nau­do­tis „e­Ho­ri­zon“ ir de­be­si­jos duo­me­nų ba­zės pri­va­lu­mais, pa­vyz­džiui, hib­ri­di­nė 48 vol­tų „E­co Dri­ve“ in­ter­ne­ti­nė ener­gi­jos val­dy­mo sis­te­ma, ku­ri va­žia­vi­mo me­tu už­ti­kri­na efek­ty­viau­sią au­to­mo­bi­lio vei­ki­mo re­ži­mą. Šios sis­te­mos šir­dy­je yra „Con­ti­nen­tal“ cen­tri­nis trans­mi­si­jos val­dik­lis, ku­ris gau­na in­for­ma­ci­ją iš de­be­si­jos duo­me­nų ba­zės ir op­ti­mi­zuo­ja to­kias funk­ci­jas kaip, pa­vyz­džiui, va­žia­vi­mas pa­vė­jui, rie­dė­ji­mas ar elek­tros ener­gi­jos re­ge­ne­ra­vi­mas. Be to, „e­Ho­ri­zon“ ga­li­my­bes ga­li­ma iš­plės­ti dar la­biau ir pa­pil­dy­ti da­li­nį au­to­mo­bi­lio au­to­no­mi­nį vai­ra­vi­mą, kai ši sis­te­ma įver­ti­na si­tua­ci­ją ke­ly­je net ir ne­sant tie­sio­gi­nio ma­to­mu­mo.

"Continental" telematinis modulis užtikrina platesnes "Subaru" automo bilių "Starlink" sąsajos galimybes.

Te­le­ma­ti­nis modulis

Bet ko­kios in­ter­ne­ti­nės pa­slau­gos svar­biau­sia da­lis yra pa­ti­ki­mas ry­šys, už­ti­kri­nan­tis spar­tų duo­me­nų siun­ti­mą. Nuo šios va­sa­ros pra­džios nau­jau­sias „Con­ti­nen­tal“ ket­vir­to­sios kar­tos LTE te­le­ma­ti­nis mo­du­lis už­ti­krins pla­čias „Su­ba­ru“ au­to­mo­bi­lių, par­duo­da­mų Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, STAR­LINK są­sa­jos ga­li­my­bes. Šių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai ga­lės nau­do­tis to­kio­mis pa­slau­go­mis kaip, tar­ki­me, pa­vog­to au­to­mo­bi­lio vie­tos nu­sta­ty­mas, au­to­ma­ti­nis pers­pė­ji­mas apie su­si­dū­ri­mą, taip pat nuo­to­li­niu au­to­mo­bi­lio at­ra­ki­ni­mu ir už­ra­ki­ni­mu nau­do­jan­tis iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu, ir pa­grin­di­nių au­to­mo­bi­lio funk­ci­jų diag­nos­ti­ka.

Išmanusis "Continental" laikrodis naudoja "Bluetooth" duomenų perdavimo protokolą.

Iš­ma­nu­sis lai­kro­dis–­rak­tas

Par­odo­je „Con­ti­nen­tal“ taip pat par­odė kaip vai­ruo­to­jai jiems įpras­tais elek­tro­ni­kos įren­gi­niais ga­li val­dy­ti įvai­rias au­to­mo­bi­lio funk­ci­jas. Vie­nas to­kių prie­tai­sų – iš­ma­nu­sis lai­kro­dis, at­lie­kan­tis ir au­to­mo­bi­li­nio rak­to funk­ci­ją. Iš­ma­nu­sis lai­kro­dis nau­do­ja „Blue­tooth“ duo­me­nų per­da­vi­mo pro­to­ko­lą, ku­riuo siun­čia sig­na­lą au­to­mo­bi­ly­je su­mon­tuo­tam „Con­ti­nen­tal“ dvie­jų kryp­čiu dis­tan­ci­niam mo­du­liui – rak­tui. Šis mo­du­lis vei­kia kaip są­sa­ja tarp au­to­mo­bi­lio ir iš­ma­nio­jo lai­kro­džio, per­duo­dan­ti au­to­mo­bi­lio in­for­ma­ci­nius ar­ba diag­nos­ti­nius duo­me­nis, taip pat nau­do­to­jo pro­fi­lį. Nau­do­da­ma­sis prog­ra­mė­le vai­ruo­to­jas ga­li at­ra­kin­ti ir už­ra­kin­ti au­to­mo­bi­lį, taip pat gau­ti ar iš­siųs­ti ki­tą in­for­ma­ci­ją vien tik nau­do­da­ma­sis iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ekra­nu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami