"Continental" švenčia gyvybę saugančių technologijų 30-metį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-23 15:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-23 15:30
Vokiečių kompanijos "Continental" sukurtos ABS ir ESC sistemos jau išgelbėjo visame pasaulyje dešimtis tūkstančių gyvybių. LŽ archyvo nuotraukos
Šiais me­tais „Con­ti­nen­tal“ ga­min­to­jas šven­čia 30-ties me­tų elek­tro­ni­nių stab­džių sis­te­mų ga­my­bos pra­džią. Per tą lai­ką pa­ga­min­ta 250 mi­li­jo­nų sis­te­mų, iš ku­rių 100 mi­li­jo­nų – pa­grin­di­nė­je ga­myk­lo­je Frank­fur­te (Vo­kie­ti­jo­ja). Nuo 1984 me­tų ši tech­no­lo­gi­ja, ku­ri jun­gia tiek ABS (ra­tų an­tib­lo­ka­vi­mo sis­te­ma), tiek ir ESC (elek­tro­ni­nės stab­dy­mo sta­bi­lu­mo kon­tro­lės sis­te­ma), nuo­la­tos to­bu­li­na­ma ir yra vie­na svar­biau­sių gy­vy­bes sau­gan­čių sis­te­mų ke­ly­je.

Nuo 1984-ųjų iki šiandienos

Pir­mo­ji ABS stab­džių sis­te­ma, sau­gan­ti ra­tus nuo už­sib­lo­ka­vi­mo, Vo­kie­ti­jos Frank­fur­to mies­te esan­čio­je ga­myk­lo­je bu­vo pra­dė­ta ga­min­ti 1984 me­tais. Ji ta­po ba­zi­nės „Lin­coln Con­ti­nen­tal“ ir „Ford Scor­pio“ au­to­mo­bi­lių įran­gos da­lis. Tuo me­tu sis­te­mos kom­po­nen­tai svė­rė net 11,5 ki­log­ra­mų.

Ta­čiau jau po 11 me­tų šios įran­gos svo­ris su­ma­žė­jo iki 2,7 ki­log­ra­mų. O 2000 me­tais bu­vo pri­sta­ty­ta leng­viau­sia pa­sau­ly­je, vos 2 ki­log­ra­mus sve­rian­ti ABS sis­te­ma. Pa­pil­do­mai 300 gra­mų svė­rė ESC sta­bi­lu­mo kon­tro­lės mo­du­lis – jis taip pat bu­vo leng­viau­sias pa­sau­ly­je.

Šian­dien šie kom­po­nen­tai yra ne tik itin leng­vi, bet ir ku­ria­mi mo­du­li­niu bū­du. Tai lei­džia ga­min­to­jams tą pa­čią sis­te­mą pri­tai­ky­ti tiek mo­to­cik­lams, tiek ma­žiems au­to­mo­bi­liams, tiek ir itin su­dė­tin­gų tech­no­lo­gi­jų rei­ka­lau­jan­tiems su­nkve­ži­miams. Iš vi­so per 30 me­tų bu­vo pa­ga­min­ta net 250 mi­li­jo­nų šių elek­tro­ni­nių stab­džių sis­te­mų, ku­rios su­ren­ka­mos ne tik Frank­fur­te, bet ir Ja­po­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je, JAV, Ki­ni­jo­je ir Bra­zi­li­jo­je esan­čio­se ga­myk­lo­se.

"Continental" išrastos elektroninės stabdžių sistemos per dvidešimtmetį - nuo 1984-ųjų iki 2011-ųjų - palengvėjo nuo 11,5 kg iki 2 kg. ir dar mažiau.

ABS ir ESC pa­de­da iš­veng­ti avarijų

Pa­pil­do­mai prie ABS, elek­tro­ni­nė sta­bi­lu­mo sis­te­ma ESC ap­sau­go au­to­mo­bi­lį nuo sly­di­mo pa­čio­je jo užuo­maz­go­je ir lei­džia iš­lai­ky­ti ma­ši­ną ke­ly­je. Taip su­ma­ži­na­mas šo­ni­nio smū­gio į pa­ke­lė­je esan­čias kliū­tis pa­vo­jus. Pa­sak drau­di­mo sta­tis­ti­kos duo­me­nų, to­kie at­ve­jai su­da­ro be­veik penk­ta­da­lį tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sių eis­mo įvy­kių.

Drau­di­mo įmo­nės „Al­lianz“ at­lik­to ty­ri­mo iš­va­do­je skel­bia­ma, kad bū­tų iš­veng­ta ket­vir­ta­da­lio su­žei­di­mais ir net 40 pro­cen­tų mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sių eis­mo įvy­kių, jei į juos pa­te­ku­siuo­se au­to­mo­bi­liuo­se bū­tų bu­vu­si su­mon­tuo­ta ESC sis­te­ma. Šios elek­tro­ni­nės stab­džių sau­gos sis­te­mos taip pat la­bai pra­vers­tų ap­sau­go­ti mo­to­cik­lus nuo ava­ri­jų. Jei vi­suo­se mo­to­cik­luo­se bū­tų su­mon­tuo­ta ABS, bū­tų iš­veng­ta de­šim­ta­da­lio su­žei­di­mais ar mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sių eis­mo įvy­kių.

ESC pri­va­lo­ma Eu­ro­po­je, JAV ir Azijoje

Įsta­ty­mų lei­dė­jai Eu­ro­po­je, JAV ir da­ly­je Azi­jos ša­lių pri­pa­ži­no ESC sis­te­mos veiks­min­gu­mą ir pri­ėmė ati­tin­ka­mus įsta­ty­mus. Nuo 2014 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sio vi­si Eu­ro­po­je pir­mą kar­tą re­gis­truo­ja­mi nau­ji au­to­mo­bi­liai pri­va­lės tu­rė­ti ba­zi­nę ESC įran­gą. Nuo 2012 me­tų JAV ir Pie­tų Ko­rė­jo­je re­gis­truo­ja­mi iki 4500 ki­log­ra­mų svo­rio au­to­mo­bi­liai taip pat pri­va­lo tu­rė­ti šią sis­te­mą.

Be to, šiuo me­tu 70 pro­cen­tų Vo­kie­ti­jo­je va­ži­nė­jan­čių au­to­mo­bi­lių ir 87 pro­cen­tai per­nai šio­je ša­ly­je re­gis­truo­tų au­to­mo­bi­lių tu­rė­jo ESC sis­te­mą. O nuo 2017 me­tų vi­si Eu­ro­pos Są­jun­go­je re­gis­truo­ja­mi virš 125 kub. cm dar­bi­nio va­rik­lio tū­rio mo­to­cik­lai pri­va­lės tu­rė­ti ba­zi­nę ABS įran­gą.

Vai­ruo­to­jų pa­gal­bi­nių sis­te­mų pagrindas

Elek­tro­ni­nės stab­džių sis­te­mos ne tik už­ti­kri­na ak­ty­vų au­to­mo­bi­lių ir mo­to­cik­lų sau­gu­mą, bet ir yra vai­ruo­to­jo pa­gal­bi­nių sis­te­mų pa­grin­das. Pa­vyz­džiui, pa­gal­bi­nė ava­ri­nio stab­dy­mo sis­te­ma, už­ti­kri­nan­ti di­des­nę stab­dy­mo jė­gą kri­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je, taip pat ak­ty­vi grei­čio pa­lai­ky­mo sis­te­ma, au­to­ma­tiš­kai be vai­ruo­to­jo stab­dan­ti au­to­mo­bi­lį, nau­do­ja elek­tro­ni­nės stab­džių sis­te­mos siun­čia­mus duo­me­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami