„Dyzelgeitas“ gali atsiristi iki BMW?

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-24 16:10
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-24 16:10
„BMW X3 xDrive" modelio su 2.0 l dyzeliniu motoru azoto dioksidų tarša „Euro 6“ standartą galimai viršija net 11 kartų. LŽ archyvo nuotrauka
„Volks­wa­gen“ kon­cer­ną pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis kre­čian­tis skan­da­las ga­li dar la­biau su­dre­bin­ti Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nę. Pa­si­ro­džius pra­ne­ši­mų, jog azo­to ok­si­dų (NOx) iš­me­ti­mo nor­mas dau­giau nei 11 kar­tų vir­ši­ja ir dvi­li­tri­niai BMW mo­to­rai, pa­ni­ka ky­la ir BMW ak­ci­nin­kų gre­to­se – vien šian­dien Ba­va­ri­jos pra­mo­nės pa­si­di­džia­vi­mo ak­ci­jų ver­tė smu­ko be­veik 7 proc.

Kaip ga­li­mos kri­zės pa­vyz­dys pa­tei­kia­mas mies­to vi­su­rei­gio „BMW X3 xDri­ve 20d“ mo­de­lis, ku­rio 2 l dar­bi­nio tū­rio va­rik­lio azo­to diok­si­dų iš­me­ti­mas Tarp­tau­ti­nės šva­raus trans­por­to ta­ry­bos (ICCT) at­lik­tų stan­dar­ti­nių tes­tų me­tu „Eu­ro 6“ lei­džia­mą li­mi­tą vir­ši­jo 11 kar­tų.

Ta­čiau Miun­che­ne įsi­kū­ru­si BMW va­do­vy­bė kol kas ne­igia bet ko­kias są­sa­jas su VW skan­da­lu, ku­rį Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da, pa­gal reikš­mę pri­ly­gi­na JAV pre­zi­den­tą Ri­char­dą Ni­xo­ną iš pos­to iš­ver­tu­siai "Vo­ter­gei­to" by­lai, ir skam­biai va­di­na „Dy­zel­gei­tu“.

„Nie­ka­da ne­ma­ni­pu­lia­vo­me tes­tų re­zul­ta­tais, vi­suo­met vei­kia­me pa­gal kiek­vie­no­je ša­ly­je įtvir­tin­tus rei­ka­la­vi­mus“, - tei­gia­ma „BMW Group“ iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me.

Kal­bas apie BMW dy­ze­li­nių mo­to­rų ne­ati­ti­ki­mus kol kas slo­pi­na ir tar­šos tes­tus at­lie­kan­čios ICCT eks­per­tas Pe­te­ris Moc­kas, par­eiš­kęs, jog BMW mo­to­rų azo­to diok­si­dų vir­ši­ji­mas, pa­gal tu­ri­mus tes­tų duo­me­nis, ne­ga­li bū­ti su­si­jęs su „Volks­wa­gen“ tai­ky­ta pra­kti­ka, kai spe­cia­liai įdieg­ti da­vik­liai ir prog­ra­mi­nė įran­ga su­ma­žin­da­vo kenks­min­gų me­džia­gų iš­me­ti­mą tuo­met, kai jis bū­da­vo ma­tuo­ja­mas.

„Ar ki­ti ga­min­to­jai su­kčia­vo ir nau­do­jo ap­ga­vi­kiš­ką prog­ra­mi­nę įran­gą, kol kas lie­ka ne­aiš­ku“, - nuo­mo­nę vie­šai iš­sa­kė po­pu­lia­raus Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių žur­na­lo at­sto­vas Ben­ja­mi­nas Geh­ras. Į jo klau­si­mus apie ga­li­mus BMW dy­ze­li­nių va­rik­lių tar­šos ne­ati­ti­ki­mus, BMW at­sto­vas at­sa­kė, jog BMW va­rik­liai ban­do­mų­jų tes­tų me­tu nė­ra ka­lib­ruo­ja­mi ki­taip. „BMW nė­ra mon­tuo­ja­ma jo­kia įran­ga, per­duo­dan­ti duo­me­nis apie ma­tuo­ja­mus iš­me­ti­mo cik­lus“, - pa­žy­mė­jo BMW at­sto­vas.

Vo­kie­ti­jos trans­por­to mi­nis­tras Ale­xan­de­ris Dob­rind­tas pa­ve­dė at­sa­kin­gai fe­de­ra­li­nei tar­ny­bai iš nau­jo tir­ti vi­sus dy­ze­li­nius „Volks­wa­gen“ mo­de­lius. Ne­pra­ne­ša­ma, ar tar­šos tes­tus iš nau­jo tu­rės pra­ei­ti ir ki­tų ga­min­to­jų dy­ze­li­niai automobiliai

Dėl skan­da­lo kon­cer­no „Volks­wa­gen Group“ ver­tė jau smu­ko dau­giau nei 45 mlrd. eu­rų.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Bandzai  217.147.36.231 2015-09-25 09:03:05
Jei bandis giliau krapstit tai cia manau ne vien pas vw ras. daug ten ko primeluota yra. pradedant saugumo testais, baigiant niekad realybes neatitinkanciomis degalu sanaudomis. lauzia is auto kosminius laivus padaryt tai ir gaunasi taip. gal jau laikas tada naujoms transporto rusims??
0 0  Netinkamas komentaras
Saulius  217.147.36.231 2015-09-24 18:34:27
Manau kad kvailas dedziu elgesys, bei dar durnesni zaliuokiu reikalavimai uzkelti.
0 0  Netinkamas komentaras
Skeptik  90.143.70.117 2015-09-24 16:21:42
Kas bus kas nebus bet nauju auto kainos lt tikrai nekris..
0 0  Netinkamas komentaras
Van der Fritz  213.252.196.2 2015-09-24 16:20:33
Opapa poshlo pojehalo!
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami