„Egzotika“ atstovaus ir Amerikos padangų gamintojui

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-14 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-14 06:00
Amerikietiškos "Cooper Discover" serijos padangos labiausiai turėtų atkreipti visureigių vairuotojų dėmesį.  LŽ archyvo nuotrauka
Iki lap­kri­čio 10 die­nos vai­ruo­to­jai va­sa­ri­nes pa­dan­gas pri­va­lės pa­keis­ti į žie­mi­nes. Jau da­bar, li­kus mė­ne­siui iki šios da­tos, nau­jų pa­dan­gų im­por­tuo­to­jai sten­gia­si pa­teik­ti staig­me­nų. Be­ne di­džiau­sią jų pa­tei­kė įmo­nė „Eg­zo­ti­ka“ - į Lie­tu­vą at­ve­dė gar­sų pa­dan­gų ga­min­to­ją iš Ame­ri­kos.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę „Eg­zo­ti­ka“ pa­skel­bė ta­pu­si ofi­cia­lia JAV pa­dan­gų ga­min­to­jų „Coo­per“ ir „Star­fi­re“ pa­dan­gų im­por­tuo­to­ja Bal­ti­jos ša­lims. Ame­ri­kie­čiai „Eg­zo­ti­ką“ pa­si­rin­ko ne vel­tui. Anot jo sa­vi­nin­ko, daug­kar­ti­nio Lie­tu­vos ra­lio čem­pio­no Ro­ko Li­pei­kio, pra­ėju­sį se­zo­ną „Eg­zo­ti­ka“ par­da­vė dau­giau nau­jų pa­dan­gų nei ki­tos trys di­džio­sios pa­dan­gų im­por­tuo­to­jos kar­tu su­dė­tos.

Ame­ri­kie­tiš­ka staigmena

Dau­gu­mai Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų „Coo­per“ ir „Star­fi­re“ pre­kių ženk­lai yra vi­siš­kai ne­ži­no­mi. To­dėl „Eg­zo­ti­ka“ sten­gė­si juos ša­lies ži­niask­lai­dai pri­sta­ty­ti kuo iš­sa­miau.

Pa­sak R. Li­pei­kio, į Lie­tu­vą at­ke­lia­vu­sios ame­ri­kie­tiš­kos pa­dan­gos pa­si­žy­mi iš­skir­ti­ne ko­ky­be. Pa­vyz­džiui, vers­li­nin­kas net tei­gė, jog vi­so pa­sau­lio vi­su­rei­gių sa­vi­nin­kai vis tiek anks­čiau ar vė­liau tam­pa „Coo­per Dis­co­ve­rer“ se­ri­jos pa­dan­gų pir­kė­jais. „Nes tai tie­siog ne­iš­ven­gia­mas pa­si­rin­ki­mas tiems, kas ieš­ko ge­riau­sios ko­ky­bės ir pa­ti­ki­mu­mo“, - sa­kė gar­sus lenk­ty­ni­nin­kas.

Daug pa­sa­ko tai, kad „Coo­per“ ir „Star­fi­re“ pa­dan­gas ga­mi­nan­čiai kom­pa­ni­jai šie­met su­ka­ko 100 me­tų. Šie­met sa­vo „am­ba­sa­do­riais“ Lie­tu­vo­je "Eg­zo­ti­ką" pa­si­rin­ku­sios Ame­ri­kos kom­pa­ni­jos tiks­lus pa­va­di­ni­mas -„Coo­per Ti­re & Rub­ber Com­pa­ny“, bet šiaip ji va­di­na­ma tie­siog „Coo­per Ti­re“.

Šim­ta­me­tė patirtis

Ši įdo­mi kom­pa­ni­ja sa­vo veik­lą pra­dė­jo 1914 me­tais, kai ne­ti­kriems bro­liams Joh­nui F. Schae­fe­riui ir Clau­dui E. Har­tui pa­vy­ko nu­pirk­ti Oha­jo vals­ti­jo­je (JAV) vei­ku­sią ga­myk­lą „M&M Ma­nu­fa­cu­ring Com­pa­ny“. Tuo me­tu jos pa­grin­di­nė veik­los sri­tis bu­vo pa­dan­gų re­mon­to komp­lek­tų ga­my­ba. Dar po ke­le­rių me­tų prie bro­lių sėk­min­gai ple­čia­mo vers­lo pri­si­dė­jo veik­lus nau­do­tų au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­da­vė­jas Ira J. Coo­pe­ris. Jis ta­po ne tik nau­jo­jo vers­lo da­li­nin­ku, bet ir vyk­do­muo­ju įmo­nės di­rek­to­riu­mi. Tai bu­vo pui­kus pa­si­rin­ki­mas – I. J. Coo­pe­ris įsi­lie­jo į kom­pa­ni­jos veik­lą ne­gai­lė­da­mas nei lai­ko, nei jė­gų ir jai va­do­va­vo iki pat stai­gios mir­ties 1941 me­tais.

Kom­pa­ni­ja nuo pa­dan­gų re­mon­to ir res­tau­ra­vi­mo vi­sus pa­jė­gas me­tė į nau­jų pa­dan­gų ga­my­bą. Net ir Di­džio­sios eko­no­mi­nės kri­zės me­tais įmo­nė pa­ga­min­da­vo 2850 pa­dan­gų per par­ą. Tuo me­tu tai bu­vo pa­vy­dė­ti­na ga­my­bos apim­tis.

Pra­ėjus ke­le­riems me­tams po I. J.Coo­pe­rio mir­ties, il­ga­me­čio di­rek­to­riaus gar­bei, įmo­nė per­var­dy­ta į „Coo­per Ti­re & Rub­ber Com­pa­ny“.

Anot R. Li­pei­kio, ju­bi­lie­ji­nį se­zo­ną „Coo­per Ti­re“ pa­sis­ten­gė sa­vo ger­bė­jus nu­džiu­gin­ti iš kar­to dviem nau­jau­siais žie­mi­nių pa­dan­gų mo­de­liais – „Star­fi­re W200 (T)“ ir „Star­fi­re W200 (H)“, jie į Bal­ti­jos ša­lių rin­ką bu­vo at­ga­ben­ti „Eg­zo­ti­kos“ už­sa­ky­mu. Po­pu­lia­riau­sio R15 dy­džio pa­dan­gos „Eg­zo­ti­kos“ par­duo­tu­vė­se kai­nuos 149 li­tus, o R16 - 184 li­tus.

Pa­si­tiks mil­ži­niš­ko­mis nuolaidomis

„Eg­zo­ti­kos“ sa­vi­nin­kas ži­niask­lai­dai sa­kė, kad šie­met jo va­do­vau­ja­mos įmo­nės pa­dan­gų kei­ti­mo punk­tuo­se vai­ruo­to­jų lauks ir dau­giau ma­lo­nių staig­me­nų.

„Šiam žie­mos se­zo­nui „Eg­zo­ti­kos“ pre­ky­bos cen­truo­se vai­ruo­to­jai ras dau­giau nei 20 nau­jau­sių pa­dan­gų mo­de­lių. Tu­rint gal­vo­je, kad ir lig šiol po­pu­lia­riau­sių mat­me­nų pa­dan­gas bu­vo ga­li­ma rink­tis iš dau­giau nei 300 skir­tin­gų mo­de­lių, ga­li­ma drą­siai teig­ti, jog esa­me pa­siū­los ly­de­riai. Sa­vo par­duo­tu­vė­se siū­lo­me tik la­bai kruopš­čiai at­rink­tus ir ge­riau­sią kai­nos ir ko­ky­bės san­ty­kį tu­rin­čius pro­duk­tus, nes pirk­da­mi di­de­lį kie­kį gau­na­me di­džiau­sias nuo­lai­das“, – tei­gia R. Li­pei­kis. Pa­sak „Eg­zo­ti­kos“ stra­te­go, dar ge­res­nė ži­nia yra ta, kad bū­si­mos pa­dan­gų kei­ti­mo karšt­li­gės iš­va­ka­rė­se pa­vy­ko su­kel­ti ti­krą kai­nų griū­tį – su kai ku­riais ga­min­to­jais pa­si­se­kė su­si­tar­ti dėl net iki 20 proc. ma­žes­nių, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, kai­nų. To­kio au­to­mo­bi­li­nin­kams pa­lan­kaus po­ky­čio R. Li­pei­kis tvir­ti­no ne­pri­si­me­nan­tis.

„Eg­zo­ti­ka“ pre­kiau­ja „Brid­ges­to­ne“, „Ken­do“, „Roads­to­ne“ ir be­veik vi­sų ki­tų gar­sių pa­sau­ly­je ga­min­to­jų pa­dan­go­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami