REKLAMA

„Egzotika“: 25 metai automobilių ir padangų prekybos versle

Jonas MACKEVIČIUS 2015-03-31 06:00
Jonas MACKEVIČIUS
2015-03-31 06:00
25-erių metų jubiliejų švenčianti R.Lipeikio įmonė "Egzotika" šalies vairuotojams jau pakeitė 5 mln. padangų. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to en­tu­zias­tams pui­kiai ži­no­mas gar­sus lenk­ty­ni­nin­kas Ro­kas Li­pei­kis pa­si­žy­mė­jo ne tik spor­to sri­ty­je. Prieš 25 me­tus jo įkur­ta įmo­nė „Eg­zo­ti­ka“ ta­po ne­gin­či­ja­ma Lie­tu­vos pa­dan­gų pre­ky­bos ly­de­re, uži­man­čia dau­giau nei treč­da­lį rin­kos.

„Sus­kai­čia­vo­me, kad per sa­vo veik­los me­tus par­da­vė­me dau­giau nei 5 mln. au­to­mo­bi­lių pa­dan­gų – ga­na įspū­din­gas skai­čius, ro­dan­tis il­ga­me­tę pa­tir­tį ir klien­tų pa­si­ti­kė­ji­mą ren­kan­tis mū­sų pre­ky­bos tink­lą“, – džiau­gia­si vers­li­nin­kas.

Šy­lant orams ir ar­tė­jant ba­lan­džio 1-10 die­noms, ka­da vai­ruo­to­jai pri­va­lės dyg­liuo­tas žie­mi­nes pa­dan­gas pa­keis­ti į va­sa­ri­nes, ju­bi­lie­jų šven­čian­ti R.Li­pei­kio įmo­nė skel­bia vai­ruo­to­jams pri­sta­tan­ti net 40 nau­jų va­sa­ri­nių pa­dan­gų mo­de­lių.

Par­tne­riai – gar­siau­si pa­dan­gų gamintojai

Įmo­nė ne tik siū­lo ge­ras kai­nas, lanks­čią nuo­lai­dų sis­te­mą, pro­fe­sio­na­lų kon­sul­ta­ci­jas, bet ir gar­sė­ja tuo, kad par­duo­da dau­giau­sia pres­ti­ži­nių pa­dan­gų. „Eg­zo­ti­kos“ pa­grin­di­niai par­tne­riai - vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­ti ir pui­kiai ver­ti­na­mi gar­siau­si pa­dan­gų ga­min­to­jai „Brid­ges­to­ne“, „Mi­che­lin“, „Roads­to­ne“, „Fi­res­to­ne“, „Star­maxx“, „Ken­da“, „Coo­per“, „Day­ton“ ir dau­ge­lis ki­tų.

Pa­sak R.Li­pei­kio, šį se­zo­ną džiu­gi­na iš­au­gęs „Roads­to­ne“ ga­min­to­jo pa­dan­gų par­da­vi­mas bei tei­gia­mi var­to­to­jų at­si­lie­pi­mai. Taip pat „Eg­zo­ti­ka“ sėk­min­gai į Lie­tu­vos rin­ką įve­dė ame­ri­kie­čių ga­min­to­ją „Coo­per“, ku­rio pa­dan­gų pa­klau­sa pra­no­ko vi­sus lū­kes­čius. R.Li­pei­kio tvir­ti­ni­mu, dar ne­pra­si­dė­jus pre­ky­bos se­zo­nui te­ko ne­tgi da­ry­ti pa­kar­to­ti­nius po­pu­lia­riau­sių dy­džių "Coo­per" už­sa­ky­mus.

Rokas Lipeikis: "Pagrindinis "Egzotikos” tikslas - patenkinti visų vartotojų poreikius." /LŽ archyvo nuotrauka

Pri­sta­to svar­biau­sias se­zo­no naujoves

„Eg­zo­ti­kos” pa­grin­di­nis tiks­las, jo sa­vi­nin­ko tei­gi­mu, kuo ge­riau pa­ten­kin­ti vi­sų var­to­to­jų po­rei­kius. Jau daug me­tų įmo­nė gar­sė­ja tuo, kad siū­lo di­džiau­sią asor­ti­men­tą rin­ko­je. Čia pa­dan­gas iš­si­rinks vi­si – siū­lo­mos pa­dan­gos nuo pa­čios ge­riau­sios ko­ky­bės ga­lin­giems bei pra­ban­giems leng­vie­siems au­to­mo­bi­liams ir vi­su­rei­giams iki biu­dže­ti­nės kla­sės, ku­rios tiks ieš­kan­tie­siems ko­ky­bės už prie­ina­mą kai­ną. Tu­rės iš ko pa­si­rink­ti ir ieš­kan­tie­ji pa­dan­gų pro­fe­sio­na­liam spor­tui, ir už­kie­tė­ję be­ke­lės fa­na­ti­kai. Taip pat di­de­lis pa­dan­gų, skir­tų ko­mer­ci­niams au­to­mo­bi­liams, pa­si­rin­ki­mas. Po­pu­lia­riau­sių dy­džių pa­dan­gas pir­kė­jai ga­li rink­tis iš dau­giau nei 50 skir­tin­gų mo­de­lių, o šie­met pri­sta­to­mi vi­si svar­biau­si ži­no­mų ga­min­to­jų nau­jau­si mo­de­liai.

Taip pat šį se­zo­ną "Eg­zo­ti­ka" itin daug dė­me­sio sky­rė vi­su­rei­giams skir­tų pa­dan­gų asor­ti­men­tui ir iš­plė­tė jį. Vien nau­jie­nų šį se­zo­ną yra pri­sta­to­ma 18 mo­de­lių, iš ku­rių net še­ši yra vi­sa­me pa­sau­ly­je pri­pa­žin­to „Coo­per“ ga­min­to­jo mo­de­liai. Tarp jų ga­li­ma ras­ti ir le­gen­di­nės „Dis­co­ve­rer“ se­ri­jos pa­dan­gas, ku­rios var­to­to­jų apk­lau­so­se įver­tin­tos kaip ge­riau­sias pa­si­rin­ki­mas.

Pa­ta­ria konsultuotis

„Eg­zo­ti­kos“ pa­dan­gų pre­ky­bos cen­truo­se dir­ba tik pa­ty­rę kon­sul­tan­tai ir pa­dan­gų mon­ta­vi­mo pro­fe­sio­na­lai, ku­rių dau­gu­ma tu­ri 10-20 me­tų to­kio dar­bo pa­tir­tį. "Ren­kan­tis pa­dan­gas vai­ruo­to­jų po­rei­kiai yra la­bai skir­tin­gi, to­dėl uni­ver­sa­lus re­cep­tas tik vie­nas – prieš in­ves­tuo­da­mi į pa­dan­gas pa­si­tar­ki­te su kva­li­fi­kuo­tais spe­cia­lis­tais. Ti­kras pro­fe­sio­na­las bū­ti­nai iš­klau­si­nės, kiek ir ko­kiais ke­liais ten­ka va­ži­nė­ti, ko­kie kri­te­ri­jai svar­biau­si, par­inks, ko­kio ti­po pro­tek­to­rius ge­riau­siai ati­tin­ka vai­ra­vi­mo spe­ci­fi­ką, bei pa­siū­lys ge­riau­sias pa­dan­gas pa­gal kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį", - dės­to vers­li­nin­kas.

Pa­sak R.Li­pei­kio, skir­tin­gai nei dau­ge­lis pa­dan­gų par­da­vė­jų Lie­tu­vo­je, "Eg­zo­ti­ka" ne­sis­ten­gia spe­ku­liuo­ti nie­kuo ne­pag­rįs­tu mi­tu, kad san­dė­liuo­ja­mos pa­dan­gos per ke­le­rius me­tus pra­ran­da sa­vo eksp­loa­ta­ci­nes sa­vy­bes. Prieš­in­gai, įmo­nė pa­tei­kia ofi­cia­lią di­džiau­sių pa­sau­lio ga­min­to­jų „Mi­che­lin“ ir „Brid­ges­to­ne“, pa­ga­mi­nan­čių be­veik pu­sę pa­sau­ly­je par­duo­da­mų pa­dan­gų, po­zi­ci­ją: de­ra­mai san­dė­liuo­ja­mos pa­dan­gos bū­na tin­ka­mos nau­do­ti de­šimt­me­tį nuo jų pa­ga­mi­ni­mo.

"Eg­zo­ti­kos" sa­vi­nin­ko tvir­ti­ni­mu, rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad in­ten­sy­viai eksp­loa­tuo­ja­mos pa­dan­gos sens­ta maž­daug 17 kar­tų grei­čiau nei lai­ko­mos san­dė­ly­je. „Mi­che­lin“, bend­ra­dar­biau­da­ma su Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­li­nin­kų są­jun­ga (ADAC), per pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį at­li­ko ke­le­tą tes­tų ly­gin­da­ma nau­jas ir se­nes­nes pa­dan­gas (nuo 1 iki 4 me­tų se­nu­mo). Ver­ti­nant pa­dan­gų il­gaam­žiš­ku­mą ir pa­tva­ru­mą ne­bu­vo nu­sta­ty­ta jo­kių es­mi­nių skir­tu­mų tarp vie­nų ir ket­ve­rių me­tų pa­dan­gų. Taip pat jo­kių reikš­min­gų skir­tu­mų ne­už­fik­suo­ta ir nag­ri­nė­jant re­zul­ta­tus ant šla­pios ir snie­gu pa­deng­tos dan­gos. "Nuo­mo­nę, kad 4-5 me­tų pa­dan­ga yra „me­di­nė“, es­ka­luo­ja kai ku­rie vers­li­nin­kai, sie­kian­tys pa­ska­tin­ti par­da­vi­mą, o tai nė­ra są­ži­nin­ga klien­tų at­žvil­giu", - sa­ko R.Li­pei­kis.

25 me­tus pa­dan­gų pre­ky­ba už­sii­man­čio vers­li­nin­ko ir daug­kar­ti­nio ra­lio čem­pio­no ver­ti­ni­mu, toks po­žiū­ris yra la­bai keis­tas ir bū­din­gas iš­skir­ti­nai Lie­tu­vos rin­kai. "Ma­tyt, jis ti­ra­žuo­ja­mas sie­kiant var­to­to­jų klai­di­ni­mu pa­ska­tin­ti par­da­vi­mą. Jei­gu vai­ruo­to­jai ti­ki gąs­di­ni­mais dėl san­dė­liuo­ja­mų pa­dan­gų am­žiaus, tuo­met, re­mian­tis ta pa­čia lo­gi­ka, jie tu­rė­tų kas ke­li mė­ne­siai keis­ti ir jau eksp­loa­tuo­ja­mas pa­dan­gas", - svars­to "Eg­zo­ti­kos" sa­vi­nin­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami