„EuroNCAP“ įvardijo saugiausius 2014-ųjų automobilius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-01-14 15:23
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-01-14 15:23
Naujasis "Škoda Fabia" buvo vienintelis tarp pačios mažiausios klasės automobilių, gavęs aukščiausią "EuroNCAP" įvertinimą - 5 žvaigždutes.   Gamintojo nuotrauka
Eu­ro­pos ne­prik­lau­so­mas ko­mi­te­tas “Eu­roN­CAP” pa­skel­bė ga­lu­ti­nius pra­ėju­sių me­tų at­spa­ru­mo smū­giams re­zul­ta­tus, iš ku­rių aiš­kė­jo, ku­rie nau­ji au­to­mo­bi­lių mo­de­liai 2014-ai­siais bu­vo sau­giau­si. Nu­ga­lė­to­jai pa­skelb­ti pen­kių – ma­žų­jų, kom­pak­ti­nių šei­my­ni­nių, di­džių­jų šei­my­ni­nių, kom­pak­ti­nių ir kom­pak­ti­nių pa­di­din­to pra­va­žu­mo – au­to­mo­bi­lių ka­te­go­ri­jo­se.

Anot „Eu­roN­CAP“, pa­čių ma­žiau­sių ma­ši­nų kla­sė­je ge­riau­sią at­spa­ru­mo smū­giams re­zul­ta­tą par­odė nau­ja­sis če­kų „Ško­da Fa­bia“. Šis heč­be­kas vie­nin­te­lis ma­žy­lių kla­sė­je su­ge­bė­jo su­rink­ti aukš­čiau­sią „Eu­roN­CAP“ at­lie­ka­mų ban­dy­mų įver­ti­ni­mą – 5 žvaigž­du­tes. Iš vi­so bu­vo ban­dy­ti 14 šios kla­sės au­to­mo­bi­lių.

Ge­riau­siai – po 81 proc. iš šim­to pro­cen­to ga­li­mų – bu­vo įver­tin­ta va­žiuo­jan­čių au­to­mo­bi­liu­ku su­au­gu­sių­jų ir vai­kų sau­ga. 69 proc. iš šim­to pro­cen­tų ga­li­mų bu­vo įver­tin­tos „Ško­da Fa­bia“ ga­li­my­bės ap­sau­go­ti pės­čiuo­sius, 69 proc. - pa­gal­bi­nių sau­gos sis­te­mų vei­ki­mas.

Ki­ti trys ge­riau­sių­jų ket­ver­tu­ke at­si­dū­rę au­to­mo­bi­liai ir­gi ga­vo po 5 „Eu­roN­CAP“ žvaigž­du­tes.

Pa­čiu sau­giau­sia kom­pak­ti­nės kla­sės šei­my­ni­ne ma­ši­na ko­mi­te­to eks­per­tai pa­skel­bė ja­po­niš­ką an­tros lai­dos „Nis­san Qash­qai“. La­bai ge­rą re­zul­ta­tą – net 88 proc. iš šim­to pro­cen­tų ga­li­mų – au­to­mo­bi­lis par­odė at­spa­ru­mo smū­giams iš šo­no ir ke­lei­vių ap­sau­gos ban­dy­muo­se. 83 proc. iš šim­to pro­cen­tų ga­li­mų heč­be­kas bu­vo įver­tin­tas po to, kaip par­odė, ką ga­li jo vai­kų sau­gos sis­te­mos.

„Di­džių­jų šei­mos au­to­mo­bi­lių“ kla­sės lau­rea­tas – nau­ja­sis C kla­sės „Mer­ce­des-Benz“. Jo par­ody­tas at­spa­ru­mas smū­giams iš šo­no – 92 proc. iš šim­to pro­cen­tų ga­li­mų – bu­vo aps­kri­tai vie­nas ge­riau­sių tarp tų au­to­mo­bi­lių, ku­rių ban­dy­mus „Eu­roN­CAP“ at­li­ko 2014-ai­siais. Blo­giau­siai bu­vo įver­tin­tas pra­ban­gaus „Mer­ce­des-Benz“ pa­gal­bi­nių sau­gos sis­te­mų dar­bas – 77 proc. iš šim­to pro­cen­tų ga­li­mų.

Ant aukš­čiau­sio kom­pak­ti­nės au­to­mo­bi­lių kla­sės nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los laip­te­lio at­si­dū­rė dar vie­nas „vo­kie­tis“ - heč­be­kas „Volks­wa­gen Golf Sporst­van“. Ge­riau­siai – 87 proc. iš šim­to pro­cen­tų ga­li­mų – bu­vo įver­tin­tas šio au­to­mo­bi­lio at­spa­ru­mas smū­giams iš prie­kio, 85 proc. įver­tin­ta vai­kų sau­ga.

Tarp kom­pak­ti­nių pa­di­din­to pra­va­žu­mo au­to­mo­bi­lių pir­ma­vo nau­ja­sis „Land Ro­ver Dis­co­ve­ry Sport“. Au­to­mo­bi­lio ke­lei­vių ap­sau­ga bu­vo įver­tin­ta net 93 proc. iš šim­to pro­cen­tų ga­li­mų. Są­ly­gi­nai men­kai nau­jo­jo vi­su­rei­gio kū­rė­jai pa­si­rū­pi­no pės­čių­jų sau­gu­mu – šis įver­tin­tas 69 proc. iš šim­to pro­cen­tų ga­li­mų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
To Rimantas  78.60.168.138 2015-01-14 19:07:42
Gera vardą dar "pagerinti" - niekad neperdaug.
0 0  Netinkamas komentaras
Rimantas  78.56.177.145 2015-01-14 17:25:41
Visi išvardintieji automobiliai vardus turėjo. Nejaugi juos reikėjo dar kartą "įvardyti"?
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami